PSIKOLOGI PENDIDIKAN

TOPIK 1
PENGENALAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

KUMPULAN 1: 1.T.Norshamzaidie b. T.Mohd 2. Noraini bt Muhamad 3. Yusmawani bt M.Ghani

1

MENGUASAI
Ilmu pengetahuan, pedagogi, & ilmu psikologi manusia

MENUNJUKKAN Coopes (1988)
Guru yang berkesan ialah:

Sikap jujur yang dapat menggalakkan pembelajaran & interaksi positif

MEMPUNYAI
Ilmu pengetahuan & kepakaran dalam mata pelajaran yang diajarnya.

MENGGUNAKAN
Strategi, kaedah & teknik mengajar yang membolehkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran mereka dengan kaedah &teknik yang betul 2

Kamus Dewan
 Kajian tentang proses mental dan pemikiran,terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan: pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu: dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

DEFINASI PSIKOLOGI
Berasal dari tamadun Greek purba: PSYCHE= JIWA LOGOS= KAJIAN MENGENAI SESUATU

PSIKOLOGI
Kajian mengenai sesuatu(pemikiran) yang memberi kesan kepada jiwa seseorang

Psikologi merupakan satu kajian saintifik untuk mengkaji bagaimana pemikiran manusia bekerja dan bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi tingkah laku atau mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap sesuatu tingkah laku.
Cambridge International Dictionary of English m.s. 383

DEFINISI PSIKOLOGI

Satu cabang penyiasatan saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti. William (1960) Psikologi adalah sains tingkah laku
Wittaker (1970)

Satu kajian yang sistematik terhadap tingkah laku dan mental seseorang.
Henry L.Roediger (1984)

Kajian sistematik tentang tingkah laku manusia dan pengalaman manusia.
6 Kalat (1999)

SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
 Bermula semasa zaman awal Greek(384sm-322)  Socrates  Plato  Aristotle

Aliran Interaksionisme
 Rene Descrates(1595-1650) Pakar matematik Perancis yang memperkatakan manusia adalah ‘gabungan pemikiran + badan @ jasad + roh. . Konsep ini menentang pendapat dualisme iaitu manusia terdiri daripada jasad yang terpisah daripada roh.

Aliran Impirisme
 John Locke (1632-1704) Mengemukakan konsep ‘tabula rasa’ iaitu jiwa manusia kosong semasa dilahirkan.

Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN STRUKTURALISME(1832 -1920)
WILHELM WUNDT ( 1832 – 1920)   Ahli fisiologi dan psikologi Jerman. Dikenali sebagai bapa psikologi kerana membina makmal psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Dianggap sebagai ahli psikologi moden kerana menulis tentang kajiannya yang mengandungi 50 000 patah perkataan. Edward Bradford Ticherner (1867 – 1927), salah seorang pelajar Wundt mendirikan makmal psikologi di Universiti Cornell & mengasaskan kajian strukturalisme di Amerika Utara.

10

ALIRAN STRUKTURALISME
Tumpuan kajian kepada pengalaman sedar, iaitu mengkaji apa yang boleh dinyatakan oleh seseorang dalam pengalaman sedarnya
SIKAP

PERASAAN

KAJIAN WILHELM WUNDT TANGGAPAN INDIVIDU TERHADAP SESUATU KEADAAN 11

PERSEPSI

3 KOMPONEN UTAMA PENGALAMAN SEDAR

Sensasi
     Penglihatan Bunyi Bau Rasa pemerasaan

Imej
Merupakanpengalaman yang tidak wujud seperti: • Ingatan mengenai seseorang atau peristiwa

Afeksi
Reaksi emosional: • Cinta • Kasih sayang • Bahagia • Cemburu

Proses perkaitan ( process of association)
( pembahagian pengalaman kepada beberapa elemen-elemen)

Teknik Analytic introspection

12

Belajar melalui pengalaman yang dipelajari
 IMPLIKASI ALIRAN  STRUKTURALI SME  TERHADAP  PENDIDIKAN

Pelajar belajar melalui pembelajaran kendiri

Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN FUNCTIONALISME (1859-1952)
• Ahli falsafah dan ahli psikologi Amerika abad ke-20 Bapa Psikologi Functionalisme Pengasas ‘Philosophical School of Pragmatism’ bersama-sama dengan Charles Sanders Peirce & William James.

John Dewey 1859-1952

• •

 

Ahli psikologi Amerika pertama. Menubuhkan makmal psikologi pertama di Amerika Syarikat. Memperkenalkan kursus psikologi. Menerbitkan dua jilid buku iaitu ‘The Principle of Psychology’
14

William James 1842-1910 :

 

Menekankan pengalaman sedar dan tingkah laku

ALIRAN FUNCTIONALISME (1859-1952)

Mengkaji bagaimana manusia menggunakan minda untuk berfikir dan menghasilkan tingkah laku. Mereka berpendapat proses mental adalah sentiasa aktif dan berterusan. Teori ini dipengaruhi oleh teori evolosi manusia yang dikemukakan oleh Darwin & falsafah pragmatisme
(pemikiran yang berdasarkan praktikal bukan teori) .
15

IMPLIKASI ALIRAN FUNCTIONALISME TERHADAP PENDIDIKAN

 Pembelajaran adalah berterusan sepanjang hayat bersesuaian dengan peringkat umur.
16

Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958)
J.B.WATSON (1878 - 1958)
Pengasas aliran ini di Amerika Utara. Terkenal dengan Teori Pelaziman Klasik.

Kajian dilakukan ke atas seorang kanak-kanak, Albert & seekor tikus putih.

“ Psychology as the Behaviorist Views It” merupakan artikel beliau yang diterbitkan pada 1913. Beliau berpendapat psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku yang nyata.

17

IVAN PAVLOV 1849-1936

THORNDIKE 1874 – 1949

 Dikenali juga sebagai aliran: -Associationism ( mengkaji kaitan mental antara dua peristiwa atau antara dua idea yang membawa kepada terjadinya pembelajaran)

B. F. SKINNER 1904 – 1990

CORDELL HULL (1871-1955 )
18

Ahli psikologi aliran behaviorsme menjalankan kajian keatas haiwan seperti :
 TIKUS
 ALIRAN INI FOKUS KPD T/LAKU MANUSIA(MENOLAK ASPEK KEROHANIAN) ALIRAN LOGIK POSITIF (LOGICAL POSITIVISM)

 

 KUCING

  

Mereka berpendapat bahawa semua ilmu atau pengetahuan perlu disahkan melalui: 1.Cara yang empirikal 2.Pemerhatian yang sistematik

 ANJING

ALIRAN PSIKOLOGI GESTALT
Tiga tokoh pengasas
 Muncul di Jerman sebagai reaksi kepada pendapat ahli strukturalisme.
Max Wertheimer 1880 - 1943 Wolfgang Kohler 1887 - 1967

Berpendapat manusia mempersepsi dunia dalam bentuk satu Keseluruhan (unitary whole

Kurt Koffka 1886-1941

20

ALIRAN HUMANISTIK (1908 - 1987 )
PENGASAS

CARL ROGERS (1902-1987)

ABRAHAM MASLOW 1908-1970

21

Aliran Humanistik menekankan cara fikiran,pengamatan, serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadian.

Ahli-ahli psikologi humanis mempercayai bahawa seseorang individu bertanggungjawab ke atas tindakannya

Jean Piaget ( 1896 1980)

Aliran Kognitivisme
Wolfgang Kohler 1887 - 1967 Max Wertheimer 1880 - 1943

Lev Semenovich Vygotsky ( 1896 – 1934)

AHLI-AHLI PSIKOLOGI KOGNITIVISME

David Ausubel (1918 -)

Jerome S. Bruner (1915- ) Robert Mills Gagné (1916 – 2002)

Kurt Koffka 1886-1941

23

ALIRAN KOGNITIVISME
DLL Motivasi Pemikiran manusia

Kem. belajar

KAJIAN

Persepsi & penanggapan

KBKK metakognisi

Kognisi

24

ALIRAN KONSTRUKTIVISME
      Bertitik tolak daripada pandangan kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu konstuktivisme (faham bina) Di asaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld, Piaget, Vygotsky, Confey, Seymour Peppert Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses P& P Mengambil kira bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yang mereka pelajari. Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif oleh individu yang berfikir berdasarkan pengetahuan sedia ada. Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan guru. Sangat digemari sebagai kaedah mengajar mata pelajaran matematik dan subjek-subjek sains.
25

PENDEKATAN PSIKOLOGI
 Ahli-ahli psikologi telah menggunakan beberapa pendekatan bagi menghuraikan konsep-konsep atau idea-idea mereka berkaitan dengan tingkah laku manusia

IVAN PAVLOV 1849-1936

 Dikaitkan dengan konsep pelaziman klasik

•Beliau menjalankan eksperimen ke atas seekor anjing bagi menunjukkan perkaitan antara rangsangan (makanan) dengan gerak balas (air liur)

27

Terkenal dengan Teori Pelaziman Cuba Jaya (Teori of Trial and Error Conditioning) Prinsip asas pembelajaran adalah pengaruh ganjaran dan denda. (Organisme akan membuat sesuatu yang membawa keseronokan sebaliknya organisme berkenaan akan mengelak drp melakukan sesuatu yang membawa kesakitan atau membahayakan diri).

• E.L.THORNDIKE 1874 – 1949

• Konsep ini dinyatakan sebagai:-pembelajaran instrumental atau -pembelajaran operan
28

- Kesinambungan daripada kajian yang telah dijalankan oleh E.L.Thorndike. - Terkenal dengan pelaziman operan yang mengukur pengaruh ganjaran dan denda .
B. F. SKINNER 1904 – 1990

- Beliau menjalankan eksperimen ke atas tikus dan burung merpati. - Dalam eksperimennya yang terkawal, beliau telah dapat mengukur proses pembelajaran dengan cara menukar frenkuensi ganjaran dan denda.

29

PENDEKATAN PSIKOLOGI
PENDEKATAN PSIKOANALITIK

*Berdasarkan kepercayaan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses-proses psikologi tidak sedar, yang kita sendiri tidak sedar. *Tingkah laku kita adalah berdasarkan konflik dalaman, dorongan (impulse), kemahuan atau motif-motif yang tidak disedari. *Mengandaikan semua tingkah laku, normal & abnormal adalah hasil daripada interaksi faktor-faktor genetik dan persekitaran yang memberi kesan ke atas perubahan tingkah laku dengan mempengaruhi proses tidak sedar dan juga proses sedar psikologi.

30

PENDEKATAN PSIKOANALITIK
 Ahli teori ini menekankan kepentingan zaman awal individu dan mempercayai bahawa peristiwa semasa kecil mempunyai kesan sepanjang hayat pada psikologi individu.

 Pelopor ahli teori psikoanalitik (psikodinamika) yang paling terkemuka di dunia.
SIGMUND FREUD (1856 – 1936)

 Beliau percaya setiap entiti ini bertanggung jawab bagi satu set operasi psikologi.  Memperkenalkan teori struktur personaliti.
31

TEORI STRUKTUR PERSONALITI
(STRUKTUR PSIKIK)

id

ego

superego
32

Sumber dorongan dan nafsu yang diwarisi

Tiada pengaruh dunia realiti (pengaruh tamadun)

ID
Mementingkan diri sendiri

Primitif

Bertanggungjawab dan cuba mengawal dorongan dan desakan primitif agar mengikut lebih dekat dengan kehendak persekitaran. Ego secara perlahan-lahan mengambil tanggung jawab menjadikan dorongan primitif id lebih mengikut pada kehendak moral dan piawaian etika masyarakat.

Prinsip realiti mengiktiraf permintaan atau kehendak masyarakat yang realistik.

EGO

Operasi ego berpandukan kepada prinsip realiti, bukan pada prinsip keseronokan yang mempengaruhi id.

34

Superego
Apabila kanak-kanak yang mempunyai superego punitif meninkat remaja, mereka berkemungkinan menghadapi masalah dalam memenuhi permintaan superego. Freud percaya kerisauan dan kemurungan biasanya datang bersama dgn kehendak superego yang melampau. Bila kanak-kanak bertambah besar, peranan ego semakin bertambah. Ia mesti berurusan dengan superego yang merupakan sumber awal suara hati ( conscience), iaitu kebolehan untuk membezakan yang baik daripada yang buruk.

Bagi kanak-kanak yang dibesarkan oleh ibu bapanya secara melampau, dia akan bersifat kritis, menghukum, dan mendenda, permintaan ini boleh menjadi keterlaluan(excessive). Dalam kes ini superego menjadi tidak fleksibel atau ketat. Hal ini menyebabkan kanakkanak tidak dapat menikmati keseronokan normal pada zamannya.

Superego muncul secara perlahan-lahan bila kanak-kanak mula mempelajari peraturan yang digunakan oleh ibu bapanya untuk menginterpretasi jangkaan masyarakat.Ibu bapa berperanan sebagai conscience sehinggalah kanak-kanak secara evolusi membina set piawai dalamannya 35

PENDEKATAN PSIKOANALITIK Mengikut Pendekatan Psikoanalitik;  Id, ego dan superego biasanya mempunyai matlamat & kaedah yang berbeza.  Jika id dan superego menjadi cukup kuat untuk menguasai ego, biasanya hal ini akan akan berakhir dengan konflik dalaman dalam diri individu tersebut.  Sekiranya konflik antara tiga komponen struktur psikik ini tidak selesai mungkin akan membawa kepada kecelaruan mental.
36

Kesimpulannya:

Pendekatan ini memberi sumbangan yang besar dalam membantu kita memahami perkembangan personaliti manusia.Pendapat tentang pengaruh id, ego dan superego dari zaman kanak-kanak bagi perkembangan personaliti seseorang telah merangsang banyak penyelidikan.Pendapat ini juga berpengaruh dalam disiplin-disiplin seperti seni, kesusasteraan Inggeris dan sejarah.
37

Pendekatan Kognitivisme
 Pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti KBKK, kemahiran belajar, motivasi, dll.  Ahli psikologi kognitif percaya bahawa peristiwa-peristiwa dalaman yang berlaku pada seseorang mesti dikaji, jika keseluruhan tingkah laku ingin difahami.  Berbeza dengan pendekatan psikoanalisis yang mengfokus kepada pemikiran tidak sedar, pendekatan behaviorisme yang mengfokus kepada faktor persekitaran dan tingkah laku.  Dipelopori oleh tokoh-tokoh gestalt, Piaget, Vygotsky,Gagne,Bruner dan Ausuble.

38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful