You are on page 1of 104

KAEDAH PENGAJARAN

Prof. Madya Hj. Sapon bin Ibrahim
sapon@uthm.edu.my 1

PENDAHULUAN
Apabila seseorang guru itu mengajar, mereka mengaplikasikan strategi tertentu. Strategi pengajaran yang diguna akan menunjukkan kebijaksanaannya memilih sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti bagi sesuatu pengajaran.
Sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti yang dipilih dan diaplikasi dalam pengajaran adalah strategi pengajaran seseorang guru atau pensyarah dalam melaksanakan pengajarannya.

sapon@uthm.edu.my

2

PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK & AKTIVITI
Pendekatan – Kamus Dewan (1998) menyatakan bahawa pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah. Kaedah – Cara atau peraturan membuat sesuatu. Dengan perkataan lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian tersusun. Teknik – boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti – bermaksud gerakerja atau tindakan iaitu aktiviti yang mengandungi segala tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

sapon@uthm.edu.my

3

KAEDAH PENGAJARAN sapon@uthm.my 4 .edu.

kaedah ialah cara atau peraturan membuat sesuatu. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti sapon@uthm.edu. Kaedah mengajar boleh menjadi sebagai teknik mengajar apabila kaedah itu dilaksanakan dengan suatu teknik yang sesuai.my 5 . Edwart M. Kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. Anthony (1963) – Kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih.PENGENALAN Pada umumnya.

Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran. Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya pelajar dapat memahamimaksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka.PENGERTIAN KAEDAH DALAM PROSES P&P Perancangan atau prosdur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses P&P yang sistematik terancang dan teratur. sapon@uthm.edu.my 6 . Satu prosedur bagi melkukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan.

KAEDAH PENGAJARAN GURU & GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. sama ada dengan aktiviti perbincangan.edu. pemindahan buah fikiran. guru berpeluang mengenalpasti segala kekutan dan kelemahan setiap pelajar. pertukaran idea. Melalui gaya pembelajaran. Penentuan kaedah pengajaran berdasarkan gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan. Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif. Kaedah yang berbeza mendatangkan pendekatan yang menyeronokkan dan dapat merangsang minat pelajar supaya terus belajar.my 7 . minat dan kecenderungan. sapon@uthm. kelemahan. keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat.

my 8 .edu.MEMILIH KAEDAH PENGAJARAN sapon@uthm.

perbincangan. Walau bagaimanapun. lawatan dan kajian masa depan.edu. pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan pelajar. guru boleh mengubah suai cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. projek. simulasi. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains.PENGENALAN Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. sapon@uthm.my 9 .

TUJUAN MEMILIH KAEDAH PENGAJARAN Menarik Minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu Menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan sapon@uthm.edu.my 10 .

my 11 .KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN sapon@uthm.edu.

sapon@uthm.TUJUAN PENGGUNAAN PELBAGAI KAEDAH Membantu guru dalam menilai sejauh mana penguasaan pelajar dalam satu-satu mata pelajaran sebelum berpindah ke topik baru. Penentuan jenis kaedah yang akan digunakan oleh guru semasa mengajar akan memandu guru supaya lebih mengambil kira ciri-ciri perbezaan pelajar sebagai individu. Kepelbagaian kaedah semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan menggerakkan motivasi dalaman pelajar supaya terus berminat mengikuti pengajaran guru. Meningkatkan tahap motivasi pelajar pada pengajaran dengan merangsang minat dan semangat.edu.my 12 . Menjamin objektif pengajaran guru dapat tercapai pada akhir pengajaran.

edu. 13 sapon@uthm.my .JENIS KAEDAH PENGAJARAN Kaedah yang akan dibincangkan di dalam topik ini ialah: • • • • • • • • Kaedah syarahan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah amali/bengkel Kaedah tunjuk cara/demonstrasi Kaedah projek Kaedah simulasi Kaedah interaktif Kaedah lawatan.

JENIS-JENIS KAEDAH PENGAJARAN Beberapa jenis lagi kaedah pengajaran selain daripada kaedah yang telah disebutkan.edu. iaitu: Kaedah Hafalan Kaedah Soal Jawab Kaedah Permainan Kaedah Latih Tubi Kaedah Sokratik Kaedah Diskoveri/ Penemuan sapon@uthm.my 14 .

edu.my 15 .KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH sapon@uthm.

Guru di anggap individu yang mengetahui segala-galanya dan pelajar sebagai individu yang tidak mengetahui apa-apa.my 16 . Di dalam kaedah ini biasanya pelajar akan mendengar.PENGENALAN Kaedah kuliah berbentuk penerangan biasanya digunakan oleh pensyarah dan guru dalam menyampaikan maklumat yang agak banyak dalam tempoh masa tertentu antara satu hingga tiga jam. Penghuraian tentang sesuatu topik di ulas secara langsung dengan pelajar.edu. sapon@uthm.(Atan Long 1980). Secara tidak langsung timbul satu konsepsi bahawa guru yang manyampaikan kuliah adalah seorang yang pakar dalam pengetahun tersebut .mencatat nota tentang fakta yang di bincangkan. Kaedah ini biasa digunakan di Pusat Pengajian Tinggi.

PENGENALAN (Sambungan…) Menurut kajian oleh Ramsden (1990). suara dan contoh untuk menarik dan merangsang pelajar dalam pembelajaran mereka. bahan perlu disusun dengan cara tertentu untuk kumpulan tertentu dan untuk membangkitkan minat dalam mata pelajaran berkenaan. bahan berkenaannya sukar diperolehi. sapon@uthm. dalam menyampaikan kuliah pensyarah perlu menggunakan pelbagai pergerakan.edu. aplikasi ICT dalam pengajaran menjadikan kaedah kuliah semakin menarik dan berkesan.my 17 . Seiringan dengan perkembangan teknologi masa kini. mendapati kaedah kuliah sesuai jika tujuan asas pengajaran adalah untuk menyampaikan maklumat. Menurut Eble.

my 18 .edu.TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KULIAH • Kekalkan kontek mata dengan pelajar • Mengedarkan nota ringkas • Berikan definisi bagi istilah dan konsep baru • Pilih contoh yang relevan untuk menerangkan idea utama • Membuat perkaitan antara idea baru dengan idea sebelumnya • Rumus idea penting dari masa ke semasa • Ulang penerangan atau perluaskan huraian jika perlu sapon@uthm.

Bahan atau isi kuliah yang telah disiapkan boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang selagi tiada perubahan sukatan pelajaran.edu.KELEBIHAN KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH • • • menjimatkan masa terutama ketika guru hendak menghabiskan sukatan pelajaran yang tertinggal dalam tempoh masa yang terhad. Kaedah kuliah juga membolehkan pelajar belajar dari orang yang benar-benar pakar dalam disiplin tersebut. Guru juga dapat menjawab dan menyelesaikan masalah murid ketika pelajaran itu sedang dikuliahkan.my . Teknik perbincangan dalam kumpulan kecil tidak berkesan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau untuk mengubah sikap Pengajar dapat mengembangkan isi pelajaran yang disampaikan kerana kaedah kuliah memberi kelonggaran kepada guru untuk membuat huraian Guru juga dapat mengalih topik pelajaran dengan mengambil kira tahap kesediaan murid mengikuti pelajaran baru. 19 • • • sapon@uthm.

edu.KELEMAHAN KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH Kuliah melibatkan interaksi sehala di antara guru dan murid. Melalui kaedah kuliah semata-mata juga amat sukar bagi guru untuk mengukur tahap pembelajaran pelajar. Kaedah ini mendorong pelajar hanya mengingati fakta-fakta yang diajar dan cepat membosankan. sapon@uthm. secara tidak langsung ia akan menghilangkan minat pelajar untuk mengkaji dengan lebih mendalam sesuatu topik pelajaran yang dikuliahkan.my 20 .Ini kerana tendensi guru membaca teks syarahan. Keberkesanan kuliah yang disampaikan oleh guru juga banyak bergantung kepada minat dan pemahaman guru tentang sesuatu topik..

perbincangan dan sebagainya yang difikirkan sesuai supaya interaksi pelbagai hala dapat dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sinopsis kuliah yang bernas perlu diedarkan kepada murid sebagai panduan. Kuliah juga hendaklah diselang-selikan dengan soal jawab.KEBERKESANAN KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH Kuliah hanya diberikan pada masa yang sesuai seperti ketika hendak memulakan atau memperkenalkan tajuk yang baru.my 21 . perbandingan (comparison). gambaran (illustration) dan alat bantu mengajar yang lain. Guru haruslah menyampaikan kuliah dengan cara yang menarik dan menggunakan unsur persamaan (analogy). Sesuatu kuliah juga perlu ada permulaan. Jangan membuang masa dengan menulis formula atau membaca petikan dari buku.edu. sapon@uthm. pertengahan dan penamat di samping perlu disampaikan dengan intonasi suara yang baik.

menarik dan tidak membosankan sapon@uthm. penjelasan dan penerangan kepada pelajar.my 22 .RINGKASAN… Kaedah syarahan/ kuliah ini banyak melibatkan guru memberi huraian. Guru menyediakan sinopsis kuliah yang bernas dan menyampaikan dengan jelas kepada pelajar Guru menyampaikan syarahan/ kuliah secara harmoni.edu.

KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH sapon@uthm.edu.my 23 .

PENGENALAN Kaedah yang memberi latihan dan sokongan semasa menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam kedah penyelesaian masalah ini. Dalam kaedah ini pelajar akan dibiarkan menyelesaikan sendiri masalah yang diberikan oleh guru. teka-teki atau kuiz yang perlu diselesaikan.my 24 .edu. sapon@uthm. Guru hanya menyatakan masalah tersebut dengan jelas dan pelajar akan memikirkan kaedah bagi menyelesaikan masalah tersebut. prinsip atau teori yang telah mereka pelajari. akan dapat membantu pelajar dalam melakukan dan menyesaikan kerja dengan sendiri dalam proses mencari maklumat bagi permasalahan tersebut dengan menggunakan kemahiran. Menurut Boud & Fletti (1991). penyelesaian masalah merupakan satu kaedah bagi menyelesaikan satu persoalan.

edu. Setelah hipotesis berjaya. Akhirnya pelajar akan menilai dan membuat rumusan pada masalah yang dibincangkan sapon@uthm.my 25 . Kemudian pelajar akan membuat hipotesis berkaitan masalah.LANGKAH-LANGKAH DALAM KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH Pelajar akan mengenal pasti permsalahan yang ada terlebih dahulu Maklumat ataupun topik-topik berkaitan masalah akan dikenal pasti. pelajar akan menguji segala hipotesis itu.

Membentuk pelajar yang berkeyakinan dan berktrampilan dalam melaksanakan pekerjaan tanpa wujud lagi istilah perkataan “makan suap”. sapon@uthm. Dapat membentuk pelajar yang mampu menyelesaikan permasalahan tanpa perlu bergantung kepada sesuatu pihak.edu. Dapat menyediakan pelajar yang berkualiti di dalam sektor pekerjaan di masa akan datang.KELEBIHAN KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH Kaedah ini dapat membantu murid mengukukan pengalaman penyelesaian masalah melalu ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi.my 26 . Dapat menimbulkan kesedaran tentang kegunaan menguasai kemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan untuk kepentingan sendiri. Dapat meningkatkan pemikiran yang analitis. saintifik. rasional dan kritis.

walaubagaimanapun ini tidak akan berjaya sekiranya pelajar tersebut hanya menggunakan langkahlangkah penyelesaian masalah yang dihafal daripada nota-nota guru atau buku. sapon@uthm.KELEMAHAN KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH Tidak boleh dilaksanakan dengan menyeluruh dan berkesan memandangkan terdapat perbezaan kebolehan di kalangan pelajar. Pelajar yang lambat dalam pelajaran akan menghadapi banyak kerumitan dalam penggunaan kaedah ini. Tujuan utama kaedah ini adalah untuk menggalakkan murid berfikir secara saintifik dan rasional. akibatnya ia akan meninggalkan kesan buruk terhadap pembelajaran mereka. Proses ini memerlukan masa yang panjang.my 27 .edu.

edu. sapon@uthm. Masalah akan ditimbulkan secara sengaja ataupun spontan oleh guru.my 28 . Masa akan diberikan kepada pelajar bagi mencari jalan penyelesaiannya. Menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif.RINGKASAN Kaedah penyelesaian masalah bertujuan memberi latihan kepada pelajar bagi menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengajaran.

Kaedah Amali/Bengkel Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi Kaedah Projek Disediakan oleh: Roslini Bt Samat sapon@uthm.edu.my 29 .

edu.my 30 .Kaedah Amali/Bengkel    Dapat membentuk sikap dan pemikiran kreatif pelajar supaya mereka mengalami secara terus sesuatu kerja amali Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi semasa proses amali tersebut Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru bertindak sebagai pemerhati dan pembimbing sapon@uthm.

my Dapat mengesahkan sesuatu konsep atau teori yang digunakan Melatih pelajar meguasai penggunaan peralatan bengkel Dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar Melatih pelajar mematuhi arahan dengan betul Dapat memberi idea kepada pelajar mengenai aplikasi kehidupan sebenar Pelajar dapat melakukan amali.Kelebihan Kaedah Amali/Bengkel       sapon@uthm. memerhati dan membuat kesimpulan 31 .edu.

32 sapon@uthm. Ini akan merugikan masa.Kelemahan Kaedah Amali/Bengkel     Perlaksanaan amali memerlukan perbelanjaan yang banyak iaitu dari segi peralatan dan bahan Tiada jaminan bahawa pelajar akan berfikir secara kreatif melalui kerja amali Pelajar boleh terdedah kepada bahaya jika tidak menggunakan peralatan dengan betul Kaedah amali tidak berkesan jika perlaksanaan amali tertangguh atau gagal.edu.my .

Memerlukan pelajar membuat pemerhatian dengan teliti 33 sapon@uthm.Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi     Menunjukkan bagaimana sesuatu aturcara atau prosedur dijalankan langkah demi langkah. Memerlukan banyak masa untuk membuat persediaannya. Menggunakan bentuk komunikasi pendengaran dan penglihatan dan perbuatan.my .edu.

my 34 .edu.Langkah Melaksanakan Kaedah Demonstrasi Kedah Demonstrasi Sebelum Demonstrasi Semasa Demonstrasi Selepas Demonstrasi sapon@uthm.

edu.my . radas atau bahan yang boleh mengakibatkan kemalangan Terangkan tentang tujuan. prosedur dan kemahiran yang hendak ditunjukkan 35 sapon@uthm.Sebelum Demonstrasi    Kenalpasti objektif. isi kandungan pelajaran dan kemahiran yang hendak ditunjukkan kepada pelajar Sediakan bahan yang akan digunakan dalam demonstrasi Rancangan tempat duduk pelajar untuk melihat   demonstrasi Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat.

edu.Semasa Demonstrasi       Demonstrasi dilaksanakan sambil memberikan penerangan Beri perhatian terhadap reaksi pelajar Ulang penerangan jika pelajar kurang faham Motivasikan pelajar membuat ramalan dan bimbing dengan soalan Tegaskan bahagian yang penting Jika masa mencukupi.my . beri peluang kepada pelajar membuat demonstrasi 36 sapon@uthm.

Selepas Demonstrasi    Berbincang dengan pelajar tentang aspek penting semasa demonstrasi Galakkan pelajar bertanya aspek yang kurang difahami Memberi aktiviti susulan untuk mengukuhkan lagi penguasaan kemahiran yang dipelajari sapon@uthm.my 37 .edu.

edu.my 38 .Jenis Demonstrasi Terdapat 3 jenis demonstrasi yang boleh dijalankan di dalam kelas (Mok Soon Sang 1992) 1) Demonstrasi Model Hidup 2) Demonstrasi Model Simbolik 3) Demonstrasi Model Persepsi sapon@uthm.

my 39 .edu.Demonstrasi Model Hidup    Digunkan untuk menunjukkan demonstrasi Terdiri daripada guru dan pelajar yang telah menguasai kemahiran untuk menunjukkan demonstrasi aktiviti Menjadi contoh untuk diikuti oleh rakan pelajar yang lain sapon@uthm.

prosedur dan carta yang menerangkan cara melakukan sesuatu Cth: melakukan satu ujikaji/eksperimen berdasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam gambarajah sapon@uthm.Demonstrasi Model Simbolik   Menggunakan arahan.edu.my 40 .

Demonstrasi Model Persepsi   Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demonstrasi Aktiviti kemahiran yang spesifik sahaja yang ditayangkan dan pelajar memerhatikan cara-cara melakukannya dengan teliti sapon@uthm.my 41 .edu.

Kaedah Projek     Diperkenalkan oleh Professor William Heard Kilpatrick 1871-1965 Diperkenalkan berdasarkan teori pembelajaran iaitu hasil pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika pelajar berminat dan bersedia melaksanakan aktiviti yang telah dirancang Kaedah dimana pelajar menjalankan sesuatu ujikaji atau kegiatan di dalam situasi yang sebenar dan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu hasil Memberi pengalaman pembelajaran kepada pelajar 42 sapon@uthm.edu.my .

Jenis Pembelajaran Projek Projek Pengeluaran  Mengeluarkan sesuatu sama ada dalam bentuk sementara atau perkara-perkara yang lebih besar Projek Pengguna  Bertujuan untuk digunakan dan dinikmati sapon@uthm.my 43 .edu.

edu. atau pengetahuan khusus  Cth: ketepatan mengira sapon@uthm.Samb… Projek Masalah  Menyelesaikan sesuatu masalah dengan tujuan menerangkan sesuatu yang kurang jelas  Lahir hasil daripada projek pengeluaran Projek Latih-Tubi atau Projek Pembelajaran Khusus  Bertujuan memperolehi sesuatu skil (kecekapan).my 44 .

edu.Kebaikan Kaedah Projek     Pendekatan projek meliputi domain kognitif. afektif dan psikomotor Penyertaan pelajar dalam perancangan digalakkan.my 45 . Ini menambahkan lagi minat dan motivasi Dapat mengembangkan sikap tanggungjawab dan inisiatif pada pelajar Memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara tersendiri sapon@uthm.

my 46 .Kelemahan Kaedah Projek     Memakan masa yang panjang Disebabkan pengetahuan yang terhad. pelajar berkemungkinan melakukan kesalahan Biasanya bahan dan sumber bagi sesuatu projek adalah terhad Berkemungkinan pelajar terpesong daripada objektifobjektif yang telah ditetapkan sapon@uthm.edu.

edu.KAEDAH SIMULASI Sesuatu situasi yang diwujudkan supaya menyerupai keadaan sebenarnya tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan. diringkaskan atau dikecilkan supaya masalah atau isu yang berkaitan lebih mudah diselesaikan sapon@uthm.my 47 .

my 48 . Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran sapon@uthm.edu. Untuk membina pemikiran yang analitis dan kritis.TUJUAN Untuk menguasai kemahiran.

49 .JENIS-JENIS SIMULASI SOSIODRAMA Aktiviti lakonan yang menarik yang berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik.my MAIN PERANAN Satu lakonan spontan tanpa skrip suatu situasi direka dan ditimbulkan oleh guru Pelajar membayangkan situasi yang timbul. Skrip lakonan biasanya disediakan terlebih dahulu mengajar pelajar berfikir cara-cara menyelesaikan masalah berkonflik itu secara kritis dan rasional pelajar dapat menyatakan sikap dan perasaan melalui lakonan. mempunyai perwatakan yang menentang nilai sosial Contohnya hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat.edu. menyusun idea dan melatih bertindak balas secara spontan sapon@uthm. kemudian melakonkannya mengikut situasi yang dibayangkan secara spontan mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk berfikir secara spontan supaya dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam situasi yang terkawal.

• Membantu pelajar berkomunikasi secara berkesan. sapon@uthm.my 50 .edu.TUJUAN-TUJUAN SOSIODRAMA • Ia menimbulkan kesedaran tentang mengapa satu-satu perbuatan itu dianggap salah • Ia meningkatkan kefahaman pelajar terhadap satu situasi tertentu • Ia memberi peluang kepada pelajar untuk melahirkan perasaan • Ia membantu murid memikirkan masalah diri sendiri • Ia memberi peluang kepada melakonkan pelbagai watak dan dengan itu dia dapat memperluaskan pengalaman hidup.

edu.my 51 . adakan perbincangan dan membuat rumusan. • Pilih pelajar yang fasih dan lantang percakapannya • Pelajar hendaklah memahami peranannya dengan jelas • Pelajar boleh diberi masa untuk membuat persediaan • Pastikan keadaan emosi sosiodrama dapat dikawal • Di peringkat akhir.PRINSIP-PRINSIP SOSIODRAMA • Pastikan situasi yang diwujudkan itu adalah berkaitan dengan pengalaman pelajar. sapon@uthm.

TUJUAN-TUJUAN MAIN PERANAN • Ia menyediakan peluang bagi pelajar melahirkan perasaan mengikut watak yang dimainkan • Ia membolehkan pelajar berempati atau memahami perasaan orang lain • Ia meluaskan pengalaman hidup pelajar • Ia menjadikan P&P lebih menarik dan menyeronokkan • Ia melatih pelajar untuk mengawal perasaan dan mencapai kestabilan emosi • Ia membolehkan pelajar berkomunikasi dengan lebih berkesan • Ia memupuk nilai-nilai murni seperti tolong-menolong.edu. bekerjasama. • Ia memupuk sifat ingin bersosialisasi secara sihat. dan bertimbang rasa.my 52 . sapon@uthm.

my 53 . • Peranan peserta-peserta hendaklah dijelaskan bagi menjamin kelicinan perjalanan main peranan itu. • Masa hendaklah diberi untuk membuat persediaan • Pemerhati-pemerhati hendaklah membuat nota dan memberi pandangan • Guru hendaklah mewujudkan suasana yang selamat.edu. sapon@uthm.PRINSIP-PRINSIP MAIN PERANAN • Situasi hendaklah dirancang dengan baik.

edu.my pelajar membuat rumusan 54 .memainkan peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjukkan cara penyelesaiannya Guru berbincang dengan pelajar prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan masalah Guru membimbing sapon@uthm.LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN SIMULASI Guru mewujudkan satu situasi bermasalah yang disediakan Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah.peranan watak-watak dan tempoh lakonan Guru memilih pelajar menjadi pelakon Pelajar berdasarkan watak-watak.

KELEBIHAN SIMULASI Membenarkan pelajar mempraktikkan kemahiran dalam keadaan yang selamat dan memberi peluang kepada pelajar memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. sapon@uthm. Pembelajaran adalah lebih berkesan kerana pelajar boleh bersedia dengan rapi dengan suasana lebih menyeronokkan.edu. Maklum balas tentang prestasi pelajar dalam satusatu situasi dapat diperoleh dengan cepat. Peluang untuk mencuba sesuatu dalam keadaan yang selesa serta dapat meningkatkan kemahiran pertuturan mereka dan interaksi di antara mereka.my 55 .

pelajar dapat menyatakan perasaan dan sikapnya.my 56 .samb KELEBIHAN SIMULASI Pelajar dapat mengambil bahagian yang aktif dalam pengajaran guru.edu. Memberi kesempatan kepada pelajar untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik dan seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. la dapat memupuk daya cipta pelajar. sapon@uthm. Ketika mengambil bahagian dalam simulasi. Sebagai persediaan kepada pelajar untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar.

Penilaian pembelajaran hasil daripada simulasi adalah sukar dilakukan.my 57 .edu. Hanya pelajar yang terlibat dengan lakonan sahaja mendapat faedah dan pengalaman berlakon. sapon@uthm. Prestasi pelakon yang kurang baik menyebabkan penonton bosan dan membuat bising atau mengejek kesilapan pelakon tertentu.KELEMAHAN SIMULASI Situasi yang diwujudkan mungkin di luar pengalaman pelajar.

edu.my 58 .KAEDAH INTERAKTIF KAEDAH INTERAKTIF PERBINCANGA N BRAINSTORMING sapon@uthm.

edu. Pelajar lain dibenarkan memberi kritikan.my 59 . Mencatatkan idea-idea yang dibentangkan & peringkat akhir rumusan dibuat sapon@uthm.KAEDAH PERBINCANGAN Aktiviti perbualan antara guru & pelajar Guru memulakan sesuatu perbincangan dengan mengemukakan tajuk Pelajar  aktif memberikan pandangan.

BENTUK PERBINCANGAN Perbincangan Keseluruhan Kelas •Diketuai dan diarahkan oleh guru sapon@uthm.my Perbincangan kumpulankumpulan kecil •Diketuai pelajar 60 .edu.

Perbincangan keseluruhan kelas GURU Perbincangan kumpulan kecil G U R U G U R U sapon@uthm.my 61 .edu.

my 62 .TUJUAN PERBINCANGAN • • • • Memupuk pemikiran kritis.edu. analitis dan kreatif Menggalakkan perkongsian pendapat Mengikis sikap angkuh dan mendorong belajar menerima pandangan orang lain Memupuk semangat kerjasama sapon@uthm.

BRAINSTORMING/SUMBANGSARAN Satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea terhadap sesuatu topik sapon@uthm.my 63 .edu.

TUJUAN BRAINSTORMING • Melatih pelajar mengemukakan pendapat yang logik dan rasional • Memupuk semangat berkongsi idea • Melatih pelajar menyelesaikan masalah bersama sapon@uthm.my 64 .edu.

my atau rumusan yang kemudian direkodkan dalam buku nota mereka 65 .PELAKSANAAN BRAINSTORMING Guru mengemukakan satu atau beberapa topik perbincangan berbentuk soalan masalah Pelajar dibahagikan beberapa kumpulan kecil (setiap kumpulan mengandungi 4-7 orang pelajar) Ahli-ahli kumpulan kecil digalakkan menyumbangkan idea masing-masing tanpa dikritik Selepas selesai.edu. kumpulan-kumpulan kecil akan bergabung semula untuk mempertimbangkan dan menilai setiap cadangan atau idea yang dikemukakan Guru akan membimbing pelajar membuat keputusan sapon@uthm.

my 66 .edu.KELEBIHAN BRAINSTORMING Setiap ahli dalam kumpulan kecil diberikan peluang untuk mencadangkan pendapatnya Idea-idea penyelesaian didatangkan dari pelajar sendiri Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar Melatih pelajar-pelajar berfikir dan mengeluarkan pendapat secara analitis.kritis dan rasional Penguasaan kemahiran lisan dapat dikukuhkan dan dipertingkatkan Dilatih untuk menghormati pendapat orang lain Semangat kerjasama dan berkongsi idea ke arah menyelesaikan masalah bersama-sama dapat dipupuk sapon@uthm.

my 67 .edu.KELEMAHAN BRAINSTORMING Pelajar yang kurang cerdas mungkin tidak dapat memberi sumbangsaran Memakan masa yang lebih banyak Terlalu banyak pendapat dan idea dicadangkan Pendapat dan idea pelajar yang tidak dipilih menjadi rumusan akan menimbulkan perasaan kecil hati murid berkenaan sapon@uthm.

edu.my 68 .BUZZ Perbincangan yang terdiri daripada beberapa kumpulan kecil ( 2-4 orang) Pelajar boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil Kumpulan kecil seorang pengerusi. seorang pelapor dan beberapa ahli Dimulakan selepas guru mengajar sapon@uthm.

Samb

BUZZ
Selepas perbincangan, kumpulankumpulan kecil akan berkumpul semula dalam satu kumpulan yang besar untuk mengadakan satu perbincangan yang am Membentangkan pendapat kumpulan masing-masing Pelajar membuat rumusan

sapon@uthm.edu.my

69

KAEDAH LAWATAN
Merupakan suatu jenis aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati apa yang hendak dipelajari di dalam buku seperti situasi yang sebenar

sapon@uthm.edu.my

70

TUJUAN LAWATAN
Memberikan pengalaman secara langsung serta menarik

Membandingkan perkara yang dipelajari dalam kelas dengan situasi sebenar

TUJUAN LAWATAN

Memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari

Mempelbagai aktiviti pembelajaran di sekolah

sapon@uthm.edu.my

Mempererat perhubungan di antara Sekolah dengan masyarakat

71

edu.PRINSIP DAN LANGKAH SEBELUM LAWATAN SEMASA LAWATAN SELEPAS LAWATAN sapon@uthm.my 72 .

SEBELUM LAWATAN
Pilih tempat melawat yang berkaitan Dapatkan kebenaran daripada Pengetua,pihak tempat melawat, pihak polis serta ibu bapa Menguruskan kenderaan Memberi taklimat tentang logistik, aktiviti dan keselamatan, Menyediakan alat kelengkapan Soalan-soalan dicetak.

sapon@uthm.edu.my

73

SEMASA LAWATAN
Dibahagi dalam beberapa kumpulan Memastikan setiap orang melibatkan diri secara aktif Menjaga keselamatan Menerima penerangan Mencari jawapan

sapon@uthm.edu.my

74

SELEPAS LAWATAN
Adakan satu sesi perbincangan mengenai perkara-perkara yang diperhatikan dan dicatatkan semasa lawatan Adakan aktiviti susulan seperti membuat model,melukis plan dan poster atau mempamerkan benda-benda yang dikumpulkan dari tempat lawatan Membuat laporan.
sapon@uthm.edu.my 75

sapon@uthm. Memberi kesempatan kepada pelajar membandingkan perkara-perkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang sebenar.KELEBIHAN LAWATAN Memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung dan menarik.my 76 .edu.

edu. Mengeratkan perhubungan di antara sekolah dengan masyarakat.samb KELEBIHAN LAWATAN Mengukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari.my 77 . sapon@uthm. Mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah.

tenaga dan kos yang tinggi untuk menguruskannya.KELEMAHAN LAWATAN Pengelolaan lawatan yang rumit memerlukan banyak masa.edu. Tanggungjawab yang berat menjaga keselamatan dan mengawal disiplin pelajar.my 78 . sapon@uthm.

edu.samb KELEMAHAN LAWATAN Objektif lawatan mungkin tidak tercapai kerana mungkin pelajar menggunakan lawatan dengan tujuan untuk menghiburkan hati. Kebenaran melawat sukar terutama tempat-tempat seperti kilang dan ladang-ladang swasta kerana ramai di antara mereka enggan menerima lawatan pelajar yang mungkin menimbulkan masalah disiplin semasa membuat lawatan sapon@uthm.my 79 .

edu.my 80 .SYAHANIM BT SAIDUN HB060121 sapon@uthm.

KAEDAH PENGAJARAN KOPERATIF sapon@uthm.my 81 .edu.

biasanya dalam bilik darjah.pembelajaran koperatif ialah.my 82 prestasi yang cemerlang.edu. Maka. . Dalam pembelajaran koperatif pelajar-pelajar berinteraksi & saling bantu membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan & sapon@uthm. pelajar-pelajar belajar secara kerjasama.PEMBELAJARAN KOPERATIF Koperatif bermaksud kerjasama.

Ujian ditadbirkan untuk mengesan kemajuan atau pencapaian pelajar-pelajar dalam setiap kumpulan. Pelajar-pelajar membentuk kumpulan untuk membincangkan secara koperatif tentang pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.Langkah-langkah pengajaran & pembelajaran koperatif Guru bermula menyampaikan pelajaran baru.my 83 . Peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. sapon@uthm.edu.

Ciri-ciri pembelajaran koperatif Pelajar-pelajar melibatkan diri secara aktif & koperatif dalam pembelajaran kumpulan. Pelajar-pelajar dilatih dengan akauntabiliti diri & tanggungjawab berkongsi. Kemahiran interaksi sosial dapat dipupuk dalam pembelajaran koperatif.my 84 .edu. Kesedaran bahawa pembelajaran koperatif adalah kunci pencapaian yang lebih baik daripada pembelajaran diri sendiri. sapon@uthm.

edu.my 85 .KAEDAH PENGAJARAN KOLABORATIF sapon@uthm.

PEMBELAJARAN KOLABORATIF Mengikut kamus dewan (1998). Maka. sapon@uthm.my 86 .pembelajaran kolaboratif melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi yang baik. kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih.edu. sama ada dalam bidang akademik atau bidang kokurikulum.

Pengajaran kolaboratif Matlamat intelek Matlamat sosial Matlamat penyelesaian masalah displin sapon@uthm.edu.my 87 .Mengikut Colen.

edu. Jonassen (1996) Pembelajaran secara kolaboratif dapat membantu pelajar membina pengetahuan yang lebih bermakna jika dibandingkan dengan pembelajaran secara individu. sapon@uthm.Schrage (1990) Pembelajaran kolaboratif lebih menekankan aktiviti bekerjasama kerana ia melibatkan perkongsian hasil penemuan dan hasil yang didapati daripada pembelajaran baru.my 88 .

sapon@uthm.my 89 .Kriteria asas menjayakan P & P secara Koperatif & Kolaboratif Mempunyai semangat kesalingbergantungan yg positif. Kemahiran sosial. Kesedaran akauntabiliti individu. Penilaian kumpulan.edu.

my . 90 sapon@uthm. Tegaskan setiap anggota adalah berakauntabiliti dlm prestasi kumpulan. bahan-bahan pelajaran yg digunakan serta langkah-langkah melaksanakan aktiviti.Strategi. Mengajar prosedur melaksanakan aktiviti. Kaedah & Teknik mengajar secara Koperatif & Kolaboratif 1) 2) 3) 4) 5) 6) Bahagikan kumpulan murid dgn menentukan saiz yg sesuai dan memberikan nama utk setiap kumpulan dgn tujuan mudah mengidentifikasikan mereka. Nyatakan objektif.edu. Ajarkan pelajar-pelajar cara menilai kejayaan usaha bersama. Tentukan dan mengajar kemahiran koperatif yg diperlukan.

perlu mahir mengendalikan alat bantu mengajar yang pelbagai -kemungkinan terdapat maklumat baru yang menimbulkan percanggahan nilai .pelajar keliru mengenai peranan seseorang guru -kesukaran mendapat kerjasama dari seseorang guru dalam sesuatu bidang yang amat diperlukan .kawalan kelas menjadi sukar .perlu mengambil kira perbezaan antara individu .masa guru membuat persediaan bertambah .kesukaran menilai hasil kerja/sumbangan dari pelajar sapon@uthm.edu.cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang guru yang menggunakan kaedah pengajaran pembelajaran koperatif & kolaboratif : .berlaku percanggahan idea .my 91 .masalah mungkin timbul mengenai pembahagian tugas -kemungkinan berlaku kemahiran kemahiran tidak dapat diajar secara menyeluruh .

my 92 .edu.KAEDAH PENGAJARAN BERKOMPUTER sapon@uthm.

Hjetland(1995) menyatakan bahawa: “Technology can make our lives easier.sebarang peralatan/mesin/alat/ teknologi terkini yang digunakan untuk memproses maklumat/informasi berpandukan kepada prosedur/arahan yang ditetapkan. sapon@uthm. Everyday tasks are simplified”. Beliau juga menyatakan bagaimana teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran.my 93 .edu.Komputer.

Komputer Dalam Pendidikan Pentadbiran .Sebagai subjek kursus Alat Bantu Mengajar .Rekod kedatangan guru Kurikulum . utk menarik minat pelajar utk belajar.Menyimpan rekod pelajar .Sebagai bahan bantu mengajar supaya lebih menarik.my 94 . .Komputer sebagai guru atau bahan rujukan pelajar.Menyimpan rekod pentadbiran . sapon@uthm.edu.

Pengajaran Berbantu komputer . grafik dan teks.Sebaran maklumat dari serata dunia.Isi matapelajaran dapat diringkaskan. . .my .Contoh: Jaringan dan CD-Rom sapon@uthm. .Berbentuk perisian pengajaran dan – pembelajaran.Laman Web .Alternatif aktiviti pengajaran.edu.Mengguna perisian seperti Microsoft Power Point . audio. .Membolehkan pelajar mengakses sendiri di luar waktu belajar.Menarik perhatian dan memberi rangsangan.Gabungan video. Pengajaran Multimedia Sumber Maklumat . 95 . .

my 96 .Kelebihan Pengajaran Berkomputer Proses P&P lebih menarik Merangsang minda pelajar Proses penyampaian lebih efektif Lebih bersifat interaktif Tidak membosankan sapon@uthm.edu.

Teknologi cepat berubah. sapon@uthm.my 97 .Kelemahan Pengajaran Berkomputer kos ovehead/ awal yang tinggi.edu. Mengambil masa dalam penyediaan bahan.

KAEDAH PENGAJARAN ANDRAGOGI sapon@uthm.my 98 .edu.

my 99 .Andragogi – Merujuk kepada ilmu dan kaedah mengajar golongan dewasa.edu. Berasal daripada perkataan Yunani: aner – orang dewasa agogus – memimpin dan membina sapon@uthm.

my 100 .edu.Prinsip Asas Pengajaran Andragogi Andaian Adragogi sapon@uthm.

Prinsip asas Orang dewasa: perlu terlibat dalam perbincangan dan penilaian pengajaran mereka.my 101 . sapon@uthm.edu. Berminat untuk mempelajari subjek yang mempunyai hubungan dengan kerjaya dan kehidupan mereka. Berpusatkan masalah dan bukan berpusat kepada isi kandungan. Pengalaman sebagai asas kepada aktiviti pembelajaran.

Andaian Andragogi Malcom Kowles(1980): Orang dewasa: Perlu mengetahui kenapa mereka perlu belajar. Perlu belajar secara kendiri. Cepat memahami sesuatu topik sekiranya mempunyai nilai segera.my 102 . sapon@uthm. Menggunakan kaedah penyelesaian masalah.edu.

main peranan. simulasi. Pengajar memainkan peranan sebagai fasilitator dan kurang sebagai pensyarah atau penilai. Strategi = kajian kes. sapon@uthm. Diaplikasikan kepada sebarang bentuk pengajaran orang dewasa dan telah digunakan dengan meluasnya dalam organisasi.edu.Pengajaran Andragogi Andragogi bermakna instruksi untuk orang dewasa perlu berfokuskan lebih kepada proses daripada isi kandungan yang diajar.my 103 . dan penilaian kendiri.

my 104 .edu.sapon@uthm.