Kemahiran Profesional Guru

• • • • • • • • • Kemahiran Belajar Berfikir Merancang Pemudahcaraan Berkomunikasi Mengurus Mengurus ICT Menyelidik dan memperoleh maklumat, penggait dan penjana ilmu

KEMAHIRAN BELAJAR KEMAHIRAN KOMUNIKASI

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEMAHIRAN MERANCANG

KEMAHIRAN ICT

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PROFESIONAL KEGURUAN

KEMAHIRAN MENILAI

KEMAHIRAN MENGAJAR

KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN

KEMAHIRAN MENGURUS

• Belajar secara formal bermula di sekolah iaitu mempelajari kemahiran mendengar, membaca, menulis dan mengira (3M) • Belajar kemahiran sosial seperti bekerjasama,berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain dan orang dewasa yang lain • Proses ini berterusan, mulai dari masa kita lahir sehinggalah kita sampai tua. • manusia menggunakan organ deria mereka untuk memperolhi pengalaman dan ilmu pengetahuan

• Organ-organ deria manusia digunakan untuk memilih rangsangan-rangsangan yang sesui daripada persekitaran, kemudian diproses dalam otak untuk menjadi pengalaman atau ilmu pengetahuan yang bermakna dan seterusnya diamalkan dalam situasi yang sepadan. • Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi yang sesuai. • Proses pembelajaran ini akan berakhir apabila perubahan tingkah laku dapat dibentuk dan dikekalkan.

Pembelajaran adalah suatu perubahan tingkah laku manusia

Terdapat 3 ciri dlm proses pembelajaran

Perubahan tingkah laku agak kekal Dan stabil

Perubahan tingkahlaku Dihasilkan daripada Pengalaman atau latihan

• Melibatkan kemahiran penggunaan mental manusia untuk memperolehi ilmu dalam bidang kognitif, psikomotor ataupun afektif. • kebolehan menerima isyarat dengan cepat, memproses maklumat yang diterima, menyimpannya dalam skor ingatan dan dapat mengaptasikan yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah. • R.M. Gagne membahagikan hasil pembelajaran berdasarkan kepada tiga jenis kemahiran belajar, iaitu kemahiran kognitif, kemahiran menerima dan memahami isyarat serta kemahiran • guru harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa nanti.

• Perubahan peranan guru hari ini adalah diiringi dengan perubahan starategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah • guru hari ini hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa

• Proses ini melibatkan aktiviti-aktiviti menyusun idea-idea atau perkara-perkara yang tersembunyi, membuatkan kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru. • pemikiran boleh diertikan sebagai proses penyusunan maklumat, konsep atau idea yang berkaitan. • 3 peringkat pemikiran Pemikiran kreatif Pemikiran abstrak Pemikiran konkrit

Membanding&merumus

Merumus, membuat infrens& meramal

Mencetuskan atau dalam sesi perbincangan

Menentukan sumber samaada boleh dipercayai

Ciri-ciri kemahiran berfikir
Mengusul&memeriksa andaian Mencipta metafora@analogi Menimbang&membuat keputusan

Menganalisis&menilai

Menyelesaikan masalah

• huraian konsep pemikiran diatas, kita boleh rumuskan kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. • pada masa kini, peranannya telah ditukar menjadi seorang pembimbing, fasilitator dan pemberi rangsangan dalam bilik darjah. • masa kini tugasnya telah ditukar dengan usaha mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. • untuk meningkatkan kemahiran berfikir, teknik menyoal harus sering digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. • guru digalakkan pula menggunakan soalan bercapah untuk membimbing pelajar berfikir secara analitik, kritik dan rasional

Teknik kemahiran berfikir secara analitis, krisis dan rasional boleh didapati daripada Cort Thinking Programme yang disediakan oleh Dr Edward de Bono

Mengadakan perbincangan di antara pelajar dalam sesuatu kumpulan kecil

Menggunakan teknik penyelesaian masalah yang sesuai

Membimbing pelajar meneliti segala akibat (berikutan sesuatu tindakan) yang mungkin berlaku dalam masa jangka pendek serta masa jangka panjang. Membimbing pelajar meninjau sesuatu idea

• kemahiran merancang merupakan prasyarat untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. • Kejayaan setiap aktiviti menentukan objektif pelajaran, memilih isi pengajaran, memilih strategik dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran pembelajaran, merancang aktiviti pengajaranpembelajaran, memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran serta menyediakan dan menguruskan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. • Penentuan objektif pelajaran haruslah berdasarkan kepada saranan pelajaran, pengetahuan sedia ada murid dan kebolehan mereka

• Objektif pelajarn ini biasanya disediakan berdasarkan prinsip bertingkah laku. • Pemilihan isi pelajaran yang dipilih untuk disampaikan hendaklah boleh membantu murid-murid mencapai objektif pelajaran mereka. • Pemilihan strategi dan kaedah mengajar pula berkait rapat dengan pencapaian objektif pelajaran. • Aktiviti merancang pengajaran juga meliputi usaha memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran untuk digunakan oleh guru atau murid-muridnya. • Kerja merancang pengajaran pula meliputi pengurusan kemudahan-kemudahan dalam bilik darjah

Ciri-ciri Kemahiran Merancang

Pengajaran efektif Isi pelajaran dalam mengajar telah disusun Rancangan mengajar meliputi penggunaan pelbagai alan bantu mengajar Pendekatan pengajaran berpusat Rancangan mengajar mpyi langkah2x mengajar yg lengkap Strategi dan kaedah mengajar yang berkesan

DEFIN IS

I

CIRI-C IR KEMAH I IR MENGA AN JAR

GI TRATE S AAN AKSAN PERL

Ciri-Ciri Kemahiran Mengajar
Pengajaran secara ansur-maju Di dalam peringkat permulaan guru berjaya memotivasikan murid-murid

Aktiviti pengajaran dapat dilaksanakan secara sistematik

Isi pelajaran disampaikan langkah demi langkah

Suasana pembelajaran adalah positif dan menggalakan

Murid-murid diberi peluang berinteraksi di dalam kumpulan mereka

Murid dapat mendisiplinkan diri dan bekerja bersama-sama dengan rakan

Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai

Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai

Aktivit peneguhan dalam peringkat penutup adalah sesuai dan membawa perasaan kejayaan murid-murid kepada mereka.

Strategi Perlaksanaan
• memotivasikan murid-murid supaya bersedia belajar ,menyampaikan isi pelajaran, membimbing menjalankan aktiviti pembelajaran, mengurus murid-murid supaya mereka mempunyai disiplin diri, menggerakkan murid-murid dengan aktiviti soal jawab supaya mendapat gerak balas mereka dan interaksi yang positif, membimbing murid menjalankan aktivit pengukuhan, memberi peneguhan dan menutup pelajaran dengan teknik yang sesuai supaya mendapat pengulangan tingkah laku yang positif pada masa kelak.

• perlaksanaan rancangan mengajar penting dalam proses pengajaran kerana muridmurid dapat memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran dalam proses perlaksanaan rancangan mengajar guru

DEFIN IS

I

CIRI-C IR KEMAH I IRAN PEMUD AHCAR AAN

GI TRATE S AAN AKSAN PERL

Strategi Kemahiran Pemudahcara

Berpusatkan Murid

Berpusatkan Bahan Pelajaran

Berpusatkan murid
• Guru membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran • Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala. • Murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. • Mementingkan pengelolaan kumpulan. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat diberi perhatian

Berpusatkan Bahan Pelajaran
• • Bahan pelajaran memainkan peranan yang penting Komunikasi dan interaksi memang berlaku di antara guru dengan bahan pengajaran, atau di antara murid dengan bahan pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran Strategi ini menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani. Pengajaran guru adalah ditumpukan pada pengajaran yang bermakna, menarik serta berkesan. Peluang interaksi di antara murid adalah banyak. Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan

• • • •

Proses menentukan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.

Takrif Penilaian Proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti p&p, untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya

Prosedur Penilaian
Peringkat persediaan ujian Peringkat pentadbiran ujian Peringkat pemeriksaan dan pengukuran Peringkat interpretasi dan tindakan Peringkat analisis

Penilaian Dalam KBSR Dan KBSM

menentukan sama ada segala aktiviti P&P yang telah dijalankan akan dapat mencapai objektif yang ditentukan atau tidak.

Penilaian

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran

Aktiviti Pembelajaran

Aktiviti penilaian dengan aktiviti dan objektif pengajaran dan pembelajaran

Mengumpul maklumat tentang pencapaian murid
- membuat pentafsiran - tindakan

Menentukan kekuatan dan kelemahan murid
- pengayaan - pemulihan

Tujuan Penilaian Menentukan kesan pengajaran guru
- merancang strategi

Menentukan pencapaian objektif pelajaran
- merancang aktiviti P&P

Merekod keputusankeputusan penilaian
Rekod Prestasi - Rekod Profil

Menilai keberkesanan pelaksanaan sesuatu program baru
- KBSR dan KBSM

Keberkesanan pengajaran

• • •

strategi, kaedah teknik mengajar

Keberkesanan penilaian ditinjau dari : Keberkesanan pembelajaran
• prestasi murid

Keberkesanan bahan-bahan pelajaran
• penggunaannya dalam aktiviti P&P

Dapatan penilaian membolehkan guru

Merancang pengubahsuaian - membaiki pengajarannya Merangka strategi baru - membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran Mengubahsuai atau menukar bahan-bahan pelajaran - lebih sesuai digunakan.

Aktiviti soal-jawab sering digunakan untuk membuat penilaian

Ciri-ciri Kemahiran Menilai

Menggunakan hasil penilaian untuk membantu murid membetulkan kesalahan yang berlaku dengan serta merta Hasil penilaian dapat membantu guru mengesan pencapaian objektif pelajaran serta membaiki pengajaran guru

Komunikasi

Perhubungan

Tujuan menyampaikan khabar, berita, mesej, pendapat atau maklumat kepada pendengar.

Guru dikehendaki menguasai kemahiran berkomunikasi

Lisan

Bertulis

menyampaikan maklumat atau ilmu dengan berkesan

membolehkan murid-murid mengikuti pelajaran dengan tepat dan berkesan

kemahiran berkomunikasi yang berkesan

murid-murid tidak akan keliru atau salah faham apa yang disampaikan oleh guru

Ciri-ciri Kemahiran Berkomunikasi
Bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada, suara yang bertenaga, tatabahasa yang betul, perkataan yang tepat serta mudah difahami, penghentian sejenak yang efektif dan bebas daripada disisip dengan bukan perkataan seperti ”umm”, ”ahh”, ”er” dan ”ok”.

Menulis dengan penggunaan saiz tulisan yang mudah dibaca, perkataan yang tepat dan mudah difahami, tatabahasa yang betul, barisan ayat yang teratur serta jarak di antara barisan ayat yang berpatutan.

Kemahiran mengurus

Tujuan utama..
Mewujudkan aktiviti pembelajaran. Keberkesanan bergantung kepada kemahiran mengajar. Aktiviti pengajaran untuk meransang murid belajar. Objektif-bawa hasil pembelajaran dengan bentuk perubahan tingkah laku.

Pengurusan persekitaran pembelajaran-pengajaran
Ruang aktiviti pembelajaran secara kelas, ruang-ruang aktiviti pembelajaran yang lain, khasnya ruang digunakan untuk aktiviti kumpulan pula disediakan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan, aktiviti sokongan, aktiviti bacaan tambahan, perbincangan, bercerita dan aktiviti jualbeli.

Sambungan
ruang-ruang pembelajaran untuk mempamerkan bahan-bahan pelajaran dan hasil kerja atau murid-murid dalam kelas. guru harus memastikan bahawa sudut dan ruang itu adalah dikelolakan dalam keadaan yang kemas dan teratur serta dilengkapkan dengan bahan-bahan pelajaran yang sesuai digunakan oleh murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran.

Guru sebagai pengurus…
• Mengurus rutin bilik darjah. • Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan menyusun mena-kerusi. • Mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah • Mengurus keadaan fizikal bilis darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran; mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan. • Mengurus aktiviti kumpulan supaya dapat dilaksanakan mengikut rancangan.

Pengurusan yang baik ialah..
Pengurusan rutin bilik darjah. Menandakan jadual kedatangan, mengutip yuran, menyemak keadaan fizikal bilik darjah, mengedar alat bantu mengajar, mengutip atau memulangkan buku latihan dan sebagainya. Masalah disiplinmurid dapat dikurangkan. Bilik darjah yang bersih, cahaya yang mencukupi, udara yang segar dan tidak panas, kerusi meja yang teratur dan ruang pergerakkan murid mencukupi.

pengurusan peraturan bilik darjah
jelas, ringkas serta mudah diikuti. guru hendaklah bersikap tegas dan adil semasa melaksanakan peraturan tersebut.

pengurusan jadual bertugas murid
Diaturkan secara adil. Memastikan semua murid menjalankan tugas masing-masing. Kebersihan dan keselesaan bilik darjah akan mewujudkan suasana sosio-emosi yang sihat serta semangat belajar.

Pengurusan aktiviti kumpulan
Menggalakkan interaksi pelbagai hala, iaitu interaksi di antara guru dan murid, dan di antara murid dengan murid. Memupuk semangat kerjasama, sikap toleransi dan hormat menghormati. Guru mudah membimbing dan menggerakkan murid-murid menjaga disiplin bilik darjah serta melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.

pengurusan murid bermasalah peribadi
Perasaan marah, bersalah, kecewa atau bosan yang tertimbul di kalangan murid dalam bilik darjah. Berpunca daripada gaya kepimpinan guru yang bersifat autokratik atau pengajaran yang kurang menarik. Guru haruslah menukar corak kepimpinannya serta merancang pengajarannya dengan lebih berkesan dan menarik.

Kemahiran mengurus teknologi maklumat dan komunikasi
Terbahagi kepada 4 ; Komputer membantu pendidikan ( computer aided education CAE ) Komputer membantu pengajaran ( computer assisted instruction, CAI ) Komputer mengurus pengajaran ( computer manage instruction, CMI ) Komputer membantu pengujian ( computer assisted testing, CAT )

Komputer digunakan untuk mengumpul data, membuat analisis daripada keputusan peperiksaan kebangsaan. Digunakan dalam pelbagai bidang pengurusan dan pentadbiran pendidikan, baik di peringkat sekolah dan negeri, mahupun di peringkat kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful