GURU SEBAGAI SATU PROFESION

Profesion
Pekerjaan yang khusus di mana ia dilaksanakan oleh orang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu.

Contoh: keguruan, peguaman, akauntan,

Ciri-ciri Profesion

Ciri-ciri Profesion

Konsep Perguruan Dan Keguruan
Perguruan

= pengajaran kepada guru pelatih, murid dan sebagainya. = perkara yang berkaitan dengan guru, iaitu yang berkaitan dengan peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru.

Keguruan

Konsep Profesion Perguruan Dan Keguruan
Profesion

perguruan = pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas. keguruan = satu pekerjaan yang membawa bersama tanggungjawab, integriti dan akauntabiliti terhadap masyarakat.

Profesion

Keguruan sebagai satu profesion
 Pekerjaan  Bersifat

penting

autonomi

 Memerlukan

kelayakan akademik dan latihan ikhtisas digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan Mengutamakan perkhidmatan

 Guru

Keguruan Bukan Satu Profesion
Kelayakan

akademik dan latihan yang berbeza Kesatuan ahli Kesatuan

Kuasa

Keseragaman Kuasa

Autonomi ikhtisas yang lain

Bidang

Konsep Profesional dan Bukan Profesional
Konsep

Profesion Perguruan dan Keguruan.
 Perguruan, menurut Kamus Dewan (1989), adalah diertikan sebagai PENGAJARAN, misalnya perguruan kepada guru-pelatih, murid dan sebagainya.  Manakala, perkataan keguruan boleh diertikan sebagai PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN GURU, iaitu yang berkaitan dengan peranan, tugas dan

 maka, profesion perguruan: pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas.  profesion keguruan: pekerjaan yang berkaitan dengan peranan tugas, tanggungjawab, sifat dan kualiti guru. Keguruan dalam konsep profesional.  mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Keguruan.  mempunyai autonomi menentukan kaedah-kaedah mengajar dalam bilik darjah.  menjadi ahli kesatuan yang menentukan kod etika sebagai panduan guru dalam segala aktiviti profesionalnya.

 pekerjaannya merupakan perkhidmatan yang penting kepada individu dan negara.  guru digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan. Keguruan dalam konsep bukan profesional.  pekerjaan guru tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Orang yang tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang keguruan pun boleh digelar sebagai guru, selagi dia menjalankan tugas mengajar. Selain itu, seseorang tidak semestinya peroleh ilmu pengetahuan daripada buku sahaja,

 kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.  autonomi seseorang guru adalah terhad. Kebanyakan keputusan tidak boleh dibuat oleh guru sendiri tetapi dibuat oleh pentadbir sekolah.  kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru daripada mengajar di sekolah jika guru itu tidak mematuhi kod etika yang ditentukan oleh kesatuannya.  bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli dalam kesatuan guru. Tambahan pula, terdapat banyak kesatuan guru yang mempunyai matlamat penubuhan

Kod Etika Profesion Perguruan Malaysia
 etika ialah suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi.  setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing.  setiap profesion akan menetapkan nilainilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Ini disebut sebagai KOD ETIKA.  justeru, etika profesional ialah nilai-nilai atau tingkah laku murni yang harus dihayati oleh individu-individu mengikut profesion masing-masing.

 kod etika memperjelaskan tindakan-

tindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individu-individu dalam sesuatu profesion.  tujuan kod etika ialah untuk mengekalkan integriti moral sesuatu profesion.  setiap guru harus mematuhi kod etika yang terdapat dalam TATASUSILA PROFESION KEGURUAN seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, seperti berikut:
tanggungjawab terhadap pelajar;  tanggungjawab terhadap ibu bapa;  tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara; dan  tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan

Etika
Suatu

sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi.  aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk, serta yang betul dan salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan.

Meliputi

Kod Etika
Memperjelaskan

tindakantindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individuindividu dalam sesuatu profesion. untuk mengekalkan integriti moral sesuatu profesion.

Bertujuan

(a) Tanggungjawab terhadap Pelajar
Mengutamakan

kebajikan dan keselamatan pelajar adil terhadap setiap pelajar

Bersikap

Merahsiakan

maklumat ikhtisas atau sulit tentang pelajar suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik atau mengajar seseorang

Menunjukkan

Membimbing

pelajar

(b) Tanggungjawab terhadap Ibu Bapa
 

Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa

Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga

Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi bapa pelajar.

ibu

Mengelakkan diri daripada mengeluarkan katakata atau

 (c) Tanggungjawab terhadap Masyarakat
dan Negara
Menghormati

perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. berkhidmat masyarakat tempat kami

Menggalakkan

Menghormati

Mengelakkan

diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara

(d) Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan Mengelakkan diri daripada membuat

sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru sejawat bersedia membantu rakan

Sentiasa

Mengawal

diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan

Tidak

Akauntabiliti Guru
‘akauntabiliti’

= bertangungjawab kepada seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu. akauntabiliti
satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut.

Konsep

Akauntabiliti

keguruan

 tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru.  akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab terhadap profesionalisme

Kebaikan Akauntabiliti
 Memastikan

semua pelajar belajar mengikut kemampuan mereka sendiri dan berfaedah bagi sekumpulan kecil pelajar yang lemah  Pelajar akan mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar  Penekanan pada pencapaian memotivasikan guru untuk mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru.  Akauntabiliti dapat memberitahu orang ramai segala yang berlaku di

Akauntabiliti Guru terhadap Sekolah
Kaedah

mengajar sejajar dengan perkembangan kognitif murid-murid. Bersifat optimistik dan menunjukkan minat yang tinggi di dalam pekerjaannya canggih mengajar yang terkini dan sosial yang baik .

Kaedah

Perhubungan Kawalan

disiplin yang berkesan

Akauntabiliti Guru terhadap Sekolah

Membina satu program perkembangan ko- kurikulum yang dinamik kepada murid­murid untuk memotivasikan muridmurid bagi meningkatkan kemahiran pencapaian akademik tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran

 Pembimbing

 Menjalankan

Akauntabiliti Guru terhadap Tingkah Laku

Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan Menjadi seorang 'role model' yang baik dalam masyarakat setempat Mengurus kewangan sendiri dengan bijaksana Mengamalkan nilai-nilai murni seperti ketatasusilaan, belas kasihan, kejujuran dan keikhlasan, kecekapan, pertimbangan memelihara penampilan diri Melibatkan diri dalam hobi aktiviti berfaedah pada masa lapang

 

 

Akauntabiliti Guru terhadap Murid
Mengutamakan

kebajikan dan keselamatan murid-murid menyelesaikan masalah murid-murid dengan bersikap adil dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan ibu bapa. dengan pihak sekolah

Bersedia

Ikhlas

Bekerjasama

Tidak

mengharapkan sebarang balasan dan ganjaran

 Menjadi  elak

Akauntabiliti Guru terhadap Profesion
ahli kesatuan guru membuat sebarang kenyataan negatif tentang profesionnya dalam media tempatan daripada menganggotai parti haluan kiri/ kegiatan pengganas, dan politik bersedia membantu rakan sejawat daripada terlibat dalam

 elakkan

 Selalu

 elakkan

Akauntabiliti Guru terhadap Komuniti
Tidak

menyebarkan ajaran negatif yang boleh merosakkkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara dan bertingkah laku baik dalam segala aktiviti sosial bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat menghormati ahli-ahli masyarakat setempat mencemarkan nama baik rakan

Bersopan-santun

Mengambil

Sentiasa

Tidak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful