SIMULASI: KAEDAH MENINGKATKAN DAYA INGATAN MURID TAHUN LIMA BAGI SUBTOPIK PEMBUKAAN MELAKA

PENYATAAN MASALAH

• Situasi Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) melibatkan murid yang lemah membaca. • Fungsi buku panduan guru. • Bagaimana untuk melaksanakan P&P yang efektif?

OBJEKTIF KAJIAN
(Umum) • Untuk membantu murid tahun 5 A3 Sekolah Kebangsaan Tembila menguasai kronologi Pembukaan Melaka dengan menggunakan kaedah simulasi.

OBJEKTIF KAJIAN (Khusus) • 1) Meningkatkan penguasaan murid mengenai kronologi pergerakan Parameswara dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi. .

OBJEKTIF KAJIAN (Khusus) • 2) Meningkatkan penglibatan aktif murid dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi. .

SOALAN KAJIAN • 1) Sejauh manakah penguasaan murid mengenai subtopik Pembukaan Melaka meningkat dengan menggunakan kaedah simulasi? .

SOALAN KAJIAN • 2) Sejauh manakah penglibatan aktif murid dapat ditingkatkan dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi? .

Penilaian diberikan selepas sesi P&P. April 2013) • Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dijalankan secara tradisional pada waktu mata pelajaran Kajian Tempatan.PELAKSANAAN (Langkah 1 – Tinjauan Awal . . Tingkah laku positif murid diperhati dan dicatat untuk kali pertama.

• Intervensi dibahagikan kepada 3 tahap aktiviti. .PELAKSANAAN (Langkah 2 – Intervensi. Julai 2013) • Soalan lisan diberikan kepada murid bagi mengukur ingatan mereka terhadap sesi P&P pada pelaksanaan tinjauan awal kajian terdahulu. Murid didapati tidak dapat mengingati apa-apa berkaitan subtopik berkenaan.

Murid akan bergerak dan melakonkan semula babak peristiwa yang terlibat dalam kronologi pembukaan Melaka secara berperingkat. Murid akan bergerak mengikut penceritaan guru. Segala tingkah laku positif murid direkod. melukis sempadan negara dan susun atur perabot di dalam kelas. persiapan pakaian. (Aktiviti 2 – Pelaksanaan simulasi) • Guru bertindak sebagai pencerita. .PELAKSANAAN (Aktiviti 1 – Persiapan simulasi) • Beberapa proses persiapan dilakukan seperti agihan watak.

PELAKSANAAN ALMARI SIAM MELAKA MUAR MEJA MURID DISUSUN MEJA MURID DISUSUN MEJA GURU PALEMBANG TEMASIK .

PELAKSANAAN Majapahit menyerang Palembang Parameswara berasa tidak selamat di Muar Parameswara berpindah lagi dan tiba di Melaka lalu membuka penempatan yang dinamakan sebagi Melaka Parameswara melarikan diri ke Temasik Parameswara melarikan diri ke Muar Parameswara membunuh Temagi Siam menyerang Parameswara di Temasik .

.PELAKSANAAN (Aktiviti 3 – Pengulangan simulasi) • Simulasi diulang oleh murid. Guru akan bertindak pasif kali ini bagi memastikan murid betul-betul dapat mengingati sendiri kronologi pembukaan Melaka. Guru akan merekod kali ketiga lakuan positif murid sebagai satu pemerhatian berstruktur. Guru akan bertindak sebagai sumber peneguhan jika diperlukan pada sesi kali ini.

KAEDAH PENGUMPULAN DATA • Analisis dokumen lembaran kerja (Pra dan Pos Tindakan) • Pemerhatian berstruktur • Temu bual berstruktur .

DAPATAN Perbandingan Jumlah Jawapan Betul Antara Lembaran Kerja Pra Tindakan dan Lembaran Kerja Pos Tindakan 6 5 4 Lembaran Pra Tindakan Lembaran Pos Tindakan 3 2 1 0 Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 .

DAPATAN Perbandingan Kekerapan Lakuan Positif Murid Sebelum dan Semasa Penggunaan Intervensi 7 6 5 4 3 2 1 0 Kekerapan Lakuan Positif Murid Sebelum Intervensi Kekerapan Lakuan Positif Murid Semasa intervensi (1) Kekerapan Lakuan Positif Murid Semasa intervensi (2) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 .

motivasi. 1988). . • Simulasi adalah berkesan kerana ia menggalakkan tahap ransangan.RUMUSAN • Berlaku peningkatan & pengekalan keputusan ujian. 2012). penglibatan dan tahap kualiti penyelesaian masalah yang tinggi dalam kalangan pelajar berbanding kaedah tradisional (Funke. • Jumlah lakuan positif murid meningkat. • Daya tumpuan dan penglibatan murid akan meningkat apabila guru menggunakan kaedah simulasi atau main peranan dalam satu-satu sesi P&P (Yee Ching Hong.

. murid keliru antara nama-nama watak antagonis dengan protagonis. • Bercadangkan untuk kajian ini ditambahbaik melalui penggunaan tag nama yang bewarna mengikut jenis watak dan nama.CADANGAN KAJIAN LANJUTAN • Berdasarkan analisis jawapan penilaian yang dijawab salah. serta nama watak dengan nama tempat.

Tahap soalan penilaian ditingkatkan dan kebergantungan murid kepada guru sewaktu intervensi berlaku dikurangkan.CADANGAN KAJIAN LANJUTAN • Kajian hanya dijalankan dalam kalangan murid yang lemah kemahiran membaca. • Kajian boleh ditambahbaik kebolehpercayaannya melalui pemilihan subjek kajian dalam kalangan murid yang lebih cemerlang akademik. .

R.moe. Bhd. United Kingdom: David Fulton Publishers Ltd. USA: CEP Press.). . Georgia. M. Bisset. Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (1st ed. How to Turn Learners on . Mager. (2004). R. (2013). S. H. Pergerakan Kreatif dan. Retrieved 23 April 2013. (2004). Hariyanto (08 November 2010). United Kingdom: The Press Syndicate of The University of Cambridge. Without turning them off. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak (18 Febuari 2012). Teori Belajar. (1999). S. Bhd. Ilmu Perguruan Untuk Kursus Lepasan Ijazah (p. Simulasi. Kuala Lumpur: Flo Enterprise Sdn. London. Penyelidikan Tindakan: Panduan Menulis Laporan.. Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn.edu. Malaysia: Utusan Publications. Bhd. (1995). Sang. Chia Chiow Ming. S. Expert Teaching. Sang. Education in Contemporary Japan. W.). Kuala Lumpur. (1997). Kuala Lumpur. Cambridge. S. Sang. F. dari http://btpnperak. In M. A. (2001). T. (2001). Dirujuk pada 23 April 2013.. M. Kaedah Pembelajaran Simulasi. E. M. Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif (1st ed. 348).RUJUKAN Ayob. T. from http://belajarpsikologi. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn.my/v3 Bin.com/teori-belajar-gestalt/ Kaori Okano. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

TERIMA KASIH .

LAMPIRAN .

adalah sebuah perkampungan .DOKUMEN LEMBARAN KERJA SEBELUM INTERVENSI NO. 3. Parameswara membunuh majapahit. Kerajaan Kelantan datang menyerang SALAH Parameswara di Temasik. Sebelum negeri Melaka dibuka. 4. Parameswara cuba membebaskan Palembang dari naungan Majapahit. 5. Parameswara menetap sebentar di Muar. SOALAN JUMLAH MARKAH ( /10) BETUL 1. kawasan tersebut nelayan. Sebelum membuka negeri Melaka. 2.

Melaka utara Temasik Parameswara menetap sementara di Muar sebelum berpindah lagi ke arah _________. Parameswara tiba di sebuah perkampungan nelayan yang akhirnya dinamakan sebagai ____________. Majapahit Muar Parameswara melarikan diri ke ___________. beliau membunuh temagi.DOKUMEN LEMBARAN KERJA SELEPAS INTERVENSI Parameswara cuba membebaskan Palembang dari naungan kerajaan ______________. Parameswara sempat melarikan diri ke __________ apabila Siam datang menyerang. Akhirnya. . Di situ.

DOKUMEN SOALAN TEMUBUAL BERSTRUKTUR Bil Soalan Setuju Tidak Setuju Kod Perkara 1. 7. Saya lebih aktif semasa aktiviti pembelajaran menggunakan buku teks. 6. P4 P5 P6 P7 P8 P9 8. 3. 5. Saya harap kaedah pembelajaran yang sama pada hari ini dapat diulangi pada masa Kajian Tempatan akan datang. Kaedah guru mengajar ini membuatkan saya lebih faham. 2. Saya suka memainkan peranan watak-watak yang terlibat dalam peristiwa pembukaan Melaka. P1 P2 P3 4. Saya mahu belajar sambil bermain lagi seperti hari ini dalam mata pelajaran lain. Tajuk ‘Pembukaan Melaka’ pada hari ini diajar dengan cara yang menyeronokkan. 10. P10 . Saya seronok belajar dengan kaedah guru hari ini. Saya mahu mengulangi aktiviti pembelajaran hari ini. 9. Hari ini saya menjadi seronok untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran. Saya lebih aktif semasa aktiviti pembelajaran melalui kaedah membaca buku cerita.

perhatian kepada aktiviti P&P yang L3 4. Aktif ketika P&P dijalankan Menguasai subtopik secara lisan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. L5 6. L7 . Tidak berbual-bual bersama rakan ketika sesi P&P dijalankan L4 5. L1 L2 3. CIRI-CIRI PERLAKUAN DALAM SATU SESI P&P KOD LAKUAN CATATAN 1. Menawarkan diri untuk membantu guru terlibat sama dengan sesi P&P. 2.DOKUMEN PEMERHATIAN BERSTRUKTUR (1) NO. L6 7. Memberi respon kepada penilaian formatif (secara lisan) dengan memberansangkan. Menumpukan dilaksanakan. Meminta guru untuk mengulangi aktiviti P&P yang diadakan.

L1 2. L2 L3 L4 5. KOD LAKUAN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MURID K. 7. L5 L6 L7 Jumlah . 4. 6.P. 3. 1.L.DOKUMEN PEMERHATIAN BERSTRUKTUR (2) NO.

LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful