ILMU PENDIDIKAN

PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM
Disediakan oleh; Azli Sham Bin Harun Herwand Bin Nahari Hasfarizal Bin Hasan

Kurikulum…?
Merupakan bahan pengajaran yang diperlukan oleh guru dan murid meliputi proses pembelajaran. Tafsiran umum – aktiviti yang dialami oleh seseorang individu dari peringkat kematangan kanak-kanak ke peringkat kematangan orang dewasa.

Samb…
• Kurikulum ialah aktiviti-aktiviti yang dialami oleh seseorang individu dari peringkat kematangan kanak-kanak ke peringkat orang dewasa meliputi aktiviti pembelajaran yang dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah.

Komponen-komponen kurikulum
• • • • Kandungan kurikulum Objektif kurikulum Proses penilaian kurikulum Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P)

JENIS-JENIS KURIKULUM
• • • • • Kurikulum Ideal Kurikulum Rasmi / Nyata Kurikulum Formal Kurikulum Tak Formal Ko-Kurikulum

Kurikulum Ideal
• Ianya digubal dan dibentuk berdasarkan teori-teori ilmu pendidikan. • 3 komponen utama; 3. Matlamat dan tujuan kurikulum 4. Sukatan pelajaran dan huraiannya 5. Bahan-bahan pelajaran termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan dan penilaian kurikulum.

Kurikulum Rasmi / Nyata
• Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di KPM misalnya KBSR dan KBSM. • Keduanya mengandungi aspek-aspek: 3. Ilmu pengetahuan serta kemahiran 4. Nilai-nilai norma 5. Unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Malaysia.

Kurikulum Formal
• Merangkumi kurikulum akademik dan dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran dan kurikulum operasi. • Terdiri daripada; 3. Isi pengajaran dan pembelajaran 4. Penilaian di dalam bilik darjah 5. Aktiviti-aktiviti ko-kurikulum

Kurikulum Tak Formal
• Ianya meliputi segala pengalaman yang dipelajari secara tidak formal • Diperolehi daripada penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa dan budaya sekolah.

Ko-Kurikulum
• Merupakan aktiviti-aktiviti tambahan yang dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. • Ianya sebahagian daripada kurikulum formal yang merangkumi aktiviti-aktiviti persatuan, kelab, permainan dan sukan serta unit beruniform yang dijalankan di luar bilik darjah.

Model-model Kurikulum
• Tyler • Taba • Stenhouse

Model Kurikulum Tyler (1949)
• Tujuan pendidikan ialah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku muridmurid. • Definasi-pelajaran yang dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan.

7 langkah model kurikulum Tyler

Model kurikulum Taba
• Dikenali sebagai model pembangunan konsep dan mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran.

4 strategi pengajaran
• Pembentukan konsep
2. Menyenaraikan data-data sesuatu topik 3. Mengumpul dan mengkategorikan data mengikut persamaan 4. Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan

• Mengintepretasi data
2. Membuat diskriminasi antara data dalam kategori-kategori yang berlainan 3. Membuat pengasingan antara hubungkait kesan dan akibat 4. Membuat rumusan atau inferens daripada pemerhatian

• Pengaplikasikan prinsip-prinsip
2. Menganalisis sesuatu masalah 3. Meramalkan penyelesaian masalah

• Interpretasi perasaan, sikap dan nilai
6. Penyelesaian masalah interpersonal 7. Membincang dan membuat pertimbangan nilai

Model kurikulum Stenhouse
• Kurikulum adalah satu perantaraan untuk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh. Pembentukan kokurikulum terbahagi kepada 3 bahagian ;1. Dalam perancangan kurikulum. 2. Dalam pembelajaran empirikal. 3. Dalam pembelajaran proses

Dalam perancangan kurikulum
• Peranan guru menentukan;Bahan pengajaran. Prinsip-prinsip yang akan dipraktikkan dalam kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam membuat urutan bahan pembelajaran. Kriteria-kriteria mengenai kekuatan dan kelemahan murid-murid.

Dalam Pembelajaran Emprikal
• Guru menentukan apa yang harus dipelajari dan cara-cara untuk menilai pencapaian murid-murid. • Guru melihat ‘feasibility’ kesesuaian mengimplementasikan kurikulum dalam konteks sekolah dan persekitaran yang berbeza.

Dalam Pembelajaran Proses
• Guru memilih isi kandungan daripada segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. • Merancang aktiviti yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses P&P. • Menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik bagi tujuan meningkatkan kemahiran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukkan dan perubahan kurikulum
• Faktor luaran 2. Keperluan sistem pendidikan semasa dan perubahan yang berlaku dalam sistem sajagat seperti ledakan teknologi maklumat dan globalisasi. Kurikulum perlu diubahsuai supaya rakyat tidak ketinggalan dalam perkembangan terkini dunia pendidikan.

2. Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yang lebih dalam menentukan pendekatan dalam proses pengajaran pembelajaran dan penilaian harus diubahsuai bagi memenuhi perubahan ini. • Faktor keperluan murid – sekolah perlu memenuhi semua keperluan murid seperti keperluan asas, keselamatan, kasih sayang dan kesempurnaan kendiri juga mempengaruhi pembentukkan sesebuah kurikulum.

• Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta polisi-polisi penilaian yang digunakan terhadap murid boleh juga mempengaruhi pembentukkan sesebuah kurikulum. • Hasrat kerajaan bermatlamatkan perkembangan potensi murid dengan sepenuhnya selaras dengan hasrat kerajaan untuk menghasilkan pekerja berilmu. • Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yang tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam proses P&P dapat mempengaruhi pembentukkan sebuah kurikulum.

Samb…
• Kurikulum sekolah perlu dibina berdasarkan latar belakang budaya dan sosial yang hendak distrukturkan untuk murid-murid.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.