Sejarah Institusi Kehakiman

 

 

Semasa Rasulullah, baginda sendiri menjadi kadi atau hakim Setelah kewafatan Rasulullah, penggantinya ialah Khalifah Abu Bakar. Tugas beliau meliputi ketua kerajaan, pentadbiran dan juga kehakiman. Beliau dibantu oleh penguasa dan gabenor. Semasa Khalifah Umar, telah wujud

Tindakan Khalifah Umar ialah;
Membuat pembaharuan didalam struktur pentadbiran negara dan kehakiman Pemisahan antara kuasa pentadbir dengan kehakiman Melantik kadi dengan pengkhususan bidang kuasa tertentu seperti kes-kes harta Sistem pendelegasian kuasa tidaklah mutlak kerana khalifah dan gabenor

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Mereka yang dilantik ke jawatan hakim mempunyai syarat-syarat dan kelayakan seperti keperibadian yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan. Menubuhkan lembaga ifta’ yang berperanan untuk memberi fatwa kepada umat Islam. Menubuhkan lembaga hisbah yang bertujuan menangani kes-kes yang berkatian ‘amar ma’ruf dan nahi munkar” Beliau telah memberi garis panduan iaitu Risalah al-Qadha atau Dustur

Perlantikan Hakim

Hakim atau Kadi ialah orang yang berperanan penting dalam melaksanakan perundangan Islam. Beliau bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan undang-undang Nabi Muhammad ialah hakim pertama didalam Islam

Syarat Hakim dalam Islam
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Islam Baligh Adil Merdeka Lelaki Adalah Mujtahid

Adab dan Sifat Hakim

Hakim hendaklah tidak dalam keadaan marah, keluh kesah, bosan dan bersikap berat sebelah Hakim juga ketika berada di majlis kehakiman, hendaklah menundukkan pandangannya, banyak berdiam serta menghadkan percakapannya Hakim juga tidak boleh menerima hadiah, rasuah. Sentiasa menjaga kehormatan dan maruahnya, wajib bersifat ‘adalah.

Hakim hendaklah menghukum dalam keadaan tenang, tidak terpengaruh dengan orang sekeliling, memberi layanan yang sama kepada semua pihak, tidak memanjangkan perbicaraan tanpa sebab, berhati-hati dengan pihak yang terlibat, memuliakan saksi dan tidak menghakimi kaum kerabat. Hakim perlu mempunyai kehebatan, kemuliaan dan

Persaksian
 

Persaksian ialah salah satu saluran untuk mensabitkan kebenaran yang didakwa Kesaksian adalah hujah dan cara paling kuat dan wajib dipraktikan syahadah dalam kes-kes hudud, qisas dan mal. Ia juga dinamakan al-Bayyinah iaitu keterangan kerana dapat menerangkan sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang dan menjelaskan kebenaran yang sebenar pada sesuatu yang

Syarat-Syarat Saksi
3. 4. 5. 6. 7.

Orang yang baligh dan adil Saksi itu mengetahu sesuatu yang disaksikan Saksi itu Islam Saksi itu adil Saksi itu tidak ada keraguan pada kesaksiannya.

Pendakwaan, Pembuktian dan Keterangan

3. 4. 5. 6.

Pendakwaan ialah perkataan yang diterima oleh hakim. Orang yang berkata demikian adalah bertujuan untuk menuntut haknya yang tertentu terhadap orang lain ketika berlaku persengketaan atau mempertahankan hak dirinya. Pendakwaan terdapat beberapa unsur iaitu; Orang yang menuntut Orang yang dituntut hak daripadanya Sesuatu hak yang dituntuk Perkataan yang lahir dari pendakwa

Mahkamah Syariah di Malaysia
Sistem Mahkamah terbahagi kepada : 2. Mahkamah Sivil:
• •

Mahkamah Persekutuan, Rayuan Mahkamah Tinggi, Rendah

3.
• •

Mahkamah Syariah:
Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi, Rendah

Mahkamah Adat

Bidang kuasa dan kedudukan Mahkamah Syariah
 Undang

Pentadbiran Agama Islam di Malaysia adalah warisan undang-undang penjajah yang sengaja mempersempitkan peranan perundangan Islam. Telah melahirkan dua sistem iaitu mahkamah negara dan mahkamah Syariah.  Mahkamah Syariah terletak dibawah kuasa perundangan negeri, iaitu
1.Mahkamah

Rayuan Syariah 2.Mahkamah Tinggi Syariah 3.Mahkamah Rendah Syariah

Bidang kuasa mahkamah syariah 2. Jenayah
• • • •

• •

Kesalahan matrimoni Kesalahan berhubung dengan seks Minuman keras Tidak solat jumaat, zakat dan tidak berpuasa Murtad Pengambilan anak angkat

3.

Sivil
1.

Pertunangan, nikah, cerai serta membatalkan nikah

Pentadbiran Undang-undang Jenayah Islam di Malaysia

Kesalahan yang diperuntukan dalam enakmen pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah jenayah dalam Islam Antaranya ialah
1. 2. 3. 4.

Kesalahan yang berkaitan dengan perkahwinan Bersekedudukan haram spt zina dan khalwat Minum minuman yang memabukkan Gagal menunaikan kewajipan solat jumaat,

Usaha Meninggikan Taraf Mahkamah Syariah
1. Sumber

perundangan Islam dijadikan sumber undang-undang negara 2. Cadangan perkara dalam Perlembagaan Malaysia:
“mana-mana undang-undang yang bertentangan denganundang-undang Islam hendaklah terbatal dan dianggap tidak sah setakat mana ianya bertentangan”

Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 hendaklah dipinda sesuai dengan ajaran Islam supaya dapat menjalankan undang-undang hudud, qisas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful