SEKTOR PERKHIDMATAN DAN PEMBANGUNAN

Hasil Kerja : ABU MANSUR BIN MOD HANAPIAH MOHD UBAIDILLAH BIN MOHD KHAIRI

PENGENALAN
• Sektor perkhidmatan dikenali juga sebagai sektor ekonomi tertiar atau sektor ekonomi peringkat ketiga. Sektor ekonomi ini tidak mengeluarkan barangan, sebaliknya membekalkan perkhidmatan kepada pengguna. • Perkhidmatan dikenali sebagai "barangan yang tidak terpegang“ merangkumi perhatian, nasihat, pengalaman, dan perbincangan. • Contoh pekerjaan : doktor, jururawat, tentera

PERANAN SEKTOR PERKHIDMATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN

• Menjalin dan menyelaraskan kegiatan ekonomi sektor-sektor pertanian dan perindustrian. • Menyumbang kepada KDNK, guna tenaga dan eksport sesebuah negara. • Menyediakan pelbagai kemudahan sosial kepada rakyat termasuk kesihatan, latihan dan sebagainya.

Perubahan sektor ekonomi berlaku di sesebuah negara disebabkan 2 faktor : 1. . Perubahan dari perkhidmatan yang tidak didagangkan kepada perkhidmatan yang didagangkan. Berlaku peningkatan sumbangan kepada KDNK dan penciptaan peluang pekerjaan serta kesan rantaian dengan aktiviti ekonomi lain mempengaruhi pembangunan negara. Menyediakan peluang kepada perusahaan utk menawarkan barangan dan perkhidmatan secara lansung di pasaran asing. 1.

. kesihatan. perhotelan dan pelancongan).• Perkhidmatan terbahagi kepada tiga : a) Perkhidmatan baru b) Perkhidmatan penggenap c) Perkhidmatan lama • Perkhidmatan baru – permintaan untuknya berhubung secara positif dengan pendapatan per kapita (pendidikan. perluasan pasaran dan perbandaran. hiburan. pertumbuhan pengeluaran barangan perantaraan. • Perkhidmatan penggenap – berhubung secara langsung dengan pembangunan sektor pembuatan.

• Perkhidmatan lama – aktiviti-aktiviti memandu teksi. • Sektor perkhidmatan meliputi bekalan elektrik. perbankan dan insurans. hartanah dan pentadbiran awam. pengangkutan. perdagangan. gas dan air. hotel dan restoran. pembantu rumah dan tukang cuci yang wujud dari ketidaksamaan dalam agihan pendapatan dan kekurangan peluang pekerjaan. . pembinaan.

• Sektor perkhidmatan yang diberi perhatian oleh pejajah ialah pengangkutan.PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN SELEPAS MERDEKA • Perkaitan rapat antara perkembangan sektor perkhidmatan dengan sektor industri menyebabkan dalam zaman sebelum merdeka kepentingan sektor ini tidak begitu menyerlah. . pelajaran. kesihatan. perhubungan. dan perkhidmatan kewangan. sektor ini penting hanya utk menyediakan kemudahan mengangkut sumbersumber bahan mentah. • Semasa penjajahan.

• Keadaan mula berubah selepas merdeka. . memoden dan memajukan sistem perhubungan serta menyediakan perkhidmatan2 lain dan memulakan proses pembangunan sektor industri. • Peranan sektor perkhidmatan turut meningkat dengan pelaksanaan rancangan lima tahun malaya pertama (1956-60) dan kedua (1961-65). • Pihak pemerintah menekankan untuk mengembangkan perkhidmatan sosial. Data menunjukkan sektor perkhidmatan menyumbang 37% daripada KDNK.

• Industri penggantian import ditubuhkan untuk menambah pengeluaran tempatan dan mengurangkan pengeluaran keluar tukaran asing.• Dalam Rancangan Malaysia Pertama (1966-70) usaha mempelbagaikan ekonomi untuk mengurangkan masalah harga getah dan bijih timah yang tidak stabil dipergiatkan. • Penubuhan FIDA (Lembaga Pembangunan Perindustrian Persekutuan) dan Akta Galakan Pelaburan 1968 telah menggalakkan kemasukan pelaburan asing. .

• Namun.PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN SELEPAS DASAR EKONOMI BARU (DEB) • Dalam Rancangan Malaysia Pertama. . ekonomi bertambah dengan kadar 6.5% setahun.7% dan pendapatan per kapita meningkat pada kadar 3. bandar dan luar bandar dan antara sektor pertanian dengan perindustrian. wujud masalah agihan pendapatan yang tidak sama rata antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera.

4%. kaum India 39. • Dari segi pemilikan harta dan modal saham syarikat.• Data 1970 menunjukkan 64. 27.2% kaum Cina manakala 63. kaum Bumiputera hanya memiliki 2. pembahagian kekayaan tidak sama rata dan kadar pengangguran yang tinggi antara faktor Peristiwa 13 Mei 1969.3% milik asing. . • Kadar kemiskinan yang tinggi.8% kaum Bumiputera berada dalam keadaan miskin.2& manakala kaum Cina 29%.

• Kaum Bumiputera digalakkan menyertai sektor moden dan sektor perkhidmatan.• Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) telah dilancarkan bersama-sama DEB. b) Menyusun semula masyarakat supaya tidak wujud pengenalan kaum melalui aktiviti ekonomi. . • Agensi sedia ada dikemas kini dan agensi baru ditubuhkanyang berfungsi sebagai penggalak penyertaan Bumiputera dalam aktiviti perdagangan. • Dua matlamat DEB ialah: a) Menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum.

• Sektor perkhidmatan berterusan dalam Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) dan Rancangan Malaysia Keempat (18811985).1 juta penduduk terlibat dalam sektor ini atau mewakili 31. .• Kesan keseluruhan daripada DEB ialah pada 1970-an. • Krisis ekonomi yang berlaku pada awal 1980-an menyebabkan ekonomi tumbuh secara perlahan.5% daripada guna tenaga dalam negara. peranan sektor perkhidmatan semakin aktif apabila 1.

2% berbanding 23. • Hal ini bererti. sektor perkhidmatan adalah sektor terbesar yang menawarkan pekerjaan baru. . sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK meningkat kepada 45%. di antara tahun 1970-1990.• Namun. sektor perkhidmatan merupakan sektor utama yang menyumbang dari segi jumlah pekerjaan iaitu sebanyak 45.9% sektor pertanian. • Pada 1990.9% dari sektor industri dan 30.

Sub Sektor Perkhidmatan Utama • Sektor perkhidmatan terdiri daripada : Perdagangan borong dan runcit Perkhidmatan kerajaan Kemudahan awam Pengangkutan Penyimpan dan perhubungan Kewangan Perkhidmatan lain .

0 .Perkembangan Sektor Perkhidmatan Jangka Masa Kadar (%) Rancangan Malaysia Kelima Rancangan Malaysia Keenam 5.7 8.

hartanah dan perkhidmatan perniagaan .Perdagangan borong dan runcit (termasuk hotel dan restoran) 3.insurans.Perkhidmatan awam 2.3 Sub Sektor Perkhidmatan Utama 1.Kewangan.

hartanah dan perkhidmatan perniagaan Peratus(%) 25 26 23 . Kewangan. Sub Sektor Perkhidmatan 1.Data Tahun 1990 : Sumbangan Sub Sektor Perkhidmatan Kepada KDNK dan Gunatenaga. Perkhidmatan awam 2. insurans. Perdagangan borong dan runcit (termasuk hotel dan restoran) 3.

0% .• 1970-1989 . • Perkembangan pesat sub sektor ini ekoran dari dasar kerajaan di bawah DEB apabila banyak perusahaan awam dan agensi-agensi ditubuhkan.30. sumbangan keluaran dari sub sektor perkhidmatan awam atau kerajaan adalah antara 28.0%. .

peranan sub sektor ini mula merosot pada akhir tahun 1980an apabila dasar penswastaan dilaksanakan pada 1983.• Walau bagaimanapun. .

• Pinjaman dan peruntukan tabungan dari bank-bank perdagangan adalah salah satu sumber modal yang digunakan untuk perkembangan sektor-sektor lain. insurans.Menggalakkan perkembangan institusi kewangan di Malaysia. • Penubuhan Bank Negara . hartanah dan perkhidmatan perniagaan adalah komponen ketiga penting dalam sektor perkhidmatan.• Sub sektor kewangan. .

penerima deposit .khidmat nasihat pengurusan pelaburan dan kewangan .pemberi khidmat dari segi pembiayaan sektor koporat .• Fungsi Bank Perdagangan dan Syarikat Kewangan .pemberi pinjaman • Fungsi Bank Saudagar .

apabila DEB dilancarkan. runcit.hartanah dan perkhidmatan perniagaan diikuti oleh sub sektor kerajaan.• Pada awalnya penyumbang utama kepada pekerjaan datang dari sub sektor kewangan. . • Akan tetapi. pada 1980-an. sektor kerajaan telah muncul sebagai penyumbang utama dari segi pekerjaan. tempat ini telah diambil alih oleh sektor perdagangan borong. • Walaubagaimanapun. insurans. hotel dan restoran.

2)Pengurangan di dalam perbelanjaan pembangunan awam serta dasar penswastaan telah mengurangkan peranan sektor kerajaan. .• Dua faktor menjelaskan perkara tersebut : 1)Kemelesetan ekonomi dunia dipertengahan 1980-an telah memaksa kerajaan membekukan pengambilan pekerja.

Perdagangan borong.Data Tahun 1990 : Peratus Keseluruhan Gunatenaga Sub Sektor 1.7 2.Perkhidmatan awam 13.0 . hotel dan restoran Peratus (%) 18. runcit.

930 pekerja yang terlibat dalam perhotelan • Dijangka 10. terdapat 48.Muncul sebagai industri yang menggunakan paling banyak tenaga kerja di dunia terutama di sektor perhotelan • Pada tahun 1988.400 pekerjaan baharu diwujudkan sepanjang tahun 1990-an.Bersifat intensif buruh .• Industri pelancongan . .

Apabila DEB dilaksanakan : Sektor perkhidmatan muncul sebagai sektor bukan pertanian yang paling banyak menyerap gunatenaga Bumiputera.0 % gunatenaga Bumiputera terlibat dalam sektor pertanian manakala Sektor bukan pertanian @ sektor moden lebih dikuasai oleh kaum lain terutama Cina. (Sila lihat Jadual ) - .Peranan Sektor Perkhidmatan Ke Arah Pencapaian DEB • • Sebelum DEB dilancarkan : 60.

7 51. Air Pengangkutan. Gas.9 42.Jadual 1: Peratus Penglibatan Gunatenaga Bumiputera Dalam Sektor Perkhidmatan.2 67. 1985-1995 Sub sektor Pembinaan Elektrik. Penyimpanan dan Perhubungan Perdagangan Borong dan Runcit. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan kerajaan Perkhidmatan-perkhidmatan lain 42.3 65.1 Kewangan. Insurans. Hotel dan Restoran Tahun 1985 (%) 42.7 41.5 36.2 70.9 66.7 65.1 38.1 55.2 Tahun 1995 (%) 44.5 65.8 54.1 65.3 41.1 Tahun 1990 (%) 43.2 70.0 .0 69.

.0 % gunatenaga Bumiputera.• Daripada Jadual 1. didapati kesemua sub sektor (seperti yang dinyatakan) telah menyerap lebih daripada 50. • Ini menunjukkan tanpa mengambil kira peringkat mana kaum Bumiputera bekerja dan apa jenis pekerjaan yang diceburi didapati dengan pelaksanaan DEB penyertaan Bumiputera dalam sektor bukan pertanian telah meningkat.

• Walau bagaimanapun. . • Majoriti Bumiputera menyandang jenis jawatan yang mempunyai pendapatan atau gaji yang kecil. pengurusan dan eksekutif. satu perkara yang tidak dapat dinafikan ialah penglibatan gunatenaga Bumiputera di dalam sektor moden masih lagi diperingkat rendah. • Peratus penyertaan Bumiputera di peringkat tinggi terutama dalam sektor swasta adalah rendah terutama pada peringkat profesional.

• Pekerjaan perkeranian dan perkhidmatan yang memberikan pendapatan yang kecil juga dikuasai oleh kaum Bumputera. .• Kaum bumiputera hanya menguasai bidang profesional yang disediakan oleh pihak kerajaan iaitu guru dan jururawat.

1 33.6 54.4 Tahun 1990 (%) 29.0 39.7 34.2 54.3 71.5 55. 1985-1995 Pekerjaan Profesional Yang Berdaftar Guru dan Jururawat Pentadbiran dan Pengurusan Perkeranian Jualan Perkhidmatan Tahun 1985 (%) 22.5 .3 Tahun 1995 (%) 32.0 68.2 61.9 36.2 64.0 61.2 38.1 33.2 63.Jadual 2 : Peratus Gunatenaga Bumiputera Mengikut Pekerjaan.

mewujudkan pendapatan dan peluang pekerjaan di kalangan pelbagai kumpulan etnik.meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam sektorsektor lain.pembangunan kemahiran yang sesuai.RUMUSAN • Oleh itu. . Dasar perkhidmatan negara perlu dibentuk untuk mengenal pasti matlamat dan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap sektor. . sewajarnya perhatian diberi kepada pembangunan sektor ini. . . .memperbaiki kebajikan serta aspek budaya negara.akhirnya menyediakan keselamatan negara serta perlindungan individu. Semua strategi yang dikemukakan dapat memberi kesan positif kepada pembangunan dan pertumbuhan negara. .

Dasar perdagangan dalam perkhidmatan 4. . Dasar pembangunan perkhidmatan 2. Dasar perkhidmatan import • Dengan cara ini. dasar perkhidmatan negara perlu mempunyai empat set dasar iaitu : 1.• Bagi mencapai matlamat tersebut. Dasar pelaburan dan perkhidmatan 3. barulah sektor perkhidmatan dapat mengambil alih peranannya sebagai penyumbang terbesar kepada pembangunan ekonomi negara selepas era pasca industri tanpa mengalami banyak halangan.

Razak Dan (2004). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.Rujukan Nor Aini Haji Idris dan Ab. Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful