KURSUS DALAMAN KECERDASAN EMOSI DALAM

Kecerdasan
Berdasarkan pengertian tradisional yang bermaksud kebolehan membaca,menulis dan menghitung. Pandangan baru yang berkembang adalah ada kecerdasan lain diluar IQ , seperti bakat,ketajamanpengamatan sosial,hubungan

Definisi emosi
Perkataan emosi berasal daripada perkataan latin emover yang bermaksud bergerak,kegembiraan dan kegusaran.emosi digunakan bagi Perkataan menggambarkan pengalaman subjektif seseorang seperti cinta, marah, suka, resah tertekan,malu,benci,duka,gembir a tenang dan pelbagai lagi.

Terdapat 3 aspek emosi
1. Cognitive-experiential bermaksud emosi yang dapat dijelaskan dengan perkataan. 2. Behavior-expressive atau nonverbal expression seperti mimik 3. Physiological-biochemical muka, bahasa tubuh dan iaitu postur. aktiviti otak,suhu

Kecerdasan Emosi / Emotion Intelligence
Kecerdasan Emosi mencakupi pengendalian diri,semangat dan ketekunan serta kemampuan memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kegagalan, kesanggupan mengendalikan dorongan hati dan emosi.

Menurut Mayer dan Salovey Pelopor (1993):Kepintaran Emosi membenarkan kita berfikir lebih kreatif dan menggunakan emosi bagi menyelesaikan masalah. Kadang kala kepintaran emosi bertindak dengan kepintaran umum lain.

Mayer dan Salovey menyatakan individu yang menyedari emosi, mengawal emosi,memahami emosinya dan mengawal emosinya dianggap indvidu yang mempunyai kecerdasan

Pandangan Konsep EQ atau kecerdasan Emosi oleh Daniel Goleman(1995) Goleman menyatakan 80%
kejayaan seseorang bergantung kepada EQ (kecerdasan emosi) dan 20% bergantung kepada IQ (kecerdasan mental).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EMOSI

• Kepintaran-Mereka yang lebih pintar peka kpd keadaan bahaya • Jantina- Perempuan mempunyai ekspresi takut pada drp lelaki • Status sosioekonomi-Kanak-kanak kelas rendah terdedah kepada
masalah keganasan

• Keadaan Fizikal-Kelaparan,kepenatan dan keadaan fizikal yg tdk baik • Hubungan sosial-kumpulan takut • Kedudukan dalam keluarga-Anak sulung takut saingan drp
adikadiknya.

• Personaliti-Kanak-kanak tidak yakin lebih takut

Kecerdasan Emosi bekerja pada bahagian otak kanan. Ia membangkitkan subconscious mind atau informasi bawah sedar. Seorang yang berfikir dengan otak kanan adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri bersifat imaginatif, terbuka, ceria dan riang.
Conscious mind Subconscious mind RAS
Think

Feel

Reticular activated senses

Body

Action

KOMPONEN KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI
Kompetensi Personal 1. Kesedaran Kendiri 2. Pengurusan Kendiri

Kompetensi Sosial 1. Kesedaran Sosial 2. Kompetensi Sosial

Kecerdasan Emosi dititikberatkan dan dijadikan matlamat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. “Pendidikan

di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan individu yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani ,emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai sejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”

Hakikatnya , kecerdasan emosi menjadi pendukung kepada kecerdasan intelek dalam menjamin kualiti produk yang dihasilkan Pendidik bukan sahaja mengetahui elemen kecerdasan emosi malah mereka juga harus menyedari,memahami dan mengimplementasikan elemen itu dalam semua mata pelajaran yang yang diajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful