You are on page 1of 14

KURSUS

DALAMAN
KECERDASAN
EMOSI
DALAM
Kecerdasan
Berdasarkan pengertian
tradisional yang bermaksud
kebolehan membaca,menulis
dan menghitung.
Pandangan baru yang
berkembang adalah ada
kecerdasan lain diluar IQ ,
seperti
bakat,ketajamanpengamatan
sosial,hubungan
Definisi emosi
Perkataan emosi berasal
daripada perkataan latin emover
yang bermaksud
bergerak,kegembiraan dan
kegusaran.
Perkataan emosi digunakan bagi
menggambarkan pengalaman
subjektif seseorang seperti cinta,
marah, suka, resah
tertekan,malu,benci,duka,gembir
a tenang dan pelbagai lagi.
Terdapat 3 aspek emosi
1. Cognitive-experiential
bermaksud emosi yang dapat
dijelaskan dengan perkataan.
2. Behavior-expressive atau
non-
verbal expression seperti
mimik
3. Physiological-biochemical
muka, bahasa tubuh dan
iaitu
postur.
aktiviti otak,suhu
Kecerdasan Emosi / Emotion
Intelligence
Kecerdasan Emosi mencakupi
pengendalian diri,semangat dan
ketekunan serta kemampuan
memotivasikan diri sendiri dan
bertahan menghadapi
kegagalan, kesanggupan
mengendalikan dorongan hati
dan emosi.
Menurut Mayer dan Salovey
Pelopor (1993):-
Kepintaran Emosi
membenarkan kita berfikir
lebih kreatif dan
menggunakan emosi bagi
menyelesaikan masalah.
Kadang kala kepintaran
emosi bertindak dengan
kepintaran umum lain.
Mayer dan Salovey
menyatakan individu
yang menyedari emosi,
mengawal
emosi,memahami
emosinya dan
mengawal emosinya
dianggap indvidu yang
mempunyai kecerdasan
Pandangan Konsep EQ
atau kecerdasan Emosi
oleh
Danielmenyatakan
Goleman Goleman(1995)
80%
kejayaan seseorang bergantung
kepada EQ (kecerdasan emosi)
dan 20% bergantung kepada IQ
(kecerdasan mental).
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN EMOSI

• Kepintaran-Mereka yang lebih pintar peka kpd keadaan bahaya


• Jantina- Perempuan mempunyai ekspresi takut pada drp lelaki
• Status sosioekonomi-Kanak-kanak kelas rendah terdedah kepada
masalah keganasan

• Keadaan Fizikal-Kelaparan,kepenatan dan keadaan fizikal yg tdk baik


• Hubungan sosial-kumpulan takut
• Kedudukan dalam keluarga-Anak sulung takut saingan drp
adikadiknya.

• Personaliti-Kanak-kanak tidak yakin lebih takut


Kecerdasan Emosi bekerja pada bahagian otak
kanan. Ia membangkitkan subconscious mind atau
informasi bawah sedar. Seorang yang berfikir dengan
otak kanan adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri
bersifat imaginatif, terbuka, ceria dan riang.

Conscious mind Think

Subconscious mind Feel


RAS
Reticular activated
senses

Body Action
KOMPONEN
KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI
Kompetensi Personal
1. Kesedaran Kendiri 2. Pengurusan Kendiri

Kompetensi Sosial
1. Kesedaran Sosial 2. Kompetensi Sosial
Kecerdasan Emosi dititikberatkan dan dijadikan matlamat dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


yang berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan individu yang
harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani
,emosi, dan jasmani berdasarkan kepada
kepercayaan kepada tuhan. Usaha ini adalah
untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
sejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara”
Hakikatnya , kecerdasan emosi menjadi
pendukung kepada kecerdasan intelek
dalam menjamin kualiti produk yang
dihasilkan
Pendidik bukan sahaja mengetahui elemen
kecerdasan emosi malah mereka juga
harus menyedari,memahami dan
mengimplementasikan elemen itu dalam
semua mata pelajaran yang yang diajar.