Filipino

Erick ong

komposisyon

Ito ay karaniwang binubuo ng tatlo o mahigit pang mga talata.

Balangkas ng komposisyon

Pamagat- ang kaisipan ng talata ay dito umiinog. Unang talata-ipinaliliwanag ang pamagat ng komposisyon at ginaganyak ang bumabasa. Mga gitnang talata- dito inilalarawan,isinasa-laysay o ipinaliliwanag ang paksa ng komposi-syon. Pangwakas na talata-ibinibigay rito ang kuru-kuro o opinyon tungkol sa paksa at

kalayaan

Sa ilalim ng ating demokrasya, ang ating pakahulu-gan sa tunay na kalayaan ay dapat maging malinaw. Unang-una, ang kalayaan ay hindi kasarinlan. Ang kasa-rinlan ay may pagsasarili sa paggawa o pagga-nap o pagpapasunod ng tungkulin. Samakatwid, ang pagtupad ay nasa pag-iisa o pananarili ng kapasiyahan. Ang kasarin-lan ay tunutumbasan natin ng “independence” sa Ingles. Ang kalayaan ay hindi nag diriin sa pagsasarili,bagama’t sumasaklaw sa pagsasarili. Ang kalayaan ay hindi rin kalayawan. Gunitain na lamang natin ang sabi ni Balagtas “Ang laki sa layaw, karaniwa’y hubad sa bait” at madali nating masasabing iba ang kalayaan sa kalayawan,sapagkat ang kalayaan ay

Ang kalayaan ay hindi rin nangangahulugan ng paggawa opag-iisip ng anumang bagay na ating maibig,mabuti man o masama. Alam nating sa mga batas ng lalong demokratikong bansa, ang sinumang gumawa ng masama, lalo’t ito’y nakasasama sa kapwa at sa sambayanan, ay napaparusahan. Wala tayong kalayaang gumawa ng masama, samakatuwid. Ang kalayaan ay nagpapahintulot sa taong gumawa ng kaniyang naiibigang gawin kaninuman o sa alinmang bagay, saan man at kailanman, kung ang naiibigang gawing ito ay mabuti, nasa loob ng kaniyang karapatan at tungkuling marangal, hindi labag sa batas ng kaniyang bayan at ng kaniyang Diyos, at hindi

Ang pagsulat ng burador

Ito ay pagpupuno sa mga bahagi ng balang-kas na ginawa at pag-uugnayugnay sa mga bahagi ng sinusulat.

Pagsasaayos ng Burador
      

Kaisahan Katuparan ng layunin Kaliwanagan at katiyakan Makatotohanan at walang pagkiling Kabagayan Pagkakabuo Mekanismo

pangatnig

Ito ay salitang nag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita,ng parirala sa kapwa parirala, ng sugnay sa kapwa sugnay at pangungusap sa kapwa pangungusap.

Mga uri ng pangatnig

Pamukod- ginagamit sa pagpili, pagtatakwil, pagbubukod o pagtatangi. hal: o, ni, maging, at man. Panubali- nagpapakilala ng kalagayang pasuba-li. naganagilangan ito ng paliwanag upang mabuo ang kahulugan. hal: kung, pag, kapag, sakali, at disin sana. Paninsay- ginagamit kung ang unang bahagi ng pangungusap ay sinasalungat ng pangalawa. hal:

Pananhi- panagot sa tanong na “bakit” at nagbibigay ng pangangatwiran o kadahilanan para sa pagkakaganap ng isang bagay. hal: dahil sa, sanhi sa, sapagkat at mangyari. Panapos- nagpapahiwatig ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita. hal: upang, sa lahat ng ito, sa di kawasa, sa bagay na ito at sa wakas. Panlinaw- ginagamit sa pagpapaliwanag ng bahagi o kabuuan ng isang banggit. hal: anupa’t kung gayon, samakatuwid,alalaong sana, sa isang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful