PENGUCAPAN AWAM

Kaedah dan Teknik yang perlu di amalkan semasa pengucapan awam dibuat.

KURSUS PENGUCAPAN AWAM

BERUCAP DALAM KUMPULAN KECIL

KEWIBAWAAN PENCERAMAH
• Personaliti dan Perwatakan yang Menarik (Ethos) • Kemampuan Membentuk dan Mengawal Emosi Hadirin (Pathos) • Penolahan Bahasa yang Baik dalam Penyampaian (Logos)

Pakaian yang tidak kemas

Pakaian yang kemas

Berucap di Khalayak Ramai

Berlatih Berucap di Hadapan Cermin

Berlatih Berucap di Hadapan Rakan

Penampilan Diri yang Tidak Meyakinkan

STRUKTUR UCAPAN & MASA
PENGENALAN • Masa Pendek

ISI

• Masa Panjang

PENUTUP

• Masa Pendek

Berdiri Tegak dengan Gaya Bebas Menunjukkan Keyakinan Diri Penceramah

Berdiri Tegak di belakang Podium dengan Sekalisekali Memegang Podium untuk menggambarkan Keyakinan Diri

Duduk dengan Sopan Bila Berhadapan dengan Hadirin Khusnya Apabila duduk di Set Sofa dalam Program Forum

Meletakkan Tangan di Atas Podium atau Rostrum Sekali sekala dan Tidak terlalu Lama untuk Menunjukkan Kesediaan Penceramah

Membongkokkan Badan Sedikit ke Hadapan untuk Menunjukkan Kesungguhan Berkomunikasi dan Mendekati Hadirin

Bergerak ke Kanan di Sebelah Podium Bagi Menarik Perhatian Hadirin

Merlihat Hadirin dengan Cara huruf “Z”

Teknik Temuan Mata dengan Melihat Dahi atau Kepala Hadirin

Penggunaan Ruang bagi Penceramah dan Hadirin Perlu Disesuaikan Mengikut Keadaaan

Menghadang Papan Putih

Menghadang Layar Putih

Takut? Gementar? Gugup?

Penceramah yang Dinamis

Ucapkan Penghargaan Kepada Mereka yang Membantu Anda Mencapai Kejayaan

Di antara aspek-aspek yang perlu dikenal pasti bagi melaksanakan proses ini ialah;
– Kemahiran pengucapan awam – Perucap atau penceramah

– Persediaan – Penyampaian – Bahasa Lisan (verbal) – Penampilan diri – Tatacara penyampaian – Berucap dengan penuh yakin – Senarai semak

KEMAHIRAN PENGUCAPAN AWAM
• Faham tujuan dan peranan ucapan anda • Analisis hadirin anda • Sediakan isi kandungan atau bahan • Susun idea ucapan anda • Tuliskan ucapan anda • Berlatih berucap • Sampaikan ucapan anda • Nilai atau semak ucapan

MATLAMAT UCAPAN
• Penerangan atau mendidik (informative, educational) • Memujuk atau mempengaruhi (persuasive) • Perbincangan yang bertujuan bertukartukar fikiran dan pandangan seperti forum, usrah, simposium, seminar, halaqah dan muzakarah • Syarahan umum (public oration)

• Apat empat kaedah asas dalam penyampaian ucapan iaitu;

Kaedah-kaedah Penyampaian

Hafalan
Spontan Membaca Teks Merujuk Rangka

PRINSIP-PRINSIP PENTING
• Verdeber (1996) menggariskan beberapa prinsip penting pengucapan awam. • Prinsip-prinsip ini menuntut supaya penceramah membuat persediaan yang rapi sebelum menyampaikan ucapan. • Ia boleh dibahagikan kepada

Bahagian 1: Penerangan (Informative)
– Hadirin berminat untuk mendengar, memahami dan mengingat apa yang disampaikan jika pembentangan dibuat secara kreatif. – Hadirin berminat untuk hadir ke ceramah anda jika mereka suka, percaya dan yakin dengan diri anda.

– Hadirin akan bersedia untuk mendengar dan memberi maklumat kepada ucapan anda jika mereka menganggap anda mampu memberi rangsangan yang

– Hadirin akan merasa berminat untuk mendengar dan memahami maklumat yang mereka anggap relevan dan bermakna pada diri mereka.

Hadirin akan memahami dan mengingat maklumat yang ditekankan atau ditawarkan secara khusus

Hadirin akan mudah memahami dan mengingat maklumat yang disampaikan

Bahagian 2: Pemujukan (Persuasive) • Anda dikatakan berjaya memujuk hadirin apabila reaksi yang diharapkan daripada hadirin boleh dilihat semasa selepas pengucapan anda.

• Anda akan menentukan bentuk-bentuk strategi yang berkesan apabila anda telah ketahui latar belakang hadirin, sikap dan tahap pengetahuan mereka supaya anda dapat

• Anda dikatakan berjaya memujuk hadirin apabila anda mengemukakan hujah yang lojik dan disokong oleh bahan-bahan sokongan yang konkrit dan kukuh. • Anda dikatakan berjaya memujuk hadirin apabila anda mampu menyusun bahan

• Anda akan berjaya memujuk hadirin apabila anda mampu menggunakan bahasa yang boleh merangsang minat dan sensitiviti mereka. • Anda dianggap berjaya memujuk apabila hadirin

• Anda akan berjaya jika hujah anda mampu menawan pemikiran hadirin. • Anda dikatakan berjaya memujuk hadirin apabila dilihat mampu mematahkan hujah daripada pihak lain yang tidak bersetuju

PENCERAMAH: KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI
• Rubin dan Henzl (1984) menggariskan empat penting yang menunjukkan sama ada seseorang penceramah itu mampu atau sebaliknya berkomunikasi dengan baik dan berkesan. • Antara ciri penceramah

CIRI PENCERAMAH CEMERLANG
• Mempunyai pengetahuan tentang komunikasi (teori dan aplikasi). • Apabila berucap, dia memahami konteks ucapan sesuai dengan latar belakang tempat di mana dia akan berucap. • Ini memerlukan kemahiran berfikir secara kritikal. • Dapat mengenal pasti objektif

• Memiliki kemahiran-kemahiran asas yang dapat membantunya mencapai objektif pengucapan awam yang akan disampaikan. • Peka dengan budaya dan sistem nilai yang pelbagai di kalangan hadirin serta tahu bagaimana menyesuaikan dirinya dengan pelbagai perbezaan itu.

Marzano, Brandt, Hughes, Jones, Pressesin, Ranking dan Shuhor (1988) menyarankan lapan kategori kemahiran pemikiran kritikal yang perlu dikuasai oleh penceramah cemerlang.

Berfokus
– Mengenal pasti masalah atau isu, menentukan matlamat dan memilih maklumat yang

Mengumpulkan maklumat
–Menyediakan soalan untuk ditangani dan mencari maklumat dan bahan.

Mengingat
–Menyimpan maklumat untuk jangka masa pendek dan jangka masa

Mengurus
–Menyusun dan mengurus maklumat serta bahan yang akan disampaikan

Menganalisis
– Menjelaskan maklumat sedia ada dengan memecahkan maklumat kepada beberapa bahagian kecil dan menghubungkaitkan antara satu sama lain.

Menjana
–Menggunaka n maklumat sedia ada untuk dihuraikan dan seterusnya membina idea baru.

Merumus
– Menggabung, menyimpul dan mengolah semula maklumat.

Menilai
– Menentukan kriteria dan menilai kualiti maklumat.

PROSES PERSEDIAAN
• Jenis majlis atau suasana di mana anda akan berucap • Peranan anda pada hari tersebut • Tujuan dan objektif ucapan anda • Latar belakang hadirin

• Trend masyarakat setempat • Topik pilihan atau topik yang diberikan • Cara meningkatkan kewibawaan diri • Bahan ucapan yang perlu disediakan • Kemahiran dalam penyampaian

• Penggunaan bahasa yang baik • Penggunaan bahasa bukan lisan • Penggunaan alat pandang dengar (OHP/LCD) • Cara berintraksi dengan hadirin • Cara menangani

ETIKA DALAM PENGUCAPAN AWAM
• Orang yang menyampaikan ucapan atau perucap hendaklah memiliki kredibiliti, karisma dan imej. • Terdapat sepuluh komponen penting mengenai imej dan

CIRI-CIRI IMEJ PERUCAP YANG BAIK Kebolehpercayaan
• Kebolehpercayaan merupakan satu keupayaan untuk meningkatkan keyakinan. • Perucap hendaklah berkeupayaan mempertahan perkara yang dipercayai seperti yang cuba disampaikan kepada

Kepakaran
• Kepakaran perucap dirunjukkan kepada pengetahuannya yang mendalam terhadap pekara yang diperkatanya. • Ini bererti perucap harus mempunyai pengetahuan serta

Dinamik
• Perucap yang dinamik ialah perucap yang aktif, bertenaga dan penuh minat tehadap perkara yang diperkata. • Perucap yang pasif ialah perucap yang tidak menguasai subjeknya, kurang bertenaga dan tidak tegas. • Dia kelihatan seolah-olah tidak mengambil berat terhadap

Ketetapan
• Ketetapan dirujuk kepada kemampuan perucap memegang pendapat dan kedudukannya dalam jangka masa tertentu. • Ini bererti sekiranya terdapat faktorfaktor atau idea-idea baru yang lebih meyakinkan bahawa pendapatnya sebelum ini salah atau kurang matang, perucap berkenaan seharusnya mampu menukar fikiran mereka. • Bagaimanapun selagi pendapat atau pegangan asalnya boleh diterima

Keramahan
• Ini bererti perucap tidak boleh mengasingkan dirinya daripada audien. • Perucap harus menekankan persamaan di antara dirinya dengan audien. • Sifat-sifat menyukai, mengambil berat, lemah lembut dan merendah diri

Kejujuran
• Perucap haruslah memastikan wujudnya pandangan khalayak bahawa mereka (perucap) itu jujur. • Ini penting supaya tidak timbul rasa syak wasangka audien terhadap subjek atau

Keikhlasan
• Perucap juga haruslah memastikan wujudnya pandangan khalayak bahawa mereka (perucap) itu ikhlas. • Ini penting untuk mempertingkat kredibiliti perucap pada persepsi audien. • Apatah lagi apabila isu yang diperkata oleh perucap

Memberi Perhatian Terhadap Mesej
• Perucap hendaklah memastikan bahawa kenyataan dalam subjek atau perkara yang diperkatakanya bukan sahaja benar malah penting. • Peranan perucap ialah untuk membuat persembahan yang meyakinkan. • Perucap hendaklah bersungguh-

Mengambil Berat Terhadap Audien
• Perucap perlu menunjukkan bahawa mereka mengambil berat tentang

Mempunyai daya tarikan peribadi
• Perucap hendaklah berwajah menarik, berpakaian

PENJAGAAN IMEJ

• Di antara perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk mengekalkan, menjaga dan memperbaiki imej ialah;

Pengenalan diri
• Perucap hendaklah memperkenal diri atau meminta orang lain memperkenal anda. • Cara ini boleh meningkatkan kesan kepercayaan audien terhadap anda.

Selalunya pengenalan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan perucap atau berkaitan dengan subjek atau perkara

• Perucap boleh mengenalkan diri sendiri dalam ucapan pembukaan bagi mendapatkan perhatian audien. • Lakukan secara sederhana.

NYATAKAN SEBAB ANDA BERUCAP MENGENAI TAJUK
• Perkara ini sering diabaikan. Nyatakan adakah anda berucap kerana tugas, pengalaman dan seumpamanya. • Proses ini boleh meningkatkan lagi, minat audien untuk mendengar ucapan anda.

MENYATAKAN KEPAKARAN ANDA MENGENAI TAJUK
• Pernyataan ini penting bagi memberitahu audien akan pengalaman, kemahiran atau pengetahuan anda dalam bidang yang diperkatakan. • Proses ini boleh meningkatkan keyakinan

TUNJUKKAN ANDA MENGAMBIL BERAT TERHADAP AUDIEN.
• Tunjukkan kepada audien bahawa anda memilih subjek atau topik tertentu adalah demi kepentingan audien.

• Oleh itu di samping menyampaikan mesej, soalkan juga perkara-perkara yang audien anda sedia maklum mengenai topik tersebut. • Pastikan yang audien anda sedar bahawa anda telah mengolah ucapan dengan memikirkan keperluan mereka.

Kekalkan Ketenangan • Perucap hendaklah mengawal
gerak geri mereka dengan sentiasa mempamerkan ketenangan agar audien anda menganggap bahawa anda berada dala keadaan yang terkawal dan perucap yang berpengalaman.

Tunjukkan Kesungguhan
• Perucap tidak boleh kelihatan muram. • Oleh itu anda hendaklah menunjukkan tingkahlaku yang boleh meyakinkan audien bahawa anda telah memberi tumpuan yang penuh terhadap tajuk yang

Penglibatan Sepenuhnya
• Perucap hendaklah memastikan audien anda merasakan bahawa anda terlibat dengan keduaduanya iaitu tajuk dan audien. • Oleh itu pastikan anda tidak kelihatan resah atau tidak berdedikasi. • Pastikan anda memperaga sifat

Jangan Akui Kelemahan
• Sekiranya anda merasakan bahawa anda mengetahui sedikit sahaja mengenai tajuk, jangan sekali-sekali anda cepat mengakui akan keterbatasan pengetahuan anda. • Oleh itu anda perlu positif dan hendaklah menekankan apa

Kunci
•Sampaikan ucapan anda dalam keadaan yang tenang, tetapi serius dan bersungguh-

AUDIEN/HADIRIN

AUDIEN / HADIRIN
• Audien merupakan orang atau kumpulan orang yang akan mendengar sesuatu perucapan. • Pengetahuan mengenai audien seperti latar belakang, kepercayaan, kedudukan sosial, pengetahuan, serta penglibatan mereka dalam topik sangat

AUDIEN / HADIRIN

Seseorang perucap perlulah menganalisis audiennya bagi menyesuaikan topik sangat penting, mesej dan bahasa serta gaya bahasa pengucapannya.

•Analisis audien juga boleh memberi gambaran umum tentang sifat-sifat dan sikap-sikap audien terhadap idea dan diri perucap. •Analisis audien

CIRI-CIRI DEMOGRAFI
•Di antara maklumatmaklumat demografi yang perlu diketahui ialah umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, status politik dan pengaruh-pengaruh lain.

•Pengetahuan kepada ciriciri demografi membolehkan perucap membuat jangkaan terhadap tindak balas audien terhadap cadangan-cadangan yang dikemukakan dan

Sikap Umum
• Sikap-sikap umum audien juga boleh memberi gambaran reaksi yang bakal ditongjolkan oleh audien terhadap idea, mesej, cadangan dan harapan perucap.

Sikap Terhadap Cadangan
• Maklumat demografi boleh memberi gambaran reaksi yang bakal ditonjolkan oleh

Sikap Terhadap Perucap
• Maklumat demografi biasanya boleh memberi gambaran kepada perucap akan tanggapan audien terhadap perucap. • Lebih-lebih lagi jika

MENAWAN HATI HADIRIN
• Mengenal Pasti Persamaan Nilai, Harapan, Cita-cita dan Pandangan. • Meraikan Kehadiran Hadirin • Melibatkan Hadirin • Meraikan Pendapat yang Berbeza

HATI-HATI!
Jangan gunakan bahasa atau perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh hadirin.
Pastikan contoh-contoh atau jenaka yang anda berikan sesuai

• Jangan menyampuk ketika hadirin sedang bercakap atau memberikan reaksi. • Jangan pandang ke sesuatu sudut hadirin sahaja dan melupakan hadirin yang lain. • Elakkan daripada berdialog dengan hadirin kecuali apabila telah sampai masanya.

MAKLUM BALAS POSITIF
– Mengangguk-angguk. – Memandang tepat kepada penceramah. – Tersenyum sebagai tanda puas hati dengan apa yang didengarnya. – Mencatatkan hujah atau MAKLUM pandangan penceramah.

BALAS DRP HADIRIN

–Menunjukkan air muka yang jernih.

–Bertepuk tangan dalam tempoh agak panjang di akhir ceramah/syarahan atau bertepuk tangan

– Ketawa atau senyum apabila mendengar jenaka kecil yang disampaikan oleh penceramah. – Menunjukkan perasaan hairan pada air muka mereka. – Memberi respons dengan mengangkat tangan atau menjerit apabila penceramah

MAKLUM BALAS DRP HADIRIN
MAKLUM BALAS NEGATIF – Tidak menunjukkan air muka puas hati. – Tidak tersenyum langsung. – Menggeleng. – Mengantuk.

– Membuat kerja lain dan tidak memberi tumpuan kepada penceramah. – Melihat jam tangan sendiri banyak kali. – Menunjukkan air muka rimas dan tidak selesa. – Melihat ke belakang beberapa kali mencari pintu

GELAGAT NEGATIF HADIRIN
•Keras kepala. •Tunjuk pandai. •Mulut Murai, Dominasi. •Tukang Sampuk •Suka Buat

• • • • • •

Tukang Gosip. Bisik-bisik. Pendiam. Sibuk-sibuk. Datang lewat. Keluar Awal

RENUNGAN
• Nilai diri penceramah dan nilai ucapan yang disampaikan terletak pada tangan hadirin. • Penceramah yang berjaya akan menganalisis latar belakang hadirin sebagai satu langkah permulaan dalam proses menyediakan

Penceramah juga harus mengetahui cara-cara berintraksi dengan hadirin yang mempunyai gelagatnya

• Apabila penceramah berjaya menarik perhatian hadirin, ini memudahkan mereka memahami apa yang ingin disampaikan, sama ada melalui olahan bahasa atau penggunaan APD dan mampu meninggalkan kepuasan kepada hadirin maka

BAHAN / TOPIK
• Penentuan bahan-bahan perucapan melibatkan prosesproses memilih topik, penyelidikan tajuk, merangka dan menyusun tajuk, menyusun idea, merangka ucapan dan sebagai. • Proses ini membolehkan perucap meneliti dan membatas idea-idea serta menentukan malumat-

MENJANA IDEA
• Melakukan percambahan fikiran (brain-storming). • Gunakan teknik bertanya soalan (apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa) pada peringkat ini.
– Apakah fokus sebenar tajuk ceramah anda? – Apakah tujuan ceramah ini

MEMILIH TAJUK
• Topik-topik yang difikirkan berpotensi kemudiannya disusun mengikut keutamaan dengan mengambil kira:
– Tujuan ceramah atau syarahan. – Tema program. – Latar belakang hadirin. – Keyakinan diri anda terhadap topik. – Skop kandungan topik tersebut.

PANDUAN MEMILIH TAJUK
• Pilihlah subjek yang anda telah biasa, diminati atau anda benar-benar mempercayainya. • Pilihlah topik yang baik yang dapat mengutus maklumat baru kepada audien serta sesuai dengan minat mereka. • Gunakan kemudahan perpustakaan untuk membuat penyelidikan tentang tajuk. • Buat temu bual secara persendirian

MERANGKA DAN MENYUSUN TAJUK
Setelah tajuk dipilih, perucap hendaklah menyusun penyampaianny a supaya dapat difahami oleh audien dengan

• Di antara panduan yang boleh dituruti ialah;
– Susunlah ucapan bagi membolehkan anda menentukan maklumat yang penting. – Tulislah tajuk sebelum menyusun ucapan. – Jelaskan huraian tajuk sehingga menjadi rangka ucapan.

– Gunakan ayatayat yang penuh semasa merangka teks ucapan. – Pastikan rangka ucapan anda ringkas dan senang untuk

MENYUSUN UCAPAN
• Penyusunan ucapan boleh:
– Membantu perucap mengembangkan ideanya selengkap-lengkapnya; – Membantu perucap membicarakan sesuatu tajuk dalam tempoh yang terbatas; – Membantu audien menganalisis maklumat yang disampaikan; – Membantu audien memahami

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN IDEA
• Diantara langkah yang perlu diambil dalam menyusun idea ialah;
– Mengenal pasti subjek yang mahu disampaikan. – Setelah diteliti ketepikan perkara-perkara yang tidak

– Sediakan satu senarai idea-idea hujah utama. – Kumpulkan maklumat yang menyokong perkara-perkara utama.

Kepentingan Bahan-Bahan Menyokong
• Bahan-bahan penyokong ialah bukti digunakan untuk mengukuhkan lagi hujah perucap. • Bahan-bahan sokongan juga

HATI-HATI
• Jangan tinggalkan bahan rujukan penting hanya kerana anda sukar mendapatkannya. • Elakkan plagiat. Nyatakan sumber maklumat yang anda gunakan dalam ucapan anda. • Sediakan soalan-soalan khusus sebelum anda pergi menemui seseorang. • Bawa bersama kertas untuk catatan,

PROSES PENGUMPULAN DATA
• Nama orang yang ditemu bual, pangkat, kepakarannya, tarikh dan tempat temu bual. • Nama penulis artikel atau buku. • Tajuk penulisan. • Nama buku, jurnal atau akhbar. • Nombor jilid keluaran. • Nama penerbit, Tahun penerbitan. • Tempat diterbitkan. • Halaman artikel yang dirujuk. • Nombor rujukan buku atau jurnal (untuk rujukan semula jika perlu).

DATA DARI MEDIA
• Antara data yang perlu dikumpulkan daripada media cetak dan media elektronik ialah:
– Statistik. – Kata-kata atau kenyataan. – Ayat-ayat atau hadis. – Gambar-gambar. – Rakaman video. – Rakaman suara.

