You are on page 1of 72

I.

Preszokratikus (Szókratész előtti) filozófia

• a világmagyarázat sémája: “Minden víz.” – „Minden egy.“ • a mindenség: Kozmosz – rendezett világmindenség, szépség, harmónia • a rendezettség forrása: közös eredet, ok: arkhé • az őselem anyagi természetű pl. víz- Thalész levegő-Anaximenész

THALÉSZ
- a hét görög bölcs egyike,

(Kr. e. VI. sz.)

-matematikai és csillagászati ismeretek, felfedezések (piramisok), -a lélek halhatatlan, az élettelen dolgoknak is van lelkük (mágnes),

-mindennek a víz az alapeleme

PÜTHAGÓRÁSZ

(Kr. e. 580-500)

• a mindenség végső elve a szám • a megismerés az érzékelés útján történik • A lélek harmóniája a zene által teremthető meg. Az emberi élet és az erkölcsök a zene útján megjavíthatók.

• „Az ember egy olyan Eredendő és Isteni Energiadarabkát hordoz a bensőjében, amely túléli a test halálát, hogy aztán egy új testbe inkarnálódjon, és újabb létezést éljen meg, és mind így tovább, míg végül vissza nem tér az Istenséghez”.

• A Psziché „közvetítő a két világ között: az Anyagi és a Szellemi között. A Vitális Energia az anyagban telepszik meg és él”.

• „Isten a hang által geometrizál.” • Geometriai Zene: a zenei jegyek közötti távolság és a Naprendszer bolygói
közötti távolság: a Do-Re távolság megfelel a Föld-Hold távolságnak, a Re-Mi a Hold-Vénusz távolságnak, és így tovább. Ezáltal pedig a Naprendszer (és a Világegyetem) egy hatalmas zenei pentagramma, amelyben minden bolygó a maga zenei hangját sugározza a hangok nagy spektrumában.

Számmisztika: Az 1, 2, 3, 4 és 5 a "világ gyökerét" jelentik, a 10=1+2+3+4 pedig a világ tökéletessége, az istenség Tíz ellentétpár létezik, ezek:
• • • • • • • • • • határolt és határtalan páratlan és páros egy és sok jobb és bal hím és nő mozdulatlan és mozgó egyenes és görbe fény és sötétség jó és rossz négyzet és téglalap

Az aranymetszés: AK : KB = KB : AB

• Atomisták: Leukipposz és Démokritosz Minden atomokból (oszthatatlan testecske) áll. Ezek nem pusztulnak el soha. Üres térben mozognak és így jutnak kapcsolatba egymással, így jön létre minden. A lélek is (tűz)atomokból áll.

• Zénon: híres paradoxonai
„Akhilleusz és a teknős”: A leggyorsabb futó soha nem fogja utolérni a
leglassúbbat, mert előbb mindig el kell jutnia oda, ahonnan a lassúbb indult. Így a lassúbbnak mindig lesz egy kis előnye.

„Nyíl”: Minden, ami pontosan a saját méretével azonos helyet foglal el, nyugalomban
van. A „most”-ban a mozgó saját méretével azonos helyet foglal el. Tehát a „most”-ban a mozgó nyugalomban van. Mármost a mozgó mindig a „most”-ban mozog, tehát ami mozog, az mozgása során mindig nyugalomban van.

Hérakleitosz

• „Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba.” „Panta rhei.” A dolgok állandóan változnak. • “Mindenből egy lesz és egyből minden.” “Hen panta einai.” • Mindenben ellentétek rejlenek, ezek harcolnak egymással, ez a harc a fejlődés mozgatója. (=dialektika)

Szofisták: • V. sz-ban a műveltséget és a beszédkészséget (retorikát) fizetség ellenében tanító bölcsek. • Protagórasz: Az ember dönti el, hogy mi erkölcsös, ő minden dolog mértéke: Homo mensura. • Gorgiasz: 1. Semmi sem létezik. 2. Még ha létezik is valami, az nem megismerhető. 3. Ha mégis megismerhető, akkor sem közölhető.

SZÓKRATÉSZ (Kr. e. 470-398)

• nem hagy hátra írásos emléket, ennek ellenére a legnagyobb hatású filozófus, - „Az írás megöli a lelket.“ • Platón, Xenophón és Arisztotelész munkáiból tudjuk, mit taníthatott • élet és tanítás egysége • Életét végigkísérte a daimón, a belső hang (lelkiismeret), amire feltétlenül fontos hallgatni, mert ez a daimón az ember belső segítsége, és mindenkiben megtalálható.

- "Tudom, hogy nem tudok semmit.’

- a tanulás = visszaemlékezés - anamnézis-elmélet
- filozófus-bábamester: ugyanúgy segíti világra az emberekben lévő "jó"-t és helyes gondolatokat, mint ahogy a bába az újszülöttet.

„Ha tehát a lélek halhatatlan és többször született, és minden dolgot látott, ami itt és ami a Hádészban van, semmi sincs, amit meg ne tanult volna; így hát nem csoda, hogy az erényre és más dolgokra is vissza tud emlékezni, melyekről azelőtt tudomása volt. Minthogy pedig az egész természet rokon vele és a lélek eleve megtanult mindent, nincs semmi akadálya annak, hogy aki egyvalamire visszaemlékezik, amit tanulásnak neveznek az emberek, az rátaláljon az összes többire is, ha bátor az illető, s nem fárad bele a kutatásba. Mert a kutatás és a tanulás teljes egészében nem más, mint visszaemlékezés.”

Módszere a cáfolat (elenkhosz): a) Egy fogalom definíciójára kérdez rá partnerétől (Mi a bátorság?). b) A kapott válaszból további tételeket vezet le, amelyeket a partner el kell ismerjen (bábáskodás). c) Kimutatja, hogy e tételek ellentmondanak a kiinduló definíciónak. d) Konklúzió: A partner azt hitte, tudja mi az adott fogalom, de be kell látnia, hogy nem. Nincs válasz.

• Intellektuális (racionális) etika: Mindenki a jóra törekszik, senki nem akar rosszat tenni. • A helyes cselekvéshez helyes belátás kell: Tudni kell, mi a jó. Az erény tehát a tudásból származik.

Következmények:

a) Aki rosszat tesz, tévedésből, butaságból teszi.
b)A legokosabbak, legtanultabbak a legerényesebbek. c) Az erény tanítható – első lépés: Ismerd meg önmagad! Gnóthi seauton!

„Nem szégyelled magad hát, hogy mindig csak a vagyonod lehető legnagyobb gyarapítására van gondod, meg a hírnevedre, megbecsültetésedre, de a belátásról, az igazságról és arról, hogy lelkedet a lehető legjobbá tedd, nem is gondoskodol, nem is gondolkodol?”

Platón

A plátói szerelem
Az ösztön, amely az embert újra és újra az igazi lét és a jó birodalmába vezeti az „erósz”. Platón szerint a szerelem végső célja, hogy világra hozza a „szépséget”, ehhez több fokozaton keresztül lehet eljutni: 1. fizikai szerelem, 2. lelki szerelem,
3. művészet, 4. az igazság szerelmesei, 5. a tudomány és megismerés, a legfelső szinten pedig a Jó szerelmesei találhatók.

NAPHASONLAT

AZ IDEÁK BIRODALMA

ideák

A LÁTHATÓ VILÁG
A NAP láthatóságot és életet ad

AZ IDEÁK BIRODALMA
a gondolkodás által hozzáférhető: BELÁTÁS

A való világ Örökké léteznek, változatlanok A LÁTHATÓ VILÁG
Az érzékszervek által hozzáférhető: BENYOMÁS

„Szappanbuborék” lét vagy „árnyéklét” Nem örök, változik

Vonalhasonlat

Reinkarnáció

Barlanghasonlat

Mi történik, ha valaki visszatér rabtársaihoz?
„És ha ismét amaz árnyak böngészésében kellene versengenie az ottani örökös rabokkal, és vakoskodnék csak, míg a szeme meg nem szokná a sötétet – és ez az idő, míg megszokná, nem is volna rövid –, hát nem kacagnák ki, nem mondanák-e róla: úgy kell neki, miért ment fel, íme szeme világát vesztve jött vissza, hát lám, nem éri meg a felmenetel! És ha valaki eztán megpróbálná béklyóikat megoldani, és felvezetni őket, azt, ha nyakon csíphetnék és megölhetnék – vajon nem ölnék-e meg?“

LÉLEKRÉSZEK
IGAZSÁGOSSÁG
ÉSZ
bölcsesség

BÁTORSÁG
állhatatosság

VÁGYAKOZÁS
mértékletesség

Az életek fontosságának sorrendje Platón szerint:

1. a bölcsesség és a szépség szerelmese 2. a törvénytisztelő király 3. államférfi, üzleti és pénzügyi szakember 4. atléta, orvos 5. jós 6. költő, művész 7. munkás, paraszt 8. szofista vagy demagóg 9. zsarnok

A lélekrészek tanának etikai – politikai kiterjesztése:
Lélekrész Erény Életforma Politikai osztály

Értelmes

Bölcsesség

Filozofikus

Tökéletes őrök (filozófusok) Őrök Kézművesek

Indulatos

Bátorság

Dicsőségvág yó

Vágyakoz Mértékletessé Vagyonszerz ó g ő

Platón ideális állama:
TEST FEJ MELLKAS ALTEST LÉLEK ÉRTELEM AKARAT VÁGY ERÉNY BÖLCS BÁTOR MÉRTÉKLETES RÉTEG VEZETŐ ŐRÖK KÉZMŰVES

Utópia (gör. ou=nem, toposz=hely) „Seholsincsország”
Az emberi együttélésnek egy gondolatilag megszerkesztett ideális állapota.
„Az állam, amely nem gondoskodik a nők képzéséről, olyan, mint az az ember, aki csak a jobb kezét edzi” „… ha a lélek egy férfiban csődöt mond, akkor egy nőbe költözik, s ha még ebben az életben sem képes gonoszságát feladni, akkor vadállattá változik ”

Arisztokrácia

Türannisz

Timokrácia

Demokrácia

Oligarchia

Arisztotelész
Filozófia Logika Nyelvészet Biológia Pedagógia Irodalom Retorika Meterológia Csillagászat

Mestere Platón, Nagy Sándor nevelője

Raffaello: Athéni iskola

„Szeretem Platónt, de az igazságot még jobban szeretem.”

• Platón Pl. a ló ideája örök és változatlan, értelmünkkel megismerhetjük Ennek „mintájára” születik minden ló, amit fizikailag érzékelhetünk

• Arisztotelész Először látunk, érzékelünk néhány lovat

Ezután értelmünkben létrehozzuk a ló ideáját, a ló fogalmát ABSZTRAKCIÓ: elvonatkoztatás, fogalomalkotás

A természetben minden változás átalakulás lehetőségből valósággá (potenciálból aktualitássá)
Amit az ember imaginációjába helyez, azzá alakul. /Hamvas Béla/

Valóság: anyag + forma
amiből egy adott dolog van az adott dolog egyedi tulajdonságai

„Anyagnak nevezem pl. az ércet, formának a kép alakját, s a szobor mint konkrét egész az, ami e kettő egyesüléséből áll.“

Az ember esetében az anyag a teste, a forma a lelke.

Arisztotelész antropológiája: Az ember 3 lélekrészből áll

Növényi lélek
Táplálkozás, szaporodás

Állati lélek Értelmes lélek
Szabad helyváltoztatás, érzékelés

Szellemi tevékenység

Etika

• Az emberi cselekvés végső célja a boldogság. • Kétféle erény létezik: erkölcsi és értelmi
• Értelmi erények: tudás, szakértelem, okosság
• Erkölcsi erény (jellem): lelki alkat, hajlam, adott helyzetben helyesen viselkedni • =„arany középút“

A boldogság 3 formája

Növényi lélek
Szórakozás, élvezet

Állati lélek
Szabad és felelősségteljes polgári élet

Értelmes lélek
Tudósként vagy filozófusként leélt élet

Arany közép:
Csak mind3 együttes megléte teszi boldoggá az embert Erkölcsös az, aki ► emberi természetének megfelelően él és ► kerüli a szélsőségeket.

Logika
Szillogizmus: következtetési eljárás: 2 tételből (premissza) levonható egy következtetés (konklúzió)

1. Minden ember halandó. 2. Szókratész ember.  3. Szókratész halandó.
Indukció és dedukció fogalma

Politika
Az ember természeténél fogva társas, közösségi, államalkotó lény.

Anthroposz phüszei politikon zoon”
Miért jön létre az állam? Arisztotelész: az ember közösségi természete az összefogás indítéka

Platón: az egyén gyengesége

Poétika
A művészet utánzás = mimézis

A műfajok 3 tekintetben különböznek egymástól: ,,más eszközökkel, mást és máshogyan utánoznak”. Katarzis
Hármas egység

Epikureusok
Epikurosz
Démokritosz követője Tanítása: Minden atomokból és űrből épül fel. A halál nem jelent semmit. Nincs élet a síron túl. A boldogság feltétele: a halálfélelem leküzdése

Epikurosz házának kertjében gyűltek össze

„a kert filozófusai”

A kert kapuja fölött tábla: „Idegen, itt részesülhetsz a jóban: Nálunk a gyönyör a legfőbb jó.”

1 Mj: Minden gyönyörteli cselekvés eredményét a lehetséges mellékhatásokkal együtt kell mérlegelni. ( gyomorrontás, másnaposság, elvonási tünetek…) 2 Mj: gyönyör az érzéki élvezeteknél tágabb fogalom. Beletartozik pl. művészi élmény, barátság, önfegyelem, mértéktartás

• A legfőbb jó a gyönyör: a fájdalmaktól és a lelki zavaroktól mentes élet (ataraxia) - hedonizmus • Kétféle gyönyör van: dinamikus és állapot jellegű. A testi szükségletek kielégítése az első csoportba tartozik. • A dinamikus gyönyörök rövid életűek, ezért az állapot-jellegűekre kell törekedni. • Az értelem feladata a gyönyör maximalizálása és a fájdalom minimalizálása – hosszútávon • 4 forrása a zavarnak: a) Istenek b) halál c) fájdalom d) a gyönyör félreismerése

Sztoikusok
Alapítója: Zénon Nevük eredete: Στοά = sztoa = „(oszlop)csarnok”, „terasz” szóból ered, mivel az előadásokat és összejöveteleket az athéni piactér előcsarnokaiban tartották.

„Tűzz magad elé egy jellemet és mintaképet, és tartsd magad hozzá, akár egyedül vagy, akár az emberek között. Legtöbbször hallgass és csak a fontos dolgokról beszélj, de azokról is keveset. Egyszer-egyszer, ha a körülmények kívánják, beszélgethetsz, de nem közönséges dolgokról; nem a gladiátorokról, a lóversenyekről, az atlétákról, de még csak az ételekről és italokról sem, amelyekről általában beszélgetni szoktak; elsősorban azonban a személyek gáncsolásától, dicsőítésétől és összehasonlításától tartózkodj. A nemi érintkezéstől a házasság előtt, amennyire csak tudsz, tartózkodj. Aki pedig él vele, csak úgy tegye, ahogy a törvény engedi. A magad részéről azonban ne kellemetlenkedj és ne gáncsold azokat, akik nem tartózkodnak tőle. Azt se hozd fel folyton, hogy te tartózkodó vagy. Testednek csak a feltétlenül szükséges dolgokat szerezd meg, táplálékot, italt, ruházatot, lakást és személyzetet. A külső díszt és a fényűzést teljesen kerüld.”

• A bölcs belátja a világot irányító logoszt, így tudja, hogy közömbösnek kell tekintenie a legtöbb dolgot, ami az embereket szenvedéllyel tölti el. • Eléri a szenvedélymentesség (apatheia) állapotát • Akkor vagyunk szabadok, ha nem vágyunk olyasmire, ami nem rajtunk múlik, és csak belső életünk harmóniájával törődünk, ami rajtunk múlik.

1) Egység az egyén és a világmindenség között: Az ember mikrokozmosz, a makrokozmosz visszatükröződése 2) Egység a szellem és az anyag között: Monizmus Platón dualizmusa 3 híres sztoikus közéleti szereplő: Marcus Aurélius, Seneca, Ciceró

Marcus Aurélius római császár

Ciceró szónok, filozófus, politikus

Seneca: filozófus, államférfi, költő, drámaíró. „Minden ember szentség a másik számára.”

Sztoikus nyugalom jelentése ma:
a megpróbáltatásokat nyugodtan viselő; egykedvű, nyugodt

Szkeptikusok
 =körültekintés  ítélettől való tartózkodás = lélek nyugalma  Minden kijelentés esetében azonos értékű, de azzal szemben álló vélemény is elgondolható
Pl: nem vitatható, hogy a méz számunkra édes ízű, de az igen, hogy édes

 lényege a kételkedés

Újplatonizmus
Az Egyből vezethető le minden létezés. Az Egy a Jó. Emanáció: az Egy leképeződik egy alacsonyabb szintre, így alakul ki a szellem, az ideák világa. A lélek köti össze az anyagi és a szellemi világot. Az anyag áll a legtávolabb az Egytől, a legsötétebb. Az Egyhez történő felemelkedés a megtisztulás. Pl. a művészetben, filozófiában győzi le a lélek az anyagot és emelkedik a szellemhez.

Szent Ágoston (Augustinus)
Született:
É-Afrika Tagasté, (354-430) IV.-V. sz

Anyja, apja:
Szent Mónika keresztény, apja pogány

Kalandos szellemi útkeresése:
►20 évesen hátat fordít a

kereszténységnek (taszította a Szentírás stiláris és tartalmi nyers mivolta.

Az ördög Szent Ágoston (354-430) elé tartja a bűnök könyvét (Michael Pacher festménye – München, 1483)
► manicheizmus (iráni, buddhista és keresztény elemekből vegyített, szinkretista vallás. - Alapítója →Mani. Az ősi iráni vallásból merítette a ~t meghatározó →dualizmust: az örök és abszolút jóval szemben áll az örök és abszolút rossz, ennek képe a világosság és asötétség. A két elv harcban áll egymással. A sötétség a világosságból részecskéket ragad magához, ebből keletkezik a világ, mely sötétség és világosság keveréke. A világhoz tartozik az ember is, akinek lelke (világosság) a testhez (sötétség) van kötve (→gnoszticizmus!). Hogy az embert ebből a rabságból megváltsa, Isten követeket küldött az emberekhez: Buddhát, Zoroasztert, Jézust és végül az igazi apostolt, Manit. - A megváltást csak a legszigorúbb aszkézissel lehet elérni, ezért le kell mondani a házasságról, nem szabad növényt v. állatot elpusztítani és vegetáriánusként kell élni.

► Újplatonizmus

►a szkepticizmus (Milánóban retorika professzor lesz

Szent Ambrus ► 32 évesen megtér ► 36 évesen pappá szentelik ► 41 évesen Hyppo ( É-Afrika) püspöke ≈30 évig. TANÍTÁSA
1)Megtapasztalta a filozófia korlátait: „Uram, Te olyan létet adtál nekünk, amelynek Te magad vagy a célja, és nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik.”más ford: "Magadnak teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned!"

2) Ágoston az első, aki a történelmet is bevonja filozófiába: Könyv: Isten városáról (De civitate Dei) --Lineáris történelemszemlélet ↔ Platón ciklikus Istennek szüksége van a történelemre, hogy megvalósítsa Isten városát „Babilon”: földi város „Jeruzsálem”: Isten városa 3) Ágoston „evolúciós elmélete”: Isten nem egyszerre teremtette a világot, hanem folyamatosan alakul, fejlődik 4) Szkepticizmus elleni érv: „ Ha tévedek, akkor vagyok” Kételkedhetünk bármiben, de magában a kételkedésben nem kételkedhetünk.

5) Platón ideatanának „megkeresztelése”: Platón: Örök ideák A világ öröktől fogva van
Sémi, keresztény felfogás: A világot Isten a semmiből teremtette

Ágoston: Mielőtt Isten megteremtette volna a világot, gondolataiban már léteztek: „örök elgondolása a világ” Tehát Platón örök ideáit azonosítja Isten gondolataival.

Ágoston etikája: szeretet-etika
Norma: nem személytelen szabály (pl. természettörvény), hanem Titokzatos személyes valóság, aki hívja az embert a szeretetre. Erkölcsös élet: az isteni adott
-re

válaszul

„ Szeress, és tégy amit akarsz!”

A bűn nem más, mint Isten hiánya.

Aquinói Szent Tamás (XIII. sz)
1) „Megkeresztelte” Arisztotelészt 2) Megteremtette a hit és tudás szintézisét: Két úton juthatunk el Istenhez:
Hit, kinyilatkoztatás

Értelmünkkel és érzéki benyomásainkkal: 5 Isten érv Summa Theologica

Galileo Galilei
Század: XVII. sz. eleje Nevéhez fűződik: 1)Kísérletek a pisai ferde toronyból→ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZER (megfigyelés, hipotézis, kísérletek, mérések, hipotézis alátámasztása vagy elvetése) 2) Galilei-féle távcső 3) Galilei-féle relativitási elv 4) Az egyház és a természettudomány évszázados feszültségének jelképe („ És mégis mozog a Föld”) II. János Pál bocsánatot kért az egyház múltbeli bűneiért, így Galilei meghurcolásáért

Francis Bacon (16.-17. sz.) „A tudás hatalom”
Knowledge is power Scientia potentia est

Niccolò
Machiavelli (Firenze, 14
69. május 3. –
Firenze, 1527. június 21.)

olasz író, filozófus, politikus.
Sorsa összefonódott a …

reneszánsz Firenzével és a gyakorlati politizálással.

„ A cél szentesíti az eszközt ” Az állam (uralkodó) egyfajta kíméletlen hatalmi politikára
jogosult hatalmának megszerzése, megtartása céljából.
„A mandragóra” című színművét, amit sokan az első modern európai jellemkomédiának tekintenek. Nemcsak az őt üldöző képmutatásra csapott le benne, de kifigurázta még saját hatalompolitikai tételét is, mely szerint „a cél szentesíti az eszközt”. Callimaco sikeres ifjú Párizsban, de a szíve és a vágya visszahúzza szülővárosába, Firenzébe, ahol szerelme, Lucrezia él. A fiatal hölgy egy idős bankár felesége: erkölcsös életet él, el sem tudja képzelni, hogy megcsalja az urát. A bankárnak azonban van egy nagy bánata: házassága gyermektelen. Ezt használja ki Ligurio, Callimaco barátja, hogy segítsen megszerezni az asszonyt. Callimaco barátja tanácsára párizsi orvosnak adja ki magát, és azt állítja, hogy a terméketlenség ellenszere a mandragórafőzet, de az első férfi, akivel használata után az asszony hál, egy órán belül meghal. A bankár Ligurio tanácsára keresni kezd egy ifjút, akit a felesége ágyába küldhet. Az erényes asszony hallani sem akar róla, de anyja és a korrupt gyóntatóatya rábeszélik… Az első olyan eredeti olasz színjáték,mely - bár sokféle korabeli mű hatását mutatja - nem antik példakép nyomán készült, hanem eredeti alkotás.