You are on page 1of 51

Rancangan Pembangunan Lima Tahun

TAHAP PERTAMA

Tahap Pertama (1956-1970) Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

TAHAP KEDUA

Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990)

1 . Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)
• Membangunkan kawasan luar bandar. • Merapatkan jurang perbezaaan pendapatan antara penduduk luar & penduduk bandar. • Mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. • Mempelbagaikan aktiviti ekonomi & sumber pendapatan negara.

• Mempergiatkan pembukaan tanah baru untuk pertanian. • Menggalakkan penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang. • Mempelbagaikan hasil pengeluaran pertanian. • Memperluaskan perusahaan bijih timah.

Langkah dan strategi (sosial)
• Pelbagai perkhidmatan diberikan seperti kesihatan, pendidikan & perhubungan.

LANGKAH DAN STATEGI(SEKTOR AWAM) • Membina pelbagai infraksturktur seperti balai polis, kem tentera, pejabat pos , mahkamah & rumah kerajaan.

Agensi (FELDA & RIDA)
Agensi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan(FELDA)
Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar disamping meningkatkan hasil pertanian negara. i. Pembukaan tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian ii. Menyediakan petempatan baru yang dilengkapi dengan kemudahan asas.

Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
Membangunkan masyarakat luar Bandar.

Matlamat

Peranan

i. Memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil ii. Membantu pemasaran hasil pertanian iii. Menggalakkan penyertaaan orang Melayu dalam sektor perniagaan iv. Membangun dan memajukan masyarakat luar bandar melalui pembangunan ekonomi, sosial dan Infrastruktur.

.Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar Ketua Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Hussein (Timbalan Perdana Menteri) Peranan Menyelaras dan menjayakan segala program pembangunan Penilaian Pencapaian Rancangan Malaya Pertama : Pencapaian Rancangan Malaya Pertama kurang memberangsangkan kerana ancaman komunis semasa zaman darurat menyebabkan sejumlah perbelanjaan negara dialihkan kepada keselamatan negara. Keadaan ini juga disebabkan oleh kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia.

2 . • Meningkatkan taraf hidup rakyat. • Mengurangkan kadar kemiskinan. . Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) • Merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar & bandar.

Meningkatkan pendapatan petani. Membantu petani mengatasi masalah pasaran hasil pertanian. . Menggiatkan pembukaan tanah 2.Peranan Agensi FELDA FAMA 1. Mempelbagaikan hasil pertanian negara bagi kurangkan pengantungan terhadap industri getah dan bahan makanan import. 2 . 1.

pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap pencapaian. daerah & kampung.Tujuan Untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan di peringkat negeri. Bilik Gerakan Negara Buku Merah Mengandungi program. .

Rancangan Malaysia Pertama ( 1966 – 1970 ) .3 .

-Kemunculan pelbagai projek spt. -Bank Bumi putera ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaandan Perdagangan. . FELCRA MARA BANK PERNAS MARDI -Ditubuhkan pada tahun 1969 untuk menjalankan Penyelidikan dan memperkenalkan teknologi bagi Meningkatkan hasil pengeluaran pertanian kecuali getah. MIDA -Malaysian Industrial development Authority ditubuhkan pada Tahun1967.Johor Tenggara dan Pahang Tenggara.Tiga Segi Jengka. -Pada tahun 1966 RIDA digantikan dengan MARA(Majlis Amanah Rakyat).Agensi FELDA Huraian -Pembukaan tanah semakin pesat. -Perbadanan Nasional Berhad ditubuhkan pada tahun 1969 Untuk mengaktifkan penyertaan bumiputera dalam bidang Perusahaan dan perdagangan. -Membantu FELDA membangunkan ekonomi kawasan luar Bandar.

.

• Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.4. • Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dengan menambah pendapatan dan menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi. kawasan dan wilayah.Rancangan Malaysia Kedua 1971-1975) • Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum. .

Agensi & Fungsi .

.

.

• Meneruskan program pembangunan pertanian dan perindustrian untuk meningkatkan produktiviti. • Membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) • Usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.5 . .

.Peranannya diperluaskan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru.Pembukaan tanah secara besar-besaran .AGENSI Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) FUNGSI .Tumpuan diberikan terhadap penanaman getah dan kelapa sawit kerana keperluan eksport. .

• Memodenkan dan mengiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu.Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) • Perkembangan perusahan berat yang berasaskan pelaburan modal dan penggunaan teknologi tinggi.6. • Melibatkan sektor swasta untuk mengurangan bebanan kewangan kerajaan. . • Mengimbangi pemilikan harta dan saham antara kaum bumiputera dan bukan bumiputera.

Agensi Fungsi Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) -untuk mengenal pasti. -mengimbangi pemilikan harta dan saham Perindustrian antara kaum bumi putera dengan Kaum bukan bumiputera. Permodalan Nasional Berhad (PNB) Skim Amanah Saham Nasional (ASN) . dan Menguruskan projek industri berat. -buka kawasan perindustrian spt Skudai. Senawang dan Likas. Senawang. -menggalakan pelaburan modal asing. -mengiatkan perindustrian. memulakan. -mengimbangi pemilikan harta dan saham Perindustrian antara kaum bumiputera dengan Kaum bukan bumiputera. Bintulu.

Memodenkan dan mengiatkan semula sektor Pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Pertanian Negara . -menyediakan hala tuju pembangunan industri Dan strategi pelaksanaannya. -penglibatan sektor swasta dalam pembangunan Ekonomi negara. -dapat mengurangkan bebanan kewangan kerajaan. .Dasar kerajaan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Pelaninduk Perindustrian Pelaksanaannya -mengenal pasti kelemahan dalam struktur Perindustrian negara.

.melonggarkan syarat pelaburan modal asing. .majukan industri desa yang berpotensi spt kraftangan. Pembangunan Kawasan Luar Bandar Sektor Pelancongan Sektor Penyelidikan Dan Pembangunan . . .melonggarkan hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta.Pelancaran Tahun melawat Malaysia pada tahun 1990. Rancangan Malaysia Kelima ( 1986-1990) Sektor Perindustrian .penggunaan tanah yang cekap.Meningkatkan kecekapan dan keupayaan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti. . .kemudahan kredit dan intensif.berusaha meningkatkan kecekapan.7. .

• Hak milik modal kaum bumiputera dan bukan bumiputera meningkat. • Pendapatan perkapita meningkat.• Kadar kemiskinan menurun. . • Jurang antara kaum fdan wilayah dapat dirapatkan.

Dasar peningkatan daya pengeluaran negara. • Dasar kependudukan negara. Dasar hala tuju hala baru. Dasar penswastaan. . Dasar pensyarikatan malaysia.Dasar Pembangunan Ekonomi • • • • • Dasar pertanian negara.

• Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil. • Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport. Dasar Pertanian Negara • Meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum menerusi pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan. .1.

• Memperkenalkan program pembangunan in-situ untuk memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah.agensi pembangunan wilayah dan kerajaan negeri. • Melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian.• Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di bawah rancangan Felda. kredit. • Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran. . subsidi dan penyelidikan.

Dasar Pensyarikatan Malaysia • Untuk merangsang penglibatan setor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara.2. .

• Semua kakitangan kerajaan dan swasta merupakan pemilik saham dan pekerja yang dipertanggungjawabkan memajukan syarikat ini. .• Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh kerajaan dan swasta. • Sebuah panel perunding antara kerajaan dan swasta ditubuhkan untuk melaksanakan dasar tersebut.

• Pihak kerajaan bertindak memberikan perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta. • Sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan yang mengutamakan kepentingan nasional dalam aktiviti ekonomi di samping mendapat keuntungan maksimun.• Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalinkan hubungan dan berkongsi kepakaran. .

• Mempercepatkan pembangunan ekonomi melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. . Dasar Penswastaan. • Meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan. • Mengurangkan beban kewangan kerajaan.3 .

• UPE bertindak sebagai jawatankuasa penswastaan yang memberi garis panduan kepada sesebuah Kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan.• Kerajaan memindahkan perkhidmatan. • Penswastaan dijalankan secara sepenuhnya atau secara sebahagian. .pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta.

4. . • Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan. Dasar Hala Tuju Baru • Membangunkan kawasan luar bandar.

• Mengelompokkkan kampong-kampung menjadi petempatan yang lebih besar supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomik. • Pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. . • Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa yang terlibat dengan industri pembuatan barangan.

.5. • Memastikan sector perindustrian dapat bersaing pada peringkat antarabangsa. • Memastikan penggunaan sumber tenaga pada tahap maksima bagi mengelakkan sebarang pembaziran. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN) • Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan walaupun negara menghadapi pelbagai cabaran. • Peningkatan hasil pendapatan negara bagi meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar.

• Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa yang panjang memberikan kesan positif terhadap bekalan tenaga kerja.6. Dasar Kependudukan • Untuk mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang 2100. • Jumlah penduduk yang besar akan menyumbang ke arah kekuatan politik dan keselamatan negara .

kesihatan dan peluang pekerjaan.• Menitikberatkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara khususnya yang berkaitan dengan kemudahan pendidikan. • Segala program negara didasarkan pada unjuran jumlah penduduk untuk memastikan pertambahan jumlah penduduk tidak mendatangkan masalah kepada negara.perumahan. .

Rukun Negara • Maksud Rukun Negara > Ideologi Negara Malaysia untuk mewujudkan perpaduan kaum. • Majlis Perundangan Negara ialah badan yang bertanggungjawab yg membentuk ideologi rukun negara. • Peranan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) a) Mengembalikan keamanan. b) Melicinkan pentadbiran. . c) Mengembalikan keamanan kaum.

• Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai dan membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. . • Memelihara corak hidup demokratik.• Mengukuhkan perpaduan. • Mencipta sebuah masyarakat yang adil.

sucidanagung -Rakyatperlumenerimadan mempertahankanperlembagaan.Prinsip-prinsipRukunNegara KepercayaanKepadaTuhan Huraian -Agamamendorongkebaikan -Rakyatyangberagamamudahuntuk Menjadiwarganegarayangbaik -Rajasebagaisimbolpenyatuanrakyat danpelindunghakistimewaperibumi -Penderhakaanmerupakankesalahan besarterhadapRajadanNegara. -Meletakkanperlembagaanditempat yangtinggi. . KesetiaanKepadaRajadanNegara KeluhuranPerlembagaan KedaulatanUndang-undang KesopanandanKesusilaan -Sopansantundantatasusilaperlu dihayatidandiamalkandalam kehidupanseharian. -Rakyatperlumenghormatidantidak melanggarundang-undang -Rakyatbertangungjawabmendaulatkan undang-undang.

Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Laporan Barnes 1950 Laporan Fenn Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Rahman Talib 1960 Ordinan Pelajaran 1957 Penyata Razak 1956 Akta Pelajaran 1961 Jawatankuasa Kabinet 1974 .2.

Dasar Pendidikan Kebangsaan Tahun Cadangan Laporan Barnes 1950 •Semua sekolah vernakular dibubarkan dan Digantikan dengan sekolah kebangsaan •Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diperingkat sekolah rendah •Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di SM dan peringkat lebih tinggi •ditentang oleh orang Cina kerana bahasa Ibundanya tergugat •Mewakili masyarakat Cina mencadangkan Sekolah vernakular Cina dikekalkan Walaupun setuju sistem pendidikan Kebangsaan Laporan FennWu 1951 .

Ordinan Pelajaran 1952 •Mengambil kira laporan Barnes dan Fenn Wu •Sistem persekolahan menggunakan dua Bahasa pengantar iaitu BI dan BM •Pengajaran bhs cina dan tamil disediakan •BM wajib diajar disekolah Inggeris •BI wajib diajar disekolah Melayu (tidak dapat dilaksanakan tentangan Masyarakat cina dan India.bhs Cina danTamil sebagai bhs pengantar •Bm bhs pengantar di sekolah menengah Melayu •BI sebagai bhs pengantar sekolah Inggeris •BI dan Bm wajib diajar disemua sekolah . kekurangan Kewangan dan ancaman komunis) Penyata Razak 1956 •Sistem persekolahan yang sama untuk Semua penduduk •Menyeragamkan kurikulum bercorak kebangsaan •Penubuhan sekolah umum rendah Menggunakan BM sebagai bahasa pengantar •Penubuhan sekolah jenis umum rendah Dengan BI .

Penyata Rahman Talib 1960 •Sekolah umum dan jenis umum dijadikan Sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan untuk memupuk perpaduan kaum •Semua pelajar sekolah rendah kerajaan Diberi pelajaran percuma tanpa kira kaum •BM bhs pengantar di sek rendah dan sek menengah •Pendidikan Islam diajar di sek jika terdapat Tidak kurang 15 pelajar Islam •Bhs cina dan tamil diajadikan sek keb jika Terdapat tidak kurang 15 pelajar •Semua peperiksaan awam dalam bhs keb •Mempekenalkan sistem persekolahan aneka Jurusan (menampung pelajar yang gagal Memasuki sek men akademik •Menyediakan pelajaran peringkat men ren Hingga berumur 5 tahun dengan kursus kemahiran •M/pelajaran wajib diajar di sek men biasa Kajian Aminudin Baki .

Jawatan kuasa Kabinet 1974 •Mengkaji semula pelaksanaan sistem Pelajaran kebangsaan •Menilai keberkesanan dasar pelajaran kebangsaan •Mengenal pasti melahirkan masyarakat Bersatu padu dan berdisiplin •penekanan kemahiran 3M •Kenaikan darjah secara automatic •Penekanan sek vokasional dan sukatan Pelajaran sek swasta •BM sebagai m/pel wajib dalam peperiksaan •Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin •KBSR 1982 dan KBSM 1988 penekanan Perkembangan JERI .

• Menyumbang keharmonian keluarga. • Melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. berketrampilan.• Pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan. masyarakat dan negara. • Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu. . bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri. berakhlak mulia.

• Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka.Akta Bahasa Kebangsaan Langkah Memajukan Tanah Melayu • Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan Bahasa Melayu. • Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa. • Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”. .

• Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukar kepada bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah.Penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 • Penggunaan Bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990. . • Pada tahun 1982. • Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia 1977.

• Memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan serta memupuk dan memelihara keperibadian bangsa. .Dasar Kebudayaan Kebangsaan Prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan • Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan kerohanian.

Kepentingan Sukan Untuk Perpaduan • Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan. . negeri dan kebangsaan. • Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan pada peringkat daerah. • Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan 2 tahun sekali. • Aktiviti sukan tidak mengehadkan penyertaan kepada sesautu kaum sahaja.

Malaysia Ke Arah Negara Maju Wawasan 2020 • Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara industri yang maju dengan menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara maju di dunia. .

• Menjamin masyarakat ang adil dan saksama. • Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. • Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. • Membina masyarakat berjiwa bebas. • Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. . liberal dan bertolenrasi. • Mewujudkan masyarakat yang matang. • Membina masyarakat yang maju dan saintifik.Sembilan Cabaran Wawasan 2020 • Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. tenteram dan berkeyakinan. • Memupuk dan membina masyarakat makmur.