KAJIAN TEKS BAHASA MELAYU KLASIK DAN PERALIHAN

PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM HIKAYAT ABDULLAH

SEPINTAS LALU…Abdullah Munsyi
• Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi (17961854) dianggap sebagai 'Bapa Sastera Melayu Moden'. • Dilahirkan di Melaka pada Ogos 1796 dan meninggal dunia di Mekah pada 1854.

 Beliau telah bertugas sebagai penyalin dokumen kepada Sir Stamford Raffles.  Menterjemah kitab Injil ke dalam bahasa Melayu untuk pergerakan-pergerakan mubaligh Kristian (missionary Christian) di Singapura dan Melaka. etika penggunaan bahasa dan budaya. .  Karya beliau banyak mengandungi unsur pengkritikan terhadap pemimpin Melayu.

Dengan pemikiran yang kritis semuanya diolah hingga menjadi karya autobiografi yang penting. Karyanya dicipta sendiri untuk dinikmati oleh masyarakat. Kenyataan ini didasarkan daripada karya-karya Abdullah yang tidak lagi menulis tentang dongeng. 1988:236). . • Pendeta Za‟ba dalam karangannya “ Moden Development” menyatakan bahawa “ kesusasteraan Melayu moden bermula dengan Abdullah bin Abdul Kadir” ( Hassan. alam ghaib dan ajaib. Gagasan utama dalam karya-karyanya ditimba daripada pengamatan. pengalaman dan pengetahuan. Ini adalah ciri sastera baru yang bersifat individualistik.ANALISIS KANDUNGAN KARYA HIKAYAT ABDULLAH MUNSYI • Karangan Abdullah jauh berbeza dengan karangan orang yang terdahulu daripadanya atau sezaman dengannya seperti Thufata‟nNafis (1865) karangan Raja Ali Haji yang berkisar tentang raja-raja.

tetapi juga sebagai bahan untuk pembaca merenung dan memikir serta mendapatkan panduan dan pengetahuan daripadanya. agama. Pemikiran yang menyentuh soal-soal masyarakat.” Sesebuah karya bukan hanya sebagai bahan hiburan. imiginasi. emosi. dan teknik. . Sehubungan dengan itu Zuber Usman (1966:9) menyebut. ekonomi dan moral ditimbulkan dan karya-karya Abdullah Munsyi banyak menyentuh hal-hal tersebut. “Abdullah ialah pemgarang Melayu yang mula-mula keluar dari kebiasaan lama.Dalam karya autobiografinya memang terlihat ciri-ciri sastera moden seperti intelek. yang melanggar dan memetahkan tradisi yang sudah turun-temurun. politik. yang memelingkan penanya dari menceritakan kisahkisah yang ghaib-ghaib atau khayal ke dunia kenyataan.

Contohnya pada halaman 119 Hikayat Abdullah yang menjelaskan sikap masyarakat Melayu terhadap bahasa Inggeris pada waktu itu. .

tiadalah menjadi aib bagi mereka itu segala perampuan beratus-ratus dan beribu-ribu semuanya bertelanjang. kuntal-kantil sahaja susunya. baik yang muda yang tua. (peny.) 1960): Maka adalah yang pertama menjadikan ajaib kepadaku sebab melihatkan adap orang dalam negeri itu. Dia hanya menyebut adat itu tanpa memberi sebarang kritikan. iaitu semuanya perampuan Hindu. Abdullah membuat kesimpulan bahawa adat yang diamalkan orang Melayu dikatakan tidak cerdik dan tidak menambah ilmu kerana tidak mahu membuang karut-marut. Seperti kebiasaan yang dilihatnya (Kassim. . yakni dengan tiada memakai baju sekali-kali. Berbeza dengan adat-adat yang diamalkan orang-orang bukan Melayu yang ditemui semasa belayar ke Judah.Dalam buku yang sama halaman 348.

iaitu tiada berjamban. Maka adalah adat negeri itu terlalu aib. Oleh itu dalam karyanya perbandingan antara timur dan barat adalah menjadi persoalan yang penting dan secara tidak lansung mendedahkan kemunduran-kemunduran orang-orang Melayu. . Walaupun persoalan mengutuk dan menganggap bodoh adat dan kepercayaan orang Melayu tidak banyak dikemukakan tetapi ia memberi kesan yang jelas kepada pembaca. hanya menceritakan apa yang dilihatnya. Dalam buku yang sama pada halaman 141 pula disebutkan. semua orang pergi buang air ketepi laut berbanjar-banjar duduk dengan tiada bermalu seorang dengan seorang. Tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan-kemajuan barat telah meresap ke dalam diri Abdullah lantas membuatkan dia mencela budaya Melayu.Dia tidak mengkritik perbuatan tersebut. Abdullah membuat sedikit ulasan bahawa adat ini sesuatu yang aib dan memalukan. antara lain disebabkan oleh kepercayaan dan budaya yang terdapat dalam masyarakat Melayu itu sendiri.

• .)Ini beerti tulisan tersebut mesih dalam bentuk asalnya dengan menggunakan tulisan dan sistem ejaan Jawi.) ‫غ‬ga ( . Tulisan atau aksara ini dipinjam daripada bahasa Arab. Penulisan Hikayat Abdullah juga tidak menggunakan tanda-tanda baris pada tulisannya.) ‫ک‬nya ( ) ‫ث‬dan ca ( ‫چ‬ . kemudian ditambah dengan huruf baru seperti pa ( .)‫ف‬nga ( .ASPEK BAHASA DAN TULISAN DALAM HIKAYAT ABDULLAH MUNSYI • Penulisan Hikayat Abdullah berpegang pada ciri-ciri khusus bahasa Melayu klasik iaitu menggunakan tulisan Jawi.

Hal ini dapat diperhatihan pada petikan karya Hikayat Abdullah (halaman 69) seperti dibawah. . penulisan karya Hikayat Abdullah telahpun menggunakan imbukan meN-.Contohnya dari aspek imbuhan.

Hikayat Abdullah (halaman 119) : .

Ayat-ayat yang panjang begini mengganggu pemahaman pembaca kerana ada waktunya pembaca terpaksa mengulangi pembacaan. . Jelas dari segi bahasa (ayat) Abdullah masih lagi tidak membawa apa-apa pembaharuan. Ayat-ayat daripada hikayatnya ini boleh dijadikan contoh (halaman 16).Daripada pemerhatian yang dibuat adakalanya Abdullah gemar menggunakan ayat yang panjangpanjang dan menyulitkan pembaca untuk memahaminya.

dan tidak semuanya hanya memiliki satu makna. Andaian ini tidak selamanya tepat kerana kehadiran ayat yang dibina daripada kata dan kelompok kata. Makna tersurat yang dimaksudkan ialah makna yang diperolehi semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja.Secara umum kita berpendapat bahawa makna sesuatu bahasa akan mudah difahami apabila dalam bentuk ayat. Dapat diperhatikan dalam karya Hikayat Abdullah maksud atau pun perkara yang disampaikan melalui makna tersurat. Dimana dalam penulisannya banyak menyatakan terus atau secara lansung apa yang hendak disampaikan kepada masyarakat Melayu ketika itu. Dalam bahasa Melayu seringkali apa yang kita ucapkan atau tuliskan tidak serupa dengan apa yang dimaksudkan. .

Hikayat Abdullah. Halaman 119 Dari contoh diatas perkara pokok disampaikan secara terus tanpa menggunakan sebarang simbolik ataupun kiasan. .

Abdullah masih tidak dapat melepaskan penggunaan kata asli dalam tulisannya.Sebagai karya di peringkat awal. Bukan sahaja bahasa yang digunakan itu bahasa lama tetapi struktur ayatnya juga masih seperti cerita hikayat. (halaman 9) .

. Hal ini menunjukkan bahwa Abdullah masih terikut-ikut struktur penulisan sastera lama. „maka adalah‟.Struktur ayat lama ini dikutkan lagi dengan penggunan kata-kata asli seperti „maka‟. „akan dia‟ dan „maka apabila. Penggunaan perkataan hikayat itu sendiri membayangkan bahawa Abdullah masih cenderung meneruskan tradisi penulisan lama. Begitu juga apabila dia menggunakan pantun dan syair dalam karyanya. Dalam Hikayat Abdullah banyak terdapat kata nasihat. „beberapa lamanya‟.

Daripada penelitian yang dibuat dalam penghasilan karya-karya Abdullah Munsyi banyak menggunakan kata pinjaman Bahasa Inggeris. misalnya dalam Hikayat Abdullah (halaman 5) Hikayat Abdullah (halaman 6) Hikayat Abdullah (halaman 6) .

(halaman 4) (halaman 35) .Selain daripada penggunaan kata pinjaman Bahasa Inggeris terdapat juga penggunan kata pinjaman bahasa Arab dalam penulisan karyanya.

.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN • Ahli-ahli bahasa dan sejarah berpendapat bahawa. bahasa Melayu moden berasal daripada bahasa Melayu klasik. . Bahasa Melayu klasik pula berasal daripada bahasa Melayu kuno. • Dikatakan juga bermula pada abad ke19 menerusi Abdullah Munshi dalam karyanya berjudul Hikayat Abdullah (1849).

.

Abdullah Munsyi menggunakan bentuk laporan dalam membina karya-karyanya. Walau bagaimanpun. Dia melaporkan apa saja yang terjadi pada dirinya. Abdullah juga menggunakan dialog dalam penceritaan di samping diksi watakwatak bagi menyampaikan maksud atau persoalan yang dikemukakan. yang dilihat dan dialami. . Bentuk penulisan kritikan juga terlihat dalam karyanya terutama kritik terhadap raja-raja Melayu. Seperti karya cereka. dia bukanlah seperti wartawan kerana dia juga mengemukakan cadangan dan nasihat dalam karya-karyanya.

perwatakan. dapat dibuat kesimpulan bahawa Abdullah telah jauh meninggalkan bentuk penulisan sastera lama.Diteliti karya-karya Abdullah Munsyi. pada plot cerita. Ini tergambar pada persoalan atau tema yang dikemukakan. . latar cerita dan sudut pandangan. Buah tangannya ini boleh dijadikan bahan rujukan dan bahan dokumentasi yang penting. Hanya gaya bahasa yang masih kekal seperti gaya bahasa sastera lama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful