Pengantar Linguistik Teori Struktural

Disediakan oleh : Nurul Aina Jaludin Pg. Shukr Pg. Hj. Musa Ranger Diris Stanley Ian Junaidi Zuraimin Wahili

 Pendekatan struktural ini berasaskan kepada prinsip-prinsip teori strukturalisme.TEORI STRUKTURAL  Struktural merupakan suatu fahaman yang wujud di Eropah berikutan dengan kebangkitan struktural linguistik yang dipelopori oleh Leornard Bloomfield dan Ferdinand de Soussure.  Mula berkembang pada kurun ke 20.  Kajian mereka adalah mengenai aspek penghuraian struktur bahasa. .

“parole” pula realiti pengguna bahasa sebenar. Pemisahan dua istilah telah menjadi asas penting kepada semua teori struktural yang terkemudian . . Teori struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain. selain bahasa itu sendiri. “Langue” ialah aspek sosial bahasa manakala.  Saussure telah membezakan antara “langue” dan “parole”.

 Peraturan-peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuklah bunyi-bunyi yang dikenalpasti begitu bermakna. 1999:89). . Saussure yang merupakan seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) begitu percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman yang tersendiri dan mempunyai peraturan-peraturan yang sistematik (Charles E Bressler. 1999:89). pelbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler.

sebagai unit bahasa. . cerpen dan drama. “Mereka” menganggap struktur bahasa adalah perkaitan antara fonem. Kebiasaan struktural ini sesuai digunakan untuk genre novel. plot. bahasa. Struktur sesebuah teks ialah tema. dengan fonem sebagai unit bahasa.  Pendekatan struktural menintikberatkan perkara-perkara dalaman yang membentuk rangka atau struktur sesebuah teks. latar dan sudut pandangan. perwatakan.

Bahasa adalah untuk perhubungan .  Terdapat empat ciri : 1. Tokoh struktural ini berpendapat bahawa bahasa ialah satu sistem bunyi pertuturan yang arbitrari. keadaan dan konsep yang digunakan dalam perhubungan manusia. Sistem ialah arbitrari 4. Bahasa ialah pertuturan 2. iaitu untuk menyatakan objektif. Bahasa ialah satu sistem 3.

Prinsip-prinsip Dalam strukturalisme juga terdapat prinsipprinsip tertentu iaitu:  Kaitan  Keseluruhan  Transformasi  Regulasi Diri  Analisis Siinkronik  Desentralisasi Perkara .

 Keseluruhan « Strukruralisme menekankan keseluruhan unsur kerana menganggap sastera sebagai suatu sistem atau struktur iaitu suatu keseluruhan yang memiliki konvensi dan tradisi sendiri. Kaitan « Pendekatan ini melihat karya sastera sebagai suatu gagasan yang saling berkait antara satu sama lain.  Transformasi « Ahli-ahli strukturalisme tidak percaya kepada hukum sebab-akibat. . mereka hanya percaya kepada hukum perubahan bentuk.

manakala parole ialah pertuturan sebenar yang dilaksanakan oleh seseorang penutur. corak serta peralatan yang menyebabkannya terbentuk dan keseluruhan sistem terlaksana ( teks ialah hasil sesuatu struktur yang menjadi pelengkap kepada struktur itu sendiri ).  Analisis Sinkronik « Pendekatan ini menumpukan perhatian kepada permasalahan bagaimana perkataan-perkataan di dalam teks berhubungan antara satu sama lain dan bagaimana teks dapat difahami melalui aturan-aturan kesusasteraan. Hal ini berkait dengan langue dan parole. Dalam analisis linguistik. langue ialah sistem bahasa atau linguistik yang abstrak. Regulasi Diri « Teks mementingkan aturan-aturan kesusasteraan. .

Kreativiti pengarang hanya berlaku apabila beliau mematuhi kesuluruhan sistem sastera ini. Tanpa mengatasi manusia dan tujuan pengarang. . pengarang dan pembaca diketepikan kerana berfokuskan kepada unsurunsur dalaman teks. Desentralisasi Perkara « Unsur-unsur sejarah. Pengarang dikatakan terpaksa tunduk kepada konvensi sastera yang mengongkong kebebasan.

Sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful