MGA TEORYANG PAMPANITIKAN at Paraan ng Pagsusuri sa mga ito

Sa humanismo ang pananaw nakasentro sa tao. KinikIlala ang tao bilang panukatan ng maraming bagay at pangayayari. Inilalarawan kung paanong ang tao ay nakikibaka sa buhay at mga karanasan sa mundo. .HUMANISMO May bunga ang panitikan sa tao.

ang isang akda ay may bisa sa pagpapayabong ng mga kaisipan ng tao.KLASISISMO Mahalaga ang panitikan sa lipunan. May mga klasikal na katotohanang ipinapahayag na nagsisilbing gabay sas paglikha ng mga moral at pilosopikal na ideya. . Sa klasisismo.

Sa formalistikong pananaw. . mahalaga ang katangiang sarili ng mga sangkap ng isang akda at ang organikong pagkakaugnay ng bawat bahagi.FORMALISMO May sariling daigdig ang akda.

Sa imahismong pananaw.IMAHISMO Ang panitikan ay pagpipinta at eskultura. ang kalinawan ng isang akda ay naipapahayag sa pamamagitan ng mga tiyak na imaheng biswal. .

. Ang daigdig sa pananaw ng romantesismo ay maganda at mabuti anuman ang bigat ng suliranin o higpit ng pagsubok na dumating.ROMANTISISMO Mayaman ang panitikan.

EKSISTENYALISMO Ang realidad ay ang nagaganap. . Ang pananaw na eksistenyalismo ay kumikilala sa esenya ng tao na walang iba kundi kung ano ang kanyang nililikha sa kanyang sarili depende sa lawak ng kanyang kakayahan at limitasyon o hangganan.

MORALISTIKO Ang panitikan ay may tungkulin sa lipunan. Itinuturing ang isang akdang pampanitikan bilang bukal ng mga kaisipang batayan sa wastong pamumuhay at pakikipagkapwa. .

mulat at matapat.REALISMO Makatotohanan ang panitikan. Ito ay gising. . objectiv ang paglalarawan sa tao at lipunan at sa mga pwersang nakapangyayari sa buhay. Sa realismong pananaw.

Ang kahulugan ay batay sa mambabasa. at tiyak na kahulugan ang teksto.READER – RECEPTION May bisa ang panitikan sa mambabasa. Maraming pakahulugang maibibigay sa akda . iisa. Ang pagbasa ay isang uri ng transaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng akda. Walang unibersal. May papel ang mambabasa sa panitikan.

ideolohiya. lipunan at kapaligiran. Ang mga pananaw at saloobin ng mga karakter ay hinubog ng mga pangyayari.SOSYOLOHIKAL Ang panitikan ay isang produkto. kultura. ang akda ay hindi nagmula sa kawalan. Ito ay likha ng panahon at kasaysayan. Sa pananaw na sosyolohikal. .

Hinahamon nito ang mga istruktura ng kapangyarihan sa lipunan. Sa Marxismong pananaw. ang panitikan ay tumutugon at nagtataguyod ng pagbabago. . nagtatangkang buwagin ang mga mapaniil na puwersa at inilalantad ang mga tunggaliang pang-uri na nag-ugat sa kalagayang pang-ekonomya.MARXISMO May magagawa ang panitikan.

mababang pagtingin sa buhay. Ito ay ekspresyon ng buhay at lipunang taglay ang mga pangit at madilim na realidad. . kawalang pag-asa. mga taong tiwalag sa lipunan at may negatibong damdamin at pagkilala sa sarili. kamangmangan. Sa pananaw na naturalismo. karaniwang paksa ang kahirapan. krimen.NATURALISMO Isang malaking ekspresyon ang panitikan.

. Sa simbolismo. Mayaman din ang salita sapagkat hatid nito ang walang katapusang ideya.SIMBOLISMO Makapangayarihan ang salita. Nagagawa nitong pakilusin ang tao. may nagaganap na ugnayang mistikal sa pagitan ng natural at ispiritwal na daigdig at ang salita ay nagiging isang daigdig ng mga kahulugan.

SIKOLOHIKAL May dahilan ang bawat kilos o gawi. inaalam ang mga nagaganap sa mga antas ng kamalayan ng isang tao na batayan ng kanyang pag-iisip at pagkilos. may pinagmulan ang bawat bagay o pangyayari. Sa pagsusuring sikolohikal. .

DEKONSTRUKSYON Ang akda ay hindi maaring isilid sa kahon sapagkat ito’y walang katapusang pagtuklas at paglalaro. Ang isang akda ay hindi masasaklawan o matatakdaan sapagkat ang kahulugan ay nagbabago o di permanente. .

. Ang teksto ay nasulat sa pangyayari sa kasaysayan na nag-udyok sa awtor na lumikha. Sa historikal na pananaw. ang teksto ay sinusuri na parang dokumentong historical.HISTORIKAL O BAYOGRAPIKAL Ang bunga ay kontekstong pangkasaysayan.

Layunin sa pagsusuring ito ang umiiral na mababa at di pantay na pagtingin sa kababaihan. .FEMINISMO Ang panitikan ay walang kinikilingan. Isang anyo ng pagtutol sa diskriminasyon ang feminismong pananaw.

Maraming salamat sa pakikinig! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful