Ang Masining na Pagbasa- ay yaong umalinsunod sa mga alintuntunin ng maayos ,tama,at mabisang pagbabasa na nagigigng kapakipakinabang sa bumasa

• Tindig- Ang tamang tindig kung nagbabasa ay makakatulong nang malaki sa maginhawang paghinga at pagbigkas ng mga salitang binabasa. • Lakas ng tinig- Iangkop ang lakas ng tinig sa dami ng Pakikinig. Isaalang-alang din ang layo o ang lapit sa mga tagapakinig. • Paraan ng Pagbigkas-Sikapin bumigkas ng malinaw at tama. Ang pagbigkas nang tama ay hindi lamang tumutukoy ng iba’t sa pagbigkas ng mga salita. • Paghawak sa aklat o anumang babasahin-Kung babasa sa harap ng klase ang aklat ay dapat hawakan g kaliwang kamay.huwag isiping mahina ang kaliwang kamay.ang kanang kamay ay ginagamit sa iyong pagbuklat sa mga pahina ng binabasa. • Tahimik na pagbabasa-sa pagbabasa nang tahimik,dalawang papel ang mahalagang ginagampanan ng mambabasa,bilang mambabasa

Isaalang-alang ang tamang Posisyon. Bumasa lamang sa pamamagitan ng mata. Iwasan ang paggamit ng daliri bilang pangtulong sa pagbabasa nang tahimik. Ang pagsunod ng iyong ulo sa pagbasa. Sikaping bumasa nang matulin ngunit

Kasanayan sa pagkuha ng pangunahin at mga kaugnay na detalye. Kasanayan sa pagbuo ng hinuha o palagay. Ang implikasyon- ay nagpapakita ng mga palatandaan o pahiwatug.hindi ito tiyakang ipinahahayag o sinasabi. Kasanayan sa pagkuha o pagdama sa istilo o tonong ginamit ng mayakda o manunulat sa pagsulat. Kasanayan sa pagbasa para makilala ang pamaksang pangungusap. Kasanayan sa pagbasa para makapgbigay ng

ang masining na pakikinig

Ang masining na pakikinig-Ang Mahusay na pakikinigay nawawalang kabuluhan kung ang mga nakikinig sa

•Ang matamang pakikinig sa guro ay lubhang nakatutulong sa mag-aaral upang siya’y makakuha ng mataas na marka. •Sa tanggapan, ang mga impormasyon ay kadalasang ibinibigay nang pasalita,halimbawa sa pag-uutos, sa panayam at talakayan,nangangailangan ito ng buong atensyon,pagtanda at paggunita sa mga naririnig o napakinggan. •Lalong kailangan ng wastong pakikinig sa buong mag-anakl. Nagkakaisa at nagkakaunwaan ang mga ito dahil sa wasto at

•Makikinig upang maaliw. •Makikinig upang lumikom ng mga impormasyon o kaalaman.

•Maging handa sa pakikinig. •Magkaroon ng layunin sa gagawing pakikinig. •Bigyan-pansin ang agwat o pagkakaiba ng pagsasalita o pakikinig. •Kilalanin ang mahahalagang kaalaman o impormasyon. •Unawaing mabuti ang sinasabi ng nagsasalita. •Iwasan ang pagbibigay ng puna

•Mga katangian at kakayahan ng tagapagsalita. •Kakayahan sa pakikinig. •Ang pook at kalagayan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful