You are on page 1of 8

Dakila Ka O Panginoon

Ikaw, O Diyos, ay tunay na dakila saYong mga gawait salita.

Dakila Ka O Panginoon

O Amang may likha, kamiy namamangha, pag ibig ang alok Mo sa lahat.

Dakila Ka O Panginoon

Kahit kamiy hindi karapat dapat, tinawag Mo pa rin kaming lahat.

Dakila Ka O Panginoon

Sa Iyo, O Ama, kamiy nagkaisa, nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa.

Dakila Ka O Panginoon

Koro:

Dakila Ka, O Panginoon. Dakila rin ang Yong pag ibig na handog.

Dakila Ka O Panginoon

Koro

Dakila Ka pagkat sa araw na ito, tinawag Mo kaming upang maging anak Mo.
3

Dakila Ka O Panginoon

Buhay sa amin ngayon ang paghamon: maging ilaw sa aming panahon.

Dakila Ka O Panginoon

O Ama, sa Iyo, dumudulog ngayon ang bayang Mong hinirang at sa ngalan Moy nagkatipon.