Bentuk Kata Ganda

Definisi: Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasarnya, sama ada : i. pengulangan seluruh/penuh ii. pengulangan separa/sebahagian iii.pengulangan berentak/berirama

Kata ganda
Penggandaan

PENUH/ SELURUH

SEPARA/ SEBAHAGIAN

BERIRAMA/ BERENTAK

a. Penggandaan Penuh
Proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. Penggandaan penuh terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. Contohnya:
pulau-pulau suku-suku buku-buku kura-kura cantik-cantik baik-baik

b. Penggandaan Separa
Proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau dibelakang kata dasar. Terbahagi kepada 2 jenis Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan menjadikannya vokal e pepet.
laki ² lalaki jari ² jajari lelaki jejari

i.

Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh Digunakan sepenuhnya, iaitu termasuk imbuhan sekali. Contoh:
pemimpin-pemimpin Pelatih-pelatih persatuan-persatuan kehendak-kehendak

ii. Penggandaan separa kata tunggal berimbuhan ² hanya menggandakan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhannya sekali. Penggadaan separa berlaku terhadap golongan kata kerja dan kata adjektif. BentukBentuk-bentuk gandaan ini boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau bahagian hadapan. Contoh penggandaan bahagian belakang :
berlari ² lari tercari-cari sepandai-pandai

Contoh penggadaan separa bahagian hadapan:
Kasih-mengasihi tolong-menolong kejar-mengejar

c. Penggandaan berentak
Proses yang menggandakan kata dasar megikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan berebtak seluruh kata dasra digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang/diubah. bunyiDibahagikan kepada 3 jenis: Penggandaan berentak pengulangan vokal Iaitu penggandaan yang mempunyai persamaam pada bunyi vokal Terdapat ciri-ciri keharmonian vokal ciriAnak-pinak Hingar-bingar kuih-muih cerai-berai selok-belok sayur-mayur

i.

ii. Penggandaan berentak pengulangan konsonan Penggandaan yang mempunyai ciri-ciri ciripersamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. bunyicontoh:
Asal-usul Batu-batan mundar-mandir simpang-siur bukit-bukau bolak-balik

iii. Penggandaan berentak bebas Penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri ciripersamaan pada bunyi vokal/konsonan
Anak-pinak saudara-mara lintang ²pukang

RUMUSAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful