MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Physical environment
PHẦN IV
SESSION IV

MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Physical environment 4 NGUYÊN TẮC
Principles

A.Chiếu sáng đầy đủ tại nơi làm việc.
Good lighting conditions at the workplace. B. Làm tốt thông gió. Good ventilation. • Cô lập những nguồn nguy hại. Isolating hazardous sources.

• Phòng chống cháy nổ và tai nạn do điện Preventing fires and electrical accidents.

A. Chiếu sáng đầy đủ tại nơi làm việc. Good lighting conditions at the workplace
4 BIỆN PHÁP Solutions

I. Tận dụng ánh sáng ban ngày. Make full use • Sử dụng chiếu sáng cục bộ cho công việc chính xác. Use local lights for precision work. • Bố trí hợp lý nguồn sáng và chống chói. • Thường xuyên bảo dưỡng nguồn chiếu sáng. Ensure regular maintenance of light
source. Relocate the light sources and avoid glare of daylight.

I. Tận dụng ánh sáng ban ngày.
Make full use of daylight.
Picture 8

II. Sử dụng chiếu sáng cục bộ cho công việc chính xác. Use local lights for precision
work.
Picture 5 Picture 4

III. Bố trí hợp lý nguồn sáng và chống chói. Relocate the light sources and avoid glare
Picture 9 Picture 10

Picture 6

Picture 5

IV. Thường xuyên bảo dưỡng nguồn chiếu sáng. Ensure regular maintenance of
light source.
Picture 33 Picture 4

B. Làm tốt thông gió.
Good ventilation.
4 BIỆN PHÁP Solutions

• Tăng cường thông gió tự nhiên. Increase • Tận dụng nguyên lý dâng lên cao của khí nóng. Use natural upward flow of hot air. • Bảo vệ nơi làm việc khỏi sức nóng bên ngoài Protect the workplace from outside heat. • Sử dụng quạt điện để gia tăng sự thông gió. Use electrical fans to increase air flow.
natural ventilation.

• Tăng cường thông gió tự nhiên.
Increase natural ventilation.
Picture 9 Picture 7

Picture 8

II. Tận dụng nguyên lý dâng lên cao của khí nóng. Use natural upward flow of hot air.
Picture 5

Picture 18

III. Bảo vệ nơi làm việc khỏi sức nóng bên ngoài Protect the workplace from
outside heat.

IV. Sử dụng quạt điện để gia tăng sự thông gió. Use electrical fans to increase
air flow.
Picture 4

Picture 20

C. Cô lập những nguồn nguy hại cho sức khỏe. Isolating hazardous sources.
3 BIỆN PHÁP Solutions

• Dời những nguồn ô nhiễm như nóng, ồn, bụi, hóa chất khỏi nơi làm việc. Move heat, • Sử dụng vách ngăn để ngăn nguồn nóng, ồn, bụi, hóa chất. Use partitions to screen heat,
noise, dust and chemical sources.

noise, dust and chemical sources from general work area.

• Sử dụng hệ thống hút xả tại chỗ để chống nóng, bụi, hóa chất. Use local exhaust
ventilation systems against dust and chemicals.

• Dời những nguồn ô nhiễm như nóng, ồn, bụi, hóa chất khỏi nơi làm việc.
Move heat, noise, dust and chemical sources from general work area.
Picture 30

Picture 29

II. Sử dụng vách ngăn để ngăn nguồn nóng, ồn, bụi, hóa chất. Use partitions to
screen heat, noise, dust and chemical sources.
Picture 6 Picture 5

Picture 8

Picture 7

KHU TRÚ CÁC NGUỒN GÂY ỒN Isolate the sources of noise

Ngăn bụi - Dust protection

Ngăn hơi khí độc Isolate the chemical sources

III. Sử dụng hệ thống hút xả tại chỗ để chống nóng, bụi, hóa chất. Use local
exhaust ventilation systems against dust and chemicals.
Picture 6 Picture 6

Picture 7

SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÚT BỤI VÀ MÀN NƯỚC BẮT BỤI CỤC BỘ local exhaust ventilation systems against dust

SÖÛ DUÏNG HEÄ THOÁNG HUÙT VAØ XAÛ NHIEÄT ÑEÅ CHOÁNG NOÙNG local exhaust ventilation systems against heat

D. Phòng chống cháy nổ và tai nạn do điện
Preventing fires and electrical accidents 4 BIỆN PHÁP Solutions

• Loại các chất liệu dễ cháy ra khỏi nguồn nhiệt và lửa. Keeping flammable materials away •
from hot sources and flames. Trang bị đủ bình chữa cháy. Provide enough fire extinguishers

• Mạch điện được bao che và bảo vệ bằng ngắt điện tự động hoặc cầu chì. Ensure • Đảm bảo các thiết bị đều có dây nối đất.
Making sure all equipment is earthed. electrical circuits are enclosed, insulated and properly fused.

• Loại các chất liệu dễ cháy ra khỏi nguồn nhiệt và lửa. Keeping flammable
materials away from hot sources and flames.
Picture 23 Picture 25

II. Trang bị đủ bình chữa cháy.
enough fire extinguishers

Provide

Picture 19

III. Mạch điện được bao che và bảo vệ bằng ngắt điện tự động hoặc cầu chì. Ensure
electrical circuits are enclosed, insulated and properly fused.
Picture 4

Picture 18

IV.Đảm bảo các thiết bị đều có dây nối đất.
Making sure all equipment is earthed.

TÓM TẮT

Summarize

MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Physical environment

A.Chiếu sáng đầy đủ tại nơi làm việc.
Good lighting conditions at the workplace. B. Làm tốt thông gió. Good ventilation. • Cô lập những nguồn nguy hại. Isolating hazardous sources.

• Phòng chống cháy nổ và tai nạn do điện Preventing fires and electrical accidents.

LÀM VIỆC NHÓM
Group work
DỰA VÀO CHUYÊN ĐỀ VỪA TRÌNH BÀY, HÃY CÙNG NHAU THẢO LUẬN VÀ CHỌN RA TẠI XN VỪA ĐI THỰC HÀNH From the results
of the checklist exercise, please identify .

• Ba điển hình tốt. Three good points. • Ba điểm cần sửa đổi và cách sửa thích hợp nhất của bạn. Three points
to be improved and your best solutions.
73

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful