You are on page 1of 57

Disediakan oleh: Jenna Suhaifi Syahreen

Guru mestilah patuh akan peraturan-peraturan dalam aspek kelakuan, dan tatatertib.  Peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 (Pindaan 2002).  Berkelakuan yang melambangkan profesionalisme keguruan.

 

Supaya pegawai awam melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab. Supaya pegawai awam meletakkan kepentingan awam lebih daripada kepentingan mereka sendiri. Supaya pegawai awam menjaga imej perkhidmatan awam. Menghukum pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan.


 


Peraturan mengenai tatakelakuan serta larangan/kesalahan khusus. Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib. Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib. Hukuman tatatertib. Peruntukan pelbagai yang berkaitan.


Diperuntukkan di bawah peraturan 4 Bab D Perintah Am. Antara peraturan tersebut (Warta Kerajaan P.U. (A) 395 Pindaan 2002) adalah:

Menjaga.   Sentiasa memberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong. negara dan kerajaan. . memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara Patuh kepada undang-undang. berbakti kepada negara.

 . memperkecil dasar  Berlakon dalam filem yang memburukkan negara. membocorkan rahsia negara.Menjadi kesalahan untuk bersubahat.

. Tidak boleh menggunakan kedudukan bagi kepentingan diri sendiri. Tidak boleh berkelakuan yang memungkinkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kepentinan awam.   Tidak boleh membelakangkan tugastugas demi kepentingan peribadi.

Tidak boleh menggunakan pengaruh atau memberi tekanan dalam menyokong atau memajukan sebarang tuntutan.     Menjaga nama baik profesion. Perlu cekap dan sentiasa berusaha. . tekun dalam melakukan tanggungjawab. Melaksanakan apa yang disuruh. amanah dan bertanggungjawab. Jujur.

.

Perbuatan yang bersifat seksual kepada atau dihadapan orang lain.    Menyebabkan seseorang tersinggung. bertulis atau apa jua perbuatan kepada org lain. . terhina atau terugut. Tidak terhad kepada perlakuan atau dalam waktu bekerja. Lisan.

.  Tidak boleh apa jua perlakuan beristilah gangguan seksual. Guru perlu berhemah.

 Penjawat awam tidak boleh mengambil bahagian dalam apa jua urusan dengan kerjakerja luar. .

   Tidak dilakukan dalam waktu pejabat dan semasa menjalankan tugas. . Tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. Tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai pegawai awam.

Contoh: Hilang selepas mengetip kad perakam waktu tetapi muncul pada waktu petang. .  Tidak mematuhi waktu berperingkat yang ditetapkan.  Tidak hadir untuk sesuatu tempoh masa dan di tempat sepatutnya beliau menjalankan tugas rasmi.

      Mematuhi etiket berpakaian. Tidak boleh menerima atau memberikan orang lain apa-apa bentuk hadiah. . Tidak boleh meminjamkan wang dengan faedah. Tidak boleh mengambil sebarang dadah berbahaya. Tidak terlibat dengan hutang yang serius. Perisytiharan harta.

Tidak membuat sebarang pernyataan awam di media massa ataupun media elektronik. Tidak boleh bertindak sebagai penyunting sama ada secara langsung atau tidak.     Tidak boleh mengadakan sebarang cabutan bertuah ataupun loteri kecuali untuk kebajikan. Tidak boleh menulis sebarang buku. makalah atau sebarang karya lain. . Pegawai Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional dilarang melibatkan diri dengan politik.

.

hukuman dijatuhkan berdasarkan keseriusan kesalahannya. . Jawatan penyiasat terdiri daripada tidak kurang daripada dua anggota yang berpangkat lebih tinggi daripada individu yang disiasat.    Pelanggaran peruntukan menyebabkan tindakan tatatertib dikenakan. Guru tertakluk kepada peruntukan peraturan yang termaktub.  Guru merupakan penjawat awan. Jika disabit kesalahan.

Amaran Buang kerja HUKUMAN TATATERTIB Denda Turun pangkat Tangguh pergerakan gaji Lucut emolumen .

Amaran diberi oleh ketua jabatan secara lisan atau bertulis.  . Dituju kepada guru yang tidak mematuhi peraturan tatatertib dan tatakelakuan.

Segala denda atau lucut emolumen dipotong daripada emolumen bulanan pegawai tersebut.  .  Denda yang dikenakan pada satu masa tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak dengan emolumen bagi tujuh hari pegawai yang berkaitan. Denda atau lucut emolumen dikenakan dimasukkan ke dalam hasil kerajaan.

. Pegawai tidak berhak menerima apa-apa pergerakan gaji dalam tempoh hukuman sedang berkuatkuasa.

. Hukuman dijatuhkan mengikut peruntukan berikut:  Gaji hanya ditutunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama  Penurunan gaji tidak boleh melebihi tiga pergerakan gaji  Tempoh hukuman tidak boleh < 12 bulan dan tidak > 36 bulan  Pegawai tidak berhak menerima pergerakan gaji dalam tempoh hukuman berkuatkuasa.

. Pegawai boleh dikenakan turun pangkat ke gred lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama.

.

. dikemas kini dan bersifat futuristik menghadapi perubahan pendidikan serta memenuhi aspirasi Wawasan 2020. Perundangan pendidikan yang lengkap.    Pendidikan yang berkualiti dan memperkembangkan potensi individu sepenuhnya berlandaskan FPK. Guru harus jelas tentang apa jua termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Merupakan misi negara untuk menghasilkan sistem pendidikan bertaraf dunia.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab. masyarakat dan negara. rohani." . berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga."Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani. berakhlak mulia.

 Ilmu merupakan penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa.  Menghadapi persaingan tinggi serta bersifat global kesan daripada perkembangan sains. . Matlamat pendidikan negara:  masyarakat Malaysia menguasai ilmu. kemahiran  dan nilai-nilai murni. teknologi dan maklumat.

  Menjayakan wawasan negara Mencapai taraf negara maju sepenuhnya  Ekonomi  Keadailan sosial  Kekuatan rohani  Moral etika  Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. liberal dan dinamik . demokratik.

 Dilaksanakan melalui sistem pendidikan kebangsaan  Mengariskan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama Kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama Pendidikan yang pelbagai dan komprehensif skopnya memenuhi kperluan negara    Memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. ekonomi dan politik selaras dengan Prinsip Rukun Negara. . sosial.

Terdiri daripada 5 jenis  Pendidikan prasekolah  Program pendidikan bagi murid dari umr 4 tahun hingga 6 tahun  Pendidikan rendah  Kursus pengajian pada peringkat rendah yang dirancang bagi tempoh 6 tahun tetapi boleh ditamatkan dalam tempoh 5 hingga 7 tahun .

 Pendidikan menengah ▪ Terdiri daripada dua bahagian. iaitu menegah rendah dan menengah tinggi ▪ Menengah rendah merupakan kursus 3 tahun dan sesuai bagi murid yang telah tamat pendidikan rendah ▪ Menengah tinggi bagi pelajar yang telah tamat pendidikan menengah rendah  Pendidikan menegah tinggi ▪ Pendidikan yang disediakan selepas seseorangg itu tamat pendidikan menengah tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi .

 Pendidikan tinggi  Merupakan pendidikan yang disediakan oleh institut pendidikan tinggi untuk diploma dan ijazah .

Terdapat 3 jenis dalam sistem pendidikan kebangsaan  sekolah kerajaan  Sekolah yang ditubuhkan dan diselenggarakan sepenuhnya oleh kerajaan .

 Sekolah bantuan kerajaan  Menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh  Sumbangan modal adalah bayaran daripada wang awam bagi infrastuktur dan kemudahan sekolah  Sumbangan bantuan ialah apa-apa bayaran wang awam selain sumbangan modal .

 Sekolah swasta  Sekolah persendirian dimana pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak persendirian .

Terdapat dua jenis sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan  Sekolah kebangsaan  Bagi murid berumur dari enam tahun  Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.  Bahasa inggeris matapelajaran wajib.  Bahasa cina dan tamil diadakan sekiranya ada permintaan daripada ibu bapa 15 org murid di sekolah tersebut. .

 Bahasa kebangsaan dan bahasa inggeris adalah matapelajaran wajib. . Sekolah jenis kebangsaan  Bagi murid berumur dari enam tahun  Menggunakan bahasa cina atau tamil sebagai bahasa pengantar utama.

  Tempoh program ini tidak boleh kurang daripada tempoh minimum pendidikan rendah dan pendidikan menengah Kurikulum hendaklah mematuhi kehendak kurikulum kebangsaan setakat yang mnasabah dari segi praktiknya .

maka murid-murid itu hendakalah diberi ajaran agama islam . Sekiranya terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama islam.

  Boleh dilaksanakan tetapi peruntukan itu tidak dibiayai oleh kerajaan Tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain agama yang dianutinya kecuali dengan keizinan ibu bapanya secara bertulis .

   Bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengatar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan Kecuali. sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 Atau. . mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan.

ditetapkan bahawa murid-murid akan memperoleh pengetahuan.kemahiran dan nilai pada tempoh persekolahan masing-masing .  Kurikulum sekolah hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan Dalam kurikulum kebangsaan.

(a)    Kurikulum Kebangsaan. . wajib dan elektif untuk kelas peralihan dan tingkatan enam Menggariskan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Ketua pendaftar berkuasa meminda jadual waktu dan sukatan pelajaran. 1997 Menggariskan matapelajaran teras.

(b) Pendidikan Khas. 1997  Untuk pelajar kecacatan pendengaran atau kecatatan penglihatan atau masalah pembelajaran  Guru boleh mengubah teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta jadual bagi mencapai matlamat pendidikan khas .

(c) Penilaian dan peperiksaan. 1997  Fungsi Lembaga Peperiksaan  Memantau.menasihati dan membuat analisis tentang penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)  Mengendalikan semua peperiksaan .

(d) Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia. 1998  Penubuhan jawatankuasa penerbitan sekolah dan pengedaran majalah sekolah dan bahan multimedia  Kuasa dan fungsi jawatankuasa  Kelulusan guru besar atau pengetua untuk penerbitan dan pengedaran .

1998  Kelulusan pengetua/guru besar untuk menubuhkan persatuan  Kategori persatuan  Penasihat persatuan dilantik oleh pengetua/guru besar  pengetua/guru besar dan pendaftar boleh membatalkan persatuan  Peraturan-peraturan pendidikan .(e) Persatuan Sekolah.

(f) Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah Penyimpanan Daftar dan Syarat Pengekalan Murid Belajar di sekolah. 1998  Digunapakai d sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan  Anak warganegara dan bukan warganegara  Penyimpanan daftar penerimaan masuk murid  Pertukaran sekolah dengan kelulusan Pengarah Pendidikan .

       Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi landasan akta Sistem pendidikan dimantapkan meliputi semua peringkat persekolahan Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh Kurikulum diselaraskan Peperiksaan yang sama Pendidikan Islam diperluas Pendidikan Islam diperluas .

      Mutu pendidikan prasekolah diperluas Pendidikan teknik dipertingkatkan di sekolah menengah Pendidikan guru diperkukuh Pendidikan swasta berkembang dan menjadi lebih sistematik Pendidikan khas diberikan tumpuan Mengambil kira kepentingan pendidikan semua kaum .

.

.1. Sebagai penjawat awam. 2. Sistem pengawalan disiplin dalam bentuk pembetulan dan hukuman berserta dengan langkah-langkah peningkatan disiplin memerlukan komitmen dan kesungguhan semua pihak bagi melaksanakannya supaya tahap keberkesanan maksimum tercapai. guru perlu mematuhi peraturan tatakelakuan dan tatatertib.

4.3. Sistem pendidikan negara akan menjadi lebih stabil di samping melahirkan guru berkualiti yang mendapat kepercayaan penuh daripada masyarakat. Pematuhan dan penghayatan tatakelakuan mewujudkan perkhidmatan keguruan menjadi “bersih. . Cekap dan Amanah”. Penyelewengan tidak berlaku.

Akta pendidikan merupakan asas kepada Sistem Pendidikan Kebangsaan di mana di dalamnya termaktub perkara-perkara yang berhubung dengan pendidikan negara. seseorang guru perlu memahami serta menghayatinya untuk melahirkan warganegara yang bersepadu dan mencapai matlamat “1 Malaysia”. 6. Justeru. Akta ini menekankan kepentingan pendidikan untuk semua kaum. Landasan kepada Akta pendidiakn ialah FPK.5. .

seorang guru perlu memahami serta menghayatinya untuk melahirkan warganegara yang bersepadu dan mencapai matlamat ‘1 Malaysia’ .   Sistem pendidikan negara akan menjadi lebih stabil disamping melahirkan guru yang ebih berkualiti dan mendapat kepercayaan penuh daripada masyarakat Akta pendidikan malaysia merupakan asas kepada sistem pendidikan negara Justeru.