You are on page 1of 26

BAB 1

BAHASA MELAYU MENUJU ERA K-MASYARAKAT

TOPIK UTAMA
• • • • •
KONSEP K-MASYARAKAT DEFINISI BAHASA PRINSIP ASAS BAHASA FUNGSI BAHASA STATUS BAHASA MELAYU DI MALAYSIA • CABARAN MENDAULATKAN BAHASA MELAYU

‘network society’ dan ‘information economies’. dan perkhidmatan maklumat dan komunikasi dengan jumlah yang banyak. . Masyarakat yang menggunakan jaringan dan teknologi maklumat secara meluas untuk menghasilkan produk.KONSEP K-MASYARAKAT Konsep k-masyarakat dikaitkan dengan masyarakt bermaklumat atau ‘information society’.

.DEFINISI BAHASA • Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia dan alat penyesuaian diri dengan alam sekeliling. • Setiap bahasa mempunyai sistem dan peraturan tersendiri.

kaifahal dalam bahasa Arab.DEFINISI BAHASA • Bloch dan Trager (1942) pula berpendapat bahawa bahasa ialah sistem lambang-lambang pertuturan yang arbitrari dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk tujuan berhubung. Manusia bahasa Hindi. pertuturan yang dilahirkan oleh manusia itu bersifat sewenangwenangnya. ni haw ma dalam bahasa . Bagi Bloch dan Trager.

• Masyarakat bebas mengungkapkan apa sahaja lambang yang dapat menyampaikan • maksud yang dikehendaki.DEFINISI BAHASA • Mandarin dan how are you dalam bahasa Inggeris. Malah lambanglambang yang diujarkan itu boleh berbezabeza tetapi masih membawa maksud yang sama. .

PRINSIP ASAS BAHASA • • • • • Bahasa ialah suatu sistem Bahasa terdiri daripada vokal Bahasa terdiri daripada lambang yang arbitrari Setiap bahasa bersifat unik Bahasa dibina daripada kebiasaan-kebiasaan .

PRINSIP ASAS BAHASA • Bahasa merupakan alat perhubungan • Bahasa berhubung erat dengan budaya tempat bahasa tersebut dituturkan • Bahasa sentiasa berubah-ubah .

FUNGSI BAHASA • • • • • • • Fungsi instrumental Fungsi pengendalian Fungsi pemerian Fungsi interaksi Fungsi peribadi Fungsi heuristik Fungsi khayalan .

• Contoh: Sila beratur dengan lurus mengikut barisan • masing-masing. .• i) Fungsi instrumental. Berfungsi sebagai • menyempurnakan kehendak individu seperti memerintah • atau meminta sesuatu.

• Contoh: Seandainya anda gagal menjawab soalan ini dengan betul. anda mungkin akan gagal dalam peperiksaan dan akan disingkirkan daripada universiti ini. Berfungsi untuk mengawal perlakuan atau tingkah laku atau sesuatu peristiwa yang berlaku.• Fungsi pengendalian (regulatory). .

dan lainlain. Berfungsi untuk menyatakan atau memeri. • Contoh: Hari ini ialah hari cuti umum bagi Malaysia kerana sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke-45. . menjelaskan sesuatu maklumat atau fakta.• Fungsi pemerian (representational). peristiwa. menyampaikan.

• Bagi memastikan hubungan yang baik.• Fungsi interaksi. jargon. • slanga dan sebagainya. Berfungsi mewujudkan perhubungan sesama insan dalam keadaan yang lancar dan berpanjangan tanpa sebarang masalah atau salah faham. . seseorang individu perlu menguasai pengetahuan tentang dialek.

. gege (Kelantan).• Contoh: Bising (bahasa baku) – hingar (dialek Kedah).

drama.) . Seseorang • individu mempunyai kebebasan untuk memikir atau melakukan sesuatu perkara mengikut kreativiti dan • imaginasi sendiri. cerpen. Bertujuan melayan fikiran dalam melakukan sesuatu perkara.• Fungsi khayalan (imaginative). dsb.Contoh: Penulisan cereka (novel.

• Fungsi heuristik (heuristic). • Contoh: Mengapa ais sejuk? Bagaimana bumi berputar? . Bahasa yang digunakan adalah berbentuk pertanyaan atau soalan-soalan yang memerlukan jawapan. Bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu.

• Contoh: Saya terkilan dengan sikap negatif awak. kemahuan dan sebagainya yang bersifat peribadi. . Saya cinta kamu.• Fungsi peribadi (personal). emosi. Berfungsi untuk meluahkan perasaan.

. maklumat.1. perniagaan dan kapital. Ia • dipercepatkan oleh teknologi yang dipandu oleh beberapa koperasi pelbagai bangsa yang mungkin membahayakan kepada • persekitaran.4 BAHASA MELAYU DALAM ERA GLOBALISASI • Lodge (1993): Satu proses yang dipaksa oleh aliran global sekumpulan manusia.

nilai-nilai dan produk-produk yang berasal dari tempat tertentu ke seluruh pelusuk dunia dengan menggunakan jaringan teknologi • baru dan diterima sebagai suatu yang bersifat universal. • Md Saleh Yaapar (2000): Suatu proses penyebaran idea-idea. .• Peter Drucker (1994): Globalisasi merupakan sebahagian dunia perniagaan tanpa dimiliki oleh sesiapa.

yakni • bahasa Inggeris. Dengan ini. bahasa Melayu juga harus diterima oleh dunia dalam memperkatakan semua aspek kehidupan manusia. bahasa Melayu menerima cabaran yang berat kerana melibatkan persaingan dengan cabaran bahasa asing iaitu bahasa antarabangsa semasa yang dijadikan bahasa komunikasi utama. .• Dalam era globalisasi.

• Contoh pengaruh yang dapat dikutip adalah seperti istilah “e-dagang”dan “k-ekonomi” yang melanggar hukum D-M. Hal ini boleh diertikan sebagai pengaruh bahasa asing yakni bahasa Inggeris. .

• Fungsi pemersatu • Fungsi pemisah • Fungsi prestij • Fungsi penyertaan .STATUS BAHASA MELAYU DI MALAYSIA BAHASA KEBANGSAAN Bahasa yang melambangkan identiti dan kedaulatan negara.

upacara rasmi dan sebagainya. . yakni dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran. sistem pendidikan negara. urusan perdagangan dan perusahaan.STATUS BAHASA MELAYU DI MALAYSIA BAHASA RASMI Bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi.

• Perubahan sistem pendidikan.CABARAN MENDAULATKAN BAHASA MELAYU • Dominasi bahasa utama dunia di peringkat maya. • Persepsi kedudukan bahasa Melayu terhadap penguasaan bahasa Inggeris. • Persepsi pengamal bahasa Melayu itu sendiri. .

malah masyarakat lain dengan memanipulasikan bidang sains dan teknologi semaksimum mungkin.KESIMPULAN • Perkembangan dunia tanpa sempadan perlu dilihat sebagai satu cabaran kepada pengamal bahasa Melayu bagi memastikannya terus kekal disanjung oleh bukan sahaja bangsa Melayu. .

G.L (1942) Halliday. M.A. Omar (1993) Bloch.RUJUKAN • • • • • • • • A.K (1973) Lea Parjo (2001) Narimah Ismail (2002) Teo Kok Seong (2001) Vikas. (2000) .Chaedar Alwasilah (1992) Asmah Hj. N. B & Trager.