You are on page 1of 11

ASPEK DALAM KURIKULUM KEBANGSAAN

Terdapat 3 aspek penting dalam sistem pendidikan iaitu:

WAJIB GUNA KURIKULUM YANG SAMA

SELARAS DENGAN AKTA PENDIDIKAN 1996

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MENTERI PELAJARAN

Semua sekolah dalam sistem kebangsaan wajib menggunakan satu kurikulum yang piawaian iaitu kurikulum kebangsaan seoerti yang diperuntukkan didalam seksyen 18

Struktur dan sistem pentadbiran pendidikan kebangsaan telah pun berubah selaras dengan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996

Tugas dan tanggungjawab Menteri Pelajaran terhadap pembangunan sistem pendidikan kebangsaan telah bertambah dan bidang kuasa untuk bertindak juga kini lebih meluas.

PERUBAHAN DALAM KURIKULUM


Penyeliaan kuriukulum ialah salh satu sub bidang dalam kurikulum. Kandungan kurikulum perlu diawasi dan diselaraskan bagi memenuhi kehendak semasa dan sesuai dengan keperluan murid

FAKTOR PERSEKITARAN
Proses perkembangan kurikulum sentiasa berubah akibat dari pengaruh persekitaran. Faktor-faktor persekitaran merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya.

FAKTOR KEPELBAGAIAN MURID


Faktor ini menjadi pencetus kepada pengubahsuaian kurikulum dilaksanakan secara berpusat. Kementerian pelajaran malaysia memberi peluang pendidikan kepada semua pelajar. Pelajar yang kurang upaya dari segi mental dan fizikal juga diberi peluang untuk belajar.

PELAKSANAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN(FPK)


Pelaksaan kurikulum ini meberi implikasi yang besar terhadap pengubahsuaian kurikulum. KBSR DAN KBSM adal hasil daripada perubahan kurikulum. Antara perubahan yang terdapat dalam kedua-dua sukatan ini ialah

Sambungan

Kesepaduan dan keseimbangan

Penerapan nilai murni


Pembangunan insan seimbang Pendidikan umum

Penekanan teknik dan vokasional

Budaya sains dan teknologi Budaya keushawanan


Penguasaan bahasa inggeris Perluasan bahasa Lahirkan individu yang berani

MEMENUHI KEHENDAK MASYARAKAT


Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas ytang melibatkan kehendak dan keperluan asa yang melibatkan keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Menyediakan murid-murid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat di mana mereka tinggal dan juga bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi kelak. Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut.

Francis P. Hunkin (1987) dalam bukunya "Currikulum Planning menyatakan " : "Curriculum Development is also a political process. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education" Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. Ini jelas menunjukkkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan pemerintahanmenguatkan pengaruh mereka. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah.

PROSES POLITIK DAN DASAR PEMERINTAHAN

FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL

sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui pendidikan di sekolah, nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan negara diserapkan. Runtuhan disiplin dan murid terlibart dengan masalah-masalah sosial seperti penagih dadah,mencuri dan sebagainya. Bagi menghalang murid terjerumus dalam gejala sosial kerajaan telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.