You are on page 1of 70

Rhizopoda

Entamoeba histolytica
Amoebioza (Dizenteria amoebiana)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rhizopoda Amoebe libere potential patogene Acanthamoeba Naegleria .