PROSES PENCARIAN MAKLUMAT DI INTERNET
• Google: www.google.com • Metacrawler: www.metacrawler.com • Altavista: www.altavista.com • MSN: www.msn.com • Yahoo: www.yahoo.com • Cari: www.cari.com • Lycos: www.lycos.com

MAKLUMAT TOPIK TERTENTU
• Malaysia: www.penerangan.gov.my/media/media.htm • Malaysia: www.xpresi.asia1.com.sg • Malaysia: www.bincang.net/forum/ • Malaysia: www.ums.edu.my/library/pmsia.html • Malaysia: www.spl.pnm.net • Malaysia: www.gksoft.com/govt/en/my.html • Malaysia: www.ag.gov.my • Malaysia: www.mylinks.freecentre.net/News/Newspaper/ • Global: www.abacon.com/pubspeak/research/news.html • Global: www.ukans.edu

Penggunaan Alat Bantuan Tampak
• Alat bantuan tampak ialah apa-apa bentuk alat yang dilihat oleh audien untuk membantu perucap menyampaikan utusannya kepada audien. • Alat bantuan tampak memudahkan perucap menyampaikan mesejnya kepada audien. • Apa yang perlu diingatkan oleh perucap ialah alat yang digunakan

Jenis-Jenis Alat Bantuan Tampak
• Gambar-gambar (Foto atau Lukisan) • Papan hitam/papan putih • Filem • Audio (Perakam pita dan rekod) • Maklumat edaran bertulis • Pita video • Graf • Model • Carta dan Gambar Rajah

Kunci
• Alat bantuan tampak hanya digunakan sekiranya perucap merasakan bahawa alat itu boleh membantu meningkatkan perutusannya. • Perucap juga perlu memastikan bahawa dia tahu menggunakan alat tersebut.

• Pastikan alat itu benar-benar boleh memberi bantuan tambahan. • Pastikan alat itu sesuai dengan tempat ucapan, boleh meningkat imej si perucap serta boleh menyokong hujah-hujah utama dalam

Penggunaan alat bantuan tampak boleh;
• Menjimatkan masa • Menjelaskan perkara-perkara yang kompleks • Membantu mengekalkan minat audien.

Membuat Pengenalan
• Pengenalan ucapan merupakan asas kepada sesuatu ucapan. • Dalam pengenalan perlulah dinyatakan mengapa anda memerlukan tajuk berkenaan. • Pengenalan yang baik boleh berfungsi untuk menjalinkan hubungan perucap dengan audien ialah bagi memastikan

• Pengenalan yang baik juga boleh mempertingkat imej perucap. • Dalam pengenalan juga anda memperkenal tajuk serta mewujudkan tanggapan awal audien terhadap anda.

• Di antara perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk menimbulkan keberkesanan ialah;
– Memberikan perhatian terhadap setiap kata-kata dan pergerakan yang akan diperaga kepada audien. – Ini memerlukan perancangan . – Membuat kenyataan yang

– Menunjukkan bahan tampak yang memaparkan aspek utama ucapan. – Mewujudkan perhubungan mata dengan audien. – Memulakan ucapan dengan kutipan-kutipan orang ternama, orang terkenal dan tokoh-tokoh. – Menyampaikan puji-pujian

Membuat Kesimpulan
• Kesimpulan merupakan unsur terakhir dalam pakaj ucapan. • Bahagian ini menyimpulkan ucapan dengan merumuskan semula fakta-fakta dan bahagian-bahagian yang tertinggal atau tidak kukuh.

• Di antara perkaraperkara yang ditekankan dalam kesimpulan ialah;
– Mengulas perkaraperkara utama dalam mesej. Iaitu dengan menekankan ideaidea pokok tanpa

– Memberi penekanan kepada hujah yang paling penting. – Menyuarakan gesaan untuk bertindak. Ini khususnya pada ucapan berbentuk membujuk. – Mengukuhkan hujuhhujah yang masih

– Meninggalkan tanggapan yang positif terhadap perkara-perkara utama agar audien dapat bertindak balas terhadap perkara-perkara utama agar audien dapat bertindak balas terhadap perkara-perkara utama

PERSEDIAAN
• Sudahkah anda mempunyai idea-idea penting untuk ucapan anda? • Sudahkah anda mempunyai data-data atau bahan-bahan sokongan untuk ucapan anda? • Adakah anda memerlukan APD? • Adakah bahan-bahan yang anda gunakan dapat menarik perhatian hadirin? • Adakah anda telah mencatatkan sumber petikan, nama penulis dan

ALAT PANDANG DENGAR (ADP)
• Nota edaran • Ringkasan ucapan. • Slaid (gambar). • Transparensi. • Slaid (komputer). • Papan putih atau papan hitam. • Model atau objek.

BERLATIH BERUCAP
• Sesi latihan boleh mengurangkan gementar meningkatkan keyakinan diri. Persediaan mental dan emosi. • Anda harus ingat bahawa sebab kegagalan yang paling ketara dalam pengucapan awam adalah kerana kurangnya persediaan.
– Berlatih didepan cermin. – Dihadapan kawan-kawan. – Rakaman vedio atau audio.

• Adakah anda telah memulakan ucapan dengan baik? • Adakah matlamat ucapan anda jelas? • Adakah isi kandungan ucapan ucapan anda memadai? • Adakah anda rasa hadirin akan tertarik dengan ucapan anda? • Adakah anda telah menggunakan bahasa yang jelas dan kemas?

SEMAK SEMULA UCAPAN ANDA

• Adakah anda memenuhi masa yang telah ditetapkan? • Adakah ADP anda disediakan dengan baik? • Adakah slaid anda tidak ada masalah dengan ejaan? • Bagaimana dengan penampilan diri anda dari segi gaya? • Apakah anda telah mengakhiri ucapan dengan baik.

PENYAMPAIAN
• Aspek penyampaian sama pentingnya dengan aspek persediaan. • Perkara yang perlu diberi perhatian semasa berceramah ialah:
– Struktur penyampaian – Cara penyampaian – Beberapa fakta yang

STRUKTUR UCAPAN
• KATA ALUALUAN

PERMULAAN

ISI

• BAHAN YANG DISAMPAI KAN

PENUTUP

PERMULAAN
• Ucapan selamat dan salam (dalam majlis yang dihadiri majoriti orang Islam, ucapan salam diikuti dengan puji-pujian kepada Allah S.W.T., selawat atas nabi, menyatakan kesyukuran kepada Allah dan memohon peunjuk) disusuli dengan alu-aluan kepada tetamu, tuan rumah, penganjur

Contoh:
– Selamat malam, salam sejahtera, salam hormat, salam persaudaraan dan seumpamanya. – Yang berusaha saudara Pengurusi Majlis, Yang diraikan Tuan Haji….., Yang dihormati Pengurusi Persatuan…. Dan seteruanya mengikut protokol

STATUS PENGHORMATAN

• Atau boleh dimulakan dengan petikan ayat-ayat suci, sabda Nabi atau kata-kata mutiara dan diikuti dengan ucapan salam dan penghormatan. • Contohnya: – Firman Tuhan … – Nabi s.a.w. pernah bersanda … – Seorang pujangga terkenal pernah berkata…

• Atau dimulkan dengan anekdot ringkas dan diikuti dengan ucapan salam dan penghormatan. • Contoh:
– Dalam perjalanan saya ke sini tadi, saya terserempak dengan … – Dua tahun lalu, saya pernah melawat bukit ini … – Dll.

• Atau dimulakan dengan soalan dan diikuti dengan ucapan salam dan penghormatan. • Contoh: – Sebelum saya memualakan ucapan, saya ingin tahu berapa ramaikah daripada kita yang di sini mempunyai minat untuk … – Dll

• Atau dimulakan dengan pantun dan diikuti dengan ucapan salam dan penghormatan. – Contohnya:
Dari Semenanjung pergi ke Serawak, Singgah sebentar di Miri. Sudah lama saya rindukan awak, Tidak sabar saya hendak kemari.

Assalamualaikum wtl Yang dihormati tuan Pengurusi Majlis, ……..

mengharap pada yang tak sudi, mengragui pada yang sayang, yang mana dapat ku miliki, atau aku hanya mampu miliki bayang. kata orang kasih perlu korban, kata orang kasih perlu perhatian, kata aku kasih itu perlu kepercayaan, kata aku kasih juga perlu penantian.

jangan diharap pada tak sudi, nanti akan memakan diri, rasanya ramai lagi yang sudi, pasti satu akan dapat dimiliki. kata orang bercinta itu indah, kata ku cinta itu juga padah, tapi kata bermadah-madah, bagaikan jarum mencucuk nanah.

assalammu'alaikumwrwb nak kata celik tapi buta nak kata dengar tapi pekak nak kata bijak tapi bangang nak kata banyak tapi sikit nak kata tinggi tapi rendah nak kata manis tapi tawar nak kata pekat tapi nipis jadi apa nak dikatakan? yg buta tapi tak celik yg pekak tapi tak dengar yg bangang tapi tak bijak semuanya nipis, rendah, tawar, nipis jadi apa nak dikatakan?

WUJUDKAN PERTALIAN HARMONI
• Ucapan seterusnya ialah mewujudkan pertalian yang harmoni antara hadirin dengan topik atau risalah yang akan diperkatakan atau menjelaskan kenapa topik yang ingin disampaikan itu adalah penting. • Contohnya:
– Berikan Contoh

AUDIENS

MESEJ

PENCERAMAH

BAHASA
Umumnya bahawa merupakan alat perutusan atau penyampaian mesej sama ada yang berbentuk idea, konsep, teori atau ia digunakan untuk memberi dan mendapatkan maklumat, untuk menjelaskan sikap dan perasaan, untuk membuat laporan, untuk melakukan perbincangan, untuk mengajar, untuk meyakinkan,

PENGGUNAAN BAHASA DALAM PERUCAPAN

Perucap mempunyai empat tujuan apabila menyusun kata-kata, frasa klausa dan ayatayat dalam teks

• Untuk menghasilkan bahasa yang jelas perucap hendaklah menyatakan apa yang dimaksudkannya dengan mudah, terus atau langsung dan tidak mengelirukan. • Bahasa yang jelas dapat memperjelaskan maklumat.

Di antara ciri-ciri kejelasan bahasa ialah;
• Bahasa hendaklah tepat dan konkrit. Oleh itu segala idea hendaklah dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang senang difahami. • Berhati-hati apabila menggunakan bahasa yang

– Berhati-hati apabila menggunakan perkataan yang mempunyai makna berlapis atau bahasa konotatif. – Sentiasa menghuraikan apa yang dimaksudkan untuk mengelakkan kekeliruan dan ketidakfahaman khususnya konsep-konsep yang diterap dalam teks ucapan.

Menarik
• Aspek menarik ini berkait rapat dengan persembahan ucapan itu. • Salah satu cara untuk untuk menjadikan sesuatu ucapan itu menarik ialah dengan mempelbagai corak percakapan atau wujudkan variasi dalam penggunaan bahasa.

Oleh itu perucap digalakkan menggunakan bahasa-bahasa yang cergas, retorik, bertenaga dan imaginatif, menggunakan metafora, bahasa kiasan, bandingan dan yang seumpamanya bagi menghidupkan persembahan

Sesuai Dengan Audien
• Di sini perucap perlu mentafsir arus kebijaksanaan audien. • Perucap yang bijaksana akan menggunakan berbagai-bagai laras bahasa semasa mempersembah ucapan mereka.

Berkaitan Dengan Sesuatu Keadaan
• Perucap perlulah mengenal pasti perkataan-perkataan yang sesuai serta fleksibel. • Tajuk yang dibicarakan dan jenis audien juga boleh menjadi panduan untuk menentukan jenis bahasa yang diunakan iaitu sama ada bersahaja, serius atau

GAYA BAHASA DALAM PERUCAPAN
• Maksud gaya bahasa dalam perucapan ialah bagaimana tatatertib perucap menonjolkan diri. • Di antara komponen gaya bahasa yang berkesan dalam perucapan ialah;

Tersendiri
• Keadaan ini berlaku secara automatik, iaitu gaya seseorang perucap adalah unik kerana ia merupakan hasil langsung daripada pengalaman dan pemahaman perucap tentang persekitarannya.

• Keberkesanan gaya bahasa juga bergantungan kepada keupayaan perucap mengembangkannya. • Kemahiran ini boleh dimiliki serta diperbaiki dengan memerhati tokoh-tokoh di sekeliling kita mempersembah ucapan mereka.

Hubungan Gaya Dengan Apa Yang Diperkata
Cara ini boleh membantu memberikan penekanan kepada apa yang hendak dikatakan bagi menjadikan mesej yang disampaikan lebih menarik.

• Gaya perlu disesuaikan dengan kehendak atau tujuan sesuatu mesej itu disampaikan. • Umpamanya perucapan yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat eloklah menggunakan ayat deklaratif.

Gunakan Ayat Aktif • Ayat Aktif lebih bersifat terus dan langsung. Penstrukturannya hendaklah mematuhi Hukum D-M (Diterangkan-Menerangkan). • Ini lebih memudahkan audien memperolehi kefahaman.

AYAT
• Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. • Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang diucapkan dengan intonasi yang sempurna, iaitu dimulakan dan

Gunakan Bahasa Ekonomis
• Bahasa ekonomis iaitu bahasa yang terus kepada perkara pokok boleh menjimatkan masa perucap dan lebih tepat. • Satu cara untuk mendapatkan bahasa yang ekonomis ialah dengan mengurangkan

TATACARA PENYAMPAIAN

Terdapat dua aspek yang perlu diberikan perhatian semasa menyampaikan ucapan iaitu aspek lisan dan

Aspek Lisan Dalam Penyampaian
• Untuk memenuhi keperluan ini perucap hendaklah berkemampuan serta mahir dalam penggunaan bahasa seperti yang dijelaskan sebelum ini. • Ini penting bagi menghasilkan maklumat yang berkesan serta

Aspek Bukan Lisan Dalam Penyampaian
• Aspek lisan dalam penyampaian ucapan boleh diperjelas melalui penggunaan aspek-aspek

Gerak Badan
•Iaitu tingkah laku fizikal yang merupakan sebahagian daripada perutusan

• Bagaimanapun perucap hendaklah memastikan tidak ada tingkah laku yang mengganggu penyampaian ucapannya seperti memegang barang yang tidak berkaitan, atau menggerakkan anggota badan tanpa

Sifat Fisiologi
Iaitu bentuk fizikal perucap seperti bentuk badan badan tarikan keseluruhan,

• Pastikan pemaparan yang sesuai, kemas, bersih dan menarik. • Kesempurnaan aspek ini boleh memaparkan rasa keyakinan serta pengetahuan dan pengalaman

Sentuhan
• Ini boleh dilakukan dalam kumpulan audien yang kecil. • Maksud sentuhan disini ialah seperti bersalaman dan cara ini boleh menimbulkan rasa mesra dan keramahan perucap.

Sifat Suara
• Ini dirujukkan kepada mutu suara perucap sama ada nyaring, besar kecil, lembab pantas dan vokalizer, seperti ”ya”, ”um”, ”er” dan kata-kata atau frasafrasa tertentu yang sering dimasukkan dalam ucapan. • Bunyi-bunyi ini boleh

Penggunaan Ruang
• Kebijaksanaan dalam penggunaan ruang boleh memberi peluang kepada perucap untuk mewujudkan hubungan fizikal. • Ini dapat dilakukan dengan berkesan dalam keadaan yang tidak formal dan jumlah audien yang sedikit.

Penggunaan Masa
• Perucap hendaklah menggunakan kebijaksanaannya dalam penggunaan masa. • Umpamanya menepati waktu, merancangkan dengan baik masa untuk setiap bahagian dan ucapannya mewujudkan hentian yang baik serta memperuntuk waktu yang tertentu untuk audien

Sahsiah Rupadiri
• Ini meliputi segala perkara yang berkaitan dengan perucap yang berfungsi sebagai rangsangan bukan lisan umpamanya pakaian, perhiasan, solekan dan seumpamanya. • Perucap hendaklah memastikan bahawa sahsiah rupa dirinya

Hubungan Mata

• Hubungan mata boleh membantu mengekalkan minat audien. • Perucap perlu mengekalkan hubungan mata yang langsung untuk sekurang-kurangnya tiga perempat daripada masa berucap. • Elakkan penumpuan sepenuh perhatian kepada nota. Hubungan mata membolehkan perucap mengesan daya tumpuan audien terhadap ucapannya.

Tumpuan mata:
• Mata merupakan bahagian penting anggota manusia. • Dalam proses berinteraksi pemerhatian dan tumpuan yang tepat dapat menimbulkan rasa keterlibatan dan rasa

Tumpuan mata

Beberapa pergerakan anggota badan yang mampu memberi sumbangan ke arah mewujudkan suasana yang mesra ketika berinteraksi adalah seperti Mimik muka berikut: 

Anggukan kepala Pergerakan tangan

Pergerakan anggota badan yang mampu memberi sumbangan ke arah mewujudkanMimik muka yang suasana marah ketika berinteraksi: 
Tumpuan mata Anggukan kepala Pergerakan tangan

MENGATASI MASALAH GUGUP
PENGUCAPAN AWAM

TAKUTNYA AKU

• Macamana ni? • Pelbagai perkara dan kemungkinan yang muncul di minda anda.

• Anda takut, anda akan lakukan sesuatu yang bakal malukan diri

JANGAN BIMBANG YANG BUKAN-BUKAN
• Sebenarnya sikap gugup itu muncul bila anda asyik fikir yang bukanbukan. Jangan macam tu, Bawa bertenang. • Mungkin anda takut dan tidak mampu jawab soalan-soalan daripada teman/bos nanti atau tibatiba saja anda terlupa apa yang perlu dicakapkan. LANGKAH 1 MENGATASI MASALAH GUGUP

• Kenapa anda harus fikirkan ke arah negatif? • Ia menunjukkan bahawa anda tidak ikhlas dan yakin dengan diri anda sendiri. • Jika anda tidak yakin dengan diri

FIKIRKAN POSITIF
• Apa kata anda positifkan pemikiran anda itu. Anda seharuskan berbangga kerana anda terpilih. • Bermakna bos anda mempercayai dan yakin dengan kebolehan diri anda. • Jadi adalah tugas anda untuk buktikan bahawa tanggapan mereka itu memang tepat. Takkan anda mahu diri anda dipandang rendah pula nanti?
LANGKAH 2 MENGATASI MASALAH GUGUP

YAKINKAN DIRI
• Sebenarnya anda bukannya pemalu dan tidak suka berdepan dengan orang lain. • Selama ini anda cukup petah dalam mengutarakan idea-idea anda yang cukup bernas. • Tapi kamu amat tidak selesa bila terpaksa berucap di khalayak ramai. Anda gugup bila mendapati semua

LANGKAH 3 MENGATASI MASALAH GUGUP

• Jadi, langkah pertama ialah menarik nafas panjang-panjang dan tenangkan diri. • Yakinkan diri anda bahawa anda sudah cukup bersedia dan mampu memberikan yang terbaik. • Keyakinan diri itu perlu dalam melakukan apa juga perkara. Tidak ada sebab mengapa anda

BUAT PERSEDIAAN RAPI
• Dalam apa juga perkara, perlu ada persiapan agar diri anda tahu apa yang harus dilakukan. • Misalnya anda boleh merancang apa yang anda perlu cakap dan apa yang perlu dibawa sebagai 'props'.
LANGKAH 4 MENGATASI MASALAH GUGUP

Bila anda rasa diri anda sudah cukup bersedia, dengan sendirinya keyakinan itu akan datang dan rasa gugup itu akan hilang sedikit demi sedikit.

• Jika perlu, bawa nota kecil sebagai nota rujukan jika anda takut tertinggal mana-mana ‘point’ penting. • Tapi elakkan membawa buku tebal. Cukuplah sekadar point utama yang tertulis di atas nota bersaiz kecil. • Rujuk bila dirasakan perlu. Jadi, jangan digusarkan sangat!

BEREHAT SEBELUM BERMULA
• Lapangkan fikiran dan tenangkan diri anda sebelum bermula. • Jangan terlalu banyak berfikir atau buat-buat sibuk kerana ia cuma akan menambahkan kegugupan dan kegusaran hati anda.
LANGKAH 5 MENGATASI MASALAH GUGUP

Duduk diam dan lemparkan senyuman untuk menenangkan diri.

Jangan biarkan diri anda

FOKUSKAN PADA SUATU OBJEK SAJA
• Bila melihat ramai orang yang sedang menunggu untuk mendengarkan kata-kata yang bakal keluar dari mulut anda, perasaan gugup akan datang tiba-tiba. • Sejuk tangan dan kaki anda dibuatnya. Rileks dan jangan GUGUP LANGKAH 6 MENGATASI MASALAH

• Misalnya anda melihat seorang teman anda di bahagian belakang. • Tumpukan pandang anda kepadanya tiap kali anda berasa gugup.

• Bila melihat orang yang rapat dan 'familliar', kuranglah sedikit perasaan itu. • Tapi anda harus ingat, jangan lupa untuk membuatkan 'eye contact' dengan orang lain juga walaupun sekejapsekejap.

• Jika anda rasakan darah gemuruh anda tetap muncul, tarik nafas panjang-panjang.

BAYANGKAN ORANG LAIN JUGA SEPERTI KAMU

• Kemudian pejam mata anda sekejap dan bayangkan bahawa tidak ada orang lain di dalam bilik/dewan itu selain anda seorang. • Ini mungkin boleh membantu anda
LANGKAH 7 MENGATASI MASALAH GUGUP

SO, SELAMAT MENCUBA! Anda pasti berjaya
KURSUS PENGUCAPAN AWAM BERKESAN

Membujuk

Keberkesanan proses membujuk akan dicapai apabila ceramah disesuaikan dengan perkara yang disampaikan dan audiennya.

Format Penyediaan Ceramah
Salutasi / protokol
• Penentuan sapaan atau salutasi protokal tertakluk kepada taraf tetamu atau audien hadirin atau khalayak yang hadir. • Ceramah dimulakan dengan alualauan, salam dan doa. • Berikutnya ialah ujaran kepada

Kandungan
• Kandungan ceramah bergantung kepada kategori dan objektif ceramah yang akan disampaikan iaitu sama ada untuk memberi gambaran am, memberi maklumat, memberitahu sesuatu pandangan baru, mengajar sesuatu kemahiran atau menerangkan sesuatu tindakan yang akan diambil.

Penutup
Penutup hendaklah disesuaikan dengan kategori atau objektif ceramah iaitu ia merupakan penegasan terhadap gambaran atau intipati maklumat atau pandanganpandangan atau kemahiran-

Saya akhiri ucapan saya….

Salutasi / protokol
Dalam penyapaan, gunakan salutasi yang sesuai dengan taraf hadirin, kemudian

Yang Berhormat Datok K

Kandungan
• Ayat pembukaan – dalam kempen, ayat pembukaan memainkan peranan penting. • Ia mestilah menarik perhatian audien. • Gunakan hujah-hujah yang bersungguhsungguh dalam bentuk sama ada ilustrasi, cerita, jenaka dan sebagainya.

Penutup
• Bahagian ini merupakan rumusan daripada intipati kempen yang disampaikan. •

PENGACARA MAJLIS

JURUACARA

PROTOKOL DAN PENGACARA MAJLIS
• Protokol dalam majlis ialah peraturan-peraturan yang diterima pakai oleh semua pihak dalam amalan hubungan antarabangsa, hubungan harian dalam masyarakat di pelbagai majlis adat istiadat atau majlis yang formal dan bukan formal.

MAJLIS RASMI DAN MAJLIS TIDAK RASMI
• Majlis rasmi ialah majlis yang keseluruhan perbelanjaannya ditanggong oleh kerajaan. • Majlis tidak rasmi ialah majlis yang perbelanjaannya tidak ditanggong oleh pihak kerajaan.

FORMAL
• Formal membawa maksud sesuatu perbuatan yang dilakukan menurut peraturan yang tertentu yang telah ditetapkan atau telah dianggap wajar mengikut adat kebiasaan.

JURUACARA
Seorang yang memimpin sesuatu acara dalam majlis atau acara lain.

MASTER OF CEREMONIES (MC)
• MC ialah orang yang memberi arahan dalam sesuatu majlis atau orang yang bertanggongjawab menentukan sesuatu majlis berjalan dengan teratur. • Boleh juga sebagai seorang yang membuat pengumuman mengenai aturcara sesuatu

JENIS-JENIS MAJLIS
• Majlis penuh istiadat • Majlis rasmi dan formal • Majlis rasmi tetapi tidak formal • Majlis tidak rasmi tetapi formal • Majlis tidak rasmi dan tidak

CONTOH MAJLIS PENUH ISTIADAT
• Istiadat pertabalan • Istiadat penganugerahan • Istiadat menerima surat tauliah • Istiadat mengangkat sumpah • Biasanya dianggap rasmi dan pakaian, hendaklah mengenakan pakaian rasmi atau pakaian rasmi kebangsaan.

• Majlis jamuan makan yang dianjurkan oleh kerajaan tetapi tidak banyak mematuhi protokol • Jamuan tea yang di beri oleh PM untuk menyambut kemerdekaan. • Pakaian tidak rasmi tetapi formal. Contoh berbaju batik berlengan panjang bagi lelaki.

MAJLIS RASMI TETAPI TIDAK FORMAL

MAJLIS TIDAK RASMI TETAPI FORMAL
• Majlis pembukaan rasmi bangunan yang dibuat oleh pihak swasta, yang memerlukan protokol disebabkan akan dilakukan perasmiannya oleh orang kenamaan saperti PM.

MAJLIS TIDAK RASMI DAN TIDAK FORMAL

Majlis hari keluarga anjuran organisasi kerajaan atau bukan

KEPERLUAN BAGI SESAORANG PENGACARA MAJLIS
• Mengetahui katogeri majlis • Tahap protokol yang perlu dipatuhi • Mengetahui susunan dan aturcara majlis yang NEXT… akan dijalankan

• Mengetahui panggilan hormat dan gelaran yang terdapat dalam susunan keutamaan di majlis berkenaan. • Mengetahui

Sahibul-Samahah atau Sahibul AlSamahah (nama) Mufti Negeri…. Sahibul Al-Fadhilah (nama) Kadi ….

• Pegawai tinggi kerajaan dan badan berkanun • Penerima anugerah • Penjawat khas profesional • Pelaksana keadilan • Perwakilan asing • Penjawat utama negeri

RUJUKAN KEHORMAT
• Kata-kata rujukan yang dikenakan kepada sasaran menurut taraf sosialnya. • Rujukan Kehormat diletakkan pada atau sebelum gelaran, jawatan, pangkat atau nama peribadi seseorang. • Biasa digunakan di dalam sapaan dan panggilan dalam majlis rasmi, pada bahan-bahan bertulis seperti buku aturcara majlis, di dalam surat dan

SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN YANG DIPAKAI SEKARANG
• Bagaimana PU(b) 29 bertarikh 22 Januari, 1998. • Susunan tersebut terbahagi kepada katogeri saperti dibawah ini:
– Kerabat diraja dan pembesar negara – Pemerintah yang dipilih oleh rakyat

KAEDAH SAPAAN
• Orang yang mempunyai satu gelaran (Warisan/Kurnia). Mulakan dengan rujukan kehormat diikuti dengan gelaran dan nama peribadi.
RUMUS SAPAAN

Rujukan Kehormat + Gelaran + Nama

CONTOH:
Yang Teramat Mulia Tengku (Nama) Yang Mulia Raden (Nama) Yang Amat Berbahagia Tun (Nama) Yang Mulia Syed (Nama) Yang Berbahagia Tan Sri (Nama) Yang Amat Berhormat Datok (Nama) Yang Berhormat Datuk (Nama)

• Orang yang mempunyai lebih daripada satu gelaran. Cara menyapa adalah seperti berikut: • Sekira gelaran itu gelaran warisan yang kanan seperti gelaran Raja, Tengku, gelaran itu hendaklah didahulukan daripada gelaran kurniaan.
Contoh: – Yang Mulia Raja Tan Sri (Nama)

RUMUS SAPAAN:
RUJUKAN KEHORMAT + Gelaran Warisan Kanan + Gelaran Kurnia + Nama

• Sekiranya gelaran warisan itu bukan yang kanan seperti Syed, Meor dan Megat, gelaran itu hendaklah dikemudiankan daripada gelaran kurniaan. • Contoh:
– Yang Berbahagia Datuk Nik (Nama) – Yang Berbahagia Tan Sri Sheikh (Nama)

RUMUS SAPAAN:
Rujukan Kehormat + Gelaran Kurniaan + Gelaran Warisan + Nama

• Sekiranya kedua-dua gelaran yang dimiliki itu gelaran kurnia, maka hendaklah didahulukan gelaran kurniaan yang lebih kanan. • Contoh:
– Yang Berbahagia Tan Sri Datuk (Nama) – Yang Amat Berbahagia Tan Datuk (Nama)

RUMUS SAPAAN:
Rujukan Kehormat + Gelaran Kurniaan Kanan + Gelaran Kurnia + (Nama)

• Sekiranya seseorang itu mendapat gelaran lebih daripada satu, bolehlah disebutkan dan dideretkan gelarangelarannya. • Contoh:
– Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Dr. (Nama) – Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. (Nama) – Yang Amat Arif Raja Tan Sri Datuk (Nama)

RUMUS SAPAAN
Rujukan Kehormat + Gelaran Iktisas + Gelaran Kurniaan Kanan + Gelaran Kurniaan + Gelaran Akadamik + Gelaran Keagamaan + (Nama)

STATUS PENGHORMATAN
(mengikut protokol)
Duli Yang Maha Mulia … • Raja • Sultan Yang Berhormat Mulia • Tengku Ampuan Raja yang menjadi Ahli Parlimen/Dewan Undangan Negeri Yang Mulia • Yang bergelar Raja, Tengku, Ungku • Kerabat Diraja/Bangsawan

Duli Yang Maha Mulia … Maulana Paduka Sri Tuanku Sultan 'Azlan Muhib ud-din Shah ibni al-Marhum Sir Yusuf Izz ud-din Rathiu'llah Shah Ghafaru'llahulahu, Sultan and Yang diPertuan of Perak urRidzwan

Yang Amat Berhormat
• Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin
– Perdana Menteri – Menteri Besar – Ketua Menteri

Yang Berhormat
• Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin
– – – – Menteri Ahli Parlimen Ahli Dewan Undangan Negeri Ahli Majlis Mesyuarat Negeri

Yang Berbahagia • Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin
– Orang kenamaan

Yang Amat Berbahagia • Tun, Toh Puan
– Isteri Pembesar

Yang Berbahagia
• … Prof … Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin … Dr…
– Naib Cancelor – Timbalan Naib Cancelor – Ahli Akademik

Yang Amat Arif • Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin
– Ketua Hakim Negara – Hakim Besar

Yang Arif • Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin
– Hakim

Yang Amat Setia
• Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin (mengikut pangkat dalam pasukan polis dan tentera)
– Ketua Polis negara – Ketua Turus Angkatan Tentera (Darat, Laut, Udara)

Yang Setia/Yang Berusaha
• Tun, Tan Sri/Puan Sri, Dato’ Seri/Datin Seri, Datuk, Dato’/Datin (mengikut pangkat dalam pasukan polis dan tentera)
– Pegawai Kanan Polis dan Tentera

Lain-lain
Tuan Yang Terutama
– Pesuruhjaya Tinggi – Duta

Yang berbahagia, Yang dihormati, Yang dimuliakan, Yang diraikan
– tetamu – Kombinasi semua tetamu

PERANAN PENGACARA MAJLIS

• • •

MENGAWAL MAJLIS MEMBUAT PENGUMUMAN MEMBERI PANDUAN

KRITERIA DAN KUALITI PENACARA MAJLIS
• Suara yang baik dan lunak • Fasih, terang dan jelas sebutan dalam bahasa yang digunakan • Tidak cacat tidak gugup dalam percakapan • Tidak darah gemuruh
NEXT…

• Tidak mudah penik • Tahu menggunakan budibicara • Sabar dan tenang • Tidak berwatak serious • Mempunyai pengetahuan asas adat istiadat, protokol dan etiket

NEXT…

• Bercakap ringkas, padat dan tepat • Elakkan monopoli majlis • Kekalkan konteks mata dengan audien • Nada, sebutan NEXT…

• Tidak lupa dan dapat menyebut nama pengucap dengan betul • Jangan mulakan ucapan dengan merujuk kepada nota (sekiranya anda boleh dilihat

• Personaliti – sentiasa bersedia awal (fizikal dan mental) • Pakaian yang sesuai dan selesa • Gaya – tersendiri • Tunjuk keyakinan semasa berdiri utk bercakap. • Tunjuk semangat dan minat

• Tidak merokok (biasa lelaki) • Beredar dengan sopan. • Persediaan diri – cukup tidur, makan, jangan tahan hajat sebelum majlis bermula. • Biasakan diri dgn keadaan dewan, dan langkah-langkah persediaan.

PERSEDIAAN
• Analisis situasi, majlis, audien, pengucap, rancang pembukaan, pengisian dan penutup • Jenis majlis, tujuan majlis, tempat dan masa, tema majlis, sejarah, latarbelakang majlis, aturcara majlis, jangka masa majlis, prosedur perjalanan majlis dan peralatan/alat yang akan digunakan.

FORMAT TEKS JURUACARA
• Amat perlu diadakan teks • Perlu mematuhi teks yang disediakan kecuali ada perubahan yang tidak disengajakan • Bersih tidak comot • Berukuran setengah A4 • Ditaip dan jarak yang sesuai

NEXT…

• Mudah diselak kekiri atau keatas • Letakan muka surat dan bilangan acara (biasa muka surat sama dengan acara majlis) • Buat anggaran masa +(masa tidak statik)

CONTOH FORMAT
• NAMA MAJLIS • MUKA SURAT • BILANGAN PENGUMUMAN • PANDUAN (CUE) • MASA - + (lebih kurang jangka masa di gunakan) • PENGUMUMAN (ANN)
NEXT…

FORMAT TEKS
MAJLIS………. MASA+ CUE ……………… TEKS UCAPAN ANN ( MUKA SURAT ( ) 0900 ……….. )

MAJLIS ISTIADAT DAN FORMAL (RASMI DAN TIDAK RASMI)
• Tidak boleh menonjolkan diri • Mengelakkan daripada menjadi perhatian • Nampak perjalanan majlis • Tidak perlu membuat kata-kata aluan ataupun menyebut nama tetamu kenamaan yang hadir NEXT…

• Terus mengumumkan apa yang berlaku • Tidak ada ulasan dan tidak ada ucapan terima kasih • Tidak boleh berjenaka. • Pakaian bagaimana tetamu majlis.

MAJLIS FORMAL (RASMI ATAU TIDAK RASMI)
• Tidak perlu mengucapkan katakata aluan, ulasan dan tidak perlu ucapan terima kasih. • Kata-kata aluan dan terima kasih akan dilakukan oleh tuan rumah atau pengerusi majlis.
NEXT…

• Juruacara perlu menyebut dengan ringkas tetamu-tetamu utama mengikut susunan keutamaan, tuan rumah dan tuan/puan. • Tidak boleh menonjolkan diri tetapi nampak suasana majlis • Berjenaka adalah dilarang, Komen yg tidak ada dalam teks juga adalah dilarang

MAJLIS TIDAK RASMI DAN TIDAK FORMAL
• Juruacara adalah lebih bebas membuat pengumuman dan ulasan • Berjenaka yang berkenaan adalah dibenarkan • Menghidupkan suasana majlis • Sediakan teks sebagai panduan

TIPS FOR PUBLIC SPEAKING Advocates in Action

APPEARANCE CLOTHES HYGIENE MAKE-UP “NEATNESS” (ie: HAIR, SHAVE)

SLOW CLEAR LOUD INTERESTING FUN!

WHAT YOU TALK ABOUT

ON TRACK INFORMED SOMETHING YOU CARE ABOUT!

BODY LANGUAGE
EYE CONTACT LOOK UP LOOK INTERESTED BE STILL/ CALM HANDS OUT OF POCKETS BE RELAXED BE ENERGIZED!

BE READY!! PRACTICE!! Use NOTES and/or PICTURES Ask a friend to help

TAMAT KURSUS
PENGUCAPAN AWAM 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful