You are on page 1of 48

/

//


//
///
/


, ,

19851227

8502000A.:

:;
:;
:;
:;
:;

:; :;
:;:;
:; :;
:; :;
:; :;

590
4B.

222C.

35:
;D.

90

3/4
1/4

1. ,

2.

;
;
;
;
;

3.

:,""

""

hhuo(
)


""
()
""
"f()""""""
"""


""

""iy"
"yi


""""

""
"()shn()
()sh()""
"""""
"()ch()
()x()
""()
"
""
"''''''
''jiji"

"
(dao)"" (yi)"

(" "" ")


(" "" ")
(" zu""song")
4.(" "" ")
(" t""
tngtng)"
(""23
)

b p
b p
b p
bn pn
b f
b p
bng png
b p
b p
b bi
chn chng
chng shng
ch shng
chn zhn

ch ch
ch sh
ch zh
co zo
chng tng
chn zhn
chung chung
chn shn
chn zhn
ch di
chng chng
ch zh
cho co

ch x
c s
cng cng
chng tng
cng zng
ch zh
chn xin
chn bng
do dio
d t
du ch

din zhn
d d
d d
dn chn
di di
di i
di tip
do do
d t
du d
dng tng

fn fn
f f
f p
fn pn
fi f
f fu
f p
zhn zhng
zh shn
zhn jin
z ji

gung kung
gu fn
gu gu
gu gu
g go
gn gn
gu gu
gu ku
g k
hu h
h xi

h h
hu hu
h g
hn hn
hng xing
hui hu
hui lu
hun wn
h hi
ji gn
jin zn
jun jn

jng jng
jng jng
jn zn
jio xio
jn gu
j q
j z
ji g
jin qin
jn qn
jng gng
j l
ji ji
jin jin

j gi
ju jio
j j
j x
j j
j j
jin jin
jio xio
ji j
jio go
jin qin
jio jio

j j
ku wi
ku kui
ku gu
ku gu
kn gn
k k
k g
zn z
zo zu
zho sho

ling qin
lo lu
lng ling
ling lng
ln fng
l wi
li li
min wn
mu m
m m
m m
m mi

m r
mi ji
mn mn
mi mio
mi l
nn nn
nu r
n n
nn h
nu r
nu o
ni tu
ning rng

nin zhn
n ni
no zho
po po
p b
p b
p b
pin bin
pio pio
p b
pi bi
pn png

pi p
pu p
p p
q j
qin jin
q q
qio qio
qio qio
qng jng
qin zhn
q x
q j

q x
q q
qn qng
q j
q y
qun jun
q y
qing zung
zhn chn
zhn dng
zhng zhng

rng r
rn nin
sh tin
shun shu
sh ni
shu shu
shn chn
shn chn
sh zh
su su
su sh
shn xn
sh ch
s shu

shu shu
su su
shn yn
shn zhn
tun chun
to tio
tio zho
tin zhn
ti ti
t d
w w
w gn
xin yn

xu j
xio xio
xng shng
xng xng
x y
xi xi
xu n
xn xn
xi ji
x j
x xing

xi chu
xu xi
xi ji
xin qin
xio xio
xn xn
xn xn
xi ji
y i
y yn
yn yng

yn yn
yn yn
y zh
x j
x xing
yun hun
y zhui
zhu tio
zh ch
zhng chng
z z
zi z
zhn zhn
zh zh
zhn zhn


o o
b p
ng yng
bi bi
chi ci
bin pin
chng tng
bn bn
chng shng
bng bng
chn chng

b f
chn xin
b bo
chng chng
dn dn
ch zhu
du d
ch ch
du du
chng zhng
d de
ch chi
dn sh


ch chi
du d

h g
g mn
hu hu
tnt shng
shn xng
t zhu
s si
tin zhn

r r
su su
gng gung
ho ho
gi hi
ho ho
gn gn
h h
g ji
h h


ji ji
h h
ji ji
hng kng
ji ji
k gu
j ji
ku gu
jio ju
ki q
ji ji
ku gu

s si
tu xi
wng wng
tu chu
w w
t
wi wi
t d
s sh
t d
su chn


zhng zhng
zng cng
zi zi
zhng chng
tin s
jin gun
l lu
jio xio
l lu
j j
l l
jin jin

lng ling
j ji
l li
jin jin
l f
j j
mu mi
jn jn
nn nn
jng jng
p bo
ji xi


pin bin
qn qng
p p
qun jn
pin bin
qing qing
p fu
q x
po po
qi qi
pn png
q j

su zhn
png fng
si s
p bi
sho sh
yu xi
xing xing
yun hun
x y
y u
xin xin
y zh


xin jin
yn yn
xio xio
y u
xin yn
y y
xng shng
yng yng
xio ho
yn n
xio xio

y yn
xn xn
y j
xi chu
y w
xi ji
y sh
zhu cu
yn yn
zh zhn
y i
z z


y q
z c
yu yu
zhng zhng
zhng zhng
zh ji