You are on page 1of 14

Offshore bankarstvo

osnovanih sa relativno malim sredstvima.Osnivaju s u zemljama gde su porezi mali ili ih gotovo nema. a po potrebi i sakrije identitet pravih vlasnika kompanije.D. a poslovanje se odvija van granica te zemlje. za različite transakcije .O. ili A.O. . sa ciljem da se izbegne kontrola poslovanja i plaćanja poreza.Definisanje   Zasniva se na korišćenju offshore kompanija. Uslovi koji moraju da se ispoštuju da bi se registrovala offshore kompanija:    vlasnici moraju biti stranci sredstva za osnivanje moraju biti van zemlje u kojoj je osnovana sav prihod koji se ostvari mora biti ostvaren u inostranstvu  Preteţno su D.

onih sa stranim valutama i stranim rezidentima.  Bankarske kompanije nisu u klasičnom smislu banke. . već su specifične fin. institucije osnovane u offshore destinacijama koje se bave određenim ograničenim spektrom bankarskog poslovanja. pre svega. bez ograničenja koja važe za domaće banke i uz poreske olakšice. U suštini predstavlja obavljanje određenih bankarskih poslova. dobrim delom u sferi međunarodnog prikupljanja i plasmana sredstava i međunarodnog platnog prometa.

transakcija i više kamatne stope na depozite  kamate se generalno isplaćuju bez odbitka poreza na kapitalnu dobit. . Glavne karakteristike offshore bankarstva :  pruţa sigurnost onim klijentima koji su rezidenti politički i ekonomski nestabilnih zemalja  eliminiše razna ograničenja u deviznim transakcijama  uglavnom su niţi troškovi fin.

    Uslovi za pojavu offshore poslovanja tj. centara. Britanije Povezuju ih sa sivom ekonomijom i organizovanim kriminalom Od septembra 2001. javljaju se zahtevi za regulacijom međunarodnih finansija . Nastale na Kanalskim ostrvima na obali V. počeli su da se stvaraju za vreme Velike ekonomske krize uz pomoć američkog organizovanog kriminala.

Statistika         Vaţan deo svetske ekonomije Polovina svetskog godišnjeg prometa kapitala prođe kroz offshore banke Račune poseduje samo 1.2% svetskog stanovništva Drţe 26% svetskog bogatstva 31% neto profita američkih multinacionalnih kompanija 60 % poslova Njujorske berze Godišnje se u ovim bankama opere između 600 i 1500 milijardi $ Trećina sredstava u posedu najbogatijih ljudi sveta .

Prednosti offshore bankarstva      Offshore banke pruţaju pristup u ekonomski i politički stabilne zemlje Offshore banke nude najčešće povoljnije kreditne uslove Kamata se najčešće isplaćuje u bruto iznosu Pruţaju usluge koje se ne mogu naći u drugim zemljama Offshore banke su najčešće povezane sa offshore kompanijama i raznim fondovima .

 Pruţaju neke finansijske i pravne pogodnosti: jaku zaštitu privatnosti klijenata  blaže zakonske propise male poreze ili odsustvo poreza lak pristup depozitima (po pitanju propisa) zaštitu od lokalnih političkih ili finansijskih potresa  .

Luksemburga i Lihtenštajna) više ne pružaju potrebnu zaštitu imovine i poverljivost Povezane veoma često sa podzemljem.Nedostaci offshore bankarstva     Centri offshore bankarstva ( svi sem Švajcarske. terorističkim grupama i diktatorskim režimima Offshore banke su dosta udaljene Privatne usluge offshore banaka (zastićeni računi) su obično pristupačnije višim staležima . organizovanim kriminalom.

Datiraju jos iz vremena Luja XIV Danas najznačajniji centar offshore bankarstva je Luksemburg .Offshore bankarski centri   Najstarije i najpoznatije offshore banke su one u Švajcarskoj.

Belize. Monako. Barbados. Grenada.. Bahamska ostrva. . Devicanska ostrva.Drugi offshore bankarski centri  Bahami. Lihtenštajn. Makao. Jamajka.Gibraltar.. Singapur. Panama. Nauru. Hong Kong.

i kamate koje im donose nisu poznate Sigurno je jedino da veliki broj bogatih ljudi iz čitavog sveta svoj novac čuva daleko od očiju javnosti upravo na ovaj način .450 građana Amerike koji na njihovim računima drţe sumu od oko 18 milijardi $ Tačne srazmere oročenih suma.Razmere poreske prevare     Američka vlada istraţuje razmere offshore bankrastva i udeo njenih građana u tom sektoru Švajcarska banka je obećala da će tokom suđenja razotkriti imena 4.

U razgovorima s brojnim svedocima i na osnovu dokumentacije sakupljene u SRJ i inostranstvu. Torkildsen je zaključio da postoji međunarodni aspekt finansijske strukture. Izvor sredstava za taj program bila je Savezna uprava carine. Bugarske i Švajcarske. januara do 20.Srpske offshore prevare  Norveški ekspert za finansijske istrage Morten Torkildsen dostavio izveštaj Haškom tribunalu o finansijskim prevarama srpskog drţavnog vrha Finansiranje jedinica VJ i MUP-a Srbije od 1. godine. na čelu s tadasnjim direktorom Mihaljem Kertesom  . odnosno bankarskih dokumenata s Kipra. Austrije. iz Grčke. juna 1999.

HVALA NA PAŢNJI!!! .