ch¬ng IV

C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ qui ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng

1

I. §iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ.
1. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tiÒn tÖ trong thanh to¸n vµ tÝn dông quèc tÕ.

1.1. HiÖn nay trªn thÕ giíi kh«ng cßn mét chÕ ®é tiÒn tÖ thèng nhÊt bao trïm toµn bé hµnh tinh. - Thay cho mét ®ång tiÒn chuÈn quèc tÕ ®· ra ®êi c¸c ®ång tiÒn khu vùc nh sau: a) Quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF): cho ra ®êi ®ång SDR (QuyÒn rót vèn ®Æc biÖt - Special Drawing Right).
2

b) Khu vùc tiÒn tÖ EEC nay lµ EMU (Liªn minh tiÒn tÖ Ch©u ¢u) cho ra ®êi ®ång tiªn ECU (European Currency Unit) - ®¬n vÞ tiÒn tÖ Ch©u ¢u nay lµ EURO
TiÕn tr×nh nhÊt thÓ ho¸ tiÒn tÖ cña Ch©u ¢u - Tõ 1/7/90 ®Õn 31/12/1993 - Tõ 1/1/1994 ®Õn 1/1/1997 - Tõ 1/1/1997 ®Õn 1/1/1999 - Gi¸ trÞ ECU kh«ng thay ®æi 1ECU = 1 Euro - §æi tªn ECU -> Euro

3

+ C¸c ®ång tiÒn quèc gia vÉn tån t¹i hîp ph¸p. . + C¸c kho¶n nî ®îc quy ®æi vµ thanh to¸n b»ng ®ång Euro.. .§Õn 30/6/2002: Qu¸ tr×nh chuyÓn sang ®ång tiÒn duy nhÊt hoµn tÊt.TØ gi¸ gi÷a c¸c quèc gia víi ®ång Euro sÏ ®îc Ên ®Þnh vµo ngµy 31/12/1998 + ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ dù tr÷ ngo¹i hèi b»ng Euro. 4 .Tõ 1/1/2002: Ph¸t hµnh tiÒn giÊy vµ tiÒn xu b»ng ®ång Euro vµ Euro b¾t ®Çu ®îc lu th«ng song song víi c¸c ®ång tiÒn quèc gia.

IBEC).c) Khèi SEV: t¹o ra ®ång Róp chuyÓn nhîng (Transferable Rouble). 1963-1991. RCN cã 3 chøc n¨ng sau: + Lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ thÓ hiÖn gi¸ c¶.§Õn nay ®ång RCN. kh«ng cßn ph¸t huy ®îc chøc n¨ng cña nã. . + Chøc n¨ng thanh to¸n gi÷a c¸c thµnh viªn khèi SEV. 5 . + Chøc n¨ng ph¬ng tiÖn tÝch luü díi d¹ng lµ tiÒn göi trªn tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng MBES (ng©n hµng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ: Interbank for Economic Cooperation .

6 .1.2/ C¸c ®ång tiÒn quèc gia ®îc quy ®Þnh trªn bµn ®µm ph¸n theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn - Thanh to¸n quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay lµ thanh to¸n b»ng ®ång tiÒn quèc gia.

+ HÇu hÕt c¸c ®ång tiÒn quèc gia ®Òu kh«ng æn ®Þnh + Khi chän ®ång tiÒn quèc gia nµo lµm ®ång tiÒn thanh to¸n th× cÇn dùa vµo h¹ tÇng c¬ së cña ®Êt níc ®ã. + Khi lùa chän ®ång tiÒn cÇn lu ý ®Õn c¸c ph¬ng thøc giao dÞch theo hîp ®ång mua b¸n VÝ dô: Ph¬ng thøc bu«n b¸n hµng ®èi øng (counter purchase) cã ph¬ng thøc thanh to¸n tµi 7 .C¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c ®ång tiÒn quèc gia: + C¸c ®ång tiÒn quèc gia ®Òu kh«ng ®îc ®æi ra vµng.

8 .C¸c níc cßn l¹i: thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n chÕ ngo¹i hèi nghiªm ngÆt .C¸c níc TB c«ng nghiÖp ph¸t triÓn thùc hiÖn chÕ ®é ngo¹i hèi tù do. .3/ Trªn thÕ giíi cã 2 chÕ ®é qu¶n chÕ ngo¹i hèi kh¸c nhau: .1.

.Kh«ng dïng vµng ®Ó thanh to¸n theo tõng chuyÕn hµng giao dÞch trong n¨m. C¸c lo¹i tiÒn tÖ trong thanh to¸n vµ tÝn dông quèc tÕ 2.1. . TiÒn tÖ quèc gia (National Currency). TiÒn tÖ thÕ giíi: lµ vµng. cã 3 lo¹i: TiÒn tÖ thÕ giíi (World Currency). . C¨n cø vµo ph¹m vi lu th«ng tiÒn tÖ. theo tõng hîp ®ång.Vµng ®îc dïng lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n cuèi cïng gi÷a 2 ng©n hµng trung ¬ng cña 2 níc víi nhau. TiÒn tÖ quèc tÕ (International Currency).2. 9 .Kh«ng dïng vµng thÓ hiÖn gi¸ c¶.

Tù do chuyÓn ®æi ®Çy ®ñ (full). Tù do chuyÓn ®æi cã 2 lo¹i: . §ã thêng lµ ®ång tiÒn cña c¸c quèc gia TB ph¸t triÓn.TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi (freely convertible currency): lµ ®ång tiÒn quèc gia mµ luËt cña níc ®ã cho phÐp hä ®îc tù do chuyÓn ®æi ®ång tiÒn nµy ra ®ång tiÒn kh¸c ë trong níc ho¹c ngoµi níc.2. C¨n cø vµo tÝnh chÊt chuyÓn ®æi cña tiÒn tÖ Cã 3 lo¹i: .2.Tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn (partial). 10 . .

.§ång tiÒn ghi sæ (clearing currency): + Cã t¸c dông ghi sæ trªn 1 tµi kho¶n trong mét níc kh«ng chuyÓn ra níc ngoµi ®îc. -Trong thanh to¸n quèc tÕ ngêi ta kh«ng muèn dïng. . . §ång tiÒn chØ cã chøc 11 n¨ng tÝnh to¸n.§ång tiÒn chuyÓn nhîng (Transferable currency) + Lµ ®ång tiÒn hiÖp ®Þnh: -§ång tiÒn nµy kh«ng thay ®æi h×nh th¸i tiÒn tÖ. + Nã cã thÓ chuyÓn tõ tµi cña ng©n hµng ngµy sang tµi kho¶n cña ng©n hµng kh¸c: -Khi kÕt thóc n¨m quy ®æi ra vµng ®Ó thanh to¸n. -ChuyÓn quyÒn së h÷u tõ ngêi nµy sang ngêi kh¸c qua hÖ thèng tµi kho¶n Ng©n hµng. kh«ng cã chøc n¨ng thanh to¸n.

. + H×nh thøc tån t¹i cña ®ång tiÒn tÝn dông lµ ph¬ng tiÖn tÝn dông nãi chung hay ph¬ng tiÖn thanh 12 to¸n quèc tÕ nãi riªng bao gåm: Hèi phiÕu. Khi sö dông b»ng c¸ch ghi cã vµo tµi kho¶n níc nµy ®ång thêi ghi nî vµo tµi kho¶n cña ng©n hµng níc kia. .Ngo¹i tÖ tÝn dông (Credit currency): Lµ ®ång tiÒn chØ tån t¹i trªn tµi kho¶n cña ng©n hµng. cã: . SÐc. + Tû träng trong thanh to¸n quèc tÕ chiÕm 90% lµ tiÒn tÝn dông.2. C¨n cø h×nh th¸i tån t¹i cña tiÒn tÖ.3.TiÒn mÆt (Cash): Lµ ®ång tiÒn b»ng giÊy cña c¸c quèc gia riªng biÖt mµ con ngêi cÇm nã trong tay ®Ó lu th«ng.

2. .4. §ång tiÒn ph¸t huy chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ.§ång tiÒn thanh to¸n (Payment currency): lµ ®ång tiÒn ngêi mua tr¶ cho ngêi b¸n. 13 . C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông tiÒn tÖ trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng hay hîp ®ång tÝn dông. cã thÓ dïng ®ång tiÒn tÝnh to¸n hay mét ®ång tiÒn kh¸c do 2 bªn mua vµ b¸n tháa thuËn.TiÒn tÖ tÝnh to¸n (account currency): lµ ®ång tiÒn thÓ hiÖn gi¸ c¶ trong hîp ®ång mua b¸n hay tæng trÞ gi¸ hîp ®ång. .

thèng nhÊt gi¸ vµng theo ®ång tiÒn nµy dùa trªn mét thÞ trêng nhÊt 14 .1. Dùa vµo thÞ trêng mua b¸n vµng quèc tÕ: §ång tiÒn tÝnh to¸n vµ thanh tãan trong hîp ®ång lµ mét ®ång tiÒn.3. Trong bu«n b¸n quèc tÕ hiÖn nay ngêi ta cã thÓ lùa chän c¸c c¸ch b¶o ®¶m sau ®©y: 3. §¶m b¶o hèi ®o¸i trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng §¶m b¶o hèi ®o¸i lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ ngêi mua vµ ngêi b¸n ®Ò ra nh»m ®¶m b¶o gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c nguån thu nhËp khi ®ång tiÒn cã kh¶ n¨ng lªn hoÆc xuèng gi¸. §ång thêi.

Hai bªn ph¶i thèng nhÊt c¸ch lÊy gi¸ vµng.Møc ®iÒu chØnh hîp ®ång nh thÕ nµo? .Hµm lîng vµng hiÖn nay Ýt ®îc ¸p dông v× c¸c ®ång tiÒn quèc gia hiªn nay kh«ng ®îc ®æi ra vµng. 15 . .C¸c ®ång tiÒn ®îc lùa chän trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ph¶i cã liªn hÖ trùc tiÕp víi vµng. + LÊy lóc nµo. . + Møc gi¸ vµng.Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý: . + Ai c«ng bè. bao gåm: + Gi¸ vµng lÊy ë ®©u.

3.000. ®ång thêi x¸c ®Þnh tû gi¸ gi÷a ®ång tiÒn ®ã víi mét ®ång tiÒn kh¸c . Dùa vµo thÞ trêng tiÒn tÖ quèc gia: NghÖ thuËt trong lùa chän ®ång tiÒn ®a vµo ®¶m b¶o sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nh vËy. gi¸ trÞ hîp ®ßng sÏ ®iÒu chØnh lµ 1.000 EURO Tû gi¸ lóc ký kÕt lµ 1 USD = 1 EURO.§ång tiÒn tÝnh tãan vµ ®ång tiÒn thanh tãan lµ mét lo¹i tiÒn. Cã hai c¸ch quy ®Þnh: .2 .®ång tiÒn ®¶m b¶o. §ång tiÒn ®¶m b¶o lµ USD vµ trÞ gi¸ hîp ®ång lµ 1. VD: §ång tiÒn tÝnh tãan vµ thanh tãan lµ EURO.2.000 x161.2 EURO. Tû gi¸ lóc tr¶ tiÒn lµ 1 USD = 1.000.

200.§ång tiÒn tÝnh tãan vµ ®ång tiÒn thanh tãan lµ hai ®ång tiÒn kh¸c nhau vµ chän ®ång tiÒn nµo æn ®Þnh h¬n trong hai lo¹i tiÒn ®ã vµ quy trÞ gi¸ hîp ®ång thanh to¸n ra ®ång tiÒn ®· chän.000.000. 17 .§ång tiÒn tÝnh tãan lµ USD . VD: .TrÞ gi¸ hîp ®ång lµ 1.000 EURO .Tû gi¸ lóc thanh to¸n USD/EURO = 1.000 x 1. sè tiÒn ph¶i tr¶ lµ 1. .2 = 1.§ång tiÒn thanh tãan lµ EURO (æn ®Þnh h¬n).2. Nh vËy.000.

HiÖu qu¶ ®¶m b¶o cao hay thÊp phô thuéc vµo c¸ch lùa chän ®ång tiÒn ®¶m b¶o.ChØ ¸p dông víi nh÷ng níc cã thÞ trêng hèi ®o¸i tù do.Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý: . . + LÊy ë thÞ trêng hèi ®o¸i nµo. .Trong trêng hîp c¶ hai ®ång tiÒn ®Òu sôt gi¸ nh 18 nhau th× ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o trªn mÊt t¸c dông. + Ai c«ng bè. . + Møc tû gi¸. .C¸ch lÊy tû gi¸ hèi ®o¸i. + LÊy vµo thêi ®iÓm nµo.

Trong c¸c hîp ®ång víi kim ng¹ch lín. ThÞ trêng c¸c ®ång tiÒn quèc tÕ: . 3.Thèng nhÊt c¸ch lÊy tû gi¸ hèi ®o¸i so víi ®ång tiÒn ®îc ®¶m b¶o vµo thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång vµ thanh tãan hîp ®ång.3. . 19 . giao hµng trong thêi gian dµi nªn chän c¸ch ®¶m b¶o nµy v× ®ång SDR vµ EURO t¬ng ®èi æn ®Þnh.3.4. §¶m b¶o hèi ®o¸i dùa vµo ræ tiÒn tÖ: .Lùa chän sè lîng ngo¹i tÖ ®a vµo ræ. .C¸ch vËn dông nh ®èi víi ®ång tiÒn quèc gia.

11 .80 .47 . DEM.7515 4. §ång tiÒn ®¶m b¶o lµ USD.1.0080 Tû lÖ biÕn ®éng % .7025 4.2265 Thanh to¸n 1. Tû lÖ biÕn ®éng gi÷a c¸c ngo¹i tÖ trong ræ vµ USD.21.2.9105 1.5.1515 1. JPY.1525 29. BEC.40 .12. Ngo¹i tÖ DEM EURO JPY BEC Tæng c¶ ræ tiÒn tÖ Ký kÕt 1.0015 22.0595 25.2050 32.VÝ dô: C¸c ngo¹i tÖ ®îc ®a vµo ræ: EURO.78 20 .

78 /4 = .5.21. LÊy quyÒn sè: .44%.0080 /4 = 7.0566. Møc b×nh qu©n tû lÖ biÕn ®éng cña ræ tiÒn tÖ lµ: = .a.44% Hîp ®ång ®îc ®iÒu chØnh lªn lµ: 105.2265 /4 = 8. 21 .B×nh qu©n TGH§ cña c¶ ræ tiÒn tÖ lóc thanh tãan hîp ®ång: = 29. b. .2520.B×nh qu©n TGH§ cña c¶ ræ tiÒn tÖ lóc ký kÕt hîp ®ång: = 32.

2520 x 100] = .0566 Hîp ®ång ®îc ®iÒu chØnh lµ 109.9. 22 .Tû lÖ biÕn ®éng cña b×nh qu©n tû gi¸ hèi ®o¸i c¶ ræ tiÒn tÖ 100 [ 7.98%.98% 8.

Thanh to¸n tríc: . §iÒu kiÖn vÒ thêi gian thanh to¸n 1.lµ viÖc tr¶ tiÒn x¶y ra trong kho¶ng thêi gian kÓ tõ sau khi hîp ®ång ®îc ký kÕt hay tõ sau ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Õn tríc ngµy giao hµng. 23 .II.

C¸c hîp ®ång ký xong cha cã hiÖu lùc ngay bao gåm: .Hîp ®ång nhËp hµng b»ng tiÒn vay nî vµ viÖn trî ph¶i cã phª chuÈn cña bªn cho vay. .NhËp khÈu theo c¸c hîp ®ång ®Çu t ph¶i cã phª chuÈn cña uû ban hîp t¸c vµ ®Çu t. . .Hîp ®ång nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé: ph¶i cã phª chuÈn cña níc ngêi XK.NhËp khÈu b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ vµ ®¨ng ký nh·n hiÖu ph¶i cã phª chuÈn cña côc ph¸t minh s¸ng chÕ vµ ®¨ng ký nh·n hiÖu. 24 .NhËp hµng b»ng tiÒn vay cña c¸c ng©n hµng t nh©n ph¶i cã b¶o hiÓm tÝn dông .

1. tÝnh tõ lóc øng tiÒn ®Õn ngµy giao hµng. th«ng thêng tõ 10 ®Õn 15 ngµy).Ngêi b¸n chØ giao hµng khi nhËn ®îc b¸o cã sè tiÒn øng tríc 25 . Tr¶ tríc víi môc ®Ých ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång (Performance Bond) §Æc ®iÓm: Tr¶ tríc ngµy giao hµng x ngµy (thêi gian tr¶ tríc nãi chung lµ ng¾n.Kh«ng tÝnh l·i ®èi víi sè tiÒn tr¶ tríc .Ngµy giao hµng ®îc hiÓu lµ chuyÕn giao hµng ®Çu tiªn . .2.

Quy m« ®a tríc cã thÓ ®îc tÝnh nh sau: a. Trong trêng hîp ký hîp ®ång víi gi¸ b¸n cao so víi gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng th× møc tr¶ tríc cã thÓ tÝnh tèi thiÓu b»ng møc chªnh lÖch gi÷a tæng trÞ gi¸ hîp ®ång theo gi¸ cao vµ tæng hîp ®ång tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng. xuèng ®Õn møc ngêi mua cã thÓ huû hîp ®ång.HP: Gi¸ hîp ®ång cao .. Theo c«ng thøc: PA= Q(HP-MP) Trong ®ã: .Q: Sè lîng hµng ho¸ .MP: Gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng 26 .PA: TiÒn øng tríc .

000 USD.000 (220-180)=40. 27 . B×nh qu©n trªn thÞ trêng níc ngoµi: 180 USD. PA= 1.VÝ dô: Gi¸ cao cña 1 tÊn g¹o lóc ký kÕt hîp ®ång: 220 USD. §Ó ®Ò phßng ngêi mua huû hîp ®ång kh«ng nhËn hµng ta yªu cÇu ngêi mua tr¶ tríc lµ (Q=1000MT).

TA: lµ tæng gi¸ trÞ hîp ®ång .D: lµ tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång 28 .R: L·i suÊt vay cña ng©n hµng .N: Thêi h¹n tÝn dông . theo c«ng thøc: PA=TA[(1+R)N -1] + D Trong ®ã: .PA: tiÒn øng tríc .b. Do ngêi b¸n kh«ng tin tëng vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi mua nªn yªu cÇu ngêi mua ®Æt cäc tríc mét sè tiÒn b»ng møc tiÒn l·i mµ ngêi b¸n ph¶i tr¶ cho ng©n hµng cho vay.TA x [(1+R)N -1] lµ tiÒn l·i vay ng©n hµng .

000 x 6/100 = 33. 29 .600 USD.000 x [(1+0.VÝ dô: TA = 100.05)5 – 1] + 100.000 USD R= 5%/th¸ng N= 5 th¸ng D = 6%/∑ trÞ gi¸ hîp ®ång PA = 100.

. Thêi h¹n cÊp tÝn dông ®îc tÝnh b¾t ®Çu tõ khi ngêi mua øng tríc tiÒn cho ngêi b¸n ®Õn ngµy ngêi b¸n hoµn tr¶ sè tiÒn øng tríc ®ã.2.Sè tiÒn øng tríc lín hay nhá phô thuéc vµo nhu cÇu vay cña ngêi b¸n vµ kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông cña ngêi mua.Thêi gian tr¶ tríc t¬ng ®èi dµi x ngµy tõ sau ngµy ký kÕt hîp ®ång hoÆc sau ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc. Víi môc ®Ých do ngêi b¸n thiÕu vèn.ViÖc hoµn tr¶ sè tiÒn øng tríc ph¶i quy ®Þnh râ trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng: tr¶ 1 lÇn hay nhiÒu lÇn. nÕu tr¶ nhiÒu lÇn ph¶i tÝnh thêi h¹n tÝn dông trung b×nh.Gi¸ hµng ph¶i ®îc chiÕt gi¸ so víi gi¸ b¸n tr¶ ngay.2. . mçi lÇn hoµn tr¶ b»ng bao nhiªu %. §Æc ®iÓm: . ngêi mua cÊp tÝn dông cho ngêi b¸n. . g¾n víi viÖc giao hµng hay t¸ch rêi. 30 .

C«ng thøc gi¶m gi¸: DP = {PA[(1+R)N -1]}/Q Trong ®ã: DP = gi¸ ®îc chiÕt trªn mét ®¬n vÞ hµng ho¸ PA = Sè tiÒn øng tríc R = L·i suÊt N = Thêi h¹n cÊp tÝn dông øng tríc Q = Sè lîng hµng ho¸ cña hîp ®ång 31 .

.N = 5 th¸ng. .R = 5%/th¸ng. .Q = 1. . gi¸ ®îc chiÕt khÊu lµ 27.000 USD.VÝ dô: .PA = 100.VËy.DP = {100.000 x [(1+0.000 tÊn.000= 27.05)5 – 1]}/1.6 USD/MT.6 USD. . 32 .

Gåm cã 4 lo¹i tr¶ tiÒn ngay: a. Sau khi ngêi b¸n hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng cho ngêi vËn t¶i t¹i n¬i giao hµng chØ ®Þnh ngêi b¸n ph¸t lÖnh ®ßi tiÒn.D (Cash on 33 .2.O. ngêi mua nhËn ®îc lÖnh lËp tøc tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n.2. Thanh to¸n ngay Tr¶ tiÒn ngay bao gåm nhiÒu mèc tr¶ tiÒn khi toµn bé trÞ gi¸ hµng ho¸ ®· ®îc thanh to¸n trong kho¶ng thêi gian tõ lóc chuÈn bÞ hµng xong ®Ó bèc lªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i cho ®Õn lóc hµng ®Õn tay ngêi mua. Tr¶ tiÒn khi giao hµng gäi lµ tr¶ tiÒn C.

Hµnh vi nµy chøng minh lµ hµng hãa ®· ®îc ®Æc ®Þnh hãa. c«ng ty giao nhËn.Nh thÕ nµo lµ hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng: C¬ së ®Ó ph¸t lÖnh ®ßi tiÒn lµ ngêi b¸n ph¶i lÊy ®îc vËn ®¬n nhËn hµng ®Ó xÕp.Ngêi vËn t¶i ë ®©y ®îc hiÓu lµ: ®¹i lý vËn t¶i. ngêi b¸n ph¶i cã ®Çy ®ñ c¬ së chøng minh lµ ®· chuyÓn quyÒn së h÷u hµng 34 ho¸ sang cho ng¬i mua. . . khi ngêi b¸n chøng minh lµ ®· giao hµng cho ngêi thø 3 th× cã quyÒn ph¸t lÖnh ®ßi tiÒn...C¸c ®iÓm cÇn chó ý: . ®¹i diÖn cña ngêi mua . Trong bøc ®iÖn göi ®ßi tiÒn ngêi mua. ngêi chuyÓn chë hµng ho¸. Received for shipment Bill of Lading.

+ Giao t¹i biªn giíi .FCA (Free Carrier). + Giao cho ngêi vËn t¶i ..DAF (Delivered at Frontier).N¬i giao hµng ®îc hiÓu lµ: Trªn ®Êt liÒn t¹i c¶ng ®i.Ex-work (Exw) + Giao däc m¹n tµu . gåm: + Giao t¹i xëng kho .FAS (Free alongside Ship). 35 .nhµ m¸y.

b. Ngêi b¸n hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Ngêi mua sÏ tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n khi nhËn ®îc ®iÖn b¸o cña thuyÒn trëng lµ hµng ®· bèc xong lªn tÇu t¹i c¶ng ®i, gäi lµ C.O.B (Cash on Board)
- Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn gåm cã tµu biÓn, sµ lan, « t«, m¸y bay, xe löa... - NÕu "giao hµng trong hÇm tÇu" – FOB th× ngêi b¸n ph¶i lÊy ®îc vËn ®¬n FOB B/L hoÆc "giao hµng trªn boong tµu" FOD B/L (Free on Board hoÆc Free on Deck). Còng cã thÓ giao hµng trªn toa tÇu ho¶ "t¹i ga biªn giìi” cña níc ngêi xuÊt khÈu.
36

c. Tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ: D/P (Documents against Payment): Cã 2 c¸ch:

- Sau khi hµng "Free on Board" ngêi b¸n lËp chøng tõ göi hµng (Shipping documents) hay chøng tõ thanh to¸n (Payment documents) göi trùc tiÕp ®Õn cho ngêi mua hoÆc th«ng qua ng©n hµng. Ngêi mua sÏ thanh to¸n tiÒn khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ. - Nh lo¹i trªn, song sau khi nhËn ®îc chøng tõ hµng ho¸ 5 ®Õn 7 ngµy ngêi mua míi tiÕn hµnh tr¶ tiÒn. D/P x ngµy -> dïng cho c¸c lo¹i hµng ho¸ phøc t¹p.
37

d. Tr¶ tiÒn sau khi nhËn dîc hµng t¹i c¶ng ®Õn (C.O.R- Cash on Receipt).

Kh¸i niÖm nhËn hµng lµ kh¸i niÖm hÕt søc m¬ hå. N¬i nhËn hµng cã thÓ lµ níc ngêi b¸n, níc ngêi mua hoÆc trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña ngêi mua ®a ®Õn. V× vËy trong bu«n b¸n quèc tÕ nÕu ta lµ ngêi b¸n th× kh«ng nªn ¸p dông. Vµ nÕu lµ ngêi mua th× nªn ¸p dông v× c¸ch nµy rÊt cã lîi cho ngêi mua. VÊn ®Ò nhËn hµng thêng rÊt phøc t¹p.
38

Thanh to¸n sau Lµ thêi gian tr¶ tiÒn sau 5 mèc tr¶ tiÒn ngay + x ngµy.3.D) . Tr¶ tiÒn sau thùc chÊt lµ ngêi xuÊt khÈu cÊp tÝn dông cho ngêi nhËp khÈu.2. NhÊt lµ ®èi víi hîp ®ång mua thiÕt bÞ phøc t¹p. 39 .Mua chÞu 60 ngµy D/A (kÓ tõ ngµy chÊp nhËn chøng tõ). VD: Hîp ®ång ghi: .B¸n chÞu 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®iÖn b¸o hµng ®· s½n sµng ®Ó xÕp lªn tµu (30 days C. NÕu mua chÞu th× tÝnh tõ ngµy nhËn hµng lµ tèt h¬n c¶ v× víi c¸ch tÝnh nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ tèi ®a.O.

III. §iÒu kiÖn vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n. Bu«n b¸n quèc tÕ kh¸c víi bu«n b¸n trong níc ë 3 ®iÓm sau: .Hai bªn mua vµ b¸n ë 2 níc kh¸c nhau do ®ã kh«ng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hiÓu biÕt t×nh h×nh cña nhau.Hai níc kh¸c nhau cã luËt lÖ. tËp qu¸n mua b¸n kh¸c nhau do ®ã ph¶i biÕt ®Ó xö lý khi x¶y ra tranh chÊp. . . Ph¬ng thøc thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn quan träng bËc nhÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ. 40 . Lµ kh©u kÕt thóc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh.Trong bu«n b¸n quèc tÕ rñi ro x¶y ra nhiÒu h¬n so víi bu«n b¸n trong níc.

 §¶m b¶o sè tiÒn ®ã kh«ng bÞ sôt gi¸ trong nh÷ng trêng hîp ®ång tiÒn bÞ ph¸ gi¸.  Cñng cè vµ më réng quan hÖ mua b¸n. sôt gi¸.Môc tiªu chän ph¬ng thøc thanh to¸n: .  Trong c¸c ®iÒu kiÖn gièng nhau thu tiÒn vÒ cµng nhanh cµng tèt. 41 .§èi víi ngêi b¸n: chän ph¬ng thøc nh»m ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu sau:  Thu ®îc tiÒn hµng mét c¸ch an toµn vµ ch¾c ch¾n nhÊt.

chÊt lîng. thêi h¹n  Cñng cè vµ ph¸t triÓn ®îc quan hÖ bu«n b¸n Trong c¸c ®iÒu kiÖn gièng nhau. tr¶ tiÒn cµng chËm cµng tèt  42 .§èi víi ngêi mua  §¶m b¶o mua ®îc hµng ®óng sè lîng.

2.bao gåm: ng©n hµng chuyÓn tiÒn vµ ng©n hµng tr¶ tiÒn.1. con nî hay lµ ngêi muèn chuyÓn tiÒn yªu cÇu ng©n hµng ®¹i diÖn cho m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi nµo ®ã ®Õn mét n¬i nµo ®ã b»ng ph¬ng tiÖn mµ m×nh ®Ò ra. Kh¸i niÖm: Lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n mµ ngêi mua. 43 . C¸c bªn tham gia: Trong ph¬ng thøc nµy cã 3 ngêi tham gia:  Ngêi b¸n hay ngêi cung øng mét dÞch vô nµo ®ã  Ngêi mua  HÖ thèng ng©n hµng . Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn (Remittance) 1. 1.1.

3. ChuyÓn tiÒn ra níc ngoµi. Tr×nh tù 3 NHXK 4 NHNK 2 1. 44 XK NK 1 . Giao hµng 2.3.1. ViÕt th yªu cÇu chuyÓn tiÒn. 4. Tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi.

ng©n hµng më tµi kho¶n + Sè tiÒn xin chuyÓn + Tªn vµ ®i¹ chØ ngêi hëng lîi – Sè tµi kho¶n Ng©n hµng chi nh¸nh + Lý do chuyÓn tiÒn + KÌm theo c¸c chøng tõ cã liªn quan 45 .Néi dung cña yªu cÇu chuyÓn tiÒn: + Tªn vµ ®Þa chØ cña ngêi xin chuyÓn tiÒn + Sè tµi kho¶n.

. 46 .4.Trong lÜnh vùc th¬ng m¹i:  Ngêi mua chØ tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n khi nhËn ®îc tin hµng ®· s½n sµng bèc lªn tµu ®Ó chuyÓn ®i  Khi ngêi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i  Khi ngêi mua nhËn ®îc chøng tõ hµng ho¸  Sau khi nhËn ®îc hµng ho¸  Tr¶ tiÒn theo tõng phÇn cña hîp ®ång.Trong lÜnh vùc phi th¬ng m¹i: ChuyÓn tiÒn khi ®· thùc hiÖn hoÆc tríc khi thùc hiÖn dÞch vô cung øng. .1. Khi nµo chuyÓn tiÒn.

 Khi ph¬ng thøc nµy trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh cña c¸c ph¬ng thøc kh¸c.  ChØ nªn ¸p dông trong nh÷ng trêng hîp giao dÞch phi th¬ng m¹i 47 .5.1. Ngêi mua tin vµo viÖc giao hµng cña ngêi b¸n. Nªn sö dông trong c¸c trêng hîp sau:  Bªn b¸n vµ mua hoµn toµn tin cËy lÉn nhau. Trêng hîp ¸p dông Lo¹i nµy Ýt ®îc dïng trong thanh to¸n ngo¹i th¬ng v× viÖc tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña ngêi mua nªn kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi b¸n. ngêi b¸n tin vµo viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi mua.

Tr¶ b»ng ®iÖn hay b»ng th ®Òu ph¶i th«ng qua ng©n hµng lµm ngêi trung gian thùc hiÖn viÖc chuyÓn tr¶ ®ã.7. NÕu lµ mét ph¬ng thøc hç trî cho ph¬ng thøc kh¸c th× 2 bªn cïng tho¶ thuËn. PhÝ chuyÓn tiÒn NÕu ¸p dông ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn nh lµ mét ph¬ng thøc ®éc lËp th× ai chuyÓn tiÒn ngêi ®ã ph¶i tr¶ phÝ.1.M/T). Ph¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn Ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®îc dïng trong ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn gåm cã tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn (Telegraphic Transfer . tr¶ b»ng th (Mail Transfer . 1.T/T). 48 .6.

.ghi sæ.Ph¬ng thøc nµy thùc chÊt lµ h×nh thøc tÝn dông th¬ng nghiÖp mµ nêi b¸n cÊp cho ngêi mua.2. n¨m) ngêi mua sÏ dïng ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. Ph¬ng thøc më tµi kho¶n. Kh¸i niÖm: Ph¬ng thøc nµy ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ngêi b¸n më mét tµi kho¶n ghi nî bªn mua tõ viÖc cung cÊp hµng ho¸ ®Õn cung øng dÞch vô mµ 2 bªn sÏ tho¶ thuËn theo ®Þnh kú (quý. 49 .1. (Open account) 2.

Trong ph¬ng thøc nµy cã mÊy ®iÓm cÇn chó ý sau ®©y: + Kh«ng th«ng qua ng©n hµng + Ghi sæ trªn tµi kho¶n lµ nghiÖp vô hoµn toµn do ngêi b¸n tù ®Æt ra.2. + ¸p dông réng r·i trong mËu dÞch néi ®Þa. §Æc ®iÓm: . kh«ng cÇn th«ng qua ng©n hµng nªn thñ tôc ®¬n gi¶n. 50 .Tù c¸c c«ng ty ®øng ra më tµi kho¶n vµ liªn hÖ víi nhau. . Ýt dïng trong mËu dÞch quèc tÕ v× nã kh«ng cã sù b¶o ®¶m ®Çy ®ñ cho ngêi xuÊt khÈu thu tiÒn kÞp thêi.2. kh«ng theo mét nghiÖp vô cã tÝnh chÊt quèc tÕ ho¸ nh ë ng©n hµng.

2. Tr¶ tiÒn khi ®Õn h¹n thanh to¸n. 2. 3. 3 1 51 . Giao hµng vµ göi chøng tõ hµng hãa.3. Ghi vµ b¸o nî trùc tiÕp. Tr×nh tù 3 NHXK 3 2 XK NK NHNK 1.

Dùa vµo bé chøng tõ cña ngêi b¸n göi: Ho¸ ®¬n hoÆc trÞ gi¸ cña hèi phiÕu ®Ó ghi sæ.2. . .Quy ®Þnh ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn tr¶ khi thêi h¹n tÝn 52 .Quy ®Þnh ®Þnh kú mµ ngêi mua thanh to¸n cho ngêi b¸n (quÝ. n¨m) tøc lµ quy ®Þnh thêi h¹n tÝn dông mµ ngêi b¸n b¸n chÞu hµng cho ngêi mua. . §©y còng lµ c¨n cø nhËn nî.Quy ®Þnh gi¸ b¸n chÞu: gi¸ b¸n chÞu thêng cao h¬n gi¸ b¸n b»ng tiÒn mÆt v×: c¸c kho¶n rñi ro cã thÓ x¶y ra + l·i suÊt. .Trªn c¬ së ngêi mua nhËn hµng ho¸ vµ th«ng b¸o cho ngêi b¸n biÕt ®Ó ngêi b¸n ghi sæ. Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý: .4.

khiÕu n¹i båi thêng. QuyÕt to¸n tµi kho¶n CÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: .NÕu cã tranh chÊp.Thêi ®iÓm kho¸ tµi kho¶n . . ®iÒu kho¶n vÒ träng tµi cÇn cã 2 néi dung: + Träng tµi liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång + Trong tµi liªn quan tíi viÖc tranh chÊp.2. 53 . tháa thuËn c¸ch thøc thanh to¸n.Thêi gian hai bªn gÆp nhau ®Ó kho¸ sè d .Sau khi kh¼ng ®Þnh ®îc sè tiÒn nî cuèi cïng trªn tµi kho¶n.5.

2. Trêng hîp ¸p dông Ph¬ng thøc ghi sæ cã lîi cho ngêi mua h¬n ngêi b¸n.6. thanh to¸n tiÒn 54 . Chñ yÕu ®îc ¸p dông khi thanh to¸n gi÷a c¸c c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con. Sè lîng hµng ho¸ kh«ng lín. C¸c c«ng ty cã quan hÖ l©u ®êi trong bu«n b¸n.

1995) 55 .3.Nguyªn t¸c thèng nhÊt vÒ nhê thu) . Giíi thiÖu vÒ URC (Uniform Rules for Collection . . Nhê thu (Collection) 3. + LÇn 2: n¨m 1978: tªn gäi lµ Nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu (URC.Ban hµnh: LÇn ®Çu tiªn n¨m 1956: Nguyªn t¾c th«ng nhÊt nhê thu chøng tõ th¬ng m¹i.V¨n b¶n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu. a. + LÇn 1: n¨m 1967: tªn gäi lµ Nhê thu chøng tõ th¬ng m¹i.§· qua ba lÇn söa ®æi.1. 1978) + LÇn 3: n¨m 1995: tªn gäi lµ Nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu (URC.

Nhê thu cíc phÝ. . . l·i tõ c¸c hîp ®ång tÝn dông.Nhê thu kú phiÕu th¬ng m¹i.Nhê thu cæ tøc. .Nhê thu hãa ®¬n . . ¸p dông: .Nhê thu hèi phiÕu th¬ng m¹i. phÝ b¶o hiÓm 56 . tr¸i tøc.Nhê thu SÐc.b.

TÝnh chÊt ph¸p lý quèc tÕ: . . Mét khi ngêi b¸n vµ ngêi mua tháa thuËn ¸p dông th× c¸c quy ®Þnh ®ã rµng buéc c¸c bªn thùc hiÖn.c. 57 .Lµ v¨n b¶n quy t¾c mang tÝnh chÊt híng dÉn (statory codes).C¸c quy ®Þnh nµy ®îc thÓ hiÖn trªn chØ thÞ nhê thu trõ nh÷ng néi dung tr¸i víi luËt së t¹i. . . URC lµ tËp hîp c¸c nguyªn t¾c tïy ý.168 níc tuyªn bè ¸p dông.Tãm l¹i.

58 .3. §Þnh nghÜa .Lµ mét ph¬ng thøc mµ theo ®ã c¸c ng©n hµng nhËn ®îc sù ñy th¸c cña kh¸ch hµng tiÕn hµnh thu tiÒn tõ ngêi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn hoÆc yªu cÇu ngêi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn chÊp nhËn thanh to¸n theo c¸c néi dung vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong chØ thÞ nhê thu.2.

§Æc ®iÓm cña nhê thu.Nhê thu trong th¬ng m¹i chØ x¶y ra sau khi ngêi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng (lËp chøng tõ).Vai trß cña ng©n hµng chØ lµ ngêi trung gian. .3. 59 . . .C¨n cø nhê thu lµ chøng tõ (Documents) kh«ng ph¶i lµ hîp ®ång.3.

Draft). ThÕ nµo lµ chøng tõ. .3.Ngoµi ra cã c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng ph¶i lµ chøng tõ th¬ng m¹i. a. .4. .Hèi phiÕu th¬ng m¹i hoÆc hèi phiÕu ng©n hµng (Banker’s Bill of Exchange.SÐc (Cheque). 60 .Kú phiÕu th¬ng m¹i. Chøng tõ tµi chÝnh (Financial documents) .

Chøng tõ vÒ quyÒn së h÷u hµng hãa: GiÊy lu kho lu b·i. hãa ®¬n th¬ng m¹i.C¸c lo¹i chøng tõ vËn t¶i (Transport documents): Chøng tõ vËn t¶i. Chøng tõ th¬ng m¹i (Commercial documents) . . phiÕu ®ãng gãi. chøng tõ hµng kh«ng (air waybill). biªn lai tÝn th¸c (trust receipt). biªn lai bu ®iÖn (post receipt).b. 61 . . giÊy chøng nhËn xuÊt xø.C¸c lo¹i chøng tõ th¬ng m¹i nµy cßn gäi lµ chøng tõ göi hµng (shipping documents) hoÆc chøng tõ th¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ chøng tõ tµi chÝnh. seaway bill.

5. 62 . C¸c lo¹i nhê thu a.3. Nhê thu phiÕu tr¬n: a.Kh¸i niÖm: Lµ lo¹i nhê thu chØ dùa vµo chøng tõ tµi chÝnh mµ kh«ng dùa vµo chøng tõ th¬ng m¹i.

63 .a-2. 4. 2. Giao hµng vµ lËp chøng tõ giao hµng. 3. NH chuyÓn chØ thÞ nhê thu -> NH ®¹i lý -> ngêi NK. Ký ph¸t HP vµ chØ thÞ nhê thu göi ng©n hµng. Tr×nh tù tiÕn hµnh S¬ ®å: 3 NHXK Remitting bank 2 5 XK Principal 5 NHNK Collecting bank 5 1 NK Drawee 4 1. 5. Ngêi NK tr¶ tiÒn.

64 .Cã lîi cho ngêi nhËp khÈu. Mét sè nhËn xÐt vÒ ph¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n: *) ¦u ®iÓm: . s¬ sµi . .a-3. viÖc nhËn hµng kh«ng liªn quan tíi viÖc thanh to¸n.§¬n gi¶n.

kiÓm tra. + Phô thuéc vµo kh©u lu chuyÓn chøng tõ. gi¸m s¸t. 65 .QuyÒn lîi cña ngêi xuÊt khÈu kh«ng ®îc ®¶m b¶o. .Cha sö dông hÕt chøc n¨ng cña ng©n hµng. kh«ng chÞu tr¸nh nhiÖm ®«n ®èc. Ngêi nhËp khÈu cã thÓ nhËn hµng mµ kh«ng tr¶ tiÒn. Vai trß cña ng©n hµng chØ ®¬n thuÇn. . t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi mua chiÕm dông vèn .*) Nhîc ®iÓm .Cha lµ trî thñ ®¾c lùc cho ngêi nhËp khÈu.Tèc ®é tr¶ tiÒn chËm víi hai lý do: + Phô thuéc vµo thiÖn chÝ ngêi nhËp khÈu.

Hai bªn mua vµ b¸n hoµn toµn tin cËy nhau. 66 . .Cã quan hÖ néi bé víi nhau.§Ó thanh to¸n c¸c dÞch vô phÝ mµ ngêi b¸n cÊp cho ngêi mua . Trêng hîp ¸p dông .a-4.

b.Lµ ph¬ng thøc c¶i tiÕn cña ph¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n nhng kh¾c phôc mét sè nhîc ®iÓm cña nhê thu phiÕu tr¬n. NhËn xÐt: . Nhê thu kÌm chøng tõ b-1 Kh¸i niÖm Lµ lo¹i nhê thu dùa vµo chøng tõ tµi chÝnh cïng víi chøng tõ th¬ng m¹i hoÆc chØ dùa vµo chøng tõ th¬ng m¹i (trong trêng hîp nµy hãa ®¬n th¬ng m¹i thay cho hèi phiÕu). 67 .

Giao hµng mµ kh«ng giao chøng tõ. Ngêi NK tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ nÕu thÊy chøng tõ phï hîp th× tr¶ tiÒn hoÆc chÊp 68 nhËn tr¶ tiÒn vµ thu vËn t¶i 2. 3. Nh nhê thu phiÕu tr¬n. Ngêi b¸n lËp chøng tõ thanh to¸n hoÆc chøng tõ th¬ng m¹i vµ viÕt chØ thÞ nhê thu.b-2. 5. Tr×nh tù tiÕn hµnh S¬ ®å: 3 NHXK Remitting bank 2 XK Principal 5 1 5 NHNK Collecting bank 5 NK Drawee 4 1. . 4.

69 .D/P): .Dïng trong trêng hîp b¸n hµng víi ®iÒu kiÖn cÊp tÝn dông cho ngêi mua. Cã 2 lo¹i nhê thu kÌm chøng tõ: *) Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ (Documents against payment .Dïng trong trêng hîp mua hµng tr¶ tiÒn ngay. *) Nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ (Documents against acceptance .D/A): .b-3. Ngêi mua ph¶i chÊp nhËn tr¶ tiÒn vµo hèi phiÕu th× míi ®îc nhËn chøng tõ göi hµng.

b-4. VÒ chi phÝ nhê thu: cã 2 c¸ch quy ®Þnh. nÕu cã ng©n hµng cña níc thø ba th× hai bªn ph¶i tháa thuËn. chi phÝ tr¶ tiÒn do ngêi mua chÞu.Chi phÝ nhê thu ngêi b¸n chÞu. . 70 . . phÝa ng©n hµng ngêi mua th× ngêi mua chÞu.C¸c chi phÝ ph¸t sinh phÝa ng©n hµng ngêi b¸n th× ngêi b¸n chÞu.

.Kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña nhê thu phiÕu tr¬n -> ngêi b¸n kh«ng sî mÊt hµng (g¾n Thanh to¸n quèc tÕ víi vËn t¶i hµng hãa).¦u nhîc ®iÓm: *) ¦u ®iÓm . *) Nhîc ®iÓm: .Tèc ®é thanh to¸n vÉn chËm.Cha rµng buéc ngêi mua.Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng cã cao h¬n: kh«ng chÕ ngêi mua b»ng bé chøng tõ. ngêi mua cã thÓ nhËn hµng vµ cã thÓ kh«ng. . Lu ý: nªn sö dông b¶n Quy t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu URC 1995 No 522 71 .

4.UCP 600 2007 ICC 2. 2.eUCP 1.nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh L/C: * bé tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh L/C * c¸c nguån ph¸p lý kh¸c ®îc dÉn chiÕu trong L/C.0 2002 ICC Article 19 UCP 500.TÝnh chÊt ph¸p lý cña tËp qu¸n quèc tÕ icc Bé tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh L/C 1.ISBP 681 2007 ICC 3.URR 525 1995 ICC 72 .1 2007 ICC 4. 1. 2. 4. 3. UCP 500 1993 ICC ISBP 645 2003 ICC eUCP 1. Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ (Letter of Credit – L/C) C¸c nguån ph¸p lý quèc tÕ ®iÒu chØnh l/c 1.

§· qua 6 lÇn söa ®æi: 1951.1.UCP 600. 73 . . 1962.ICC) ban hµnh. a) Ban hµnh . 1974. Giíi thiÖu vÒ UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary credits) .1993 và 2007.UCP lÇn ®Çu tiªn ®îc c«ng bè vµo n¨m 1933 do Phßng th¬ng m¹i quèc tÕ (International Chamber of Commerce . Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ (Letter of Credit – L/C) 4.4.V¨n b¶n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. 1983 .

b. bæ sung hay huû bá c¸c néi dông cña L/C ph¶i cã sù ®ång thuËn. 3.Mét sè quy ph¹m b¾t buéc kh«ng thÓ lµm tr¸i b¶n chÊt cña thanh to¸n b»ng L/C. * mäi viÖc söa ®æi. 4. TÝnh chÊt ph¸p lý cña UCP: 1.Lµ tËp qu¸n quèc tÕ. + kh«ng ¸p dông mét hay mét sè ®iÒu kho¶n hoÆc quy t¾c cña bé tËp qu¸n. kh«ng b¾t buéc. * nÕu ¸p dông. + cã thÓ kh¸c c¸c ®iÒu kho¶n hoÆc c¸c quy t¾c cña bé tËp qu¸n.TÝnh chÊt ®ång thuËn: * tuú ý lùa chän. nhng ph¶i ®ång thuËn. * c¸ch ¸p dông +theo c¸c ®iÒu kho¶n hoÆc quy t¾c cña bé tËp qu¸n. dÉn chiÕu vµo L/C. 5.Mèi quan hÖ gia bé tËp qu¸n vÒ L/C vµ luËt quèc gia: 74 . 2.C¸c quy ph¹m tuú ý lùa chän ¸p dông.

®Æc ®iÓm cña söa ®æi lÇn thø 6 cña ucp
1- lo¹i bá c¸c néi dung kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông cña UCP 600. 2- Gi¶m thiÓu m©u thuÉn 3- Gi¶m thiÓu c¸c trïng l¾p kh«ng cÇn thiÕt. 5- tinh gi¶n c¸c ®iÒu kho¶n. 6- Lîc bá lêi van rêm rµ.

75

c¸c néi dung míi cña uCP 600
1- ®iÒu 4b UCP600: “ NHPH kh«ng khuyÕn khÝch mäi cè g¾ng ®-

a c¸c van b¶n hîp ®ång c¬ së, ho¸ ®¬n chiÕu lÖ vµ c¸c chøng tõ t¬ng tù nh lµ phËn cÊu thµnh cña L/C” 2- ®iÒu 9b ucp 600: NHTB ph¶i kiÓm tra tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi cña söa ®æi. Lý do, néi dung söa ®æi lµ bé phËn cÊu thµnh cña néi dung l/c
3- ®iÒu 9c ucp 600:

* NHTB 2 ph¶i kiÓm tra tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi cña th«ng b¸o. * nhtb 2 ph¶i ph¶n ¶nh chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C vµ cña söa ®æi l/c. 4- ®iÒu 10f UCP 600: Quy ®Þnh thêi gian cã hiÖu lùc cña söa ®æi sÏ kh«ng ®îc ng©n hµng xem xÐt ®Õn
76

C¸c ®iÒu kho¶n míi cña ucp 600
®iÒu kho¶n 2 : ®Þnh nghÜa
nªu ra 15 kh¸I niÖm liªn quan ®Õn chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ cña th tÝn dông: 1.1- Chñ thÓ :advising bank, applicant, beneficiary, confirming bank, issuing bank, Nominated bank, presenter. 1.2- kh¸ch thÓ: credit, honour, negotiation, confirmation, presentation, complying presentation, banking day. CÇn chó ý trong vËn dông: 1- advising bank : theo yªu cÇu cña ng©n hµng ph¸t hµnh . 2- second advising bank : cha ®Þnh nghÜa. 3- Banking day.... “ ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn quy t¾c nµy”, vËy c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®ªn L/c cã tÝnh kh«ng? 4- nominated bank : néi hµm cña sù chØ ®Þnh rÊt réng, thêng gåm cã : + presentation : lµ chuyÓn giao chøng tõ thuéc L/C

77

+ complying presentation cã nghÜa lµ +viÖc xuÊt trinh chøng tõ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña tÝn dông.+ negotiation : th¬ng lîng thanh to¸n @ Ng©n hµng chØ ®Þnh ( negotiating bank ) th¬ng lîng mua hèi phiÕu cña ngêi thô hëng hèi phiÕu víi mét gi¸ tho¶ thuËn. ng©n hµng chØ ®Þnh øng tiÒn tríc cho ngêi thô hëng tÝn dông. gäi lµ chiÕt khÊu hèi phiÕu vµ tr¶ tiÒn ngay. +víi c¸c ®iÒu kho¶n cã thÓ ¸p dông cña quy t¾c nµy vµ +víi TËp qu¸n ng©n hµng tiªu chuÈn quèc tÕ + honour: + Tr¶ tiÒn ngay + Cam kÕt tr¶ sau + ChÊp nhËn hèi phiÕu  BÊt cËp: ph¸t hµnh L/C vµ söa ®æi lµ gi? 78 . ¸p dông trong hai trêng hîp: + kh«ng dïng hèi phiÕu lµ ph¬ng tiÖn ®ßi tiÒn + cho vay giÊy tê thanh to¸n trªn ®êng ®i. @ Dùa vµo chøng tõ xuÊt trinh.

.c¸ch x¸c nhËn chøng tõ. .TÝn dông lµ kh«ng thÓ huû bá cho phï hîp víi ®Þnh nghÜa vÒ l/c trong ®iÒu 2 ucp 600.cho phÐp dïng c¸c thuËt ng “ h¹ng nhÊt”.. .c¸c thuËt ng vÒ thêi gian. .Lo¹i bá ®iÒu 6a UCP 500.kh¸c víi ®iÒu 2 UCP 500.vµo kho¶ng”: kh¸c ®iÒu 46c ucp 500 79 . “næi tiÕng”.c¸ch ký chøng tõ.kh¸I niÖm ng©n hµng ®éc lËp.kh¸c víi ®iÒu 20 UCP 500. ..Gi¶I thÝch Tõ “ vµo .®iÒu kho¶n 3 : c¸c gi¶I thÝch gi¶I thÝch c¸c quy ®Þnh ph¸p lý thêng gÆp trong l/c nh : . . ®Ó chØ t c¸ch ngêi ph¸t hµnh chøng tõ. trõ ngêi thô hëng.

ngêi më th tÝn dông).c. Néi dung chÝnh cña UCP: - Nh÷ng ®iÒu kho¶n mang tÝnh chÊt b¾t buéc (binding clauses): + Lµ nh÷ng quy ®Þnh mµ c¸c bªn liªn quan trong th tÝn dông buéc ph¶i tu©n thñ. NH chiÕt khÊu) 80 . nÕu lµm tr¸i sÏ kh«ng hîp lÖ vµ sÏ mÊt quyÒn tõ chèi thanh to¸n chøng tõ (®èi víi NH ph¸t hµnh. hoÆc sÏ kh«ng ®îc tr¶ tiÒn (®èi víi ngêi hëng lîi.

. 81 .§iÒu kho¶n nãi lªn tÝnh ®éc lËp cña L/C víi hîp ®ång mua b¸n (§iÒu 4).C¨n cø tr¶ tiÒn duy nhÊt lµ chøng tõ vµ c¸c chøng tõ ®îc xuÊt tr×nh ph¶i phï hîp hoµn toµn víi c¸c ®iÒu kiÖn cña th tÝn dông.VÝ dô: . (§iÒu 2) .Theo UCP 600 ngêi ph¸t hµnh L/C ph¶i lµ ng©n hµng th¬ng m¹i.

NÕu ®iÓm nµy kh«ng ghi râ trong L/C th× ®îc hiÓu nh lµ qui ®Þnh trong UCP600.Nh÷ng ®iÒu kho¶n mang tÝnh tuú ý lùa chän (optoin clauses) + Lµ nh÷ng ®iÒu mµ c¸c bªn liªn quan trong L/C ®îc quyÒn xem xÐt vµ lùa chän ¸p dông hay kh«ng ¸p dông. hoÆc bæ sung thªm c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn.. + Néi dung c¸c ®iÒu kho¶n nµy thêng quy ®inh: “trõ khi tÝn dông qui ®Þnh kh¸c. NÕu tÝn dông cho phÐp ...” 82 .

nhng nÕu tÝn dông cho phÐp th× ng©n hµng sÏ chÊp nhËn .VÒ nguyªn t¾c NH kh«ng chÊp nhËn vËn ®¬n chiÓu theo hîp ®ång thuª tµu (Charter party .VÝ dô: . B/L). 83 .

Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tháa thuËn theo ®ã mét ng©n hµng (ng©n hµng më th tÝn dông) theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng (ngêi yªu cÇu më th tÝn dông) hoÆc nh©n danh chÝnh m×nh cam ket sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi thø ba (ngêi hëng lîi) hoÆc ph¶i chÊp nhËn hèi phiÕu do ngêi hëng lîi ký ph¸t vµ tr¶ tiÒn khi Đơn yêu cầu ®¸o h¹n víi ®iÒu kiÖn c¸c chøng tõ do ngêi hëng Letter of lîi lËp vµ phát hànhlµ L/C xuÊt tr×nh ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh credit trong L/C. NK Luật Việt nam -Luật dân sự 2005 -Pháp lệnh ngoại hối 2005.4. Kh¸i niÖm .2. NĐ 131/2005/NĐ-CP về quản lý ngoại hối 84 NHPH Tập quán quốc tế XK .

For Remittance (®Ó chuyÓn tiÒn) .For Guarantee (®Ó ®¶m b¶o.4. b¶o l·nh) Yªu cÇu cña chÝnh b¶n th©n ng©n hµng (acting on its own behalf) 85 . For Credit (®Ó nhËp khÈu) . C¸c bªn cã liªn quan a.3. Ngêi xin më L/C (the applicant for credit) lµ ngêi nhËp khÈu.

b. Ng©n hµng th«ng b¸o (advising bank). 86 . e. Ng©n hµng ph¸t hµnh th tÝn dông (issuing bank). c. Ng©n hµng chØ ®Þnh ( Nominated bank) f. Ng©n hµng x¸c nhËn (confirming bank). Ngêi hëng lîi L/C (the benificiary). d.

mét c«ng cô quan träng cña ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ a. 87 .4.4. Kh¸i niÖm: Th tÝn dông (Letter of Credit .L/C) lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý. theo ®ã Ng©n hµng ph¸t hµnh cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi víi ®iÒu kiÖn lµ ngêi hëng lîi xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ thanh to¸n ®óng h¹n vµ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong L/C. Th tÝn dông th¬ng m¹i .

ý nghÜa: . . Telex. . . Swift.. .C¨n cø tr¶ tiÒn cña L/C th¬ng m¹i lµ c¸c chøng tõ. Chøng th ph¶i b»ng v¨n b¶n (qua ®iÖn tÝn: by cable.Lµ mét chøng th: c¸c d¹ng L/C kh«ng b»ng chøng th ®Òu v« gi¸ trÞ. 88 .Lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn cã ®iÒu kiÖn vµ cã thêi h¹n.Lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn hoÆc lµ mét chÊp nhËn tr¶ tiÒn chø kh«ng ph¶i lµ mét lêi høa.) míi cã gi¸ trÞ. Ngêi ph¸t hµnh th tÝn dông ph¶i lµ NHTM. song cã thÓ cho mét hay nhiÒu ngêi hëng lîi.b.Do mét ngêi ph¸t hµnh.

L/C cã sau (Baby). 89 . .c.H§ lµ c¬ së cña L/C: NÕu hîp ®ång qui ®Þnh thanh to¸n theo L/C th× L/C ra ®êi. . TÝnh chÊt cña L/C. nhng mét khi ®· ®îc h×nh thµnh th× ®éc lËp hoµn toµn víi H§MB. Hîp ®ång ph¶i cã tríc (Master).L/C ®îc h×nh thµnh dùa trªn c¬ së cña H§MB. . ngêi mua khi hoµn tr¶ tiÒn cho NH chØ dùa vµo c¸c chøng tõ vµ L/C ngoµi ra kh«ng dùa vµo H§ hay bÊt kú mét hµnh vi th¬ng m¹i nµo kh¸c.L/C ®éc lËp víi Hîp ®ång: Khi NH tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n.

-> Ng©n hµng HK chØ ®Þnh tÇu.d. Néi dung cña L/C .HK . 90 . + Unimex Laocai yªu cÇu C«ng ty Lombard söa ®æi L/C.C«ng ty HK ®Ò nghÞ: + §æi FOB HP -> C&F HK + Ph¬ng thøc TT= L/C. Th tÝn dông ph¶i cã test H§TM T¹m nhËp t¸i xuÊt UNIMEX lµo cai L/C T©y ®« Qu¶ng Ch©u DAF by cash FOB HP C«ng ty Lombard/HK Yªu cÇu söa ®æi L/C NH th«ng b¸o L/C ViÖt Nam L/C Delta NH ph¸t hµnh L/C .Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý.

+ Lµ c¨n cø ®Ó ngêi b¸n xem ngêi nhËp khÈu më L/C cã ®óng h¹n hay kh«ng. §iÓm nµy cã ý nghÜa trong viÖc lùa chän nguån luËt khi cã tranh chÊp x¶y ra.§Þa ®iÓm më L/C: lµ n¬i mµ NH më L/C viÕt cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu. 91 . §©y lµ mét néi dung kh¸ quan träng v× nã lu«n ®îc dÉn chiÕu vµo trong c¸c chøng tõ thanh to¸n mµ ngêi b¸n lËp ra vµ th tõ giao dÞch cña 2 bªn. ®Þa ®iÓm vµ ngµy më L/C: .d-1.Ngµy më L/C: cã 3 ý nghÜa: + Lµ ngµy b¾t ®Çu ph¸t sinh cam kÕt cña NH ®èi víi ngêi xuÊt khÈu.TÊt c¶ c¸c th tÝn dông ®Òu ph¶i cã sè hiÖu riªng cña nã. . Sè hiÖu. + Lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. .

dï cho ®îc m« t¶ hoÆc ®Æt tªn nh thÕ nµo lµ kh«ng thÓ hñy bá…. -§iÒu 6 cña UCP 500 qui ®Þnh lo¹i L/C: nÕu kh«ng nãi râ nã lµ lo¹i g× th× c¸c bªn ®îc hiÓu lµ lo¹i kh«ng hñy ngang. -§iÒu 2 UCP 600: TÝn dông lµ bÊt cø mét sù tháa thuËn nµo.Ph¶i kiÓm tra lo¹i L/C khung sau ®ã míi ®Õn c¸c lo¹i cô thÓ.d-2. 92 . Lo¹i L/C: . Lo¹i L/C c¬ b¶n nhÊt lµ lo¹i L/C kh«ng huû ngang.

(§iÒu 46 UCP 500). about dïng cho bÊt cø sù viÖc g×. on. §iÒu 3. c¸c tõ on.Muén nhÊt vµ sím nhÊt. Thêi h¹n giao hµng. Cã nhiÒu c¸ch ghi: . lÊy ngµy ghi chó 93 ®Çu tiªn lµ ngµy B/L . UCP 600.d-3. + Sím nhÊt lµ ®îc hiÓu lµ 10 ngµy tríc ngµy ghi trong hîp ®ång + Muén nhÊt cã thÓ ghi ngµy cuèi cïng lµ ngµy bao nhiªu: The latest date of Shipment is … -Trong vßng (During. nÕu cã nhiÒu ngµy ghi chó. ngµy bèc hµng lªn tµu. x¶y ra trong 1 giai ®o¹n 5 ngµy d¬ng lÞch tríc vµ sau ngµy quy ®Þnh .§èi víi nh÷ng vËn ®¬n cã in trªn mÆt tríc tê vËn ®¬n: ON - BOARD th× ngµy ph¸t hµnh vËn ®¬n lµ ngµy giao hµng. about): Theo UPC 500 ®îc phÐp ± 5 ngµy.

NÕu kh«ng quy ®Þnh th× ngµy ®ã lµ 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng (§iÒu 14c UCP 600). VD: giao hµng bµy 1/1 th× ngµy 21/1 xuÊt tr×nh. Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ: . .d-4. . LÊy con dÊu bu ®iÖn lµm c¬ së ngµy xuÊt tr×nh.Lµ thêi h¹n mµ ngêi b¸n cã nghÜa vô ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ ®Õn ®Þa ®iÓm thanh to¸n hay ®Þa ®iÓm kiÓm tra chøng tõ.Ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ ph¶i ®îc quy ®Þnh trong th tÝn dông.Ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña LC. 94 .

95 .d-5. Thêi h¹n tr¶ tiÒn Cã thÓ tr¶ tiÒn ngay hoÆc tr¶ tiÒn sau: -Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m trong thêi h¹n cña LC nÕu nh tr¶ ngay. Trêng hîp nµy hèi phiÕu kú h¹n ph¶i ®îc xuÊt tr×nh ®Ó chÊp nhËn trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. -N»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña LC nÕu nh tr¶ sau.

. .CÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét thêi h¹n hiÖu lùc L/C hîp lý võa tr¸nh ®äng vèn cho ngêi NK.d-6. võa t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi XK lËp vµ xuÊt tr×nh chøng tõ ®óng h¹n.Lµ thêi h¹n mµ ngân hàng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. nÕu ngêi b¸n xuÊt tr×nh chøng tõ trong thêi h¹n ®ã phï hîp víi quy ®Þnh trong L/C. Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. 96 . Thêi h¹n hiÖu lùc L/C ®îc tÝnh tõ ngµy më L/C cho ®Õn ngµy L/C hÕt h¹n hiÖu lùc.

Ngµy giao hµng ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C vµ kh«ng thÓ trïng víi ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc.Hai ngµy nµy l¹i phô thuéc vµo ngµy giao hµng. 97 .Mét thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C hîp lý phô thuéc vµo: . . .Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc hîp lý.Ngµy më L/C hîp lý.

ph¸t hµnh.TÝnh chÊt. th«ng b¸o L/C ®Õn ngêi b¸n. ph¬ng thøc kinh doanh cña ngêi XK. n¬i giao hµng.Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó ngêi NK më L/C. ngêi b¸n.Ngµy më L/C hîp lý phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau. 98 . Sè ngµy nµy l¹i phô thuéc vµo ®Þa ®iÓm níc ngêi mua. ®iÒu kiÖn giao nhËn vËn t¶i. ®Æc ®iÓm hµng hãa NK. . .

Thêi gian nµy tèi thiÓu ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n 21 ngµy lµm viÖc (theo ®iÒu 14c UCP 600).Ngµy hÕt h¹n hîp lý phô thuéc : .Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc cña L/C ph¶i sau ngµy giao hµng mét thêi h¹n hîp lý.§iÒu 14b UCP 600) 99 . Cô thÓ: Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó lËp chøng tõ (3 ®Õn 4 ngµy) Ng©n Ng©n §Þa Sè hµng th«ng b¸o kiÓm tra chøng tõ (2 ngµy) hµng chuyÓn chøng tõ ®i (5 ®Õn 7 ngµy) ®iÓm thanh to¸n ngµy cÇn thiÕt ®Ó NHPH kiÓm tra vµ thÓ hiÖn ý chÝ cã thanh to¸n hay kh«ng (5 ngµy.

kh«ng cã tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi sÏ kh«ng ®îc ng©n hµng chÊp nhËn thanh to¸n. NÕu kh«ng thèng nhÊt. CÇn chó ý: .Tªn ®¬n vÞ tiÒn lÖ. . thèng nhÊt víi nhau.d-7. Lµ sè tiÒn mµ NH cam kÕt tr¶ cho ngêi b¸n. 100 . Sè tiÒn cña tÝn dông.NÕu ghi b»ng ®ång tiÒn nµy mµ tr¶ b»ng ®ång tiÒn kh¸c th× ph¶i qui ®Þnh TGH§.Sè tiÒn ph¶i ghi võa b»ng sè vµ b»ng ch÷. .

hëng víi sè tiÒn lµ 157. kh«ng nªn ghi mét sè tiÒn díi d¹ng tuyÖt ®èi. vÝ dô “Chñng t«i më cho Tæng c«ng ty XNK T¹p phÈm (Hµ Néi) ë 36 phè Bµ TriÖu Hµ Néi 1 th tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang. . NÕu 1 tÝn dông cho phÐp giao hµng tõng phÇn. Nh÷ng tõ “kho¶ng chõng” (about).T¬ng ®èi so víi sè lîng hµng ho¸. c. vµ trõ khi ®iÒu b nãi trªn ®îc ¸p dông th× mét dung sai 5% gi¶m bít cña sè tiÒn tÝn dông sÏ ®îc thanh to¸n miÔn lµ tÝn dông qui ®Þnh sè lîng hµng ho¸ ph¶i giao ®ñ (in full) vµ ®¬n gi¸ th× kh«ng ®îc chiÕt gi¸ (unchange price).Xem ®iÒu 30 cña UCP 600 a.268 ®« la Mù” . ®é chõng (approximately) hoÆc nh÷ng tõ t¬ng tù ®îc dïng ®Ó chØ møc ®é sè tiÒn xª dÞch h¬n kÐm  10%. 101 .C¸ch ghi sè tiÒn cña th tÝn dông.

NÕu hµng hãa ®îc chuyªn trë trªn cïng nhiÒu ph¬ng tiÖnvËn t¶i.d-8.Nªn quy ®Þnh râ viÖc thanh to¸n nh thÕ nµo. VÝ dụ: Cø mçi lÇn giao hµng lµ mét lÇn thanh to¸n hay më LC cho tÊt c¶ c¸c chuyÕn giao hµng (Package LC hay Peberred LC). . C¸ch giao hµng. cïng mét n¬i hµng ®Õn sÏ kh«ng ®îc coi lµ giao tõng phÇn. .Cã 2 c¸ch quy ®Þnh viÖc giao hµng: + Giao tõng phÇn (Partial Shipment). cïng chung mét chuyÕn hµnh tr×nh. + Giao hµng nhiÒu lÇn (Instalment Shipments) lµ viÖc giao hµng chia ra lµm nhiÒu lÇn trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh nµo ®ã. 102 . ®iÒu kiÖn chuyÓn t¶i.

. miÔn lµ toµn bé hµnh tr×nh cña hµng hãa chØ dïng cïng mét vËn t¶i ®¬n. . NH sÏ chÊp nhËn c¸c vËn đ¬n đêng biÓn cã ghi lµ hµng hãa sÏ ®îc chuyÓn t¶i. 103 .Trõ khi th tÝn dông ghi cÊm chuyÓn t¶i.ChuyÓn t¶i theo UCP 600 cã nghÜa lµ dì hµng xuèng (Unloarding) vµ bèc l¹i hµng sang tõ con tµu nµy sang con tµu kh¸c trong mét hµnh tr×nh vËn t¶i biÓn tõ c¶ng bèc tíi c¶ng dì hµng quy ®Þnh.

Néi dung vÒ chøng tõ. 104 .VÒ bé chøng tõ. UCP 600) + Sè lîng mçi lo¹i chøng tõ. .§©y lµ néi dung quan träng v× nã lµ b»ng chøng chøng minh ngêi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ lµm ®óng nh÷ng néi dung quy ®Þnh cña th tÝn dông. . NH thêng yªu cÇu ngêi xuÊt khÈu ph¶i ®¶m b¶o: + Chøng tõ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C + Chøng tõ phï hîp víi c¸c quy t¾c cã thÓ ¸p dông trong tËp qu¸n + Néi dung gi÷a c¸c chøng tõ kh«ng ®îc m©u thuÉn nhau (®iÒu 14d. Vµ lµ c¨n cø ®Ó NH dùa vµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n nÕu bé chøng tõ phï hîp víi LC.d-9.

105 .Ngoµi nh÷ng néi dung kÓ trªn.VÝ dô: Trong LC cã mét néi dung sau: “Chñng t«i ®ång ý tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn cho ngµi nhng víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c ngµi ph¶i chÞu phÝ”. C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c.d-10. . khi cÇn thiÕt ng©n hµng më LC vµ ngêi nhËp khÈu cã thªm nh÷ng néi dung kh¸c. .

4. Tr×nh tù.5. (2) Ng©n hµng më L/C (8) (7) (1) (4) (5) (6) Ng©n hµng th«ng b¸o L/C (6) (5) (3) Ngêi nhËp khÈu Ngêi xuÊt khÈu 106 .

Ngêi NK lµm ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnh L/C.Më cã ®iÒu kiÖn : + Mua b¸n qua trung gian: ngêi b¸n ph¶i ®Æt cäc + Cung < CÇu. + Gi¸ c¶ trªn thÞ trêng quèc tÕ t¨ng.Bíc 1 . */ Më cã ®iÒu kiÖn hay kh«ng cã ®iÒu kiÖn: . 107 . + C¸c hµng hãa quý vµ hiÕm + Hµng hãa n»m trong danh môc cÊm vËn cña níc thø 3 ®èi víi 1 trong 2 níc.

+ B¸n chÞu. */ C¨n cø ®Ó ph¸t hµnh L/C. 108 . gi¸ gi¶m.Më kh«ng ®iÒu kiÖn : + ThÞ trêng thuéc vÒ ngêi mua. */ Tháa thuËn më L/C s¬ bé hay kh«ng. + Thanh to¸n b»ng tiÒn vay nî vµ viÖn trî..

*/ Ký quü.GiÊy chøng nhËn nguån gèc ngo¹i tÖ.*/ Thñ tôc: .§¬n . */ Theo dâi ng©n hµng ®· më L/C hay cha. 109 .ñy nhiÖm chi .Hîp ®ång .

Ph¸t hµnh L/C .Th«ng b¸o L/C vµ chuyÓn b¶n gèc cho ngêi b¸n .VÊn ®Ò kiÓm tra L/C: + Cña Ng©n hµng th«ng b¸o + Cña ngêi b¸n 110 .Ph¸t hµnh L/C b»ng Swift Bíc 3 .Ph¸t hµnh L/C b»ng th .Ph¸t hµnh L/C b»ng ®iÖn .Bíc 2 .

111 .Dùa vµo hîp ®ång mua b¸n ®Ó giao hµng. Bíc 5 .Giao hµng.LËp vµ xuÊt tr×nh chøng tõ tíi NH ph¸t hµnh. .Dùa vµo L/C ®Ó giao hµng.Bíc 4 . .

nÕu phï hîp víi L/C th× tiÕn hµnh thanh to¸n. sè lo¹i.Thùc tiÔn t¹i ViÖt Nam.C¸c chøng tõ phï hîp víi L/C ph¶i ®¶m b¶o 3 yªu cÇu sau: + Sè lîng..Ng©n hµng ph¸t hµnh kiÓm tra chøng tõ. 112 . . néi dung cña chøng tõ ph¶i phï hîp víi L/C + Néi dung cña chøng tõ kh«ng ®îc m©u thuÉn nhau + C¸c chøng tõ lËp ra ph¶i phï hîp víi c¸c luËt lÖ tËp qu¸n cña mçi lo¹i chøng tõ. Bíc 6 .

QUY TRiNH TTQT BẰNG L/C THEO TẬP QUÁN NHTMVN NHTB Advising Bank  5 NHPH Issuing Bank 8   5 6 Chi nh¸nh 7 8  H§ NHPH 6 NK Applicant 7 XK Benificiary 4 113 .

§Þa ®iÓm thanh to¸n ë níc ngêi b¸n Ng©n hµng th«ng b¸o (1) Ngêi b¸n (2) 1. Ng©n hµng më L/C hoµn tr¶ l¹i tiÒn cho NHTB (3) (4) Ng©n hµng më L/C 114 . 4. NHTB tr¶ tiÒn ngêi b¸n. NHTB chuyÓn chøng tõ thanh to¸n. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n 2. 3.

3. 4. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n (2) (3) Ng©n hµng më L/C 2.§Þa ®iÓm thanh to¸n ë níc ngêi mua Ng©n hµng th«ng b¸o (1) Ngêi b¸n (4) 1. NHTB chuyÓn chøng tõ thanh to¸n. NH më L/C tr¶ tiÒn cho ngêi XK 115 .

XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n 2. 3. 4.§Þa ®iÓm thanh to¸n ë níc ngêi NK ¸p dông T/T reimbursement Ng©n hµng th«ng b¸o (1) Ngêi b¸n (4) (2) (3) Ng©n hµng më L/C 1. khi nhËn ®îc x¸c nhËn cña NHTB 116 . NH më L/C dïng T/T hay M/T ®Ó tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. NHTB ®iÖn x¸c nhËn chøng tõ thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi th tÝn dông sau ®ã chuyÓn chøng tõ thanh to¸n cho ng©n hµng më L/C.

a. L/C kh«ng thÓ hñy ngang (irrevocable L/C): lµ lo¹i L/C mµ khi Ng©n hµng ®· më ra th× ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n trong thêi h¹n hiÖu lùc cña nã – kh«ng cã quyÒn söa ®æi bæ sung hoÆc hñy bá L/C ®ã nÕu cha ®îc sù ®ång ý cña c¸c bªn cã liªn quan. L/C cã thÓ hñy ngang (revocable L/C).4.Mét th tÝn dông kh«ng quy ®Þnh nã lµ lo¹i g× th× ®¬ng nhiªn ®îc hiÓu lµ L/C kh«ng hñy ngang (irrevocable L/C). 117 . C¸c lo¹i L/C. b. .6.

cã x¸c nhËn (confirmed irrevocable L/C): lµ lo¹i L/C kh«ng hñy ngang ®îc NH kh¸c ®¶m b¶o tr¶ tiÒn hoÆc cam kÕt tr¶ tiÒn theo yªu cÇu cña ng©n hµng ph¸t hµnh. d.Trªn Hèi phiÕu ph¶i ghi c©u: “miÔn truy ®ßi ngêi ký ph¸t” (without recourse to drawer). L/C kh«ng hñy ngang.c. . L/C kh«ng hñy ngang miÔn truy ®ßi (irrevocable without recourse L/C): khi Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ®· tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi th× mÊt quyÒn truy ®ßi l¹i sè tiÒn ®ã trong bÊt kú trêng hîp nµo. 118 .

VÝ hiÖu dô: L/C = 10.000 USD current at any time: cã gi¸ trÞ bÊt cø lóc nµo. + TuÇn hoµn b¸n tù ®éng. .Cã hai c¸ch céng dån sè d: + §îc phÐp céng dån sè d + Kh«ng ®îc phÐp céng dån sè d . + TuÇn hoµn h¹n chÕ.Cã 3 c¸ch tuÇn hoµn: + TuÇn hoµn tù ®éng.e. 119 . L/C tuÇn hoµn (Revolving L/C): lµ lo¹i L/C mµ sè tiÒn cña L/C ®îc tù ®éng cã gi¸ trÞ trë l¹i nh cò sau khi ngêi hëng lîi L/C ®· sö dông xong hoÆc L/C ®· hÕt thêi h¹n lùc.

. + Trong gia c«ng hµng xuÊt khÈu.. . . 120 . . .Trong L/C 2 cã ghi c©u: “TÝn dông nµy ®èi øng víi L/C sè . t¹i Ng©n hµng . Nã chØ cã hiÖu lùc khi mét L/C thø hai ®èi øng víi nã ®îc më ra. ..”.Trong L/C 1 cã ghi c©u: “TÝn dông nµy chØ cã gi¸ trÞ khi ngêi hëng lîi ®· më l¹i mét L/C ®èi øng víi nã ®Ó cho ngêi më L/C nµy hëng mét sè tiÒn lµ . L/C ®èi øng (Reciprocal L/C): lµ lo¹i L/C më ra cha cã hiÖu lùc ngay. më ngµy .. . ..Trêng hîp ¸p dông: + Trong ph¬ng thøc hµng ®æi hµng.”.f. . . . .

chÊp nhËn tr¶ sau hay chiÕt khÊu Ng©n hµng chuyÓn nhîng. 121 .g. L/C chuyÓn nhîng (transferable L/C): .lµ lo¹i L/C mµ trong ®ã quy ®Þnh ngêi hëng lîi ®Çu tiªn cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng më L/C hoÆc ng©n hµng tr¶ tiÒn. chuyÓn nhîng toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cho mét hay nhiÒu ngêi kh¸c hëng lîi (§iÒu 48 UCP 500).

- ChuyÓn nhîng t¹i níc ngêi b¸n
A

B
C

transferable order

transferable L/C

XK
Hîp ®ång ngo¹i

NK

- §iÓm cÇn chó ý: + Ngêi chuyÓn nhîng vµ ngêi thô hëng cïng mét quèc gia + §ång tiÒn chuyÓn nhîng ph¶i cïng chuyÓn sang néi tÖ. + Tû gi¸. + Chøng tõ.
122

- ChuyÓn nhîng qua níc thø ba.
360.000 USD

transferable order VN Hµng hãa MAL

TQ

- TQ ký hîp ®ång mua b¸n theo ®iÒu kiÖn CIF víi ViÖt Nam = 360.000 USD.
- VN ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng hãa tõ Malaysia theo ®iÒu kiÖn FOB. - VN ph¶i dïng L/C chuyÓn nhîng trªn c¬ së TQ më cho VN hëng

360.000 USD.
- C«ng ty XNK VN (ngêi hëng lîi thø nhÊt) ®Ò nghÞ VCB chuyÓn transferable order cho ngêi XK Malaysia: 300.000 USD
123

- Sè tiÒn chªnh lÖch VN dïng ®Ó thuª tÇu vµ hëng hoa hång trung gian.
§iÓm cÇn chó ý:

- LËp l¹i chøng tõ: Hèi phiÕu, Hãa ®¬n.
- LËp míi chøng tõ: + C/O

+ B¶o hiÓm ®¬n
+ VËn ®¬n - Ng©n hµng th«ng b¸o L/C chuyÓn nhîng nªn ®ãng vai trß lµ ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ vµ ®ßi tiÒn b»ng ®iÖn - BiÕn NHTB ViÖt Nam thµnh ng©n hµng tr¶ tiÒn.
124

.Ngêi NK víi ngêi XK níc ngoµi thanh to¸n theo chøng tõ. .ChuyÓn nhîng t¹i níc NK: Hîp ®ång NT Hîp ®ång néi ®Þa XK Transferable L/C NK seller order néi ®Þa Domestic transfer L/C . 125 .Order néi ®Þa víi ngêi NK thanh to¸n theo thùc tÕ giao hµng t¹i níc ngêi NK.

. mét L/C chuyÓn nhîng chØ cã thÓ chuyÓn nhîng mét lÇn.Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý chung ®èi víi L/C chuyÓn nhîng: .Cho phÐp t¸i chuyÓn nhîng cho ngêi thø nhÊt.Trõ khi cã quy ®Þnh trong L/C. .PhÝ chuyÓn nhîng do ngêi chuyÓn nhîng thø nhÊt chÞu. 126 . .Th«ng thêng ®îc ¸p dông khi mua b¸n hµng qua trung gian.

L/C gi¸p lng ph¶i hÕt h¹n hiÖu lùc tríc L/C1.Hai L/C trªn hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. .ViÖc ký quü më L/C thø hai hoµn toµn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña phÝa TQ do vËy phÝa TQ ph¶i më L/C x¸c nhËn. . cã sè lîng chøng tõ nhiÒu h¬n L/C 1 vµ thêi h¹n giao hµng s¬m h¬n L/C1. L/C gi¸p lng (back to back L/C): lµ lo¹i L/C ®îc më ra c¨n cø vµo L/C kh¸c lµm ®¶m b¶o.§îc ¸p dông trong mua b¸n qua trung gian. lµm vËt thÕ chÊp. TQ L/C1 VN L/C2 Back to back L/C MAL Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý: .h. 127 . .

Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña Stand-by-L/C:.i. + B¶o ®¶m cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô + B¶o ®¶m tr¶ l¹i phÇn tiÒn hµng ®· øng tríc + B¶o ®¶m ®èi øng 128 . L/C dù phßng (stand-by-L/C): .

k. 129 . L/C ®iÒu kho¶n ®á (Red clause L/C): lµ lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh ng©n hµng ph¸t hµnh øng tríc mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi tríc khi ngêi b¸n thùc hiÖn viÖc giao hµng vµ xuÊt tr×nh chøng tõ. Cßn gäi lµ L/C øng tríc. .Mét sè lu ý trong ¸p dông L/C ®iÒu kho¶n ®á: + Quy ®Þnh sè tiÒn øng tríc. +Ngêi XK ph¶i ký ph¸t 1 hèi phiÕu tr¬n ®ßi tiÒn NHPH. + Sè tiÒn ®ã sÏ ®îc khÊu trõ khi NHPH thanh to¸n cho ngêi hëng lîi. TrÞ gi¸ hèi phiÕu b»ng sè tiÒn øng tríc.

000 USD 600.000 USD Ng©n hµng më L/C Red clause L/C Stand by L/C Stand by Ngêi xuÊt khÈu 3 triÖu USD Ngêi nhËp khÈu 130 .Red clause – Stand by L/C.l. Stand by L/C Ng©n hµng th«ng b¸o Red clause L/C 600.000 USD red clause L/C 600.

. + Ngêi XK ph¶i më 1 L/C dù phßng cho ngêi NK hëng lîi.000 USD øng tríc 30 ngµy cho ngêi XK. Cßn l¹i 2.000 USD ®ã.4 triÖu USD thanh tãan sau khi nhËn chøng tõ giao hµng phï hîp víi L/C.000 USD nÕu c¸c ngµi chøng minh ®îc ngêi hëng lîi kh«ng thùc hiÖn ®îc hîp ®ång cña m×nh th× chóng t«i hoµn tr¶ cho c¸c ngµi sè tiÒn lµ 600.NH ngêi sau: + 60. + Ngêi XK ph¶i ký ph¸t 1 hèi phiÕu tr¬n ®ßi tiÒn NHPH. NHPH míi giao sè tiÒn øng tríc cho ngêi XK. + Trong Stand by L/C ghi: “Chñng t«i më cho c¸c ngµi 1 L/C vìi sè tiÒn lµ 600. Lóc ®ã. TrÞ gi¸ hèi phiÕu b»ng sè tiÒn øng tríc. L/C dù phßng nµy lµ mét bé phËn cña L/C cã ®iÒu kho¶n ®á th× ngêi XK míi më. NK më mét L/C cã ®iÒu kho¶n ®á thanh tãan nh . 131 .Ứng tríc b»ng chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã ®¶m b¶o.

m. L/C thanh to¸n dÇn (Deferred L/C): . 132 .Tæng c¸c lÇn thanh to¸n b»ng tæng kim ng¹ch L/C.¸p dông víi lo¹i hîp ®ång cã kim ng¹ch lín vµ hµng hãa kh«ng ®ång lo¹i .

NH ngêi mua thu tiÒn ë ngêi mua vµ giao chøng tõ cho hä. Kh¸i niÖm: Lµ ph¬ng thøc mµ NH níc ngêi mua theo yªu cÇu cña ngêi mua viÕt th cho NH ®¹i diÖn t¹i níc ngêi b¸n yªu cÇu NH nµy mua Hèi phiÕu cña ngêi b¸n ký ph¸t cho ngêi mua. 5.5. NH ®¹i lý c¨n cø vµo ®iÒu kho¶n cña ngêi ñy th¸c mua ®Ó tr¶ tiÒn hèi phiÕu cho ngêi b¸n vµ chuyÓn c¸c chøng tõ vµ hèi phiÕu ®ã cho NH ngêi mua. Ph¬ng thøc th ñy th¸c mua (Authority to purchase – A/P). 133 .1.

§iÓm kh¸c nhau gi÷a A/P vµ L/C: Néi dung L/C A/P Dùa trªn sù tÝn Dùa vµo tiÒn mÆt nhiÖm cña NH më ®¶m b¶o do ngêi mua L/C (ng©n hµng níc ph¶i chuyÓ göi ë NH C¬ së tr¶ tiÌn ngêi mua) ®¹i lý -> NH më L/C lµ ng©n -> Ngêi NK tr¶ tiÒn hµng tr¶ tiÒn NH chiÕt BÊt kú NH nµo miÔn ChØ ®îc chiÕt khÊu ë khÊu hèi lµ L/C kh«ng quy NH ®îc ñy th¸c mua ë phiÕu ®Þnh NH cô thÓ níc ngêi XK Quy ®Þnh vÒ Ngêi mua chÞu khi tr¶ Ngêi b¸n chÞu khi lîi tøc chiÕt tiÒn cho NH ®ång thêi chiÕt khÊu khÊu nép lu«n tiÒn l·i 134 .2.5.

+ Hµng ®Õn kiÓm tra xong. Kh¸i niÖm: . tr¶ tiÒn. 135 . Th ®¶m b¶o tr¶ tiÒn (Letter of guarantee – L/G). 6..1.Lµ ph¬ng thøc mµ NH bªn níc ngêi mua theo yªu cÇu ngêi mua viÕt cho ngêi b¸n mét “th ®¶m b¶o tr¶ tiÕn” b¶o ®¶m sau khi hµng cña bªn b¸n göi ®Õn ®Þa ®iÓm ben mua quy ®Þnh sÏ thanh to¸n tiÒn hµng.6. .Cã 3 c¸ch thøc thanh to¸n theo L/G: + Hµng ®Õn tr¶ tiÒn ngay. + Quy ®Þnh nhiÒu mèc tr¶ tiÒn.

Mét sè bµi tËp T×nh huèng trong thanh to¸n b»ng th tÝn dông tu©n thñ nguyªn t¾c cña ICC 136 .

.anh ®µo : 9. .xanh baltic : 8.. 137 .T×nh huèng sè 1 . .5 thíc Anh (yds). .mµu cá : 7.Quy ®Þnh vÒ sai sè ®èi víi khèi lîng trong th tÝn dông T×nh huèng: Mét th tÝn dông kh«ng huû ngang ®îc më tu©n thñ UCP 500 ghi râ: “v¶i b«ng chÐo.158 thíc Anh (yds).729. vµ chØ râ r»ng: “sai sè 3% vÒ sè lîng lµ chÊp nhËn ®îc”.898..5 thíc Anh (yds). co gi·n.940 thíc Anh (yds).5 thíc Anh (yds).mµu c¸t : 12. . ®îc lµm 100% tõ sîi b«ng. mµu s¾c chi tiÕt nh sau: .mËt ong : 8.mµu tµn thuèc : 11. ..5 thíc Anh (yds).Tæng céng : 57.324.171.658 thíc Anh (yds).

0 57.0 8.0 12.0 7.940.800.5 7.377.271.324.5 11.158.898.97 +1.5 8.04 +2.0 Sai sè (%) +3.0 59.5 8.611.88 Ng©n hµng ph¸t hµnh cho r»ng cã s÷ kh¸c biÖt vÕ “tø lÖ sai sè cho phÐp vìi tõng mµu có thÓ” vµ tõ chèi bé chøng tõ. 138 .169.658.5 13.B¶ng díi ®©y so s¸nh gi÷a sè lîng hµng ®îc quy ®Þnh vµ sè hµng thùc giao bëi ngêi hëng lîi: MÇu s¾c anh ®µo xanh baltic mµu cá mµu tµn thuèc mËt ong mµu c¸t Tæng céng Sè lîng quy ®Þnh (yds) 9.5 8.22 +6.49 -0.729.0 Sè lîng thùc giao (yds) 10.878.17 +2.69 +4.171.115.0 11.

C©u hái: ViÖc quy ®Þnh sai sè vÒ sè lîng cho phÐp lµ 3% ®îc hiÓu lµ ¸p dông ®èi víi toµn bé sè lîng hay lµ ®èi víi tõng mµu riªng biÖt? Tr¶ lêi: Quy ®Þnh vÒ sai sè cho phÐp lµ 3% ®îc ¸p dông cho tõng mµu cô thÓ còng nh víi tæng khèi lîng. Tõ chèi bé chøng tõ thanh to¸n do sù kh¸c biÖt vÒ bé chøng tõ víi quy ®Þnh cña L/C lµ ®óng.1996 ICC xuÊt b¶n sè 565) 139 . (Xem t×nh huèng sè R238: ý kiÕn vÒ nghÜa vô ng©n hµng theo tiªu chuÈn ICC 1995 .

Quy ®Þnh vÒ sai sè ®èi víi chi phÝ vËn t¶i trong th tÝn dông T×nh huèng: Mét th tÝn dông kh«ng huû ngang cho phÐp giao hµng tõng phÇn vµ quy ®Þnh: “cíc tr¶ tríc theo sè lîng thùc giao nhng kh«ng vît qu¸ DKR 46. Ngêi hëng lîi giao hµng Ýt h¬n sè lîng hµng tèi ®a quy ®Þnh trong th tÝn dông (kho¶ng 67%) nhng vËn ®¬n l¹i chØ râ: “cíc tr¶ trìc DKR 46.00 vµ ph¶i ®îc chØ râ trªn vËn ®¬n”. 140 .539.00” vµ ngêi hëng lîi xuÊt ho¸ ®¬n cho toµn bé sè tiÒn nµy.T×nh huèng sè 2 .539.

00 lµ chÊp nhËn ®îc. Kh«ng cã h¹n chÕ nµo cho ngêi hëng lîi r»ng tiÒn cíc ph¶i tr¶ tõng phÇn t¬ng øng víi sè hµng thùc giao. No 4/ Autumn 2000.C©u hái: Ngêi hëng lîi cã ®îc phÐp xuÊt ho¸ ®¬n cho toµn bé tiÒn cíc mÆc dÇu chØ míi giao ®îc 67% l« hµng hay kh«ng? Tr¶ lêi: §iÒu kiÖn cña th tÝn dông quy ®Þnh tiÒn cíc ®îc tÝnh theo sè hµng thùc giao vµ sè tiÒn nµy ph¶i thÓ hiÖn trªn vËn ®¬n. Dùa vµo tõ ng÷ thÓ hiÖn trong th tÝn dông.539. viÖc yªu cÇu tr¶ tiÒn cho sè lîng tiÒn tèi ®a DKR 46. (Xem ICC Insight Vol. Víi c¸c chuyÕn giao hµng tiÕp theo. trang 8. ngêi hëng lîi ph¶i söa th tÝn dông ®Ó thanh to¸n cho sè cíc ph¸t sinh. 141 §iÒu 39) .6.

142 .Sù cÇn thiÕt ph¶i x¸c thùc c¸c söa ch÷a trªn chøng tõ T×nh huèng: Thêng cã nh÷ng tranh luËn víi kh¸ch hµng vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i x¸c thùc c¸c söa ch÷a (kh«ng ph¶i sù bæ sung) trªn chøng tõ ®îc xuÊt tr×nh theo tÝn dông.T×nh huèng sè 3 .

x¸c nhËn. Chøng tõ vËn t¶i: Sù söa ch÷a hoÆc bæ sung ph¶i ®îc x¸c thùc b»ng mét dÊu söa ch÷a còng nh ch÷ kÝ hoÆc ch÷ kÝ t¾t. ViÖc thªm dÊu cíc phÝ ®· tr¶ hoÆc sù chó thÝch cña ngµy xÕp hµng lªn tÇu kh«ng ®îc coi lµ sù bæ sung.C©u hái: §©u lµ tiªu chuÈn quèc tÕ trong thùc tiÔn ng©n hµng vÒ vÊn ®Ò söa ch÷a trªn chøng tõ? Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy cÇn ph©n biÖt gi÷a: 1. v. 2.v. ng©n hµng kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ph¶i x¸c ®Þnh sù söa ch÷a ®· ®îc thùc 143 . trong lÇn xuÊt tr×nh ®Çu tiªn. §ång thêi còng cÇn ph¶i lµm râ ai lµ ngêi söa ch÷a chøng tõ vµ trong ph¹m vi quyÒn h¹n nµo. §èi víi nh÷ng chøng tõ ®· ®îc hîp ph¸p ho¸. Chøng tõ ®îc xuÊt tr×nh bëi ngêi hëng lîi: Sù söa ch÷a kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®îc x¸c thùc bëi ngêi hëng lîi.

trõ nh÷ng chøng tõ do ngêi hëng lîi t¹o lËp ph¶i thÓ hiÖn lµ ®· ®îc ngêi ph¸t hµnh chøng tõ hoÆc ngêi ®îc xuÊt tr×nh uû quyÒn x¸c nhËn. chøng thùc… chøng tõ ®ã x¸c nhËn. th× x¸c nhËn ®ã ph¶i chØ râ víi t c¸ch g× mµ bªn ®ã ®· x¸c nhËn viÖc söa ch÷a thay ®æi. NÕu bªn nhËn kh«ng ph¶i lµ ngêi ph¸t hµnh chøng tõ. 144 . ViÖc x¸c nhËn ph¶i ghi râ tªn ngêi ®· x¸c nhËn vµ bao gåm c¶ ch÷ ký hoÆc ch÷ ký t¾t cña ngêi x¸c nhËn.ISBP (§iÒu 9 vµ 10) Sù söa ch÷a hoÆc thay ®æi ®èi víi chøng tõ: Nh÷ng söa ch÷a vµ thay ®æi th«ng tin hoÆc d÷ liÖu trªn c¸c chøng tõ. Nh÷ng söa ch÷a vµ thay ®æi trong chøng tõ ®· ®îc hîp ph¸p hãa chøng thùc hoÆc t¬ng tù ph¶i thÓ hiÖn lµ ®· ®îc ngêi ®· hîp ph¸p hãa.

chøng thùc hoÆc t¬ng tõ th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i x¸c nhËn n÷a. cho dï cha ®îc hîp ph¸p hãa. 145 .Nh÷ng söa ch÷a vµ sù thay ®æi trªn nh÷ng chøng tõ do b¶n th©n ngêi hëng lîi ph¸t hµnh.

nhng chØ râ r»ng hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ë níc G..T×nh huèng sè 4 .LiÖu mét giÊy chøng nhËn xuÊt xø ®îc cÊp bëi phßng th¬ng m¹i cña níc xuÊt khÈu chØ ra r»ng hµng ho¸ cã nguån gèc ë níc s¶n xuÊt cã ®¸p øng víi nh÷ng yªu cÇu cña tÝn dông T×nh huèng vµ c©u hái: Mét thïng 200 tÊn bét s÷a ®îc b¸n cho níc X. VËy. nhng ®îc xuÊt ®i tõ mét c¶ng cña níc B.. giÊy chøng nhËn xuÊt xø ®îc cÊp ë níc B. Hµng ho¸ ®îc mua tõ níc G. ngêi ta yªu cÇu bé chøng tõ bao gåm mét giÊy chøng nhËn xuÊt xø nh díi ®©y: “GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ®îc cÊp bëi phßng th¬ng m¹i cña nìc xuÊt khÈu”. cã ®îc chÊp nhËn kh«ng? 146 .

.Tr¶ lêi: GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ®îc cÊp bëi phßng th¬ng m¹i cña níc B. NÕu nh ng©n hµng ph¸t hµnh muèn cã ®îc mét giÊy chøng nhËn xuÊt xø cña phßng th¬ng m¹i níc G. (Xem t×nh huèng R377 .ICC xuÊt b¶n sè 613) 147 . (níc s¶n xuÊt) sÏ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña tÝn dông. tÝn dông ph¶i cô thÓ ho¸ r»ng giÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i ®îc cÊp bëi phßng th¬ng m¹i ë níc s¶n xuÊt. (níc xuÊt khÈu) chØ ra hµng ho¸ cña níc G.

00 USD Trõ : 15.000.00 USD (15% thanh to¸n tr¶ tríc ngoµi L/C) Tæng céng ho¸ ®¬n : 85.LiÖu thanh to¸n tr¶ tríc cã ph¶i ®îc ®Ò cËp ®Õn trong tÝn dông? T×nh huèng: Mét tÝn dóng yªu cÇu “ho¸ ®¬n chi tiÕt-mét b¶n gèc vµ mét b¶n copy (cho mçi l« hµng ho¸ ®îc giao)” trong sè nh÷ng chøng tõ yªu cÇu.T×nh huèng sè 5 .000. Ngêi hëng lîi xuÊt tr×nh ho¸ ®¬n nh sau: Tæng céng : 100.000.00 USD 148 .

4 No 3/ . ng©n hµng sÏ chÊp nhËn viÖc xuÊt tr×nh chøng tõ mµ trªn chøng tõ nµy cã sù khÊu trõ cho mét kho¶n thanh to¸n tríc. §iÒu kho¶n 37b UCP 500 cho phÐp ng©n hµng chØ ®Þnh hoÆc ng©n hµng ph¸t hµnh chÊp nhËn c¸c ho¸ ®¬n cã gi¸ trÞ cao h¬n víi ®iÒu kiÖn r»ng sè lîng thanh to¸n kh«ng ®îc vît qu¸ trÞ gi¸ cña tÝn dông. Tèt nhÊt c¸c dÉn chiÕu ®Õn kho¶n thanh to¸n tríc nµy ph¶i ®îc ph¶n ¸nh trong c¸c ®iÒu kho¶n tÝn dông ®Ó tr¸nh c¸c tranh chÊp kh«ng cÇn thiÕt vµo thêi ®iÓm xuÊt tr×nh chøng tõ. Gi¶ sö r»ng ng©n hµng ho¹t ®éng trong ph¹m vi cña ®iÒu kho¶n 37b UCP 500. 149 (Xem ICC Documentary Credits Insight Vol.C©u hái: LiÖu ho¸ ®¬n trªn cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña tÝn dông? Tr¶ lêi: Kh«ng cã ®iÒu kho¶n nµo trong UCP 500 quy ®Þnh vÊn ®Ò nµy.

nÕu cã. Ho¸ ®¬n còng cã thÓ thÓ hiÖn phÇn chiÕt khÊu trõ do thanh to¸n tr¶ tríc. Ho¸ ®¬n còng ph¶i thÓ hiÖn râ mäi chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ ®· ®îc yªu cÇu trong tÝn dông. vµ ®ång tiÒn ®îc sö dông trong ho¸ ®¬n ph¶i phï hîp víi ®¬n gi¸ vµ ®ång tiÒn sö dông trong tÝn dông. 150 .v. kh«ng ®îc quy ®Þnh trong tÝn dông. §¬n gi¸.ISBP (§iÒu 64): Mét ho¸ ®¬n ph¶i thÓ hiÖn trÞ gi¸ cña hµng ho¸ ®îc giao. chiÕt khÊu v.

cã quy ®Þnh vÒ viÖc xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ nh sau: 1. T×nh huèng: Mét th tÝn dông kh«ng huû ngang. ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. Ngêi hëng lîi xuÊt tr×nh nh÷ng chøng tõ sau: 1. PhiÕu ®ãng gãi hµng ho¸ ®· ®îc ký. Hai b¶n giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ do phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ph¸t hµnh. 151 . GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¸t hµnh sau ngµy cña vËn ®¬n nhng vÉn trong thêi h¹n cho phÐp.M©u thuÉn vÒ ngµy ph¸t hµnh chøng tõ. PhiÕu kª khai ®ãng gãi kh«ng cã ngµy ph¸t hµnh. 2. 2.T×nh huèng sè 6 .

C©u hái: UCP cã quy ®Þnh cô thÓ nµo vÒ ngµy ph¸t hµnh giÊy chøng nhËn xuÊt xø hay kh«ng? PhiÕu kª khai ®ãng gãi cã ph¶i ghi râ ngµy ph¸t hµnh kh«ng? Tr¶ lêi: Kh«ng cã quy ®Þnh nµo cña UCP quy ®Þnh vÒ ngµy ph¸t hµnh giÊy chøng nhËn xuÊt xø: §iÒu 22 UCP 500 chØ quy ®Þnh: “Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong tÝn dông. PhiÕu kª khai ®ãng gãi kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ký trõ trêng hîp ®îc quy ®Þnh trong th tÝn dông. c¸c ng©n hµng sÏ chÊp nhËn mét chøng tõ cã ghi ngµy ph¸t hµnh nã tríc ngµy më tÝn dông miÔn lµ c¸c chøng tõ ®ã ph¶i ®îc xuÊt tr×nh trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh trong tÝn dông vµ trong c¸c ®iÕu kho¶n nµy”. (Xem t×nh huèng 21: T×nh huèng tham kh¶o vÒ 152 . C¶ hai chøng tõ trªn ®Òu chÊp nhËn ®îc.

chøng tõ vËn t¶i. Nh÷ng giÊy tê kh¸c nÕu cã yªu cÇu vÒ viÖc ghi râ ngµy th¸ng sÏ phô 153 .ISBP (§iÒu 13. MÆc dï khi yªu cÇu mét tê khai hay mét giÊy chøng nhËn nµo ®ã ph¶i ghi râ ngµy ph¸t hµnh. chøng tõ b¶o hiÓm vµ C/O b¾t buéc ph¶i ghi râ ngµy ph¸t hµnh kÓ c¶ trêng hîp th tÝn dông kh«ng quy ®Þnh. cã thÓ dÉn chiÕu ®Õn ngµy ph¸t hµnh trong c¸c chøng tõ kh¸c trong cïng mét bé chøng tõ (vÝ dô: GiÊy chøng nhËn giao hµng cã thÓ ghi “ph¸t hµnh cïng ngµy víi vËn ®¬n sè xxx” hoÆc mét c¸ch diÔn gi¶i t¬ng t¬ng). NÕu yªu cÇu c¸c chøng tõ kh«ng ph¶i c¸c lo¹i kÓ trªn ph¶i ghi râ ngµy ph¸t hµnh. yªu cÇu cô thÓ vÒ tõ ng÷ trong nh÷ng giÊy tê ®ã vµ tõ ng÷ thÓ hiÖn cña giÊy tê ®îc xuÊt tr×nh. sù phï hîp cña tê khai hay giÊy chøng nhËn ®ã phô thuéc vµo lo¹i tê khai hay giÊy chøng nhËn ®îc yªu cÇu. 14 vµ 15): Hèi phiÕu.

Mét chøng tõ thÓ hiÖn ngµy th¶o chøng tõ vµ ngµy ký chøng tõ muén h¬n sÏ ®îc tÝnh lµ ph¸t hµnh vµo ngµy ký. vµ giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh tríc khi giao hµng cã thÓ ®îc ph¸t hµnh sau ngµy giao hµng. Tuy nhiªn.BÊt kú chøng tõ nµo bao gåm: giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh. nÕu th tÝn dông yªu cÇu chøng tõ thÓ hiÖn viÖc kiÓm tra tríc khi giao hµng (vÝ dô: giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh tríc khi giao hµng). giÊy chøng nhËn gi¸m ®Þnh. 154 . Chøng tõ ph¶i thÓ hiÖn r»ng nã kh«ng ®îc ph¸t hµnh sau ngµy xuÊt tr×nh. ViÖc yªu cÇu mét “giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh” kh«ng ®ång nghÜa vìi yªu cÇu lµ viÖc kiÓm ®Þnh nµy ph¶i ®îc thùc hiÖn tríc khi giao hµng. chøng tõ ®ã ph¶i thÓ hiÖn b»ng tiªu ®Ò hay néi dung r»ng viÖc kiÓm tra ®ã ®îc thùc hiÖn tríc khi giao hµng.

trong ®ã cã vËn ®¬n ®êng biÓn. Cóm tõ nµy ®· ®îc ghi trong vËn ®¬n cïng víi m« t¶ hµng ho¸.T×nh huèng 7 . Trªn bÒ mÆt cña tê vËn ®¬n.G¹ch tõ s¹ch trong vËn ®¬n (clean) T×nh huèng: Mét bé chøng tõ ®îc xuÊt tr×nh theo yªu cÇu cña th tÝn dông. ngêi vËn t¶i ®· g¹ch ngang tõ “s¹ch” (clean) trong cóm tõ “s¹ch trªn boong” (clean on board). 155 .

Ng©n hµng sÏ coi quy ®Þnh trong th tÝn dông vÒ chøng tõ vËn t¶i cã ®iÒu kho¶n "s¹ch trªn bong" (clean on board) lµ phï hîp víi quy ®Þnh cña §iÒu 32 UCP 500.C©u hái: VËn ®¬n xuÊt tr×nh cã bÞ coi lµ “kh«ng s¹ch”(unclean)? Tr¶ lêi: ViÖc tõ “s¹ch” (clean) bÞ g¹ch ngang bëi ngêi ph¸t hµnh kh«ng cã nghÜa lµ chøng tõ vËn t¶i m©u thuÉn. (Xem t×nh huèng sè 122: TÝn dông chøng tõ/ 156 . VËn ®¬n ®îc coi lµ "s¹ch" bëi v× nã kh«ng cã ghi chó lµ "kh«ng s¹ch" (unlean).

NÕu tõ “hoµn h¶o” (clean) xuÊt hiÖn trªn B/L vµ ®· ®îc xãa ®i th× B/L sÏ kh«ng ®îc coi lµ kh«ng hoµn h¶o hay kh«ng s¹ch trõ khi B/L cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó lµ hµng hãa hoÆc bao b× cã khuyÕt tËt. Mét lêi tuyªn bè r»ng: “ bao b× kh«ng thÝch hîp cho vËn chuyÓn ®êng biÓn” sÏ kh«ng ®îc chÊp nhËn. 157 . 91 vµ 92): C¸c ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó trªn B/L tuyªn bè mét c¸ch râ rµng vÒ t×nh tr¹ng khuyÕt tËt cña hµng hãa vµ / hoÆc cña bao b× lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn. Tõ “hoµn h¶o” kh«ng cÇn thiÕt ph¶i thÓ hiÖn trªn B/L cho dï L/C cã thÓ yªu cÇu mét “vËn ®¬n ®· bèc hoµn h¶o” hoÆc mét B/L cã ghi chñ “®· bèc hoµn h¶o”.ISBP(§iÒu kho¶n 90. C¸c ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó trªn B/L kh«ng tuyªn bè râ rµng vÒ t×nh tr¹ng khuyÕt tËt cña hµng hãa vµ / hoÆc bao b× (vÝ dô: bao b× cã thÓ kh«ng thÝch hîp cho vËn chuyÓn ®êng biÓn) th× kh«ng coi lµ cã sai biÖt.

T×nh huèng sè 8.LiÖu vËn ®¬n cã cÇn thiÕt ph¶i chØ râ phÝ dì hµng ®· ®îc bao gåm trong tiÒn cíc tr¶ tríc hay kh«ng? vµ m©u thuÉn gi÷a ho¸ ®¬n vµ giÊy chøng nhËn chÊt lîng? 158 .

§iÒu kho¶n vËn chuyÓn quy ®Þnh CFR c¶ng T. bao gåm c¶ phÝ dì hµng. VËn ®¬n chØ ghi: “cíc ®· tr¶ trìc”. 2. níc G. T×nh huèng: . giÊy chøng nhËn chÊt lîng cña hµng ho¸ l¹i chØ râ r»ng hµng ho¸ kh«ng thÓ sö dông cho con ngêi. nhng trªn vËn ®¬n kh«ng ghi râ “phÝ dí hµng ®· bao gåm trong tiÕn cìc”. 159 .Th tÝn dông cã yªu cÇu giÊy chøng nhËn chÊt lîng hµng ho¸ trong bé chøng tõ nhng kh«ng quy ®Þnh néi dung cña nã. trong khi ®ã. Ho¸ ®¬n ghi râ: “móc sè 020071400” thÓ hiÖn viÖc hµng ho¸ phï hîp víi quy ®Þnh cña HÖ thèng tiªu chuÈn hµi hoµ quèc tÕ vµ hµng ho¸ phï hîp víi viÖc sö dông cho con ngêi.Mét nhµ nhËp khÈu ®Ò nghÞ ng©n hµng cña anh ta tõ chèi bé chøng tõ v× nh÷ng lý do sau: 1. Ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n thÓ hiÖn ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn t¬ng ®¬ng.

C©u hái Bé chøng tõ cã m©u thuÉn nh sù lý gi¶i cña nhµ nhËp khÈu kh«ng? Tr¶ lêi: 1. 2. Ng©n hµng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc bé chøng tõ cña ngêi b¸n thÓ hiÖn ë bÒ ngoµi lµ ®· phï hîp víi c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh cña th tÝn dông. Ng©n hµng kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ph¶i hiÓu biÕt môc nµo ®ã ®îc quy ®Þnh trong rÊt nhiÒu hÖ thèng tiªu chuÈn quèc tÕ bao gåm c¶ “HÖ thèng tiªu chuÈn hµi hoµ quèc tÕ”. Ng©n hµng kh«ng thÓ ra quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c th«ng tin thÓ hiÖn sù m©u thuÉn n»m 160 ngoµi néi dung cña th tÝn dông cña c¸c c¬ quan qu¶n lý . NÕu nhµ nhËp khÈu yªu cÇu ng©n hµng b¶o ®¶m r»ng hµng ho¸ phï hîp víi mét tiªu chuÈn nµo ®ã ®· ®îc giao th× th tÝn dông nªn quy ®Þnh râ kho¶n môc ®ã h¬n lµ viÖc yªu cÇu ho¸ ®¬n ph¶i thÓ hiÖn môc ®ã. Kh«ng cã yªu cÇu cô thÓ trong th tÝn dông yªu cÇu vËn ®¬n ph¶i ghi râ chi phÝ dì hµng ®· bao gåm trong tiÕn “cíc tr¶ trìc”. VËn ®¬n thÓ hiÖn lµ ®· phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong th tÝn dông.

6 No 4/ Autumn 2000. trang 6 ..ViÖc cho r»ng bé chøng tõ cã lçi dùa trªn §iÕu 21 vµ c¬ së “hµng ho¸ kh«ng phï hîp cho con ngêi sô dóng” kh«ng thÓ lµ mét lý do chÝnh ®¸ng ®Ó tõ chèi bé chøng tõ.”.§iÒu 4 vµ §iÒu 21). §ång thêi trong §iÕu 4 cã quy ®Þnh : “trong giao dÞch th tÝn dông.. 161 . (Xem ICC Documentary Credits Insight Vol. tÊt c¶ c¸c bªn liªn quan dùa trªn c¬ së chøng tõ chø kh«ng ph¶i hµng ho¸.

b. Th tÝn dông quy ®Þnh c¶ng dì hµng lµ bÊt kú c¶ng nµo ë NhËt B¶n vìi quy ®Þnh thªm “viÖc vËn ®¬n ghi c¶ng dì hµng lµ bÊt kú c¶ng nµo ë NhËt B¶n ®îc chÊp nhËn”. Th tÝn dông quy ®Þnh c¶ng dì hµng lµ bÊt kú c¶ng nµo ë NhËt B¶n.T×nh huèng sè 9 -VËn ®¬n quy ®Þnh c¶ng ®Õn lµ bÊt kú c¶ng nµo cña NhËt B¶n T×nh huèng vµ c©u hái: ViÖc vËn ®¬n ghi “c¶ng ®Õn lµ bÊt kö c¶ng nµo cða NhËt B¶n” sÏ ®îc chÊp nhËn trong th tÝn dông nµo trong hai th tÝn dông díi ®©y: a. 162 .

(Xem t×nh huèng 240: T×nh huèng nghiªn cøu vÒ 163 . Do ®ã. vËn ®¬n hµng h¶i ghi c¶ng dì hµng lµ “bÊt kö c¶ng nµo ë NhËt B¶n” lµ kh«ng ®îc chÊp nhËn trõ trêng hîp th tÝn dông cã quy ®Þnh râ rµng cho phÐp ghi nh thÕ trªn vËn ®¬n (nh trong t×nh huèng b). nÕu kh«ng ngêi nhËn hµng sÏ kh«ng biÕt ®Õn n¬i nµo trªn ®Êt NhËt B¶n ®Ó lÊy hµng c¶. phÇn ®«ng c¸c chuyªn gia cña ICC cho r»ng viÖc th tÝn dông quy ®Þnh c¶ng dì hµng lµ bÊt kú c¶ng nµo ë NhËt B¶n th× viÖc chØ râ c¶ng sÏ dì hµng ®ã (trªn níc NhËt B¶n) lµ cÇn thiÕt.Tr¶ lêi: ë t×nh huèng a.

T×nh huèng sè 10 . Mét vËn ®¬n chiÓu theo hîp ®ång thuª tµu ®îc xuÊt tr×nh chøng minh r»ng c¶ng dì hµng lµ: mét c¶ng biÓn phÝa nam Trung Quèc. .Híng dÉn giao hµng ®îc chuyÓn b»ng SWIFT. 164 . theo lÖnh ký hËu ®Ó trèng. T×nh huèng: Mét th tÝn dóng yªu cÇu “mét bé vËn ®¬n gèc ®êng biÓn s¹ch.Hîp ®ång thuª tÇu vµ c¶ng tíi. Ngoµi ra th tÝn dông cßn quy ®Þnh thªm: . môc 44(b): vËn chuyÓn ®Õn mét trong nh÷ng c¶ng nam Trung Quèc.VËn ®¬n chiÓu theo hîp ®ång thuª tÇu còng chÊp nhËn. ghi râ "cíc tr¶ trìc" vµ b¸o cho xxx”.

(Xem t×nh huèng R 281: Nh÷ng th¾c m¾c vµ gi¶i ®¸p vÒ UCP 500 . 165 .ICC xuÊt b¶n sè 596).1997 . viÖc vËn ®¬n thuª tµu ®îc xuÊt tr×nh chøng minh r»ng c¶ng dí hµng lµ “Mét c¶ng biÓn phÝa nam Trung Quèc” lµ chÊp nhËn ®îc.C©u hái: Bé chøng tõ cã phï hîp víi quy ®Þnh cña th tÝn dông hay kh«ng? hay lµ vËn ®¬n ph¶i chØ râ tªn c¶ng dì hµng? Tr¶ lêi: Dùa theo ®Æc tÝnh cña hîp ®ång thuª tµu vµ do kh«ng cã c¸c chØ dÉn vÒ hîp ®ång nµy trong th tÝn dông.

166 .00. ®· nhËn ®îc bé chøng tõ tõ ng©n hµng chiÕt khÊu vµo lóc 13. Bé phËn L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh nhËn bé chøng tõ vµo thø hai. Trung t©m th tÝn cña ng©n hµng ph¸t hµnh. sau giê lµm viÖc.Giê lµm viÖc cña ng©n hµng theo §iÒu 13b T×nh huèng: Giê lµm viÖc cña ng©n hµng ph¸t hµnh vµo thø 7 tõ 9. ho¹t ®éng 24h mét ngµy.30.00-13.T×nh huèng sè 11 . ngµy lµm viÖc tiÕp theo.

trong trêng hîp nµy thêi gian sÏ b¾t ®Çu ®îc tÝnh tõ ngµy phßng thanh to¸n nhËn ®îc bé chøng tõ.C©u hái: §©u lµ ngµy nhËn ®îc bé chøng tõ. cho phÐp ng©n hµng ®îc tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh chøng tõ sau giê lµm viÖc cña ng©n hµng. . ®iÒu ®ã cã nghÜa trong trêng hîp nµy. thø bÈy hay thø hai? Tr¶ lêi: §iÒu 45 cña UCP 500. (Xem ICC Documentary Credits Insight Vol. Ngo¹i lÖ duy nhÊt ®èi víi trêng hîp nµy chØ cã thÓ khi th tÝn dông yªu cÇu mét c¸ch cô thÓ r»ng viÖc xuÊt tr×nh ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®Õn phßng thanh to¸n thay v× chØ göi ®Õn ng©n hµng . 4 No 167 3/Summer 1998). trªn thùc tÕ. B»ng viÖc chÊp nhËn viÖc xuÊt tr×nh chøng tõ ngoµi giê lµm viÖc th«ng thêng cña ng©n hµng. thø b¶y còng ®îc tÝnh lµ ngµy nhËn ®îc chøng tõ theo §iÒu 13b UCP 500.

T×nh huèng sè 12 - ViÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ mét hoÆc hai c¶ng xÕp hµng ®Õn hai c¶ng ®Õn. T×nh huèng: TÝn dông yªu cÇu viÖc vËn chuyÓn tõ mét hoÆc hai c¶ng xÕp hµng, theo sù lùa chän cña ngêi cung cÊp, lªn mét con tµu, trong cïng mét níc ë Trung §«ng. ViÖc dì hµng sÏ ®îc tiÕn hµnh ë hai c¶ng riªng biÖt ë Mü ®óng nh c¸c c¶ng dì hµng ®· ®îc quy ®Þnh trong tÝn dông. VËn ®¬n ®êng biÓn ®îc cÊp theo kiÖn, theo n¬i ®Õn, chøng minh viÖc vËn chuyÓn tõ A vµ/hoÆc B.

168

C©u hái: Trong t×nh huèng trªn, liÖu tÝn dông cã ®îc ghi “kh«ng ®îc phÐp giao hµng tõng phÇn”? Tr¶ lêi: Theo §iÕu 40b UCP 500: “C¸c chøng tõ vËn t¶i ghi râ hµng hãa ®îc chuyªn chë trªn cïng nhiÒu ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cïng chung mét hµnh tr×nh chuyªn chë miÔn lµ cã cïng mét n¬i hµng ®Õn sÏ kh«ng ®îc coi lµ giao hµng tõng phÇn ngay c¶ khi chøng tõ vËn t¶i ghi c¸c ngµy giao hµng kh¸c nhau vµ/hoÆc c¸c c¶ng bèc hµng, c¸c n¬i nhËn hµng ®Ó gôi hoÆc c¸c n¬i gôi hµng kh¸c nhau”. §iÒu kho¶n nµy còng chØ râ r»ng trong khi c¸c chøng tõ vËn t¶i, vÝ dô h¬n mét vËn ®¬n, ®îc chÊp nhËn khi chóng chøng minh viÖc giao hµng trªn cïng mét con tµu nhng tõ nh÷ng c¶ng xÕp hµng kh¸c nhau, nh÷ng chøng tõ nµy sÏ kh«ng ®îc chÊp nhËn nÕu hµng ho¸ ®îc giao ë c¸c c¶ng ®Õn kh¸c nhau. NÕu viÖc giao hµng sÏ ®îc tiÕn hµnh ë h¬n mét c¶ng ®Õn, th× th tÝn dông còng cÇn ph¶i cô thÓ ho¸ vÊn ®Ò nµy vµ nh vËy ®· kh«ng xÐt ®Õn ®iÒu kho¶n cña UCP. 169 (Xem ICC Documentary Credits Insight Volume 5 No 2/Spring

T×nh huèng sè 13 - LiÖu viÖc chÊp nhËn c¸c bé chøng tõ ®· cã sù kh¸c biÖt cã nghÜa lµ ng©n hµng sÏ ph¶i chÊp nhËn c¸c kh¸c biÖt t¬ng tù trong c¸c chøng tõ tiÕp theo. T×nh huèng: Ng©n hµng ph¸t hµnh tõ chèi bé chøng tõ do cã sù kh¸c biÖt lµ mét giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ®· ®îc xuÊt tr×nh thay v× mét b¶o hiÓm ®¬n. Ng©n hµng ph¸t hµnh tham kh¶o ý kiÕn cña ngêi xin më th tÝn dông vÒ vÊn ®Ò nµy. Ngêi xin më th tÝn dông ®· chÊp nhËn sù kh¸c biÖt nµy trong hai chuyÕn giao hµng ®Çu tiªn. Bé chøng tõ thø ba cã mét lçi kh¸c biÖt t¬ng tù nh vËy ®· bÞ tõ chèi.
170

§iÒu nµy kh«ng thÓ rµng buéc ng©n hµng ®ã chÊp nhËn lçi kh¸c biÖt t¬ng tù trong c¸c chøng tõ tiÕp theo trõ phi luËt ®Þa ph¬ng quy ®Þnh kh¸c.C©u hái: LiÖu viÖc chÊp nhËn bé chøng tõ ®· cã sù kh¸c biÖt cã nghÜa lµ ngêi xin më th tÝn dông vµ/hoÆc ng©n hµng sÏ ph¶i chÊp nhËn c¸c kh¸c biÖt t¬ng tù trong c¸c chøng tõ tiÕp theo? Tr¶ lêi: Thùc tÕ lµ mét ng©n hµng ®· tõng chÊp nhËn bé chøng tõ cã sù kh¸c biÖt.ICC xuÊt b¶n sè 613). (Xem trêng hîp R332 . cã hoÆc kh«ng cã sù ®ång ý cña ngêi xin më th tÝn dông. 171 .

Sù x¸c thùc hoÆc sù thay ®æi trªn vËn ®¬n. 172 .T×nh huèng sè 14 . T×nh huèng: VËn ®¬n ®îc kÝ bëi thuyÒn trëng vµ trªn vËn ®¬n cã mét sù söa ch÷a ®· ®îc x¸c thùc vµ chÊp thuËn bëi mét ®¹i lý cña ngêi chuyªn chë.

C©u hái: LiÖu b¶n chøng tõ nµy cã ®îc chÊp nhËn hay sù söa ch÷a trªn ph¶i ®îc x¸c thùc vµ chÊp thuËn bëi bªn ®· ph¸t hµnh vËn ®¬n. thuyÒn trëng hoÆc bëi bÊt kú ®¹i lý nµo cña hä thùc hiÖn (cã thÓ kh«ng ph¶i ®¹i lý ®· xuÊt tr×nh hoÆc ký vËn ®¬n). víi ®iÒu kiÖn lµ hä ph¶i ®îc x¸c ®Þnh lµ ®¹i lý cña ngêi chuyªn chë hoÆc cña thuyÒn trëng. Sù x¸c thùc nh vËy ph¶i ®îc thÓ hiÖn lµ do ngêi chuyªn chë. Sù söa ch÷a vµ thay ®æi ®èi víi ngêi vËn ®¬n ®êng biÓn ®· ®îc ký bëi ngêi giao nhËn vËn t¶i trong quyÒn h¹n cña ngêi giao nhËn vËn t¶i ph¶i ®îc x¸c thùc bëi ngêi giao nhËn vËn t¶i ®· kÝ. NÕu bªn x¸c nhËn kh«ng ph¶i lµ ngêi ph¸t hµnh chøng tõ th× x¸c nhËn ®ã ph¶i chØ râ víi t c¸ch g× mµ bªn ®ã ®· x¸c nhËn viÖc söa ch÷a vµ thay ®æi. vÝ dô nh bëi thuyÒn trëng? Tr¶ lêi: Sù söa ch÷a vµ thay ®æi ®èi víi vËn ®¬n ®êng biÓn cÇn ph¶i thÓ hiÖn lµ ®· ®îc ngêi ph¸t hµnh vËn ®¬n hoÆc ngêi ®îc ñy quyÒn x¸c nhËn. 173 .

5 No 2/Spring 1999). (Xem ICC Documentary Credits Insight Vol.\ Nh÷ng b¶n copy kh«ng thÓ chuyÓn nhîng ®îc cña vËn ®¬n kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã bÊt kú ch÷ ký hoÆc sù x¸c thùc nµo ®èi víi bÊt kú sù söa ch÷a vµ/ hoÆc thay ®æi cã thÓ cã trªn b¶n gèc. 174 .

mçi toa 60 tÊn. cïng mét ®Þa ®iÓm ®Õn bëi cïng mét ®oµn tµu.T×nh huèng sè 15 . Ngêi ta ®· ph¸t hµnh ba vËn ®¬n ®êng s¾t kh¸c nhau. Hµng ho¸ (bét m× tr¾ng) ®îc vËn chuyÓn trªn ba toa xe. vµ trong cïng mét ngµy.Toa tµu ®îc nèi víi cïng mét ®oµn tµu . theo cïng mét híng.§iÒu 40b T×nh huèng: Th tÝn dông kh«ng cho phÐp giao hµng tõng phÇn. 175 .

ngay c¶ khi chøng tõ vËn t¶i ghi c¸c ngµy giao hµng kh¸c nhau vµ/ hoÆc c¸c c¶ng bèc hµng. v× chóng lµ c¸c phÇn cña cïng mét ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn. c¸c n¬i nhËn hµng ®Ó gôi hoÆc c¸c n¬i gôi hµng kh¸c nhau”.C©u hái: LiÖu c¸c toa xe cã bÞ coi lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau vµ liÖu bé chøng tõ cã bÞ tõ chèi do “lçi giao hµng tõng phÇn”? Tr¶ lêi: §iÕu kho¶n 40b quy ®Þnh: “C¸c chøng tõ vËn t¶i ghi râ hµng hãa ®îc chuyÓn chë trªn cïng/ nhiÒu ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cïng chung mét hµnh tr×nh chuyªn chë miÔn lµ cã cïng n¬i ®Õn sÏ kh«ng ®îc coi lµ giao hµng tõng phÇn. C¸c chøng tõ vËn t¶i lµ b»ng chøng chøng minh r»ng c¸c toa xe ®îc nèi víi cïng mét ®oµn tµu cho cïng mét tuyÕn hµnh tr×nh sÏ kh«ng t¹o nªn viÖc giao hµng tõng phÇn. 176 .

c¶ng xÕp hµng vµ ®Þa ®iÓm nhËn hµng §iÒu 23a ii UCP 500.“XÕp hµng lªn tµu”. T×nh huèng: Trong mét vËn ®¬n ®Þa ®iÓm nhËn hµng ®îc chØ ®Þnh lµ b·i container Hong Kong vµ c¶ng xÕp hµng lµ c¶ng Hong Kong. 177 .T×nh huèng sè 16 .

ICC xuÊt b¶n sè 596). hai ®Þa ®iÓm trªn ®îc coi lµ cïng mét ®Þa ®iÓm vµ v× vËy kh«ng chÞu sù ®iÒu chØnh cña ®iÒu kho¶n 23a ii. (Xem trêng hîp R282 . 178 . VÝ dô n¬i nhËn hµng lµ b·i container Hong Kong vµ c¶ng xÕp hµng lµ Hong Kong.C©u hái: “XÕp hµng lªn tµu” cã nghÜa lµ g× vµ liÖu kÝ hiÖu “®· xÕp hµng” ®· bao gåm c¶ng xÕp hµng vµ tªn cña con tµu mµ hµng ho¸ ®· ®îc xÕp trªn ®ã? Tr¶ lêi: Cho dï hµng ho¸ ®· ®îc xÕp lªn tµu t¹i mét ®Þa ®iÓm kh¸c víi c¶ng xÕp hµng th× vËn ®¬n vÉn ph¶i thÓ hiÖn lµ hµng hãa ®· ®îc xÕp lªn con tµu xuÊt ph¸t tõ c¶ng xÕp hµng quy ®Þnh chø kh«ng ph¶i lµ ®îc xÕp trªn con tµu hay bÊt kú ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c tõ ®Þa ®iÓm nhËn hµng ®Õn c¶ng xÕp hµng.

VËn ®¬n hµng kh«ng ®a ra b»ng chøng cña viÖc vËn chuyÓn trªn hai m¸y bay riªng biÖt. 179 .T×nh huèng sè 17 .ChuyÓn t¶i trong trêng hîp vËn chuyÓn b»ng ®êng hµng kh«ng §iÒu 27 UCP 500 T×nh huèng: Th tÝn dông cho phÐp vËn chuyÓn b»ng ®êng hµng kh«ng nhng cÊm chuyÓn t¶i.

miÔn lµ cïng toµn hµnh tr×nh chuyªn chë vµ cïng chung mét vËn ®¬n hµng kh«ng”.ICC xuÊt b¶n sè 613). chøng tõ trªn kh«ng ph¶i lµ kh«ng ®ång nhÊt. §iÒu 27c UCP 500 quy ®Þnh “Ngay c¶ khi tÝn dóng cÊm chuyÓn t¶i.C©u hái: LiÖu chøng tõ trªn cã sù kh«ng ®ång nhÊt? Tr¶ lêi: Kh«ng. 180 . (Xem trêng hîp R356 . c¸c ng©n hµng sÏ chÊp nhËn ®¬n hµng kh«ng trªn ®ã ghi chuyÓn t¶i hoÆc cã thÓ ®îc tiÕn hµnh.

ph¸t hµnh vËn ®¬n víi t c¸ch lµ ngêi chuyªn chë theo hîp ®ång cã ®îc coi lµ mét ngêi chuyªn chë theo ®iÒu kho¶n 27a i? 181 . T×nh huèng vµ c©u hái: LiÖu mét ngêi giao nhËn vËn t¶i.§iÒu 27 UCP 500.Ngêi giao nhËn vËn t¶i ph¸t hµnh vËn ®¬n hµng kh«ng .T×nh huèng sè 18 .

c¸c quy t¾c quèc tÕ th÷c s÷ cã s÷ ph©n biÖt vµ chØ dÉn mét c¸ch râ rµng r»ng ngêi chuyªn chë lµ ngêi kÝ hîp ®ång vËn t¶i hµng ho¸ víi ngêi göi hµng. (Xem ICC Insight Vol. trõ trêng hîp bÞ cÊm bëi tÝn dông vµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu kh¸c cña tÝn dông. Ngêi chuyªn chë theo hîp ®ång ®îc coi lµ mét ngêi chuyªn chë theo ®iÒu kho¶n 27a i UCP 500.1 No 3/ Summer 1995. . 182 trang 7). Tuy nhiªn.Tr¶ lêi: UCP kh«ng ®iÒu chØnh râ rµng vÊn ®Ò liÖu mét ngêi chuyªn chë lµ “th÷c tÕ” hay “theo hîp ®ång”. ViÖc xuÊt tr×nh mét vËn ®¬n hµng kh«ng ®îc cÊp bëi mét h·ng giao nhËn víi t c¸ch nh lµ mét nhµ chuyªn chë theo hîp ®ång sÏ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ®iÒu kho¶n 27a i.

§iÒu 13a UCP 500 T×nh huèng vµ c©u hái: Mét b¶o hiÓm ®¬n cã ®îc chÊp nhËn hay kh«ng nÕu nã ®îc ph¸t hµnh cho “ngêi cÇm phiÕu” mÆc dï trªn th÷c tÕ. th tÝn dông yªu cÇu mét b¶o hiÓm ®¬n kÝ hËu ®Ó trèng? 183 .T×nh huèng sè 19 .B¶o hiÓm ®¬n ®îc cÊp cho ngêi cÇm .

Mét chøng tõ ®îc ph¸t hµnh cho “ngêi cÇm phiÕu” còng sÏ cã t¸c dóng chuyÓn nhîng b»ng c¸ch kÝ hËu nh tíi ngêi cÇm gi÷ (ngêi xuÊt tr×nh) chøng tõ tíi ®¹i lý gi¶i quyÕt khiÕu n¹i sÏ ®îc coi lµ bªn ®îc b¶o hiÓm). Kh«ng cã sù kh¸c biÖt nµo.Tr¶ lêi: B»ng viÖc yªu cÇu mét chøng tõ b¶o hiÓm ®îc kÝ hËu ®Ó trèng. (Xem trêng hîp R322 .ICC xuÊt b¶n sè 613). ng©n hµng ph¸t hµnh hi väng sÏ nhËn ®îc mét chøng tõ cã kh¶ n¨ng lu th«ng b»ng c¸ch kÝ hËu. 184 . vÝ dô bªn ®îc b¶o hiÓm (ngêi n¾m gi÷ b¶o hiÓm ®¬n) sÏ lµ ng©n hµng ph¸t hµnh hoÆc ngêi xin më th tÝn dông.

§iÒu 9 UCP 500.Thêi ®iÓm chÊp nhËn/tõ chèi sù söa ®æi .T×nh huèng sè 20 . T×nh huèng vµ c©u hái: Thêi ®iÓm nµo ngêi hëng lîi ph¶i tõ chèi mét sù söa ®æi? 185 .

Theo §iÒu 9 d iii. ngêi hëng lîi ph¶i ®a ra mét thêi h¹n cuèi cïng ®Ó chÊp nhËn hoÆc tõ chèi söa ®æi.1 1994 chØ ra r»ng “Héi ®ång ng©n hµng c÷c l÷c ph¶n ®èi nh÷ng thùc tiÔn sai lÇm: 186 . ICC position paper no 1 Sept. H¹n cuèi cïng ®Ó chÊp nhËn hay tõ chèi lµ thêi ®iÓm xuÊt tr×nh chøng tõ. Nhng sau ®Êy ®iÒu kho¶n nµy còng chØ ra r»ng nÕu ngêi hëng lîi kh«ng th«ng b¸o nh vËy th× viÖc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng chØ ®Þnh hoÆc ng©n hµng ph¸t hµnh c¸c chøng tõ mµ phï hîp víi tÝn dông vµ c¸c söa ®æi cha ®îc chÊp nhËn th× sÏ ®îc coi lµ th«ng b¸o chÊp nhËn söa ®æi cña ngêi hëng lîi vµ thêi ®iÓm söa ®æi tÝnh tõ khi tÝn dông ®îc söa ®æi.

§iÒu nµy ®i ngîc l¹i nguyªn t¾c cña tÝn dông chøng tõ kh«ng huû ngang. 187 . hoÆc mét söa ®æi ®èi víi mét tÝn dông chøng tõ kh«ng huø ngang”.a. b. t×nh huèng 315 . (Xem Position Paper No 1 of ICC. bao gåm mét ®iÒu kho¶n lµ bÊt k× sù söa ®æi nµo còng sÏ tù ®éng trë nªn cã hiÖu lùc trõ phi ®îc chÝnh thøc tõ chèi bëi ngêi hëng lîi trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. hoÆc tríc mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.ICC xuÊt b¶n sè 613). C¸c ng©n hµng ph¸t hµnh ®îc chØ ®Þnh ph¸t hµnh tÝn dông chøng tõ kh«ng huû ngang hoÆc söa ch÷a ®èi víi c¸c tÝn dông chøng tõ kh«ng huû ngang. C¸c ng©n hµng th«ng b¸o ®îc chØ ®Þnh bæ sung mét ®iÒu kho¶n thªm vµo bé chøng tõ nh ë phÇn a khi th«ng b¸o mét tÝn dông chøng tõ kh«ng huû ngang.

Hèi phiÕu ®îc thanh to¸n ngay. LiÖu hèi phiÕu ®îc thanh to¸n sau 60 ngµy céng thªm mét kho¶ng thêi gian hîp lý kh«ng vît qu¸ 7 ngµy lµm viÖc sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu hay hèi phiÕu ®îc thanh to¸n sau 60 ngµy kÓ tõ khi ®Õn tay ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n hèi phiÕu.T×nh huèng sè 21 . T×nh huèng vµ c©u hái: Mét hèi phiÕu ®îc lËp theo mét th tÝn dông ®îc thanh to¸n 60 ngµy sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu. 188 .

Trong mäi trêng hîp. (Xem ICC Insight Vol. 189 . ViÖc tÝnh to¸n ngµy ®¸o h¹n kh«ng bao gåm thêi gian kiÓm tra chøng tõ.Tr¶ lêi: Mét hèi phiÕu ®îc ghi râ lµ ®îc thanh to¸n sau 60 ngµy sÏ ®îc thanh to¸n sau 60 ngµy kÓ tõ ngµy ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n hèi phiÕu nhËn ®îc chøng tõ.1 No 2/Spring 1995. ng©n hµng tr¶ tiÒn ph¶i th«ng b¸o ngµy ®¸o h¹n cho ngêi xuÊt tr×nh. trang 11).

T×nh huèng sè 22 . 190 .Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo th× ng©n hµng ph¸t hµnh cho phÐp kÝ hËu vËn ®¬n. T×nh huèng: TÝn dông yªu cÇu ngêi hëng lîi ph¶i göi chøng tõ ®Õn ngêi xin më th tÝn dông vµ chøng tõ nµy ph¶i bao gåm mét vËn ®¬n gèc ®îc ph¸t hµnh theo lÖnh cña ng©n hµng ph¸t hµnh.

Ngêi hëng lîi vÉn cã thÓ nhËn l¹i hµng ho¸. (Xem ICC Insight Vol.C©u hái: Ng©n hµng ph¸t hµnh cã ®îc uû quyÒn kÝ hËu b¶n gèc cña vËn ®¬n cho phÐp ngêi xin më th tÝn dông nhËn ®îc hµng ho¸ nhng sau ®ã l¹i tõ chèi chøng tõ xuÊt tr×nh theo tÝn dông v× mét sè ®iÓm kh«ng nhÊt qu¸n? Tr¶ lêi: Khi mét tÝn dông yªu cÇu ngêi hëng lîi göi mét chøng tõ ®Õn ngêi xin më th tÝn dông vµ chøng tõ nµy bao gåm mét b¶n vËn ®¬n gèc ®îc ph¸t hµnh theo lÖnh cña ng©n hµng ph¸t hµnh. ng©n hµng ph¸t hµnh chØ nªn cho phÐp kÝ hËu vËn ®¬n dùa trªn c¬ së ®· cã tho¶ thuËn ngÇm tõ ngêi xin më th tÝn dông r»ng anh ta sÏ chÊp nhËn chøng tõ theo tÝn dông nh ®îc xuÊt tr×nh. 191 . thËm chÝ trong c¶ trêng hîp kh«ng thanh to¸n ®îc qua th tÝn dông. ViÖc kÝ hËu cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ tíc bá quyÒn nhËn hµng ho¸ cña ngêi hëng lîi trong trêng hîp ng©n hµng ph¸t hµnh tõ chèi chøng tõ.6 No 1 – Winter 2000).

cïng víi c¸c chøng tõ kh¸c.T×nh huèng sè 23 . 192 .GiÊy chøng nhËn xuÊt xø kh¸c víi néi dung cña vËn ®¬n. vµ ngêi nhËn hµng thùc tÕ ®îc ghi trong th tÝn dông lµ ®¬n vÞ yªu cÇu më th tÝn dóng vµ ghi trong vËn ®¬n lµ “®¬n vÞ ®îc th«ng b¸o”. T×nh huèng: Mét th tÝn dông yªu cÇu mét bé vËn ®¬n ®Çy ®ñ ph¸t hµnh theo lÖnh cña ng©n hµng ph¸t hµnh vµ mét giÊy chøng nhËn xuÊt xø.®îc in s½n trong mÉu”. Th tÝn dông kh«ng quy ®Þnh cô thÓ c¸ch lËp giÊy chøng nhËn xuÊt xø. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ®îc xuÊt tr×nh ®· ghi tªn ngêi nhËn hµng th÷c tÕ ë phÇn “ngêi nhËn hµng .

chøng tõ sÏ ®îc chÊp nhËn trong trêng hîp kh«ng cã néi dung nµo m©u thuÉn víi c¸c chøng tõ kh¸c ®îc quy ®Þnh trong th tÝn dông. nÕu kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ trong th tÝn dông. (Xem t×nh huèng sè 276: T×nh huèng tham kh¶o vÒ chøng tõ cho UCP 500 . NÕu th tÝn dông kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c. th× viÖc cho r»ng ngêi nhËn hµng lµ ngêi yªu cÇu më th tÝn dông lµ hîp lý. 193 .1997 .ICC xuÊt b¶n 596). th× nã kh«ng chøng tá ®îc r»ng ngêi nhËn hµng cuèi cïng quy ®Þnh trong giÊy chøng nhËn xuÊt xø lµ ngêi nhËn hµng.C©u hái: Néi dung cña giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ cã thèng nhÊt víi vËn ®¬n hay kh«ng? Tr¶ lêi: §iÒu 21 UCP 500 quy ®Þnh. Trong trêng hîp mét giÊy chøng nhËn xuÊt xø yªu cÇu quy ®Þnh ngêi nhËn hµng trong néi dung in s½n cña nã vµ khi th tÝn dông yªu cÇu vËn ®¬n ph¸t hµnh theo lÖnh ký hËu ®Ó trèng. Trong trêng hîp th tÝn dông yªu cÇu vËn ®¬n ph¸t hµnh theo lÖnh cña ng©n hµng ph¸t hµnh. giÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¸t hµnh nh trªn lµ ®îc chÊp nhËn.

th× tªn cña ngêi hëng lîi thø nhÊt víi t c¸ch lµ ngêi nhËn hµng còng ®îc chÊp nhËn. nÕu cã. nÕu L/C yªu cÇu mét chøng tõ vËn t¶i ®îc ph¸t hµnh “theo lÖnh”. NÕu L/C ®îc chuyÓn nhîng. Tuy vËy.ISBP(§iÒu 199): Th«ng tin vÒ ngêi nhËn hµng. ph¶i kh«ng m©u thuÉn víi th«ng tin vÒ ngêi nhËn hµng trong chøng tõ vËn t¶i. “theo lÖnh cða ngêi giao hµng”. “theo lÖnh cða ng©n hµng ph¸t hµnh". 194 . th× giÊy chøng nhËn xuÊt xø cã thÓ ghi tªn ngêi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C hoÆc mét ngêi nµo kh¸c ®îc chØ ®Þnh ®Ých danh trong L/C lµ ngêi nhËn hµng.

T×nh huèng vµ c©u hái: LiÖu 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cã ®îc ¸p dông cho ng©n hµng ph¸t hµnh khi th tÝn dông ®îc thanh to¸n sau 30 ngµy? 195 .§iÒu 13 UCP 500.T×nh huèng 24 – 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng ®Ó kiÓm tra chøng tõ .

Ngµy ®¸o h¹n sÏ ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy nhËn ®îc chøng tõ mµ kh«ng céng thªm bÊt kú kho¶ng thêi gian nµo mµ ng©n hµng ph¸t hµnh cÇn ®Ó kiÓm tra sù phï hîp cña chøng tõ víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña tÝn dông. khi ®ã trong th tÝn dông còng ph¶i ®îc ghi chi tiÕt mét c¸ch t¬ng øng.Tr¶ lêi: TÝn dông ®· quy ®Þnh râ r»ng ®iÒu kiÖn thanh to¸n “tr¶ sau 30 ngµy” (vÝ dó sau khi nhËn ®îc bé chøng tõ) t¹i quÇy cña ng©n hµng. 196 . NÕu ng©n hµng ph¸t hµnh dù ®Þnh r»ng 30 ngµy nµy sÏ ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy chøng tõ ®îc kiÓm tra vµ/ hoÆc ®îc chÊp nhËn lµ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông.ICC xuÊt b¶n sè 596). (Xem trêng hîp R266 .

Chøng tõ ®îc xuÊt tr×nh vµo ngµy 06-08-2000 nhng vËn ®¬n l¹i ghi ngµy giao hµng lµ ngµy 08-04-2000 vµ chøng tõ b¶o hiÓm l¹i ®îc ph¸t hµnh vµo ngµy 04-08-2000.T×nh huèng sè 25 – Sù diÔn ®¹t kh¸c nhau vÒ ngµy th¸ng vµ §iÒu 13 a UCP 500. 197 . T×nh huèng: Mét tÝn dông th quy ®Þnh chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh tríc 07-08-2000 vµ ngµy giao hµng kh«ng ®îc chËm h¬n 04-08-2000.

Trong trêng hîp kh«ng thÓ hiÖn ch¾c ch¾n th× ph¶i kh«ng cã biÓu hiÖn nµo kh¸c trong chøng tõ thÓ hiÖn lµ chØ cã mét c¸ch hiÓu duy nhÊt vÒ ngµy th¸ng ®ã.ICC xuÊt b¶n sè 565). (Xem trêng hîp R210 . 198 . nÕu nã thÓ hiÖn ch¾c ch¾n lµ cïng mét ngµy th¸ng ®ã.C©u hái: Ng©n hµng cã thÓ tõ chèi chøng tõ víi dÉn chiÕu tíi §iÒu 13 a UCP 500 (m©u thuÉn) nÕu hai chøng tõ thÓ hiÖn hai c¸ch viÕt ngµy th¸ng kh¸c nhau ngµy/ th¸ng/ n¨m (c¸ch viÕt ch©u ¢u) vµ th¸ng/ n¨m/ ngµy (c¸ch viÕt Mü)? Tr¶ lêi: §Þnh d¹ng ngµy th¸ng trong cïng mét bé chøng tõ. cho dï lµ nã thÓ hiÖn b»ng c¸ch viÕt ch©u ¢u vµ/ hoÆc c¸ch viÕt Mü vµ/ hoÆc bÊt kú c¸ch thÓ hiÖn nµo kh¸c nh 2000/08/07 (th¸ng 8 ngµy 7 n¨m 2000) kh«ng ph¶i lµ lý do tõ chèi bé chøng tõ dùa vµo §iÒu 12 a UCP 500.

2003. vÝ dô.11.03.2003. §Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn. 12. 199 .11.11.ISBP (§iÒu 19): Ngµy th¸ng cã thÓ diÔn ®¹t theo c¸c c¸ch kh¸c nhau.11. ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2003 cã thÓ viÕt theo c¸c c¸ch nh sau: 12 Nov 03.03. 12. 12 Nov 03.12.12. 121103… NÕu ngµy dù ®Þnh cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc chøng tõ hoÆc nh÷ng chøng tõ kh¸c cïng xuÊt tr×nh th× bÊt kú c¸ch thøc ghi ngµy nµo nãi trªn ®Òu cã thÓ chÊp nhËn. tªn cña ngµy th¸ng nªn dïng b»ng ch÷ thay sè.