Ito ang pangunahing kasangkapan ng komunikasyon. Dito naipapahayag ng mga tao ang kanilang isipan, saloobin at damdamin sa isa’t isa. May sari-sariling wika ang bawat lahi; Iba-ibang lahi, iba-ibang wika.

Ang Pilipinas ay may sariling wika, bagamat may kinikilalang Wikang Pambansa may iba-iba pa rin wika ang ginagamit ayon na rin sa pagkakaiba ng kapaligiran, pinagmulan at kakanyahan ng bawat isa. At dahil dito masasabing ang Wikang Pambansa ay may iba’t ibang barayti.

“Nalalaglag ang mga dahon sa kanikanilang kapanahunan” Nanay, pupunta kami sa eskwelahan? Aatend ka ba sa debut ni Marichu?

ng pagpapahayag ay nagiging maayos, maganda at mabisa sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan, at ang mga ito ay ang sumusunod:

. Paglalarawan . Paglalahad . Pagsasalaysay

Ang paglalarawan ay may layunin na makabuo ng malinaw na larawan sa isipan/imahinasyon ng mambabasa o tagapakinig. Sa paglalarawan dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na hakbang: agpili ng paksa o bagay na ilalarawan. agbuo ng isang batayang larawan.

1. Karaniwan o obhektibong pagalalarawan

ito ay naglalayong makabuo ng malinaw na larawan sa isipan ng nakikinig o bumabasa.

2. Masining na Paglalarawan

Sa paraang ito ng paglalarawan napupukaw ang guni-guni ng mga mambabasa o tagapakinig.

Wika – ito ang mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng larawan sa isipan ng mambabasa o nakikinig. Maayos na mga detalye – sa pamamagitan nito nagiging maayos ang daloy ng imahinasyon ng nakikinig at bumabasa.

Pananaw ng Naglalarawan – ang naglalarawan ay may kani-kaniyang pananaw, kaya masasabing ang kagandahan ng paglalarawan ay depende sa mga taong tumitingin at nagpapahalaga dito. Isang kabuuan o impresyon - ito ay ang kabuuang paksa hatid ng nilalaman sa paglalarawan.

Ang paglalahad ay may layunin gumawa ng isang malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa isang bagay, hagap, katotohanan at iba pang saklaw ng karunungan ng tao. Mga Uri ng Paglalahad agbibigay ng katuturan. anaysay.

Panimula – sa bahaging ito binabanggit ang layunin ng ulat at kinalap na mga impormasyon. Katawan ng ulat – dito nakalahad ang pagsusuri, ang mga mahahalagang pangyayari at impormasyon. Kongklusyon at rekomendasyon – dito ay binabanggit ang mga natuklasan batay sa sariling pasya at nararapat gawin upang mapabuti ang kondisyon ng isang bagay o pangyayari.

Pag-iisa-isa – paraan ng paglalahad ng isang kalagayan sa pamamagitan ng paghahanay ng mga pangyayari. Pagbibigay ng Halimbawa – ito ay paraan upang madaling maunawaan o makumbinsi ang mambabasa o tagapakinig. Pagbabahagi-bahagi – ito ay ginagamit upang bigyan linaw ang pangunahing salik kaugnay ng ginawang paglalahad.

Paghahambing – ito ay ang pagpapalitaw ng pagkakaiba at pagkakatulad ng katangian ng tao, bagay o pangyayari. Sanhi at Bunga – sa paraang ito napapalinaw ay ang “bakit at ano” sa pahayag o pangyayari, dito ay madaling nakikintal ang isipan sa pangyayari. Pagsusuri – ito ay ang pagsuri sa salik na nakaapekto sa sitwasyon at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful