You are on page 1of 15

Mohamad Fauzi Bin Hassan Pusat Luar Kampus Kota Kinabalu

    Pengenalan Definisi Politik Perkembangan Politik dan Sains Politik Sains Politik Suatu Disiplin Ilmu .

adil dan harmoni  Persoalan : Bolehkah kita lari dari politik?     . Pelbagai tafsiran tentang politik   Minat dengan politik Tidak mahu terlibat langsung dengan politik Hidup bermasyarakat keperluan kepada manusia Pemimpin dan kepimpinan Mencari kaedah yang terbaik untuk mengurus masyarakat Sistem politik yang baik dapat menghasilkan masyarakat yang maju.

 Berasal dari kata Yunani      Polis (kota @ negara kota ) Polites (warganegara) Politeia (berhubung dengan negara) Politika ( Pemerintahan negara) Politikos (kewarganegaraan)  Aristotle (384-322 SM) orang yang pertama yang memperkenalkan kata politik   Hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik Islam istilah siasah berkait rapat dengan ‘khilafah’ amalan politik wajib tunduk di bawah ketentuan syariat .

  Diertikan dalam pelbagai pendekatan mengikut tujuan dan matlamat individu mahupun organisasi berkaitan Selalu dikaitkan dengan matlamat atau tujuan seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan peribadi seseorang (private goals) .

bila dan bagaimana (Who gets what .when and how) ‘etika dilakukan di hadapan umum’  Harold Lasswell   Bernard Crick   Aristoteles (teori klasik)  Usaha yang ditempuh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama . Lenin  Siapa yang boleh lakukan apa kepada siapa (who could do what to whom) Siapa yang dapat apa.

tetapi di syaratkan agar tidak menyalahi al-Quran .   Politik ialah menjaga urusan umat di dalam dan di luar negara dengan cara yang tidak menyalahi syariat Islam Siasah syariyyah tidak terhad kepada apa yang disebut oleh syarak.sunnah .ijmak dan kaedahkaedah syarak serta dasar-dasar amnya Dalam pemerintahan Islam tujuan matlamat yang dicari adalah menegakkan kebenaran antara rakyat dengan pihak pemimpin  Antara rakyat sesama rakyat  Antara umat Islam dengan yang bukan Islam  .

Cabang Ilmu sains politik        Teori politik Falsafah politik Ideologi Politik Ekonomi politik Kajian dasar dan analisis Perbandingan politik Hubungan antarabangsa .  Sains Politik cabang ilmu yang mengkaji mengenai tingkahlaku politik yang merangkumi individu.organisasi mahupun negara.

kuasa dan autoriti Membincangkan tentang sistem pengkelasan politik. kuasa. Objektif Bab    Menghuraikan tentang konsep politik. autoriti dan pengesahan Mengenalpasti Dokrin Pengasingan kuasa .

 Negara  Wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya Kemampuan seseorang/kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku Membuat pilihan di antara beberapa alternatif Kumpulan keputusan yang diambil oleh organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan Membahagikan dan mengagihkan nilai-nilai secara adil dan saksama  Kuasa    Pembuatan keputusan   Dasar awam  Pembahagian atau pengagihan  .

   Kebolehan untuk menjayakan sesuatu rancangan mengikut naluri seseorang untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu walaupun mereka enggan berbuat demikian Wujud setelah masyarakat merasakan mereka harus memberi sepenuhnya kepercayaan dan hak kepada orang yang bakal memimpin Pembahagian kuasa dalam kepimpinan    Kuasa Politik Kuasa ekonomi Kuasa ketenteraan .

 Kuasa paksaan  Berasaskan kepada ugutan atau ancaman yang boleh menimbulkan ketakutan pengikut Pemimpin yang memberi ganjaran kepada sesiapa yang menurut perintah Berasaskan kepada kepakaran yang dimiliki pendapatnya didengari dan diikuti Diperolehi daripada autoriti pihak atasan melalui penyerahan kuasa  Kuasa ganjaran   Kuasa pakar   Kuasa sah    Kuasa personal atau rujukan   Pemimpin mempuyai daya penarik dan berkarisma Wujud dikalangan individu atau pemimpin yang mempunyai ‘networking’ bagi menyelesaikan masalah Kuasa perhubungan .

  Prinsip penting dalam sistem demokrasi Mula diperkenal oleh Aristotle dan diperbaiki sera diperjelaskan oleh James harrington  Objektif utama   Tiada penumpuan kuasa Menjaga kebebasan individu .

   Kebolehan seseorang untuk menyuruh kita melakukan sesuatu (Alan Renswick & Ian Swinburn – Basic Political Concept) Satu kapasiti semula jadi atau diperolehi bagi penggunaan untuk menentukan siapa yang berkuasa ( R.Michels –Encylopedia of social sciences) Kuasa yang diberikan oleh warganegara yang dianggap sah (Herbert R Winter & Thomas – People and politics : An introduction to political science) .

 Autoriti tradisional  Kuasa yang diperolehi oleh seseorang pemimpin secara turun temurun (masyarakat tradisional)  Autoriti Karismatik  Berpunca daripada ciri-ciri peribadi luarbiasa yang ada pada seseorang pemimpin  Autoriti legal-birokratik @ legal-rasional  Hampir sama dengan tradisional beza diamalkan dalam masyarakat moden dan lebih mematuhi undang-undang .