Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ

Τπερκινθτικότθτα
Σι ςθμαίνει;
Σι γνωρίηουμε ςιμερα;
Πωσ αντιμετωπίηεται;

Δθμιτρθσ Μαυρωνάσ

ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ
΢χολείο
Προβλιματα μάκθςθσ
Διαταραχι κλίματοσ τάξθσ
Μθ τιρθςθ βαςικϊν κανόνων αςφαλείασ-ηθμιζσ
εκνευριςμόσ παιδιοφ-δαςκάλου
Χαρακτθριςμόσ <<προβλθματικοφ>>

΢πίτι
Δυςκολία ςυννενόθςθσ μελϊν οικογζνειασ
Καυγάδεσ-τιμωρίεσ-περιοριςμοί
Τπερβολικζσ απαιτιςεισ
Δυςκολία μελζτθσ-φπνου-φαγθτοφ
Ενοχζσ (λανκαςμζνθ αγωγι)
Μείωςθ-αποφυγι κοινωνικϊν εκδθλϊςεων

Εαυτόσ
Χαμθλι αυτοεκτίμθςθ
΢υναιςκθματικι αςτάκεια-ταλαντεφςεισ
Κακζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με ςυνομθλίκουσ-ςυμμακθτζσ-απομόνωςθ
Αίςκθςθ αδικίασ
Ανθδονικότθτα

ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δ.ΕΠ-Τ

Στόχοι-αρχζσ
.Όρια

.Οργάνωςθ
.Προγραμματιςμόσ
.Αυτορφκμιςθ

Στρατηγικζσ Μάθηςησ
΢τρατθγικι= ζνα πλάνο δράςθσ, μια ςυςτθματικι μζκοδοσ, ι βιματα
για να καταςκευάςει, να κάνει ι να ολοκλθρϊςει κάτι

Στοιχεία ςτρατηγικήσ
1. Θζτει ςτόχουσ.
Σι πρζπει να κάνω;
2. Παρακολουκεί τθ πρόοδό του.
Σι πλάνο να ακολουκιςω;
3.Οργανϊνει.
Πωσ πάει το πλάνο μου;
4. Εκτιμά τθ μάκθςθ και τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ.
Πωσ πιγα;

ΟΔΗΓΙΕ΢ ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ΢ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΣΗ΢ ΔΕΠ-Τ
Αναπτφςςουμε μια κετικι ατομικι ςχζςθ
Διατθροφμε ξεκάκαρθ επικοινωνία
Εξατομικεφουμε τθ διδαςκαλία
Διατθροφμε ζνα αποφαςιςτικό τρόπο
Κάνουμε το παιδί να <<κάτςει κάτω>>
Αμείβουμε ςυχνά, ςυςτθματικά ςτθν αρχι και αργότερα
απρογραμμάτιςτα
Ανακζτουμε το κατάλλθλο ζργο
Προςφζρουμε επιπλζον βοικεια
Επαναλαμβάνουμε οδθγίεσ
Μιλάμε και κινοφμαςτε αργά, χωρίσ απότομεσ και ςπαςμωδικζσ
κινιςεισ ι εξάρςεισ
Παρεμβάλλουμε πολλά διαλείμματα για να απελευκερϊνεται το
πλεόναςμα τθσ ενεργθτικότθτασ του παιδιοφ

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢
.Χϊροσ
.Μζςα-Τλικά
.΢ειροκζτθςθ
.Αποκλειςμόσ ερεκιςμάτων
.΢αφισ ςτόχοσ
.Εκτόνωςθ
.Διαλείμματα
.Ανακεφαλαίωςθ-Μετάγνωςθ

΢τρατθγικζσ που πρζπει να
διδαχκοφν

Πϊσ να
κυμάμαι

Πϊσ να
ελζγχω

Πϊσ να
οργανϊνω

Πϊσ να
μακαίνω

ΚΑΣΕΤΘΗΝΣΗΡΙΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΗΘΗ΢Η
ΣΗ΢ ΜΑΘΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ΢
Φάςεισ μετάγνωςησ(θ γνϊςθ/αίςκθςθ που ζχουμε όταν προςπακοφμε να μάκουμε ι να
λφςουμε κάτι)
α) προςδιοριςμόσ του προβλιματοσ και των χαρακτθριςτικϊν του
β) νοερι αναπαράςταςθ του προβλιματοσ
γ) ςχεδιαςμόσ τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ του προβλιματοσ
δ) αξιολόγθςθ τθσ ίδιασ τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ

Στρατηγικζσ μάθηςησ
•ενεργθτικι επανάλθψθ
•καταςκευι ςχεδιαγραμμάτων & εικόνων
•απόδοςθ νοιματοσ
•περίλθψθ
•βακφτερθ επεξεργαςία
•υπογράμμιςθ

ΚΑΣΕΤΘΗΝΣΗΡΙΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΗΘΗ΢Η
ΣΗ΢ ΜΑΘΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ΢
Ψυχολογικζσ ςτρατηγικζσ
•χαλάρωςθ, αποφυγι ζνταςθσ
•κετικι ςκζψθ για τον περιοριςμό του άγχουσ
•επιλογι ιρεμου και μθ διαςπαςτικοφ περιβάλλοντοσ
•ζγκαιροσ χρονικόσ προγραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων
•απόδοςθ προτεραιοτιτων ςτουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ
Μεταγνωςτικζσ εμπειρίεσ
•αιςκιματα δυςκολίασ
•αιςκιματα αβεβαιότθτασ
•αιςκιματα ικανοποίθςθσ από τθ λφςθ του προβιματοσ
•αιςκιματα οικειότθτασ(ζχω ξαναλφςει παρόμοιο πρόβλθμα)
•αιςκιματα χρονικϊν απαιτιςεων
Ειδικότερεσ ςτρατηγικζσ
•χριςθ αναλογιϊν
•χριςθ ςφνοψθσ
•χριςθ προθγοφμενθσ ςχετικισ γνϊςθσ
•χριςθ εμπειριϊν, ςτάςεων και πεποικιςεων για γνωςτικά ζργα
•ομαδοποίθςθ όμοιων ςτοιχείων
•καταγραφι κφριων ςθμείων
•εντοπιςμόσ ςχζςεων μεταξφ των ςτοιχείων(π.χ. Αιτίασ-αποτελζςματοσ κλπ)

Καλλιζργεια
δεξιοτιτων
μεταγνωςτικισ
παροτρφνουμε να ςκζφτεται <<δυνατά>>
ςτρζφουμε τθν προςοχι του ςτθν κατανόθςθ του πϊσ ςκζφτεται και τι
προβλιματα αντιμζτωπιηει
ηθτοφμε όχι μόνο το αποτζλεςμα αλλά και τον τρόπο ςκζψθσ – τθ
διαδικαςία/ςτρατθγικι
διδάςκουμε τρόπουσ – ςτρατθγικζσ προςπζλαςθσ των δυςκολιϊν
εντάςςουμε το κάκε κζμα ςτα ομοειδι του και προτείνουμε κοινά βαςικά
κλειδιά
ενκαρρφνουμε το μακθτι να υποβάλλει ερωτιςεισ πριν-κατά-μετά τθν
επεξεργαςία του κζματοσ
βοθκοφμε το μακθτι να <<βλζπει>> ολότθτεσ, ςυνζχειεσ, ςχζςεισ, διαφορζσ,
αλλθλουχίεσ...
κακιςτοφμε τουσ μακθτζσ ενιμερουσ για τα κριτιρια αξιολόγθςθσ

Ομιλητής
Δημήτρης Μασρωνάς