SISTEM EKONOMI

HASIL PEMBELAJARAN
Mnjelskn ciri-ciri ekonomi tradisionl di Vietnam Mnjelskn ciriciri ekonomi komersial di Vietnam

CIRI-CIRI EKONOMI TRADISIONAL VIETNAM
1. Menjalankan pertanian sara diri 2. Teknologi pertanian yang lama digunakan 3. Penguasaan tanah oleh tuan tanah yang kaya

CIRI-CIRI EKONOMI KOMERSIAL VIETNAM
1.Pertanian dijalankan secara besar-besaran 2. Sistem pengairan yang baik 3. Pelaburan modal yang banyak

Ciri Ekonomi Tradisional

Ciri Ekonomi Komersial

Bersifat Sara Diri – pertanian, perikanan, memungut hasil hutan, berburu, perlombongan dan berdagang secara kecilan Menggunakan Peralatan Yang Mudah Dan Tradisional – cangkul, bajak dan tenggala.
Hasil Hanya Mencukupi Untuk Keperluan Sendiri – penanaman padi secara kecilan kerana kawasan pertanian yang kecil, penggunaan alat yang mudah dan buruh daripada ahli keluarga sahaja.

Menanam Tanaman Eksport -- belanda memperkenalkan Sistem Tanaman Paksa 1830.

Pengenalan Sistem Ekonomi Wang -sebagi upah kepada petani dan buruh
Penguasaan Ekonomi Oleh Pengusaha Cina Dan Eropah – belanda membuat perjanjian dengan pengusaha, belanda memonopoli tanaman kopi, SHTB diberi hak mengangkut hasil tanaman, memperkenalkan Undang-undang Pertanian De Waal Pengenalan Ekonomi Pasaran Bebas – menggalakkan kemasukan pelabur barat

Kegiatan ekonomi komersial di Indonesia

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.