PHẦN III

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB

PHP
Công Duy - ĐH Bách Khoa

* Truy cËp biÕn tõ FORM trong PHP. ( C¸ch 1. Víi phiªn b¶n PHP < 4.2) Trong PHP khai b¸o ®Ó lÊy gi¸ trÞ tõ biÕn FORM tõ trang HTML t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, tªn cña mét ®èi t­îng Form trong HTML còng chÝnh lµ tªn biÕn dïng trong PHP. VD:<?php echo “ten cua ban la: “.$txtUser; echo “Mat khau cua ban la: “.$txtPass; ?> Trong ®ã txtUser vµ txtPass lµ tªn Công Duy - ĐH Bách ®èi t­îng d¹ng text trong thÎ FORM. Khoa

Sö dông m¶ng h»ng $HTTP_POST_VARS[“tªn biÕn form"]; $HTTP_GET_VARS[“tªn biÕn form"]; VD:<?php echo “ten cua ban la: “. $HTTP_POST_VARS [“txtUser”]; Trong ®ã txtUser lµ tªn ®èi t­îng d¹ng text trong thÎ FORM.

Công Duy - ĐH Bách Khoa

* Khai b¸o h»ng trong PHP
+ TÊt c¶ c¸c h»ng sè trong PHP lµ ch÷ hoa + Có ph¸p khai b¸o: define(“TENHANG”,gi¸ trÞ g¸n cho h»ng) VÝ dô: define(“PI”,3.14);

Công Duy - ĐH Bách Khoa

IV Thao t¸c trªn chuçi trong PHP
Xö lý chuçi trong øng dông Web lµ mét phÇn chÝnh cña PHP, ®iÓm m¹nh cña PHP lµ kh¶ n¨ng xö lý chuçi rÊt tèt. 1. Hµm xö lý kho¶ng tr¾ng trªn chuçi: +Hµm kiÓm tra chuçi rçng: Có ph¸p: isempty(string str); NÕu chuçi str trçng tr× tr¶ vÒ true, ng­îc l¹i tr¶ vÒ false. +Hµm xãa bá kho¶ng tr¾ng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i chuçi : Có ph¸p: ltrim(string str); vµ: chop(string str); VÝ dô: Công Duy - ĐH Bách Khoa

2. Hµm thay ®æi kiÓu ch÷ cña chuçi: Hµm
strupp er strlow er ucfirst ucword

DiÔn gi¶I
Ch÷ hoa Ch÷ th­êng Ch÷ hoa ký tù ®Çu tiªn Ch÷ hoa ký tù ®Çu mçi tõ

Sö dông

KÕt strupper(“to qu¶ TOI
i”) strlower (“TOI”) ucfirst(“toi va ban” ucword(“toi va ban” toi Toi va ban Toi Va Ban

Công Duy - ĐH Bách Khoa

3. §Þnh d¹ng chuçi ®Ó ®­a vµo vµ lÊy ra tõ CSDL: §Ó l­u trò 1 chuçi vµo CSDL mµ chuçi ®ã cho chøa c¸c ký tù ‘ hay ” hay \ th× ph¶i thªm dÊu \ vµo tr­íc khi l­u. Ta sö dông hµm AddSlashes(string str). Hµm nµy sÏ tù t×m c¸c ký tù trªn vµ thªm \ vµo tr­íc. Ng­îc l¹i ta dïng hµm StripSlashes(string str) ®Ó lo¹i bá \. VÝ dô: $noidung=AddSlashes($noidung);
Công Duy - ĐH Bách Khoa

4. Hµm kÕt hîp hay t¸ch chuçi: +T¸ch chuçi thµnh 2 chuçi con b»ng mét ký tù ph©n c¸ch vµ ®­a vµo m¶ng. có ph¸p: array=expode(string phan_cach, string str); VÝ dô t¸ch ®Þa chØ Email thµnh 2 phÇn: $manga=explode(“@”,$email); echo manga[1];
Công Duy - ĐH Bách Khoa

+ Hµm substr(); Có ph¸p: string substr(string str, int i [,int l]); Hµm nµy tr¶ vÒ chuçi con cña chuçi str, b¾t ®Çu tõ vÞ trÝ i víi l ký tù. Tham sè l lµ tïy chän, nÕu kh«ng cã th× tr¶ vÒ ®Õn hÕt chuçi str 5. Hµm so s¸nh chuçi: NgoµI to¸n tö == dïng so s¸nh 2 chuçi, chóng ta cßn cã thÓ dïng c¸c hµm : int strcmp(string str1, string str2); NÕu str1=str2: =0 str1>str2: >0 str1<str2: <0 So s¸nh str1 vµ str2 cã ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ th­êng, ngoµI ra cßn cã c¸c hµm int strcasecmp(string str1, string str2); int strnatcmp(string str1, string str2); - ĐH Bách Khoa Công Duy

6. Hµm kiÓm tra chiÒu dµi chuçi: có ph¸p: int strlen(string str); 7. Hµm t×m kiÕm vµ thay thÕ chuçi + Hµm t×m chuçi: string strstr(string str1, string str2); Hµm nµy t×m chuçi str2 trong str1, nÕu cã tr¶ vÒ chuçi míi lµ chuçi b¾t ®Çu b»ng chuçi str2 ®Õn hÕt chuçi str1. VÝ dô: <?php $a="xin chao cac ban than men"; echo strstr($a,"c")."<br>"; ?>
Công Duy - ĐH Bách Khoa

+ Hµm t×m vÞ trÝ chuçi con: int strpos(string str1, string str2); Hµm nµy tr¶ vÒ vÞ trÝ t×m thÊy cña chuçi str2 trong str1, nÕu kh«ng t×m thÊy th× tr¶ vÒ -1, nÕu cã nhiÒu chuçi gièng nhau, th× chØ tr¶ vÒ vÞ trÝ t×m thÊy ®Çu tiªn. (VÞ trÝ cña chuçi tÝnh tõ 0) VÝ dô: <?php $a="xin chao cac ban than men"; $vitri= strpos($a,“chao"); echo “vi tri la: “.$vitri.<br>"; ?>
Công Duy - ĐH Bách Khoa

+ Hµm thay thÕ chuçi: string str_replace(string str1, string str2, string str); . Hµm nµy tr¶ vÒ 1 chuçi b»ng c¸ch thay thÕ tÊt c¶ c¸c chuçi str1 trong str b»ng chuçi str2. . §Ó khèng chÕ chØ cho thay ®æi vÞ trÝ ta dïng hµm: string substr_replace(string str1, string str2, int start [,int n]); Thay the str2 vµo trong str1, bat ®Çu tõ ký tù cã vÞ trÝ lµ start vµ cã chiÒu dµI lµ n ký tù VÝ dô:
<?php $a="xin chao cac ban va tat ca cac ban than men"; $vitri= strpos($a,"chao"); $chuoi= str_replace("ban","em",$a); $chuoi2=substr_replace($chuoi,“ban",13,3); echo "chuoi : ".$chuoi."<br>"; Công Duy - ĐH Bách Khoa echo "chuoi 2 ".$chuoi2."<br>";

V. Sö dông lai m· ch­¬ng tr×nh trong PHP.
PHP cung cÊp 2 c¸ch ®Ó khai b¸o sö dông bÊt kú ®o¹n m· ch­¬ng tr×nh nµo ®· cã s½n, b»ng c¸ch sö dông 2 khai b¸o require() vµ include(). 1. Sö dông khai b¸o require() : Có ph¸p: require(string path_file); VÝ dô: - t¹o 1 file require.* cã néi dung <?php $a=2; $b=3; $c=$a+$b; echo “a + b = ".$c."<br>"; Công Duy - ĐH Bách Khoa

- t¹o 1 file php cã néi dung <?php require("require2.php"); ?> • Các lưu ý: - File ®­îc gäi cã phÇn më réng tïy ý. - C¸c ®o¹n m· PHP trong File ®­îc gäi ph¶I ®Æt trong cËp thÎ <?php …?>

Công Duy - ĐH Bách Khoa

2. Sö dông khai b¸o include() : Có ph¸p: include(string path_file); Gièng nh­ tr­êng hîp trªn, nh­ng include() vµ require() kh¸c nhau lµ: TÊt c¶ néi dung ®­îc n¹p lªn b»ng require(), Webserver ph¶I dÞch tÊt c¶ néi dung bªn trong. Do ®ã trong nh÷ng file n¹p b»ng require() kh«ng nªn dïng c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn.

Công Duy - ĐH Bách Khoa