Simulacija računarskih mreža

Seminarski rad iz predmeta Matematičko modeliranje Student Milan Vasić

Sadržaj
• O mrežama • O simulacionim programima • Uporedni test • Network II.5 • OmNet++

Sadržaj
• O mrežama • O simulacionim programima • Uporedni test • Network II.5 • OmNet++

Mreže
• Šta su mreže Klasična definicija mreža – mreža u računarstvu predstavlja spoj između dva ili više računara u cilju razmene nekih resursa, uređaja, podataka... • Šta su mrežne topologije • Vrste ili tipovi mreža

Mrežne topologije
• Mrežne topologije, najlakše je objasniti slikom, intuitivno....

Vrste i tipovi mreža
• Vrste, ima ih više i tu spadaju pre svega
– Globalne (internet) – Lokalne (intranet)

• Što se tiče tipova takođe ih ima više
– LAN (Local area network) – Wireless (Bežične)

Mrežni standardi
• Dati su na slici...

Primer mreže 1
Cisco topologija Standard

Primer mreže 2
Nekadašnji standard topologije

Sadržaj
• O mrežama • O simulacionim programima • Uporedni test • Network II.5 • OmNet++

Simulacioni programi
• Simulacioni programi služe za simuciju realnih sistema, kasnije se simulacija analizira i na osnovu analize je moguće izvesti razne zaključke.

Simulacije mreža su uglavnom usko vezane za poboljšanje realnih sistema, proračunavanje gubitka podataka, ili za predviđanje kvaliteta budućih mreža.

Danas je simulaci sve više popularna u komercijalnim krugovima radi procene efikasnosti trenutnih sistema ili radi proračuna cena neke buduće mreže

Zbog ovih zahteva SIMULACIONI programi za simulaciju MREŽA moraju zadovoljiti veliki broj kriterijuma, kako bi rezultati simulacije bili što realniji.

Sadržaj
• O mrežama • O simulacionim programima • Uporedni test • Network II.5 • OmNet++

Uporedni test
• Uporedni test obuhvata poređenje više simulacionih paketa, koji su high-top u simulaciji računarskih mreža. Test je rađen 13.10.2006. godine i preuzet je u celini Isti problem, model je u upotrebi u svakom paketu Software-ski paketi su
– – – – OmNet++ ns-2 QualNet AnyLogic....

• • •

Uporedni test problem

Uporedni test
• • • • • Oba rutera imaju ograničenje u veličini reda Red je klasičan FIFO red Paketi koji pristižu kada je red pun se jednostavno odbacuju Gubitak paketa je potrebno izračunati Pretpostavljeno je da su svi paketi iste veličine, tako da je vreme usluge konstantno

Uporedni test rezultati 1

Uporedni test rezultat 2

Sadržaj
• O mrežama • O simulacionim programima • Uporedni test • Network II.5 • OmNet++

Network II.5
• • Simulacioni program firme CACI products iz 1999. godine Strogo tipiziran program koji je usko vezan za simulaciju mreža, tj. namenski je napravljen za simulaciju računarskih mreža.

Macroi u Network II.5
Izgled Macro instrukcije u Network II.5:
SOFTWARE TYPE = MACRO INSTRUCTION NAME = MACRO 1 NUMBER OF INSTRUCTIONS ; UNIFORM BETWEEN 1 AND 10 INSTRUCTION NAME ; PROCESSING INSTRUCTION NUMBER OF INSTRUCTIONS ; 1 INSTRUCTION NAME ; SET SEMAPHORE 1

Macroi u Network II.5
• Makro instrukcije u suštini predstavljaju kolekcije instrukcija koje su okupljene pod jednim imenom Makro instrukcija sadrži listu instrukcija koje nisu vezane sa nekim specifičnim MODULE-ima Makroi dozvoljavaju rekurziju, pogodno za Top-Down simulaciju Koriste se za pravljenje petlji bez MODUL-a, u slučaju da postoji serija instrukcija koje želimo da pozovemo n puta, potrebno je samo staviti instrukciju u MACRO i definisati n poziva.

• •

Sadržaj
• O mrežama • O simulacionim programima • Uporedni test • Network II.5 • OmNet++

OmNet++
• Jedan od najbolji simulacionih programa za simulaciju računarskih mreža Open source projekat, znači potpuno besplatan za upotrebu Autori su sa Budapest University of Technology and Economics Department of Telecommunications, Andras Varga se potpisuje kao autor Prvobitno je bio namenjen za Unix(Linux) mašine i to u programskom jeziku C++, od 2003. godine postoji i verzija za Windows, Visual C++,

• •

HVALA NA PAŽNJI