Σα δικαιώματα των παιδιών

Διαφορετικότητα
Εύμαι ϋνασ και μοναδικόσ..
Και εύμαι τόςο ςπουδαύοσ και
ςημαντικόσ όςο και όλοι οι
ϊλλοι.
Εύμαι παιδύ… ϋχω δικαύωμα…

ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
29Ο Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο
΢ερρών
Τπεύθυνεσ προγρϊμματοσ:
Ευαγγελοπούλου Αριϊδνη
Καρυώτη ΢οφύα

Κριτόρια επιλογόσ του θϋματοσ
Η εφόρμηςη για την επιλογό του ςυγκεκριμϋνου
προγρϊμματοσ, δόθηκε ςτην αρχό τησ ςχολικόσ
χρονιϊσ κατϊ τη γνωριμύα των παιδιών μεταξύ τουσ και
τον τρόπο με τον οπούο αυτϊ ϋπαιζαν και ενεργούςαν.
Παρατηρόςαμε ότι κϊποια παιδιϊ εύχαν όδη
δημιουργόςει «κλειςτϋσ» μικροομϊδεσ ωσ προσ τουσ
ςυμμαθητϋσ τουσ. Δεν ενεργούςαν ωσ μια ομϊδα, όπου
το κϊθε παιδύ θα εύχε τον δικό του ρόλο και τη δικό του
φωνό και, ωσ εκ τούτου, κϊποια παιδιϊ με όχι και τόςο
αρχηγικϋσ τϊςεισ ό ενεργητικό ςυμπεριφορϊ,
αιςθϊνονταν παραγκωνιςμϋνα
και απομονωμϋνα.

Βαςικϋσ επιδιώξεισ:

Σα παιδιϊ να μϊθουν να αγαπόςουν τον
εαυτό τουσ και τουσ ϊλλουσ όπωσ εύναι.
 Να καταλϊβουν ότι ο καθϋνασ εύναι
μοναδικόσ και ξεχωριςτόσ.
 Να μϊθουν τα δικαιώματα τουσ.

Επιμϋρουσ ςτόχοιΝα παρατηρόςουν και να κατανοόςουν ότι ϋχουμε
ομοιότητεσ και διαφορϋσ μεταξύ μασ.
Να γνωρύςουν βαςικϊ ανθρώπινα δικαιώματα.
Να ενιςχυθεύ η αυτοεκτύμηςη και η αυτοπεπούθηςό τουσ και
να ξεπερϊςουν τουσ φόβουσ τουσ.
Να γνωρύςουν παιδιϊ από ϊλλεσ χώρεσ.
Να αποκτόςουν ανοιχτό διϊθεςη και κατανόηςη για τον
κόςμο.
Να κατανοόςουν ότι και τα ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ ϋχουν τα
ύδια δικαιώματα με τουσ ϊλλουσ και να μϊθουν να τα
αποδϋχονται.
Να εμπλουτύςουν το λεξιλόγιό τουσ.
Να αποκτόςουν ικανότητεσ ςυνεργαςύασ.
Να ςυνειδητοποιόςουν ότι η μοναδικότητα του καθενόσ εύναι
αυτό που τον ξεχωρύζει.
Να κατανοόςουν ότι η διαφορϊ και η διαφορετικότητα
εμπλουτύζουν τη ζωό και τον πολιτιςμό μασ.

Διϊρκεια υλοπούηςησ του
προγρϊμματοσ:
Σο εγκεκριμϋνο καινοτόμο πρόγραμμα
πραγματοποιόθηκε ςε όλη τη διϊρκεια του ΢χ.
ϋτουσ τμηματικϊ και κατϊ περύπτωςη…
Σο ΢επτϋμβρη και τον Οκτώβρη του 2012.
Με την αφορμό τησ Παγκόςμιασ Ημϋρασ των
Δικαιωμϊτων του Παιδιού ςτισ 20 Νοεμβρύου.
Σην παγκόςμια Ημϋρα των Ατόμων με Ειδικϋσ
Ανϊγκεσ ςτισ ςτισ 3 Δεκεμβρύου.
Σο Μϊιο και τον Ιούνιο του 2013.

Δρϊςεισ κατϊ τη διϊρκεια
του προγρϊμματοσ

Σην αφορμό να ξεκινόςουμε την
υλοπούηςη του προγρϊμματοσ μασ
την ϋδωςε ο αγαπημϋνοσ μασ ‘Ελμερ

Ο Έλμερ φϋτοσ, μασ δύνει πολλϋσ φορϋσ αφορμό για
ςυζότηςη καθώσ μασ κρατϊει καθημερινϊ ςυντροφιϊ με
το ημερολόγιο.
7 πόρτεσ και πύςω από κϊθε πόρτα κρύβεται ο Έλμερ ο
παρδαλόσ ελϋφαντασ. Οι πόρτεσ εύναι κλειςτϋσ και κϊθε
μϋρα ανούγει μύα πόρτα και ο Έλμερ μασ λϋει τι μϋρα
εύναι.

Αιιά ποηος ήηαλ ο Έικερ ο
Παρδαιός Ειέθαληας;
Ήηαλ κηα θορά θη έλαλ θαηρό έλα θοπάδη
ειέθαληες...
Κάποηοη έηζη, θάποηοη αιιηώς, θαζέλας
δηαθορεηηθός, κα όιοη πάληα ταρωποί θη όιοη
ηοσς ίδηο τρώκα: γθρη.
Ο Έικερ ήηαλ δηαθορεηηθός. Ο Έικερ ήηαλ
παρδαιός. Ο Έικερ ήηαλ θίηρηλος θαη
πορηοθαιής θαη θόθθηλος θαη ηρηαληαθσιιής
θαη γαιάδηος θαη καβής θαη πράζηλος θαη
καύρος θαη ιεσθός. Ο Έικερ δελ είτε δηόιοσ
τρώκα ειεθαληέληο.
Δηαβάδοσκε ηης περηπέηεηες ηοσ Έικερ ηοσ
Νηέηβηλη Μαθ Κη.

Με τον Έλμερ μαθαύνω ότι εύμαι ϋνασ και
μοναδικόσ
Με τισ ιςτορύεσ του μασ
βοόθηςε να προςεγγύςουμε
ϋνα πϊντα επύκαιρο για το
Νηπιαγωγεύο θϋμα.
 ΢την καθημερινό
παρατόρηςη των παιδιών
διαπιςτώςαμε ότι υπόρχαν
παιδιϊ με ϋλλειψη
αυτοπεπούθηςησ, παιδιϊ με
ηγετικϋσ τϊςεισ και παιδιϊ
που περύμεναν από τουσ
ϊλλουσ να πϊρουν
πρωτοβουλύεσ και για τα
ύδια.
 Προϋκυψε επιτακτικό
ανϊγκη όλα τα παιδιϊ να
πιςτϋψουν ςτον εαυτό τουσ,
ςτισ δυνατότητεσ και ςτην
αξύα τουσ.

Ο ‘Ελμερ…

Ο παρδαλόσ
Ελϋφαντασ

Ο καθϋνασ από μασ ϋχει κϊτι που τον
κϊνει να ξεχωρύζει και να εύναι
μοναδικόσ.

Το ζσκπέραζκα ποσ προθύπηεη:

Ο ΚΑΘΕΝΑ΢ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ΢ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ΢.
Καη είλαη ηόζο ζποσδαίος θαη
ζεκαληηθός
όζο θαη όιοη οη άιιοη.

Ημϋρα φιλύασ ςτο Νηπιαγωγεύο:

Μύα από τισ πρώτεσ μϋρεσ
ςτο Νηπιαγωγεύο μασ όταν η
μϋρα τησ φιλύασ. Από το πρωύ
τα παιδιϊ χωρύςτηκαν ςε
ζευγαρϊκια, διαλϋγοντασ
ϋνα φύλο. Έκαναν διϊφορα
παιχνύδια και γνωρύςτηκαν
καλύτερα με το φύλο τουσ.
Όλη τη μϋρα όταν μαζύ. ΢την
τϊξη, ςτο διϊλειμμα, ςτο
φαγητό, ςτο παιχνύδι,
παντού.
Έφτιαξαν τα βραχιόλια τησ
φιλύασ, όπου ο καθϋνασ
προςπϊθηςε να γρϊψει το
όνομα του φύλου του.

Υτιϊξαμε όλοι μαζύ το ςαλιγκϊρι τησ
φιλύασ.

Ο ιςτόσ τησ φιλύασ

Υτιϊξαμε με το διπλανό μασ τμόμα τον
ιςτό τησ φιλύασ.
Απλώςαμε χαρτύ του μϋτρου και τα παιδιϊ κϊθιςαν
γύρω του. Ο καθϋνασ ϋπαιρνε την κλωςτό και την τύλιγε
ςτο δϊχτυλό του. ΢τη ςυνϋχεια, πετούςε το κουβϊρι ςτο
φύλο του. ΢χηματύςτηκε ϋτςι ϋνασ τερϊςτιοσ ιςτόσ .
Έπειτα, το κϊθε παιδύ με ζελοτϋιπ, ςτερϋωνε τον ιςτό
του ςτο χαρτύ.

Ο ιςτόσ τησ φιλύασ μασ αποδεύχτηκε
πολύ δυνατόσ (και γερόσ)!!!

Ο ιςτόσ τησ φιλύασ μασ αποδεύχτηκε
πολύ γερόσ!!!

3 Δεκεμβρύου: Παγκόςμια Ημϋρα Ατόμων με
Ειδικϋσ Ανϊγκεσ …
Ο Κωνςταντύνοσ και 2 κυρύεσ από τα ΚΕΔΔΤ ΢ερρών
μασ επιςκϋφτηκαν.

Η επύςκεψη του Κωνςταντύνου
΢την Παγκόςμια Ημϋρα
Ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ
επιςκϋφθηκε το ςχολεύο και
την τϊξη μασ ο Κωνςταντύνοσ.
Δεν μπορούςε όμωσ να ϋρθει
μόνοσ του.
 Γι’ αυτόν το λόγο, τον
βοόθηςαν 2 κυρύεσ από τα
ΚΕΔΔΤ ΢ερρών, που αγαπϊνε
πολύ τα παιδϊκια μασ και τισ
αγαπϊνε και αυτϊ. Η
ςυνϊδελφοσ κα Υωτεινό
Μακρϊκη, πολύτιμη
ςυνεργϊτησ και ςύμβουλόσ
μασ όλα αυτϊ τα χρόνια και η
κα Βακϊλου Άννα, κοινωνικό
λειτουργόσ.

Πρώτα - πρώτα
μασ παρουςύαςαν τον
Κωνςταντύνο, ο οπούοσ μασ
μύληςε, μασ παρουςιϊςτηκε
και ςυζότηςε μαζύ μασ. Ο
Κων/νοσ δεν ϋχει πόδια. Μασ
εύπε πώσ νοιώθει, ποιεσ
δυςκολύεσ αντιμετωπύζει, πώσ
νοιώςανε οι γονεύσ του όταν
ϋμαθαν ότι δε θα περπατόςει,
τα τόςα πολλϊ πρϊγματα που
μπορεύ να κϊνει. ΢τη ςυνϋχεια,
ο Κωνςταντύνοσ ρώτηςε τα
παιδιϊ αν θϋλουν να τον
βοηθόςουν και τα παιδιϊ του
ϋδωςαν τισ δικϋσ τουσ
απαντόςεισ.

Ο Κωνςταντύνοσ ςτην παρεούλα μασ

Ο Κωνςταντύνοσ γνωρύςτηκε
με τα παιδϊκια μασ.

Μετϊ η κυρύα Υωτεινό τουσ διϊβαςε το παραμύθι:
«Η ΜΑΓΙ΢΢Α ΑΜΠΟΤΛΙΝΑ»
΢υγγραφϋασ: ΢ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ

Τα παιδιά ςυηιτθςαν με τισ κυρίεσ και
αποφάςιςαν να κάνουν ζνα δώρο - ζκπλθξθ
ςτον Κωνςταντίνο.

Σα παιδιϊ ςχεδύαςαν ςε χαρτύ του μϋτρου το
περύγραμμα του ςώματοσ του Κωνςταντύνου.
Ο Κωνςταντύνοσ δεν ϋβλεπε και δεν ϊκουγε τι ϋκαναν.
Πώσ αλλιώσ θα όταν ϋκπληξη;

Σα υπόλοιπα παιδιϊ ζωγρϊφιςαν από
ϋνα δώρο για τον Κωνςταντύνο. Σο
κόλληςαν ςτο ςώμα του .

Και τώρα είναι θ ςτιγμι που ο Κωνςταντίνοσ
είδε το δώρο των παιδιών:

Του άρεςε πάρα πολφ και τουσ ευχαρίςτθςε.

Και όρθε η ςτιγμό που ο Κωνςταντύνοσ μασ
αποχαιρϋτηςε.Αλλϊ υποςχϋθηκε ότι θα
ξανϊρθει…

Σο Μϊιο ξαναεύδαμε τον Κωνςταντύνο!!!
΢τα πλαύςια ενόσ πολιτιςτικού προγρϊμματοσ,
επιςκεφτόκαμε τον πολυχώρο του Δόμου ΢ερρών ΑΡΣΙΟ
και εκεύ μύα ευχϊριςτη ϋκπληξη μασ περύμενε:

Ο φύλοσ μασ ο Κωνςταντύνοσ.
Φαρόκαμε πϊρα πολύ που τον εύδαμε, τον χαιρετόςαμε
με αγϊπη και τον παρακαλϋςαμε να εύναι μαζύ μασ κατϊ
τη διϊρκεια τησ επύςκεψόσ μασ.

Έδωςαν ςτα παιδιϊ χαρτύ και λαδοπαςτϋλ και
ζωγρϊφιςαν τισ δικϋσ τουσ μπαλαρύνεσ.
Ο Παναγιώτησ βοηθούςε και το φύλο του τον
Κωνςταντύνο να ζωγραφύςει.

Μύα μεγϊλη φιλύα γεννόθηκε!!!

Σο χαρούμενο

Διαβϊςαμε το
υπϋροχο βιβλύο
τησ Υυλλιώσ
Νικολούδη, που
μιλϊει για την
αποδοχό του
διαφορετικού
με ϋναν πολύ
όμορφο τρόπο
και δύνει
αφορμό για
ςυζότηςη και
πολλϋσ
δραςτηριότητεσ

λιβϊδι.

Σο διαβϊςαμε και φυςικϊ το ςυζητόςαμε:
Όπωσ κϊθε φορϊ που
διαβϊζουμε ϋνα βιβλύο,
ϋτςι και αυτό τη φορϊ
ϋγιναν ερωτόςεισ
επιφανειακόσ κατανόηςησ
(τόποσ, χρόνοσ, όρωεσ)
καθώσ και ερωτόςεισ
κατανόηςησ (το νόημα του
παραμυθιού).
Οι ερωτόςεισ εύναι ανοιχτού
τύπου, δηλαδό εύναι
κατϊλληλα δομημϋνεσ ϋτςι
ώςτε να επιδϋχονται
πολλαπλϋσ απαντόςεισ από
τα παιδιϊ.

Η Σούλα η
Μαργαριτούλα, η
Μαργαρύτα η
Μαργαρώ, η ΢οφό η
Μαργαρύτα και η Ρύτα
η Μαργαρύτα, μασ
κϋντριςαν το
ενδιαφϋρον και
βγϊλαμε πολλϊ
μηνύματα από αυτϊ
που μασ εύπαν.

΢τη ςυνϋχεια , αποφαςύςαμε να ζωγραφύςουμε το
παραμύθι . Φρηςιμοποιόςαμε τϋμπερεσ, κοτςϊνια από
ςϋλινο, ςφουγγϊρια , πινϋλα, οδοντόβουρτςα αλλϊ και
το δϊχτυλό μασ.
Με την οδοντόβουρτςα κϊναμε το πρϊςινο ( χορτϊρι).

Με το κοτςϊνι από το
ςϋλινο κϊναμε με
τύπωμα τισ
παπαρούνεσ

Με το πινϋλο
ςχηματύςαμε τα
πϋταλα τησ
μαργαρύτασ.

.

΢ασ παρουςιϊζουμε τισ δημιουργύεσ μασ:

Κόκκινεσ
παπαρούνεσ….

Και ϊςπρεσ
μαργαρύτεσ…

Έτοιμα τα δικϊ μασ χαρούμενα
λιβϊδια…

Με οδοντόβουρτςα
το χορταρϊκι

Και με ςφουγγϊρι τον
ουρανό…

Η εργαζία κας θαη ε ηετληθή ηες άρεζε ηόζο ποιύ
ζηα παηδηά, ποσ δήηεζαλ λα θάλοσκε θαη οκαδηθή κε
ηολ ίδηο ηρόπο.

Έτοιμη και η ομαδικό μασ δημιουργύα.

Κϊναμε το εξόσ φύλλο εργαςύασ:

Βϊλε ςε κϊθε
μαργαρύτα,

όςα πϋταλα ςου λϋει ο
αριθμόσ.

« Κοίτα ςτον Ουρανό».
Πρηλ ποιιά τρόληα ακέηρεηα τρωκαηηζηά ζύλλεθα δούζαλ ζηολ
οσραλό. Κάποηε όκως γηα θάποηοσς ιόγοσς τωρίζηεθαλ. Από
ηόηε...
Πόηε ήηαλ πηο όκορθος ο ζσλλεθέληος θόζκος;
Μα, όηαλ ήρζαλ ζηης ζσλλεθοσπόιεης, άιια ζύλλεθα, κε
δηαθορεηηθό τρώκα.
Το ίδηο ζσκβαίλεη θαη κε ηοσς αλζρώποσς … Είλαη ηόζο αληαρό
λα είλαη όια ίδηα.!!!
Αποθαζίζακε λα θάλοσκε κία ποιηηεία όποσ όια είλαη ίδηα: Οη
άλζρωποη θοράλε ηο ίδηο τρώκα ρούτα, έτοσλ θαθέ καιιηά, ηα
ζπίηηα είλαη όια ροδ θαη ηα ιοσιούδηα θίηρηλα.
Σηελ άιιε ποιηηεία, είλαη όια δηαθορεηηθά.
Ποηα ποιηηεία κας αρέζεη περηζζόηερο; Μα ασηή όποσ σπάρτοσλ
ποιιά τρώκαηα θαη δελ σπάρτεη κολοηολία!!!

Η αφορμή δόθηκε από το υπέροχο βιβλίο
τησ Ρεβέκκα Κατςαντώνη: « Κοίτα ςτον Ουρανό».

Ένασ κόςμοσ όπου όλα εύναι
διαφορετικϊ…

Ένασ κόςμοσ όπου όλα εύναι ύδια!!!

Ο κόςμοσ εύναι πιο όμορφοσ όταν δεν
εύναι όλα ύδια.
Σο ύδιο ςυμβαύνει και με τουσ
ανθρώπουσ!!!

Ζυγιςτόκαμε…

Μετρόςαμε το ύψοσ μασ…

Παρατηρόςαμε τον εαυτό μασ και τουσ
ϊλλουσ και καταλόξαμε ςτο ςυμπϋραςμα ότι όλοι
εύμαςτε διαφορετικού.

Κϊναμε ϋναν πύνακα όπου καταγρϊψαμε
τα χαρακτηριςτικϊ μασ.

Μετρόςαμε το ύψοσ μασ και ςυγκρύναμε
ποιοσ εύναι πιο ψηλόσ.. πιο κοντόσ... ποιοι
εύναι ύςοι..

Υτιϊξαμε ϋτςι τον παρακϊτω πύνακα…

Βρόκαμε και ϊλλουσ τρόπουσ να
μετρόςουμε το ύψοσ μασ.

Σα παιδιϊ χωρύςτηκαν ςε ζευγαρϊκια
και παρατηρούςε ο ϋνασ τον ϊλλον.
Έβριςκαν ομοιότητεσ και διαφορϋσ.

Σηε ζσλέτεηα ο θαζέλας δωγράθηζε ηης οκοηόηεηες
θαη ηης δηαθορές ποσ βρήθε ζηο δεσγάρη ηοσ
θαη ηο θάζε δεσγάρη ηης παροσζίαζε ζηελ οκάδα.

Αυτό εύναι το φύλλο εργαςύασ όπου
κατϋγραψαν τισ ομοιότητεσ και τισ
διαφορϋσ τουσ.

Εύμαι το γϊλα και εύςαι το κακϊο

Πήρακε ερεζίζκαηα από ηο ποίεκα ηες
Φσιιηώς Νηθοιούδε : « Γάια κε θαθάο» ποσ
βαζίδεηαη ζηο σπέροτο παρακύζη ηες:
"Καιεκέρα θίιε".
Σ’ έλα κποσθάιη από γσαιί
Δσο θίιοη κέλοσλε καδί,
Γάια κε θαθάο
Ποιύ ηα αγαπάω!
Μαδί θαη δηαθορεηηθοί
Φίιοη γηα κηα δωή.
Μαδί θαη δηαθορεηηθοί
Όια ηα πιάζκαηα ζηε γε.
Με τέρηα ελωκέλα
Προζθαιούλ θαη κέλα
Γάια κε θαθάο
Ποιύ ηα αγαπάω

Η χώρα του γϊλακτοσ

Και η χώρα του κακϊο…

Σο ςυζητόςαμε και το τραγουδόςαμε . Σο
δραματοποιόςαμε.

Εύπαμε πολλϋσ απόψεισ ςχετικϊ με το τι ςυνϋβαινε κατϊ τη
γνώμη μασ ςτη χώρα του γϊλακτοσ και ςτη χώρα του
κακϊο.
Ο καθϋνασ ζει ςτη χώρα του, χωρύσ να ϋχει ςχϋςεισ με τον
ϊλλο. Ούτε που κοιτϊζονται.
΢την αρχό δε μιλιόντουςαν , γιατύ όταν διαφορετικού.
Μιλούςαν διαφορετικϋσ γλώςςεσ, εύχαν ϊλλο χρώμα, το
ϋνα όταν υγρό και το ϊλλο ςτερεό, εύχαν διαφορετικό
μυρωδιϊ...

΢υζητϊνε και καταλαβαύνουν ότι ςτην
πραγματικότητα τύποτα δεν τουσ χωρύζει.
Μπόκαν ςτο ύδιο μπουκϊλι όπου ϋζηςαν
αγαπημϋνοι για πϊντα

Υτιϊξαμε μόνοι μασ γϊλα με κακϊο και
το όπιαμε με μεγϊλη ευχαρύςτηςη.

΢το τϋλοσ το ζωγραφύςαμε:

΢το ςχολεύο μασ όλοι εύμαςτε μοναδικού ... όλοι
εύμαςτε διαφορετικού... όλοι εύμαςτε φύλοι!!!

Διαβϊςαμε το βιβλύο τησ Μαρύασ Ρουςϊκη : " Η
Μϋλπω η μοναδικό".
Σο ςυζητόςαμε και καταλόξαμε ςτο ςυμπϋραςμα
ότι ο καθϋνασ εύναι μοναδικόσ όπωσ εύναι και δε
χρειϊζεται να κϊνει τεχνϊςματα για να ξεχωρύζει. Η
μοναδικότητϊ μασ, υπϊρχει πϊνω μασ,μϋςα μασ..
..Εύναι ο χαρακτόρασ μασ, η εμφϊνιςό μασ...
Ο καθϋνασ αποφϊςιςε τι εύναι αυτό που τον κϊνει
μοναδικό . Σο γρϊψανε ςε ϋνα χαρτϊκι και το
κόλληςαν πϊνω τουσ.

Ανϋβηκαν ςε ϋνα καρεκλϊκι και παρουςύαςαν αυτό
που πιςτεύουν ότι τουσ κϊνει μοναδικούσ και εύπαν
γιατύ..

Ύςτερα περπϊτηςαν και κινόθηκαν
ανϊλογα με το χαρακτηριςτικό τουσ!!

Σο ςχολεύο δικαύωμα των παιδιών

Αφού ο καθϋνασ από μασ εύναι μοναδικόσ και
διαφορετικόσ, ϊρα και το ςχολεύο μασ εύναι μοναδικό.
Υτιϊξαμε λοιπόν το ςχολεύο μασ με τόςα παραθυρϊκια
όςοι εύμαςτε εμεύσ και ο καθϋνασ ςε ϋνα πλαύςιο
ζωγρϊφιςε τον εαυτό του, ϋγραψε το χαρακτηριςτικό
του και το κόλληςε ςε ϋνα παρϊθυρο.

Και βϋβαια ςτο ςχολεύο μασ εύμαςτε όλοι
φύλοι.

Σο μοναδικό μασ ςχολεύο. Σο ςχολεύο εύναι
δικαύωμα του κϊθε παιδιού ςε όλο τον
κόςμο.

Μουςικό παιχνύδι

Μετϊ παύξαμε με τα μουςικϊ όργανα. Φωριςτόκαμε
ςε 4 ομϊδεσ και η κϊθε ομϊδα εύχε τα ύδια μουςικϊ
όργανα. Η μύα ομϊδα εύχε μαρϊκεσ, η ϊλλη
ςεύςτρα, η ϊλλη ντϋφια και η ϊλλη τριγωνϊκια.
 Σουσ διϊβαςα μύα ιςτορύα από το ΢ύγχρονο
Νηπιαγωγεύο για τουσ Ινδιϊνουσ Ναβϊχο. 'Ηταν η
ιςτορύα με τα χρώματα. Σο πορτοκαλύ, το πρϊςινο,
το γαλϊζιο και το κύτρινο. Η κϊθε ομϊδα εύχε ϋνα
χρώμα και χτυπούςε τα οργανϊκια τησ όταν
ακουγόταν το δικό τησ. Όταν ϋλεγα τη φρϊςη όλα
τα χρώματα μαζύ, ϋπαιζαν όλα τα οργανϊκια μαζύ.

Μετϊ η κϊθε ομϊδα με το χρώμα τησ ζωγρϊφιςε ςε
πϋταλο λουλουδιού μύα ζωγραφιϊ μόνο με αυτό
το χρώμα.
Υτιϊξαμε 4 λουλούδια, με διαφορετικϊ πϋταλα, γιατύ
καταλόξαμε ότι ϋτςι εύναι πιο όμορφα και γρϊψαμε
πϊνω ςε κϊθε λουλούδι ϋνα δικαύωμα των παιδιών:
« ΑΓΑΠΗ-ΥΙΛΙΑ-ΥΑΓΗΣΟ-ΠΑΙΦΝΙΔΙ».

΢υνεχύζοντασ την εναςχόληςό μασ με τα δικαιώματα των
παιδιών, ςόμερα μιλόςαμε για κϊτι που εύναι το ύδιο για
όλα τα παιδιϊ τησ γησ: Σον όλιο!!! ΢ε όποια χώρα και αν
ζουν, ό,τι χρώμα και να ϋχουν, όποια γλώςςα και να
μιλούν...

Διαβϊςαμε, ςυζητόςαμε και τραγουδόςαμε το
πούημα του Οδυςςϋα Ελύτη: " Ο όλιοσ ο ηλιϊτορασ".
Ο Ήλιοσ ο Ηλιϊτορασ
ο πετροπαιχνιδιϊτορασ
από την ϊκρη των ακρώ
κατηφορϊει ςτο Σαύναρο.
Υωτιϊ `ναι το πηγούνι του
χρυςϊφι το πιρούνι του.

Κϊναμε μύα δραματοπούηςη για να
καταλϊβουμε ότι ο όλιοσ εύναι ϋνασ και
μοναδικόσ για όλουσ.

Σισ προηγούμενεσ
μϋρεσ, μϊθαμε
κϊποιεσ λϋξεισ, που
μιλϊνε τα παιδϊκια ςε
ϊλλεσ χώρεσ και
γλώςςεσ.
Έτςι λοιπόν τώρα
χωριςτόκαμε ςε 4
ομϊδεσ: Σα παιδιϊ από
την Ιταλύα, την
Βραζιλύα, την Αγγλύα
και τη Γαλλύα.

Μόλισ λοιπόν δύναμε
το ςύνθημα, τα παιδιϊ
τησ κϊθε χώρασ, μασ
ϋλεγαν καλημϋρα ςτη
γλώςςα τουσ και
ξϊπλωναν γύρω από
τον όλιο.

Με τη μουςικό, ο όλιοσ ακουμπϊει τα
παιδιϊ και ϋνα ϋνα κοιμούνται.

Κϊναμε μύα ομαδικό εργαςύα, που την ονομϊςαμε
" 'Ενασ εύναι ο όλιοσ για όλα τα παιδιϊ τησ γησ".

Ο καθϋνασ πόρε μύα ακτύνα του όλιου και ϋγραψε
πϊνω όποιο δικαύωμα των παιδιών όθελε και το
κόλληςε ςτον όλιο.

Εύχαμε βγϊλει φωτογραφύεσ όπου προςπαθούςαμε να
πιϊςουμε κϊτι που βρύςκεται ψηλϊ και ο καθϋνασ
κόλληςε τη φωτογραφύα του ςτην ακτύνα του, για να
ςχηματιςτεύ ο κύκλοσ των παιδιών του κόςμου, που
βλϋπουν καθημερινϊ τον ύδιο όλιο.

Πόρε τη θϋςη τησ ςτον τούχο μασ...

Παζλ με τα δικαιώματα του παιδιού

Βαςιςτόκαμε ςτο υπϋροχο βιβλύο τησ Κατερύνασ Σζαβϊρα:
"Έχω ϋνα μόνυμα για όλα τα παιδιϊ τησ γησ".
Εύναι ϋνα βιβλύο για τα δικαιώματα του παιδιού
που ϋχει ιςτορύεσ όπου βλϋπουμε πώσ ζουν παιδιϊ του
δυτικού κόςμου και πώσ παιδιϊ ςε χώρεσ τησ Αφρικόσ και
τησ Αςύασ.

Διαβϊςαμε την εικονογραφημϋνη
ιςτορύα τησ Unicef:

Σα παιδιϊ γνωρύζουν το ςκοπό και την προςφορϊ τησ.
Ο Αχιλλϋασ και η Κωνςταντύνα εύχαν μύα μπλούζα και ϋνα
παγουρύνο , αντύςτοιχα, και μασ τα παρουςύαςαν.

Υτιϊξαμε ϋνα παζλ με τα δικαιώματα του παιδιού. ΢το
λευκό Α4 ζωγρϊφιςαν ςτο κϋντρο τον εαυτό τουσ
και γύρω γύρω 5 δικαιώματα .
Μετϊ τα ϋκοψαν και τα κόλληςαν ςε ϋνα χαρτονϊκι Α4.

Mϊθαμε ϋνα πανϋμορφο τραγούδι: το «Λουλουδόκοςμο»
Και μετϊ το δραματοποιόςαμε με κορδϋλεσ χρωματιςτϋσ.

Σο Παιχνύδι :«Βαςικό δικαύωμα των
παιδιών

Δουλεύοντασ το ϊλλο καινοτόμο πρόγραμμϊ
μασ για φϋτοσ, που όταν « το παιχνύδι από την
Αρχαιότητα μϋχρι ςόμερα», κϊναμε μύα
διαφορετικό προςϋγγιςη: Παιχνύδι και
δικαιώματα των παιδιών .
΢υνδϋςαμε ϋτςι τα 2 προγρϊμματϊ μασ
εναρμονύζοντϊσ τα ϊρτια ςτισ καθημερινϋσ μασ
παιδαγωγικϋσ μασ πρακτικϋσ.

Εύδαμε πώσ παύζουν τα παιδϊκια ςε όλο
τον κόςμο και διϊλεξαν το παιχνύδι που τουσ
ϊρεςε περιςςότερο και το ϋπαιξαν. Και αυτό
όταν οι μουςικϋσ καρϋκλεσ.

Υτιϊχνουμε τη δικό μασ ιςτορύα.
΢τη ςυνϋχεια τα παιδιϊ ϋφτιαξαν μια δικό τουσ
ιςτορύα.
 «΢ε μία χώρα τα παιδάκια είχαν πολλά παιχνίδια και
παίζανε και ήταν ευτυχιςμένα. Ξαφνικά όμωσ,
εμφανίςτηκε η μάγιςςα Ρουφήχτρα με τη μαγική τησ
ςκούπα και ρούφηξε όλα τα παιχνίδια των παιδιών.
Έτςι τα παιδάκια μείνανε χωρίσ παιχνίδια. Πώσ
νοιώθανε άραγε; Μπορείτε να φανταςτείτε πωσ
νοιώθουν τα παιδιά που δεν έχουν καθόλου
παιχνίδια; Μπορούμε να κάνουμε κάτι να τα
βοηθήςουμε;»

Κϊναμε το παρακϊτω φύλλο αξιολόγηςησ:
Σα παιδιϊ ζουν ςε ϋνα κόςμο με παιχνύδια και μετϊ ςε
ϋναν κόςμο χωρύσ παιχνύδια, αφού τα πόρε όλα με τη
μαγικό τησ ςκούπα η μϊγιςςα Ρουφόχτρα.

Ολοκληρώνοντασ το πρόγραμμα, αποφαςύςαμε να
ςυμμετϊςχουμε ςτο διαγωνιςμό τησ UNICEF: « Σα
παιδιϊ γρϊφουν και ζωγραφύζουν τα δικαιώματϊ
τουσ – Να ςασ γνωρύςω τουσ φύλουσ μου τα παιδιϊ του
κόςμου».

Η αφύςα μασ εύναι μύα καρδιϊ παζλ, όπου το κϊθε
παιδύ ϋγραψε ϋνα δικαύωμα που το ϋβαλλε μϋςα ςτην
καρδιϊ και ςτο αντύςτοιχο κομμϊτι που κόλληςε ϋξω
από την καρδιϊ ζωγρϊφιςε αυτό το δικαύωμα.

Αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ:

Προκαταρκτικό αξιολόγηςη

Κατϊ το ςχεδιαςμό του προγρϊμματοσ ϋγινε μύα
αρχικό αξιολόγηςη, όπου εκθϋςαμε τισ προςδοκύεσ
μασ ,βϊλλαμε τουσ ςτόχουσ μασ , ϋγινε ο ςχεδιαςμόσ
των δραςτηριοτότων μασ.
Βϊλλαμε περιοριςμούσ και κϊναμε μύα εκτύμηςη για
τισ δυνατότητεσ των παιδιών και τα ενδιαφϋροντϊ
τουσ.

Διαμορφωτικό αξιολόγηςη


Με την ολοκλόρωςη κϊθε δραςτηριότητασ, γινόταν
μύα διαμορφωτικό αξιολόγηςη. Αυτό καθόριζε τη
ςυνϋχεια και τισ δρϊςεισ που θα ακολουθούςαν .
Γινόταν παρατόρηςη των αντιδρϊςεων και τησ
ςυμμετοχόσ των παιδιών ςτισ δραςτηριότητεσ και
ανϊλογα με το ενδιαφϋρον και τισ δυνατότητϋσ
τουσ, προχωρούςαμε ςε δρϊςεισ για την επύτευξη
των προκαθοριςμϋνων ςτόχων μασ.
Γινόταν διϊγνωςη των αδυναμιών και των αιτύων
τουσ και προςπαθούςαμε να βρούμε λύςεισ.
Αναπτύςςονταν ςτρατηγικϋσ αντιμετώπιςησ των
προβλημϊτων και βελτύωςησ των δραςτηριοτότων.

Σελικό αξιολόγηςη


Σο πρόγραμμα ςτο μεγαλύτερο μϋροσ του
πραγματοποιόθηκε και οι περιςςότεροι ςτόχοι μασ
επετεύχθηςαν .
Σα παιδιϊ ϋδειχναν ενδιαφϋρον ςε όλη τη διϊρκειϊ
του και ςυμμετεύχαν με ευχαρύςτηςη.
΢υνειδητοπούηςαν τη μοναδικότητϊ τουσ και ότι
εύναι ςημαντικό να αποδεχτούν τουσ ϊλλουσ όπωσ
εύναι.
Κατανόηςαν ότι όλα τα παιδιϊ ϋχουν δικαιώματα
και ϋμαθαν αρκετϊ από αυτϊ.

Δυνατότητεσ του προγρϊμματοσ

Εύναι ϋνα θϋμα που ϋχει τόςεσ πολλϋσ δυνατότητεσ,
που θα μπορούςαμε να το δουλϋψουμε κι ϊλλο
διατηρώντασ αμεύωτο το ενδιαφϋρον των παιδιών.
Σο εποπτικό υλικό και τα βιβλύα που υπϊρχουν για
το ςυγκεκριμϋνο θϋμα , καθώσ και το υλικό που
υπϊρχει ςτο διαδύκτυο, εύναι επαρκϋςτατο για κϊθε
εκπαιδευτικό.