You are on page 1of 13

Δομική οικογενειακή θεραπεία

S. Minuchin

ζηξάθεθαλ πξνο ην επηθνηλσληθαθό κνληέιν θαη κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηεο παξαηήξεζεο δεκηνύξγεζαλ ηε δνκηθή θαηεύζπλζε.Υόξθεο (δεθαεηία ’60).  O Minuchin θαη ε νκάδα ηνπ αζρνιήζεθαλ αξρηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κηαο νκάδαο αγνξηώλ (Πνξηνξηθαλώλ θαη Αθξνακεξηθαλώλ) πνπ δνύζαλ ζηα γθέην ηεο Ν. Αλαδεηώληαο κηα ζεξαπεία πην βξαρεία από ηελ ςπραλάιπζε. .

. έρεη κηα βαζηθή δνκή». Έηζη άξρηζα λα ζθέθηνκαη όηη ε νηθνγέλεηα. «Γνπιεύνληαο κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη έρνληαο ηελ αλάγθε λα ζπιιάβσ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. όπσο θαη ην ζώκα. άξρηζα λα παξαηεξώ όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είρε έλα κνηίβν – όηη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αληηδξνύζαλ κε έλαλ ηξόπν πνπ κπνξνύζε λα πξνβιεθζεί. Έλα από ηα πξώηα πξάγκαηα πνπ είρα κάζεη σο θπζηθόο ήηαλ λα επηθεληξώλνκαη ζηηο θπζηθέο δνκέο πνπ ππάξρνπλ θάησ από ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ.

 Σην βηβιίν ηνπ Psychosomatic Families (1978) πεξηγξάθεη πώο ην άζζκα. ν δηαβήηεο θαη άιια ςπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ησλ παηδηώλ επηδεηλώλνληαλ όηαλ ε επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε νξγάλσζή ηεο παξνπζίαδε δπζθνιίεο. .

  Βαζηθή ε έλλνηα ηεο Δομής: Κάζε νηθνγέλεηα έρεη άξξεηα επαλαιακβαλόκελα πξόηππα ζπλαιιαγώλ. πόηε θαη κε πνηόλ ζα ζπλδένληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηη ξόιν ζα αλαιακβάλεη ν θαζέλαο. . Απηά θαζνξίδνπλ πώο. Όζν πην επέιηθηε είλαη ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο. Έηζη δεκηνπξγνύληαη νη βαζηθνί θξπθνί ή θαλεξνί θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. ηόζν θαιύηεξα αληεπεμέξρεηαη ζε πεξηόδνπο θξίζεο.

 Γεληθά. . Τν ζύκπησκα εκθαλίδεηαη όηαλ νη αιιαγέο απηέο είλαη πνιύ κεγάιεο ή όηαλ απνπζηάδεη ε απαξαίηεηε επειημία εθ κέξνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Ωζηόζν. ε δνκή θάζε νηθνγέλεηαο είλαη σταθερή και αντιστέκεται στην αλλαγή. ζε όιεο ηηο νηθνγέλεηεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα κεηαβάιινπλ ηνλ ηξόπν πνπ ζπλαιιάζζνληαη γηα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο εμειηθηηθέο αιιαγέο.

Καζνξίδνπλ ηνπο θαλόλεο ζπλαιιαγήο αλάζα ζηα δύν κέξε. Τξεηο ηύπνη νξίσλ ζηηο νηθνγέλεηεο: – – – Σαθή Σπγθερπκέλα Άθακπηα . Γηαθπιάηηνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ κεξώλ.Όρια     Ννεηόο θύθινο αλάκεζα ζηα κέιε θαη αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα.

ππάξρεη κεγάιε εκπινθή ζε βαζκό λα ράλεηαη ε απηνλνκία. .   Σαφή όρια: ζηαζεξά θαη ειαζηηθά. Ο θαζέλαο ιεηηνπξγεί κόλνο ηνπ ρσξίο αιιειεμάξηεζε θαη ηθαλόηεηα αλαδήηεζεο βνήζεηαο. Τα κέιε αηζζάλνληαη απηόλνκα αιιά εηζπξάηηνπλ θαη ππνζηήξημε. βνεζνύλ ηελ νηθνγέλεηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αιιαγέο. Έληνλε ε αλάγθε αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ. Άκαμπτα: έιιεηςε επειημίαο. Συγκεχυμένα: δε δηαθξίλνληαη ηα ππνζπζηήκαηα. Η επηθνηλσλία είλαη θαιιηεξγεκέλε θαη νη δηαπξαγκαηεύζεηο δηεπθνιύλνληαη. Τα κέιε είλαη απνζπλδεδεκέλα θαη ππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή απόζηαζε.

ε ζεξαπεία εζηηάδεη: – – – ζηελ αιιαγή ηεο δπζιεηηνπξγηθήο δνκήο ζηελ αύμεζε ηεο επειημίαο ζην ζαθή θαζνξηζκό ησλ νξίσλ . Η δπζιεηηνπξγία ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα : – – – –  ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ηεξαξρία ζηα όξηα ζηνπο ζπλαζπηζκνύο Άξα.

Ο ζηόρνο είλαη ε διαφοροποίηζη . εληζρύεηαη ε απηνλόκεζε θάζε κέινπο θαη θάζε ππνζπζηήκαηνο. .  Σηηο νηθνγέλεηεο κε ιεηηνπξγηθή ιεραρχική δνκή. Σε πεξηπηώζεηο κεγάιεο εμπλοκής θαη ζπγθερπκέλσλ νξίσλ. νη γνλείο έρνπλ ηελ επζύλε θαη ιεηηνπξγνύλ σο ελσκέλε νκάδα. Τα παηδηά –σο αδειθηθό ππνζύζηεκα.θξαηνύλ ην ρόλο ηνπο.

λα θαηαλνήζεη θαη λα γίλεη κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο. Ο ζεξαπεπηήο έρεη ενεργό ξόιν. Σηνρεύεη ζηελ αιιαγή ησλ ησξηλώλ δεδνκέλσλ. . δίλεη νδεγίεο. ζπληνλίδεη. κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ θαζελόο θαη πηνζεηώληαο ηα πξόηππα ζπλαιιαγήο ηνπο. Σπλδέεηαη κε ηα κέιε θάζε νηθνγέλεηαο μερσξηζηά ζαλ «καθξηλόο ζπγγελήο». Φξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ εκπηζηνζύλε. Πξνζπαζεί λα κάζεη. παξαηεξεί.  Η δνκηθή ζεξαπεία εζηηάδεη ζην παξόλ. ώζηε λα ππάξμεη ε απαξαίηεηε ‘ζύκπξαμε’ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αιιαγή.

Οξηνζέηεζε γηα ηε ζέζπηζε λέσλ πην ιεηηνπξγηθώλ θαλόλσλ.Τεχνικές αναδόμηζης «Η θεραπεία δε μπορεί να γίνει τωρίς ζύνδεζη. . Μεηαθίλεζε ζην ρώξν Κιηκάθσζε της έντασης ελζαξξύλνληαο κηα ζύγθξνπζε. αλλά δε μπορεί να είναι επιηστημένη τωρίς αναδόμηζη»      Αλαπαξάζηαζε κηαο ζπλαιιαγήο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο έληαζεο πξηλ ηελ αλαδόκεζε. Αξιοποίηση του συμπτώματος κε επηθέληξσζε ζε απηό ή αγλνώληαο ην.

ηνπο ζπλαζπηζκνύο θαη ηηο ζπγθξνύζεηο Αζθήζεηο .    Αλαπιαηζίσζε (ην πξόβιεκα σο εθδήισζε δπζιεηηνπξγίαο όλης ηεο νηθνγέλεηαο θαη αιιαγή λνήκαηνο) Δθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ Οικογενειακός χάρτης πνπ απεηθνλίδεη ην είδνο ησλ νξίσλ.