You are on page 1of 25

Simulacija računarskih

mreža

Seminarski rad iz predmeta Matematičko modeliranje

Student Milan Vasić


Sadržaj
• O mrežama

• O simulacionim programima

• Uporedni test

• Network II.5

• OmNet++
Sadržaj
• O mrežama

• O simulacionim programima

• Uporedni test

• Network II.5

• OmNet++
Mreže
• Šta su mreže
Klasična definicija mreža – mreža u računarstvu
predstavlja spoj između dva ili više računara u cilju
razmene nekih resursa, uređaja, podataka...

• Šta su mrežne topologije

• Vrste ili tipovi mreža


Mrežne topologije
• Mrežne topologije, najlakše je objasniti slikom, intuitivno....
Vrste i tipovi mreža
• Vrste, ima ih više i tu spadaju pre svega
– Globalne (internet)
– Lokalne (intranet)

• Što se tiče tipova takođe ih ima više


– LAN (Local area network)
– Wireless (Bežične)
Mrežni standardi
• Dati su na slici...
Primer mreže 1

Cisco topologija
Standard
Primer mreže 2

Nekadašnji standard
topologije
Sadržaj
• O mrežama

• O simulacionim programima

• Uporedni test

• Network II.5

• OmNet++
Simulacioni programi
• Simulacioni programi služe za simuciju realnih sistema, kasnije se simulacija
analizira i na osnovu analize je moguće izvesti razne zaključke.

• Simulacije mreža su uglavnom usko vezane za poboljšanje realnih sistema,


proračunavanje gubitka podataka, ili za predviđanje kvaliteta budućih mreža.

• Danas je simulaci sve više popularna u komercijalnim krugovima radi procene


efikasnosti trenutnih sistema ili radi proračuna cena neke buduće mreže

• Zbog ovih zahteva SIMULACIONI programi za simulaciju MREŽA moraju


zadovoljiti veliki broj kriterijuma, kako bi rezultati simulacije bili što realniji.
Sadržaj
• O mrežama

• O simulacionim programima

• Uporedni test

• Network II.5

• OmNet++
Uporedni test
• Uporedni test obuhvata poređenje više simulacionih paketa, koji su
high-top u simulaciji računarskih mreža.

• Test je rađen 13.10.2006. godine i preuzet je u celini

• Isti problem, model je u upotrebi u svakom paketu

• Software-ski paketi su
– OmNet++
– ns-2
– QualNet
– AnyLogic....
Uporedni test problem
Uporedni test
• Oba rutera imaju ograničenje u veličini reda

• Red je klasičan FIFO red

• Paketi koji pristižu kada je red pun se jednostavno odbacuju

• Gubitak paketa je potrebno izračunati

• Pretpostavljeno je da su svi paketi iste veličine, tako da je vreme


usluge konstantno
Uporedni test rezultati 1
Uporedni test rezultat 2
Sadržaj
• O mrežama

• O simulacionim programima

• Uporedni test

• Network II.5

• OmNet++
Network II.5
• Simulacioni program firme CACI products iz 1999. godine

• Strogo tipiziran program koji je usko vezan za simulaciju mreža, tj.


namenski je napravljen za simulaciju računarskih mreža.
Macroi u Network II.5
Izgled Macro instrukcije u Network II.5:

SOFTWARE TYPE = MACRO INSTRUCTION


NAME = MACRO 1
NUMBER OF INSTRUCTIONS ; UNIFORM BETWEEN 1 AND 10
INSTRUCTION NAME ; PROCESSING INSTRUCTION
NUMBER OF INSTRUCTIONS ; 1
INSTRUCTION NAME ; SET SEMAPHORE 1
Macroi u Network II.5
• Makro instrukcije u suštini predstavljaju kolekcije instrukcija koje su
okupljene pod jednim imenom

• Makro instrukcija sadrži listu instrukcija koje nisu vezane sa nekim


specifičnim MODULE-ima

• Makroi dozvoljavaju rekurziju, pogodno za Top-Down simulaciju

• Koriste se za pravljenje petlji bez MODUL-a, u slučaju da postoji


serija instrukcija koje želimo da pozovemo n puta, potrebno je samo
staviti instrukciju u MACRO i definisati n poziva.
Sadržaj
• O mrežama

• O simulacionim programima

• Uporedni test

• Network II.5

• OmNet++
OmNet++
• Jedan od najbolji simulacionih programa za simulaciju računarskih
mreža

• Open source projekat, znači potpuno besplatan za upotrebu

• Autori su sa Budapest University of Technology and Economics


Department of Telecommunications, Andras Varga se potpisuje
kao autor

• Prvobitno je bio namenjen za Unix(Linux) mašine i to u


programskom jeziku C++, od 2003. godine postoji i verzija za
Windows, Visual C++,
HVALA NA PAŽNJI

Rate