PSK 3104 M1

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat

Maksud Pembelajaran Berkhidmat
• Kerja amali yang dijalankan di luar jadual waktu persekolahan • Menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam. • Penyertaan aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah

• Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri. kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. • Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. • Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. sekolah dan komuniti. .

1.2.1 Perkembangan Global .Kesedaran kompetensi sivik untuk kesejahteraan masyarakat .Proses pembentukan Modal Insan .Kesan industrialisasi dan pembangunan .Pembentukan warganegara dunia yang bertanggungjawab .2 Rasional 1.

. • Dapat meningkatkan tanggungjawab sosial dan kesedaran sivik dalam diri mereka. Kesedaran Kompetensi Untuk Kesejahteraan Masyarakat • Membantu murid menjadi lebih aktif dan membentuk warganegara yang bertanggungjawab.A.

• Murid dapat meningkatkan kesedaran moral dalam diri. .• Murid dapat mengetahui keperluan sebenar masyarakat dan dapat menjalinkan hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat sekeliling. • Untuk meningkatkan pengetahuan murid dan kefahaman terhadap masyarakat. • Dapat memperbaiki personaliti murid dan pembangunan sosial.

 Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.B. . Kesan Industrialisasi dan Pembangunan  Pembangunan pesat negara memberikan kesan kepada pelbagai kesan industrialisasi dan pembangunan dalam kalangan masyarakat.

 Dapat mengajar murid. . Pembangunan adalah sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi. bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dan boleh berfikir secara kritikal.  Untuk meningkatkan kesedaran dan pendedahan berkenaan dengan kerjaya di kalangan murid. membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna yang membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi.

 Menghasilkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan dan dapat mengaplikasikan kompetensi diri terhadap situasi dunia yang sebenar. Dapat menghasilkan murid yang berkeyakinan dan produktif berdasarkan pengalaman yang diperolehi. .  Oleh itu. murid bersedia menghadapi cabaran dalam industrialisasi dan pembangunan negara kelak.

.C. KPM telah menyediakan matapelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Moral untuk memupukan sikap bertangggungjawab dari sekolah rendah sehingga sekolah menegah. pendidikan di Malaysia ialah untuk menghasilkan insan yang sempurna. Pendidikan • Melalui Falsafah Pendidikan Negara. Dengan itu. untuk menghasilkan insan yang mempunyai sikap yang bertanggungjawab. Pembentukan warganegara dunia yang bertanggungjawab 1.

setiap orang mempunyai tanggungjawab yang diri sendiri dalam kehidupan. tanpa melakukan sesuatu yang melangar kepada undang-undang negara atau ajaran dalam agama. tanpa mengira apa-apa agama yang terdapat di dunia ini. . • Melalui ajaran agama.2. setiap orang harus menjalankan tugasan diri sendiri dengan bersungguh-sungguh. dengan itu. Agama • Agama sentiasa menyampaikan ajaran yang baik dan positif kepada orang ramai.

selain itu. iaitu sentiasa menjalankan tanggungjawab diri sendiri dengan sempurna. ibubapa juga harus menjadikan diri sebagai role model yang baik kepada anak mereka. .3. • Pada masa kecil. ibubapa harus memupukan sikap yang positif kepada anak-anak mereka. Keluarga • Keluarga juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan warganegara yang bertanggungjawab.

4. Media massa • Media massa memainkan perana yang pentinga dalam sebagai saluran untuk menyebarkan maklumat dalam seluruh dunia. • Dengan itu. . media massa boleh menyebarkan maklumat yang positif dan boleh membangkitkan semangat kepada orang ramai.

mereka akan mengamalkan sikap ini. guru juga harus menjadikan diri sebagai role model yang baik kepada murid.5. dan akan berusaha menjalankan tangungjawab mereka. . • Selain itu. • Melalui penerapan di atas. murid dan pelajar sentiasa akan ingat tentang tanggungjawab diri sendiri. dan lama kelamaan. Guru • Guru juga boleh mengaitkan tanggungjawab seseorang dengan matapelajaran yang lain.

” global yang sering berubah-ubah. pasaran semasa serta mampu Modal insan yang ingin dihasilkan perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru. berketerampilan. berkeperibadian mulia. suasana persaingan antarabangsa mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia yang kian meningkat. berdepan dengan cabaran dan berkemahiran menyelesaikan masalah. Proses pembentukan model insan • Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan modal insan negara kekal relevan yang mempunyai jati diri yang kukuh.D. . dengan kehendak industri dan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020.

Tugas KPM KPM menghasilkan dasar Memastikan dasar dijalankan .• Oleh itu. KPM harus mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti. dan untuk memhasilkan model insan yang berkualiti tinggi.

melengkapkan diri dengan (Perutusan Hari Pekerja. .Tugas KPM • Tugas KPM adalah untuk menyediakan generasi muda Malaysia dengan seluas-YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi luas peluang bagi memperkembangkan potensi diri.1. selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1 Mei 2006) pelbagai kemahiran dan membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan mampu memajukan lagi negara di mata dunia.

. emosi.” memiliki penampilan unggul untuk mendukung cita-cita negara serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Menghasilkan dasar • Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi STATUS SEMASA.2. rohani dan intelek (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan membangunkan modal insan yang terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 1986 menyediakan kepimpinan yang utuh (towering personality). berakhlak • Salah satu hasrat KPM adalah untuk mulia. CABARAN DAN individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis TUMPUAN DALAM RMKe-9 dari segi jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Mengadakan lebih banyak pilihan • Membentuk keterampilan dan keperibadian pelajar melalui: pendidikan kepada ibu bapa dan – pemantapan kurikulum pelajar – pemantapan program kokurikulum – pemantapan program sukan . • Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. fokus pembangunan modal insan KPM ini harus dilakukan secara berterusan sepanjang tempoh RMKe-9 adalah: • penggemblengan tenaga dan • Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar.3. komitmen jitu daripada semua pihak. Memastikan dasar dijalankan • Bagi mencapai dasar dan matlamat tersebut.

Program Gerak Bersepadu (PROGRESS) 9. Mengukuhkan disiplin pelajar 8. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan 7. Meningkatkan ICT 4. Mengadakan program yang sesuai 2. Berbestarikan sekolah 5. Berpusatkan murid 3.• Usaha dilaksanakan oleh KPM untuk memastikan dasar dijalankan dengan lancar: 1. Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian . Memantabkan kokurikulum 6.

Inggeris seperti melalui program: • English Teacher Assistant (ETA).Meningkatkan keupayaan dan minat bagi menguasai ilmu pengetahuan dan iaitu program kerjasama di antarakemahiran Kerajaan Negeri Terengganu dengan Kedutaan AmerikaPenguasaan Bahasa Inggeris Syarikat untuk guru-guru di negeri Terengganu. .Mengadakan program yang sesuai • KPM mengadakan program-program pengkhususan dan mata pelajaran terus relevan dengan kehendak pasaran dalam peningkatan kemahiran guru Bahasa negara dan juga peringkat antarabangsa.

Berpusatkan murid • Kaedah p&p akan dipelbagaikan dan lebih berpusatkan pelajar. penggunaan sumber luar bilik darjah dan penggunaan teknologi dalam ICT. simulasi. KPM juga akan memperkenalkan beberapa pendekatan p&p baru supaya University (Australia). Technology (Australia). penyelesaian Kingdom). lawatan. Victoria University of Wellington (New Zealand). Queensland University of masalah. perbincangan. Macquarie Dalam RMKe-9. . Auckland dapat menarik minat para pelajar seperti melalui pelaksanaan program F1 Technology University (New Zealand) dan Challenge dan Robotik. misalnya dengan of St Mark and St John (United menjalankan lebih banyak eksperimen.

sebagai mata pelajaran RM80 juta untuk pembinaan English atau pengupaya dalam p&p. . kecemerlangan Nilai dan RM10 juta untuk peluasan dan keberkesanan sistem pengurusan.Meningkatkan ilmu ICT • memastikan semua pelajar celik ICT • mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan. dan Language Training Centre (ELTC) di • menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan produktiviti. Pusat Pengajian dan Latihan Bahasa Inggeris (TELTTraC) di Terengganu.

Pada masa ini terdapat 5 inisiatif ICT utama KPM. keberkesanan pengurusan Pendidikan Sains dan Teknologi dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru. iaitu projek pengkomputeran dan makmal komputer. projek rintis Sekolah .Pembestarian sekolah • Pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan lagi kualiti p&p.

dan pembinaan individu yang sihat emosi. . rohani dan inteleknya.Memantapkan program kokurikulum • membantu ke arah pertumbuhan menyeluruh agar dapat melahirkan pelajar yang seimbang perkembangan jasmani.

kemudahan sekolah perlu dijaga dan diselenggarakan penyakit serta mendiagnosis dan dengan baik agar ia terus berfungsi. • Kesihatan murid. serta identiti sekolah sebagai institusi yang sihat. memberi bersih malah mesti berfungsi dan selamat. • Pada waktu yang sama. indah PBSS termasuklah menilai status dan ceria.Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan • mewujudkan iklim. bersih. memberi khidmat rawatan dan rujukan. memberi Piawaian amalan kebersihan sekolah menetapkan bahawa sekolah bukan sahaja perlu bimbingan dan kaunseling. .

kes setahun. Jemaah Menteri telah meluluskan Memorandum KPM bagi menangani masalah salah laku murid dan meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM6. KPM telah mengambil langkah proaktif bagi menangani gejala disiplin murid disiplin murid di sekolah.Pengukuhan disiplin pelajar • Pada tahun 2006. dengan menumbuhkan menubuhkan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat . .1 juta Hasil kerjasama semua pihak.

Kursus PPDa dan Program Keibubapaan. seperti yang telah diputuskan oleh • Program Perkembangan Kemanusiaan seperti Skim Lencana Anti Dadah (SLAD). dan Gejala Dadah (JKMD). • Minggu Antidadah berkerjasama dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dadah di sekolah menengah melalui Program Intervensi Pelajar (PIP) dan Kaunseling bagi melaksanakan program-program PPDa. Jawatankuasa Kabinet Membanteras Seminar PPDa. KKM bagi tujuan pelaksanaannya. .Program Gerak Bersepadu (PROGRESS) • memantapkan lagi kerjasama dengan Awalan kepada murid berisiko melalui Program Gerak Bersepadu (PROGRESS).

Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian • Dalam tempoh PIPP ini. mata pelajaran dan bidang dan penilaian untuk menjadikan pengkhususan persekolahan tidak terlalu.slideshare. • Mengkaji semula sistem pentaksiran • Meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah.net/mamachop/modal-insan . http://www. aliran. KPM akan membangunkan modal insan dengan memberi fokus supaya lebih holistik dan strategi pelaksanaan berikut: • Menyediakan pentaksiran alternatif Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful