Tema 2 Procesi i Kerkimit dhe Formulimi i Problemit

1 Liljana Elmazi

Figura 1: Marredhenia midis Stadeve ne Procesin e kerkimit

Formulo Problemin

Percakto projektin e kerkimt Projekto metoden dhe format e mbledhjes se te dhenave Projekto mostren dhe Mbledhjen e te dhenave Analizo dhe Interpreto te Dhenat

Pergatit Raportin e Kerkimit

2

Sekuencat e hapave ne kerkimin marketing
• Proces kerkimi quhet sekuenca e hapave ne ndertimin e nje studimi kerkimor duke perfshire ketu formulimin e problemit, percaktimin e skices se kerkimit, percaktimin e mbledhjes se te dhenave, skicimin e formularit te mbledhjes se te dhenave, percaktimin e mostres dhe mbledhjen e te dhenave, analizen dhe interpretimin e te dhenave dhe pergatitjen e raportit te kerkimit. 3

Zbatimi i ketyre koncepteve ne kompanine Procter&Gamble
• Ne kete kompani kerkimi marketing zhvillon te pakten nje here ne vit kontrollin mbi cdo marke te produkteve te saj. Studimet konsistojne ne preferencat e konsumatoreve ne lidhje me produktet, emrat e tyre, paketimin dhe shume detaje te tjera. Ky informacion mblidhet nga segmentet e tregut te kompanise dhe pasi behet analiza e tyre arrihet ne perfundimin sesi eshte zhvilluar marketingu, reklama, prodhimi, si dhe operacionet e tjera te firmes.
4

Vazhdon
• Strategjia e projektit te kesaj firme konsiston ne percaktimin e tipeve te kerkimit marketing, p.sh, nepermjet pyetesoreve per produktet ekzistuese, testeve marketing ne supermarkete, observimeve, etj. Detajet e tipit te kerkimit, ndertimi i pyetesoreve ose formati ne te cilin nje produkt i ri eshte modeluar per konsumatoret ne supermarkete, te gjitha reflektojne strategjine e 5 projektit te kompanise.

Pyetjet e nevojshme qe duhet tu adresohemi ne stated ndryshme te procesit te kerkimit

Stadi ne Proces

Pyetjet tipike Cili eshte qellimi i studimit- te zgjidhe nje problem? Te dentifikoje nje oportunitet? Nje informacion shtese i nevojshemI? Cfare informacioni duhet per te marre vendimin? Si do te perdoret informacioni? Duhet te jete i kushtezuar kerkimi? Sa shume dihet tashme? Mund te formulohet nje hipoteze? Cfare tipi pyetjesh duhet tu pergjigjemi? Cilit tip te studimit do te jete adresa me e mire per pyetjet e kerkimit? Mund te perdoren te dhenat e kzistuese? Cfare duhet te maete? SI? Cili eshte burimi i te dhenes? Mund te fitohen pergjigje objektive nga njerezit qe pyeten? Si mund ti pyesim njerezit? Duhet pyetsori te jete i administruar per person, ne telefono, apo permes postes ? Duhet te perdoren menyra mekanike apo elektronike per te bere observime? Cfare sjellje specifike duhet te observuesit? Duhet te perdoren pyetje te strukturuara apo te pastrukturuara per te mbledhur te dhenat? Duhet te behet i njohur per te 6 pyeturit qellimi i studimit? Duhet te perdoren shkallet

Formulimi i problemit

Percaktimi i projektit te kerkimit

Percaktimi i metodes dhe formavete mbledhjes se te dhenave

Questions That Need Addressing at the Various Stages of the Research Process

Stadet e procesit

Pyetjet tipike

Projektimi i mostres dhe mbledhjes se te dhenave

Cila eshte popullata e synuar? A ka te vlefshme ndonje liste te elementeve te popullates? Eshte e nevojshme mostra? Eshte e deshirueshme mostra propabilitare? Sa e madhe duhet te jete mostra? Si do te zgjidhet mostra? Kush do t’i mbledhe te dhenat? Sa do te zgjate mbledhja e te dhenave ? Sa shupervizion eshte i nevojshem? Cfare procedura operacionale do te ndiqet? Cfare metodash do te perdoren per te siguruar cilesine e te dhenave te mbledhura? Kush do ta beje editimin e te dhenave? Si do te kodohen te dhenat? Kush do ta supervizioje kodimin? Do te perdoret kompjuteri per tabulimin e te dhenave apo do te behet me dore? Cfare teknikash per analize do te perdoren? Kush do ta lexoje raportin? Cili eshte niveli teknik i sofistikimi? Jane bere rekomandime per manaxheret? Cili do te jete formati i raportit te shkruar? Eshte i nevojshem nje raport oral? Si duhet te jete i

Analizimi dhe interpretimi i te dhenave

Pergatitja e raportit te kerkimit

7

Paradigma e problemit te vendimit

A1 A2 I N

01

02

8

1.Formulimi i problemit
• Nje nga rolet me te rendesishme te kerkimit marketing eshte te ndihmoje ne percaktimin e problemit dhe zgjidhjen e tij. Vetem kur problemi eshte percaktuar ne menyre precize mund te vazhdohet me hapat e tjere. Formulimi i problemit perfshin specifikimin e objektivave te projekteve specifike te kerkimit ose projekteve te cilat mundte ndermerren.
9

1.2.Objektivat e kerkimit
• Cdo projekt duhet te kete nje ose me shume objektiva. Objektivi i kerkimit eshte nje gjendje, e cila duhet te siguroje se qellimi i kerkimit do te kenaqet. Objektivat e kerkimit kane tre komponente: o Ceshtja e kerkimit, e cila specifikon informacionin qe i nevojitet marresit te vendimeve. o Zhvillimi i hipotezave specifikon pergjigjet e mundshme per ceshtjet e kerkimit. o Kufijte e kerkimit ndihmojne qe ceshtja e kerkimit te jete me precize.
10

2.Percaktimi i projektit te kerkimit
• Zgjedhja e skices se kerkimit varet nga masa e njohjes se problemit. Nese njohurite jane te pakta ne lidhje me fenomenin qe studiojme, do te jete i pershtatshem kerkimi eksplorues. Ky perdoret kur zgjidhja e problemit eshte e paqarte ose e paperqendruar. Ai mund te perfshije rishikimin e te dhenave te publikuara, intervistimin njerezve, udheheqjen e fokus-grupeve, studimin e literaturave qe diskutojne raste te ngjashme, etj… • Ka karakteristike fleksibilitetin.
11

vazhdon
• Kur problemi eshte formuluar ne menyre precize perdorim kerkimin deskriptiv ose kauzal. Ne keto skica kerkimi mbledhja e te dhenave nuk eshte fleksibel, por e specifikuar, duhen respektuar te dyja dhe formulari i mbledhjes se te dhenave dhe mostra. Skica deskriptive ve theksin ne percaktimin e frekuences me te cilen ndodh nje ngjarje. Ndersa skica kauzale perdor eksperimentet per te identifikuar lidhjen shkak-pasoje mes variablave.
12

3. Percaktimi i metodes se mbledhjes se te dhenave
• zgjidhur problemin ekziston ne formen e te dhenave sekondare, te dhena te cilat nuk jane mbledhur per qellim imediat, por per qellime te tjera. Te dhena te tilla ruhen ne sistemin e brendshem te informacionit te kompanise si feedback ne karta garancie, raporte shitjeje te forces se shitjes, etj. • Te dhena te tjera jane te dhenat primare, te cilat perfshijne informacionin e mbledhur per kryerjen e studimeve
13

4. Percaktimi i mostres dhe mbledhja e te dhenave
• Pasi eshte percaktuar menyra e mbledhjes se te dhenave, kerkuesit vendosin se cfare grupi do te pyetet apo observohet. Ajo pjese e vecante e popullsise qe zgjidhet per vezhgim quhet moster. Ne percaktimin e saj, kerkuesit mund te specifikojne: o Listen e elementeve te popullates mbi bazen e se ciles do te behet zgjedhja e mostres (duke iu referuar zones gjeografike, individeve, organizatave, institucioneve, etj…) o Procesin e zgjedhjes se mostres. o Madhesine e mostres.
14

Vazhdon llojet e mostres
• Mostra mund te jete probabilitare ose joprobabilitare. • Zgjedhja eshte probabilitare kur te gjitha njesite e popullates kane te njejtin shans zgjedhjeje. • Zgjedhja eshte joprobabilitare kur grupi i njesive qe do te perbejne mostren percaktohet ne menyre subjektive nga kerkuesit. • Pasi te jene percaktuar permasat e mostres fillon mbledhja e te dhenave.
15

5 .Analiza dhe interpretimi i te dhenave
• Analiza e te dhenave ne pergjithesi perfshin keto hapa: o Editimin - perfaqeson procesin e verifikimit dhe kontrollit te pyetesoreve ose formulareve te vezhgimit. o Kodimin – perfaqeson nje procedure teknike me ane te se ciles behet kategorizimi i te dhenave dhe vendosja e nje kodi numerik per cdo kategori apo klase te dhenash. o Tabelimin – eshte hedhja e te dhenave te mbledhura nga tabela.
16

6. Pergatitja e raportit te kerkimit
• Raporti i kerkimit eshte ai dokument ne te cilin behet permbledhja e rezultateve te kerkimit dhe nxjerrja e konkluzioneve. Ky duhet te jete sa me i qarte dhe i sakte, pasi permes tij arrihet te kuptohet nese hapat e meparshem te procesit te kerkimit jane kryer si duhet dhe kane qene te plote. • Pergatitja e raportit vleresohet si nje nga hapat me te rendesishem ne percaktimin e procesit te kerkimit.
17

Gabimet gjate procesit te kerkimit
• Dallohen dy lloje gabimesh ne lidhje me kerkimin: Gabime te pergjithshme – perfshihen gabimet e bera ne te gjitha etapat e procesit marketing. Gabime te pjesshme – perfshihen gabimet e bera ne nje ose disa hapa te kerkimit
18

1.2 Formulimi i problemit
Nje problem i formuluar mire eshte gjysme i zgjidhur. • Formulimi i problemit eshte faza e pare e procesit te kerkimit marketing. Ai u referohet atyre situatave qe paraqesin probleme reale te marrjes se vendimit marketing, si dhe atyre situatave qe mund te pershkruhen si oportunitete.
19

• Tre burimet kryesore te problemeve ose oportuniteteve marketing dhe per rrjedhoje dhe e problemeve te kerkimit jane: c) Ndryshimet e paparashikuara e) Ndryshimet e planifikuara g) Idete e reja
20

a) Ndryshimet e paparashikuara
• Nje burim mjaft i rendesishem i ndryshimeve te paparashikuara eshte ambjenti ne te cilin operon firma. Ka shume elemente ne ambjentin e jashtem te firmes, qe mund te krijojne probleme ose oportunitete. Keto perfshijne ndryshimet demografike, ekonomike, politike, teknologjike, konkurruese, ligjore, etj, te cilat mund te ndikojne dukshem funksionet marketing. • Si firmat u pergjigjen teknologjive te reja, produktit te ri, stilit te jeteses, etj cojne ne krijimin e problemeve apo oportuniteteve.
21

b) Ndryshimet e planifikuara
• Pjesa me e madhe e ndryshimeve eshte e planifikuar. Shume firma deshirojne te rrisin biznesin e tyre ne kuadrin e veprimeve te ndryshme marketing. Keto veprime perfshijne hyrjen e produktit te ri, permiresimin e shperndarjes, vendosjen efektive te cmimeve dhe ndertimin e reklames. • Ndryshimet e planifikuara jane te orientuara drejt se ardhmes, ndersa ndryshimet e paparashikuara jane te orientuara drejt se kaluares. • Nese kerkuesit marketing i shohin forcat ambjentale si te pakontrollueshme kemi te bejme me marketing reaktiv, ndersa nese konfrontohen me to dhe mundohen t’i zbusin kemi marketing proaktiv.
22

c) Idete e reja
• Idete e reja mund te merren nga konsumatori me ane te nje letre ankese, ose nga burime te tjera, si shitesit. • Shumica e problemeve dhe mundesive kerkojne informacion shtese per zgjidhje. Prania e ketij informacioni kerkon te kete komunikim te mire mes marresit te vendimit dhe kerkuesit marketing. • Marresi i vendimit duhet te kuptoje cfare mund te kryeje dhe cfare nuk mund te kryeje kerkimi, ndersa kerkuesit i duhet te kuptoje natyren e vendimit qe paraqet manaxheri dhe cfare shpreson ai te mesoje nga manaxheri.
23

Problemet dhe simptomat
• Shpesh marketeret ngaterrojne problemin me simptomen. • Nje problem eshte nje situate qe kerkon disa lloje veprimi . • Nje simptome eshte nje evidence qe problemi ekziston.

24

shembull
• Vite me pare Xerox u shqetesua sepse po humbiste shitje ne raport me konkurrentit japonez te tij. Nderkohe qe Xerox po perpiqej te shtonte karakteriasika per ta bere produktin me te deshirueshem dhe terheqes per konsumatorin ajo nuk po i kushtonte rendesi cilesise se tij. Konsumatoret nuk donin fotokopje qe prisheshin shpejt.
25

• Nje kuptimi qarte i problemit te vendimit mund ti ndihmoje kerkuesit te nderveprojne me manaxhimin per te specifikuar me mire problemin e kerkimit. • Situatat e thjeshta te vendimit mund te karakterizohen nga kushtet e meposhtme;

26

kushtet
• 1. nje vendimmarres (D) operon ne mje mjedis (E) ne tecilin ka nje problem. • 2. ka te pakten 2 kurse veprimi A1 dhe A2 tecilat mund te ndjeke D. • 3. nese D ndjek A1 ka te pakten 2 rezultate te mundshme tekesaj zgjedhje (O1 dhe O2) dhe D preferon njerin prej tyre. • 4. ka nje mundesi por jo mundesi te barabarte qe secili prej kurseve te veprimit te coje ne rezultatin e duhur. Nese mundesite jane te njejta zgjedhja nuk ka rendesi.
27

Kurset alternative te veprimit
• Kerkimi mund te skicohet vetem kur kurset alternative te veprimit jane te njohura. Marresi i vendimit duhet te paraqese sa me qarte kurset e veprimit tek kerkuesi dhe puna kryesore e kerkuesit eshte te percaktoje nese lista e paraqitur perfshin alternativat e duhura. • Shpesh kerkuesi nuk do te informohet per disa opsione te marra ne konsiderate. Atij i duhet te shohe nese te gjitha opsionet e nenkuptuara jane bere te qarta duke i lidhur keto me alternativat.
28

a) Kthimi i nje problemi vendimi ne nje problem kerkimi
• Te kuptuarit sa me mire te personalitetit, ambientit, objektivave, ideve te reja, kurseve alternative te veprimeve bejne te mundur qe kerkuesit te kthejne nje problem vendimi ne nje problem kerkimi. • Nje problem kerkimi eshte kryesisht nje rivleresim i problemit te vendimit ne terma kerkimi. • Nje problem vendimi eshte problemi me te cilin perballet marresi I vendimit per te cilin kerkuesi duhet te siguroje pergjigjet.
29

• Problemi i vendimit ne kete rast eshte se cfare do te behetne lidhje me falimentimin e ketij produkti: o Duhet te terhiqet nga tregu? o Duhet te modifikohet produkti? o Duhet te ndryshohet nje nga elementet e marketingut miks, p.sh, reklama? • Supozojme se menaxheri dyshon se fushata reklamuese qe ka mbeshtetur hedhjen e produktit te ri ne treg ka qene joefektive: ky dyshim duhet te sherbeje si baze e nje problemi kerkimi.
30

Shembull: Futja e nje produkti te ri ne treg, shitja e cilit eshte nen nivelin e synuar

31

Examples of the Relationship Between Decision Problems and Research Problems

Problemet e vendimit

Problemet e kerkimit

Zhvillo paketimin per nje produkt te ri Rrit trafikun e vizitoreve ne dyqan Rrit penetrimin e tregut permes hapjes se dyqaneve te reja

Vlereso dizajnet alternative te paketimit Mat imazhin aktual te dyqanit Vlereso lokacionet prospektive

vendos cili prodhues do te jete i vlefshem per te blere ne internet

Percakto koefidencen konumatore ne blerjen e kategorive te ndryshme teprodukteve qe nuk shihen

32

Percaktoni problemin e vendimit apo ate te kerkimit
• Percakto buxhetin e reklames sipas zones gjeografike. • Hidh produktin e ri ne treg. • Zgjerohu ne vende te tjera

33

• Percaktimi i nivelit te penetrimit ne treg ne zonen perkatese. • Testimi ne treg permes se cilit vleresohet eshte pranuar apo jo produkti. • Vleresimi i potencialit te tregut te vendit te huaj per produktin tone.

34

b) Zhvillimi i hipotezave
• Nje hipoteze specifikon pergjigjet e mundshme per nje problem kerkimi. Kerkuesi duhet te arsyetoje nese eshte ne gjendje te vere ne dispozicion kohen dhe perpjekjet e duhura per t’iu pergjigjur problemeve te kerkimit, te cilat rrjedhin nga kerkimi. • Nje rol i rendesishem i hipotezave eshte te sygjeroje variablat, te cilat duhet te perfshihen ne skicen e kerkimit.
35

• P.sh, Nje problem kerkimi mund te jete vleresimi i kerkeses per nje produkt te ri. Hipotezat qe produkti do te jete me mire te hidhet ne Veri sesa ne Jug shton dhe konceptin e vendosjes gjeografike per problemin. • Sugjerimi eshte qe plani i mostres te perfshije njerez nga te dy rajonet. • Nese hipotezat sugjerojne se produkti nuk do te pritet mire ne Jug, pasi ai nuk eshte i pershtatshem me stilin e jeteses ne Jug do te beje evident se kerkimi duhet te mate jo vetem qellimin e blerjes, por gjithashtu si duhet te perdoret produkti.
36

Shembuj te propozimit te kerkimit problemit te kerkimit dhe hipotezave
• Propozimi i kerkimit Problemi i kerkimit
• • • • • • • • Zhvillo nje projekt te mundshem per birren e re Stela Sa efektive jane secila nga alternativat e ndryshme te projekitt? Cili eshte mesazhi aktual i dyqaneve Deka?

Hipotezat
projekti i cili pershtatet me mesazhin e reklames eshte me i miri Imazhi i dyqaneve Deka eshte me i mire se imazhi i konkurrenteve

Si mund te rritet trafiku i dyqaneve Deka?

37

Vleresimi vleres se informacionit per problemin e vendimit
• Qe kerkuesit te kuptojne sa me mire problemin e vendimit dhe alternativat e ndryshme ne lidhje me te ky problem paraqitet me ane te diagrames, pemes se vendimit. • Pema e vendimit eshte nje diagrame ne te cilen problemi strukturohet sipas rendit kronologjik, e perbere nga katrore te vegjel qe perbejne nyjet e vendimit dhe me rrathe te vegjel qe tregojne pirunjte e shansit
38

Shembull Rasti A
• Ne rastin A vendimi per futjen e nje produkti te ri konsiderohet si nje peme vendimi. Njera nga deget paraqet alternativat e vendimit per hyrjen e produktit te ri ose per moshyrjen e tij. Dega e dyte paraqet pasigurine. Nese produkti yne do te jete i suksesshem do te kemi nje perfitim prej 4 milion $. Duke u bazuar ne eksperiencat e kaluara ka nje probabilitet prej 0.6 qe produkti te jete i suksesshem, ndersa nese produkti nuk do te jete i suksesshem perfitimet do te jene vetem 1 milion $, probabiliteti 0.4. • Keto probabilitete subjektive jane llogaritur duke u bazuar ne njohurite e meparshme.
39

Vazhdon Rasti A
• Sa do te jemi te gatshem te paguajme per informacionin perfekt ne kete rast? • Ne qofte se ndonjeri na tregon me perpara dhe me siguri, se produkti mund te jete i suksesshem, sa duhet te paguajme per kete informacion? • Pergjigjja korrekte eshte Asgje! • Ne duhet te futim produktin, madje nese produkti nuk do te pritet mire, ne mund te marrim 1 milion $. Ne kete rast vendimi eshte jo vetem i parendesishem per organizaten, por edhe inekzistent. Gjendet vetem nje alternative e zbatueshme.
40

Vlera e pritur e informacionit perfekt eshte vlera e informacionit te sigurte minus vleren e informacionit te pasigurte.

41

Rasti B
• Ne rastin B nese produkti nuk eshte i suksesshem kemi nje humbje prej 2.5 milion $. Ne kete rast, informacioni perfekt ka vlere. • Nqs ne e dime me perpara se produkti nuk do te pranohet duhet te vendosim per moshyrjen e produktit dhe te ruajme 2.5 milion $. • Duhet qe vlera e informacionit te jete me e vogel se kostot qe shoqerojne nje produkt te pasusksesshem. • Vlera e pritshme e hyrjes se produktit eshte 0,6*4.000.000 + 0,4*(-2.500.000) = 1,4 milion $
42

Vlera e informacionit
0.6 sukses Hyrje 0.4 deshtim Rasti A 1 milion$ fitim 4 milion$ fitim

moshyrje

0$

43

Vlera e pritshme e hyrjes se produktit eshte 0,6*4.000.000 + 0,4*(-2.500.000) = 1,4 milion $

0.6 sukses Hyrje 0.4 deshtim

4 milione $

Rasti B

-2.5 milione &

Moshyrje

0$
44

Procesi per zgjedhje e nje ofruesi

Identifiko fushat me kritike te kerkimit dhe ceshtjet qe do te perfitohen nga kerkimi

Identifiko ofruesit qe kane ekspertize te nevojshme per berjen e kerkimit Merr propozime nga te pakten tre ofrues te kualifikuar

sedo me personelin kyc te kompanive ofruese propozimet e te cileve shohin premtimet per tí kushtuar vemendje procedurave te kontrollit te cilesise se firmes. Performo nje analize krahasuese per propozimet ne lidhje me: * te kuptuarit e problemit nga cdo ofrues *menyren qe eshte rekomanduar *koston dhe kohen per cdo perpjekje kerkimi Zgjidhni nje ofrues per kerkimin

Vlereso formalisht performancen e ofruesit te zgjedhur ne lidhje me kriterin specifik 45

Figura: Pjese e Propozimit te kerkimit dhe nje shembull PROBLEMI TITULLI I PROJEKTIT: KERKIM MARKETING

PER KONSUMATORET TUAJ
Nga firma e kerkimit marketing te tenderimit

1

Pershkrim i shkurter i problemit te pergjithshem;aresyes per berjen e kerkimit Permblidh diskutimet paraprake midis kerkuesit dhe manaxherit; demonstro njohurite per situaten & nevojat e vecanta per informacion 2

QELLIMI I PROJEKTIT TE KERKIMIT
Shpall qellimet & objektivat Pershkruaj fushen e projektit ( cfare nuk do te investig) Nderto pyetjet specifike te cilat duan pergjigje Addresoju kufijve te mundshem per shkak te kufizimeve te kohes apo buxhetit ( per te menjanuar ms qe nurit 3 dakord me vone)

BURIMET E TE DHENAVE & METODOLOGJIA
Pershkruaj te dhenat sekondare qe do te perdoren Pershkruaj sesi do te mblidhen te dhenat primare(surveimet, eksperimente) Pershkruaj mostren dhe madhesine e propozuar Perfshij draftin e pyetsorit apo te grupit te fokusit nese eshte i aplikueshem 4
46

KOHA DHE PERSONNELI
Siguro vleresimet e kohes per cdo faze te kerkimit Specifiko personelin e kerkuar dhe normat e pageses Kalkulo kostot jonjerezore (p. sh., furnizimet, printimet, postimet etj.)
5

EAU DE INTERNET: DUKE SHITUR PARFUMET ONLINE NGA MARKETING RESEARCHERS R US Qellimi i projektit te kerkimit Objktivi: percakto nese konsumatoret do te blejne parfume 1 online Fokusohu ne qendrimet e grave (qe blejne per vete apo dhurate ), ende jo ne blerjen?

Oportuniteti Marketing
Tregu i bukurise ne USA prej $27bilione 45% e popullsise se U.S. Ka Internet access Ekzistenca e site-ve ne internet te lidhura (fashion) lidhje profitable te mundshme? Parfumet nuk mund te zgjidhen elektronikisht 2 Kerkimi i fundit: prova eshte e rendesiishem Mundet te dominoje imazhi marka?

Shqetesimet e grave : qe blejne parfume online? Cfare faktoresh kane rezistence me te ulet (marka, cmimi?)
Klienti deshirone rezultate n e 3 muaj..... Koha dhe personeli Faza paraprake, 3 jave Survelimi Para testi: 2 jave Zgjedhja e mostres: 2 jave Administrimi i pyetsorit, 1 jave Analizat, 1 muaj stafi i kerkuar (& pagat) Kosto te tjera (format of kontaktit electronic and ekzekutimi i survejimit)
3

Burimet e te dhenave dhe metodologjia
Te dhena sekondare:shitjet ne produktet e bukurise dhe parfumeve , online Te dhenat primare: kontakti me email drejtuar ne survejimet ne Intenrnet Analiza: mesataret, abelat e kryqezuaras Madhesia e mostres : 300 gra ( kufizimet ne kohe, targeto ato gra qe kane akses ne internet , modifiko pyetje per blerjet per dhurata 4 47

5

Figura: Perqindja e perdoruesve te kerkimit te cilet besojne qe Kerkuesit Marketing dueht te bashkohen ne Aktivitetet e meposhtme

Consult with executive to understand problem Become familiar w objectives before beginning marketing research project

Help mgmt define problem to be studied

Question soundness of objectives

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

48

RESEARCH REALITIES 3: Segments of Online Consumers
Use the information in the following chart to answer the questions: 3. If you were an information or entertainment portal, who would you target? If you were a e-commerce arm of a department store, which group(s) would you target? Who would you avoid? 4. If you just allowed any random person to click through to your web survey, what do these numbers suggest your sample would resemble? 5. If you wished to target any one of these segments to obtain their opinions in a marketing research web survey, how would you find them? Contact them? Appeal to them?

segment Simplifiers

#hours #domains #pages percent size month month month buying 29% 7.1 6.2 1021 87%

why online?
Internet makes my life easier, seek convenience (no ads, chat, popup), 49% online >5yrs, comprise 50% online transactions spend most time online, many purposes including buying, comedy central, eye candy, videostreams) find best buys, shop and entertainment =50% of e-bay, priceline, ubid, quote.com Internet newcomers, communicate, more tied to offline brands, icq, bluemountain source info, not necessarily online shoppers, news, financials, wsj, msnbc info, focus on sports and entertainment sites, espn, cbs sportsline, boxerjam 49

Surfers Bargainers Connectors Routiners Sportsters average

8% 8% 36% 15% 4%

30.2 8.3 5.7 8.2 7.1 9.8

224 43 54 32 47 74

4852 1295 791 624 1023 1398

71% 64% 42% 50% 51% 61%

Source: “All Visitors are Not Created Equal” White Paper series, mckinsey.com.