SMK.

HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELIINTANG

KAJIAN TINDAKAN

SMK. HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG PERAK
Meningkatkan penguasaan objektif P &P Pelajar Kelas 4P1 Mata Pelajaran Sains Pertanian melalui kaedah : ” Aku menulis bukan kerana nama”

SMK. HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELINTANG

KAJIAN TINDAKAN

“Aku menulis bukan kerana nama” Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Fokus Kajian Objektif Kajian

Laporan bertulis tentang prestasi SPM dari LPM

Terdapat calon yang tidak dapat menulis jawapan dengan baik, malahan ada yang langsung tidak menjawab sebarang soalan. Terdapat calon yang tidak menulis jalan kerja yang lengkap, jalan penghitungan tidak ditunjukkan dengan jelas. Terdapat calon yang tidak memahami kehendak soalan.

Refleksi Pengajaran Lalu

Tulisan calon yang sukar dibaca di samping ejaan dan ayat yang yang salah. Calon tidak dapat menggunakan rangsangan soalan semasa menulis jawapan. Penyampaian jawapan bertulis amat lemah Penyampaian jawapan bertulis amat lemah, tiada susunan atau struktur persembahan yang sesuai.

Refleksi Pengajaran Lalu

mencukupi Penguasaan Bahasa Melayu yang lemah kerana latihan bertulis yang tidak mencukupi. Soalan yang terdapat dipasaran tidak menepati konstruk Lembaga Peperiksaan Penilaian lisan tidak mencakupi keseluruhan Huraian Sukatan Pelajaran Soalan lisan guru yang sukar difahami oleh pelajar Refleksi secara lisan oleh guru tidak melibatkan keseluruhan pelajar Refleksi secara lisan oleh guru tidak melibatkan keseluruhan pelajar pelajar hiperaktif dijinakkan dengan tugasan bertulis Nasihat pentadbir agar pelajar hiperaktif dijinakkan dengan tugasan bertulis Arahan dari pentadbir agar memperbanyakkan bahan edaran Arahan dari pentadbir agar memperbanyakkan bahan edaran kepada kepada pelajar sebagai kerja bertulis, tetapi tidak ekonomik untuk difotostat dan riso kerana bilangan pelajar yang sedikit Kepelbagaiaan kaedah P & P

Manual Latihan Sains Pertanian yang mempunyai kelebihan
Disediakan secara komprehensif merangkumi SEMUA objektif pembelajaran Kata tugas soalan dibina mengikut item konstruk Lembaga Peperiksaan bukan kerana Malaysia. Disediakan oleh guru-guru berpengalaman sebagai panel pembina item SPM, pemeriksa kertas SPM dan pembina Huraian Sukatan Pelajaran. Boleh digunakan sebagai refleksi semasa P & P Format soalan berbentuk kontruk LPM

“Aku menulis nama”

SMK. HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELINTANG

KAJIAN TINDAKAN

“menulis” OBJEKTIF AM
Selepas kajian ini selesai dijalankan, pelajar-pelajar diharapkan dapat meningkatkan penguasaan objektif P & P dalam mata pelajaran Sains Pertanian dengan Manual Latihan Proses P & P juga berjalan lancar dengan kawalan kelas yang lebih baik..

SMK. HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELINTANG

FOKUS KAJIAN DAN OBJEKTIF KHUSUS KAJIAN “Aku menulis bukan kerana
OBJEKTIF KHUSUS
Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menentukan isi-isi penting Pelajar sentiasa disibukkan dengan kerja menulis. Menarik minat pelajar Meningkatkan tumpuan Mendedahkan pelajar kepada format item SPM Pelajar dapat menyempurnakan latihan. Menjadi senarai semak Guru-guru akan lebih memahami konstruk

KAJIAN TINDAKAN

nama” FOKUS
Masalah pelajar untuk mengusai objektif P & P. Masalah kawalan kelas Kesukaran guru untuk menyediakan bahan Memudahkan guru ganti Lembaran kerja berbentuk helaian sukar diuruskan Latihan yang tidak sistematik Kesukaran pelajar untuk menyalin soalan

Kajian Tindakan

“ menulis”

Manual Latihan

“Aku menulis bukan kerana nama”

Kesannya

Proses P & P lebih terancang Pengajaran lebih bermakna

Hasil P & P lebih baik

Proses penilaian lebih sistematik

CONTOH SOALAN
“Aku menulis bukan kerana nama”

Pelajar hanya perlu membuat lakaran Pada Carta Segitiga Tanah Peratus kumin tanah Pasir Liat Kelodak = = = 35 % 25 % 40 %

Kumin tanah Tanah liat Kelodak Pasir

Peratus 25 40
35

1.Jadual di atas menunjukkan hasil eksperimen menentukan jenis tekstur tanah cara mendakan. Kaji jadual tersebut dan jawab soalan berikut. (a) Lakarkan garisan-garisan pada carta segi tiga tekstur tanah di bawah untuk menentukan tekstur tanah itu.

TANAH LOAM

Rajah di bawah menunjukkan satu proses yang berlaku pada tumbuhan

Cahaya Karbon dioksida + Air Klorofil Gula + Oksigen

(i)

Namakan proses tersebut. ………………………………………..

FOTOSINTESIS

(ii )

Nyatakan sumber utama tenaga yang diperlukan dalam proses itu. ……………………………………………

8. Aneka pilihan
(a)Tandakan () pada

satu kotak yang betul

bagi setiap soalan berikut
(a) Berikut adalah kaedah kawalan perosak secara fizikal kecuali Membalut buah buahan dengan plastik

Mengemburkan tanah di kawasan penanaman Membina pagar di sekeliling kawasan penanaman Mengutip dan membunuh perosak dengan tangan

Menanda betul / salah & benar / palsu
Pernyataan berikut berkaitan dengan sifat tanah. Tanda (  ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah.
(a) Tekstur tanah ialah sifat halus atau kasarnya sesuatu tanah (b) (i) (d) Tanah loam berpasir ialah satu contoh tanah tanpa struktur Warna tanah menggambarkan tahap kesuburan sesuatu tanah Tahap keasidan tanah meningkat dengan peningkatan ion hidroksida (OH-) [ 4 markah ]

x  x

18. Membuat urutan
(a) Lengkapkan Rajah di bawah untuk menunjukkan urutan prinsip pengurusan ladang Perancangan
(i)………………………..

Pengawalan
(ii)………………………

a. Nyatakan dua sebab pengawalan penting dalam pengurusan ladang. (i)…………………………………………………… (ii)……………………………………………………

[ 4 markah ]

1. Lengkapkan Jadual di bawah bagi menunjukkan peranan dan gejala kekurangan unsur nitrogen, fosforus dan kalim pada tumbuhan
Unsur Nitrogen Peranan (a)…………………………… ……………………………… ……………………………… Mempercepat pengeluaran akar, bunga dan buah Gejala kekurangan (b)……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………… (c)……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………… Nekrosis pada daun tua, Tepi daun kelihatan seperti terbakar.

Fosforus

Kalium

(d)…………………………… ……………………………… ………………………………

1. Padanan
A, B, C dan D ialah faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan di Malaysia.
A C Iklim Perkembangan sejarah B Ekonomi

D

Dasar kerajaan

Padankan faktor di atas dengan menulis A, B, C atau D ke dalam petak yang disediakan

A C
B/D D/B

Penanaman kobis di kawasan tanah tinggi Penghijrahan kaum india membawa masuk lembu LID Pembinaan infrastruktur seperti sistem pengairan dan saliran
Pembukaan tanah rancangan FELDA telah mewujudkan kawasan pertanian

[ 4 markah ]

KAEDAH PERLAKSANAAN

Kaedah 1:
Pengkaji telah meminta pelajar membaca secara “speed reading” Buku Nota Mastery Guided Learning Sains Pertanian. Bab 1 iaitu tentang topik Pertanian di Malaysia. Sedikit penerangan oleh guru, kemudian pelajar diminta menulis jawapan soalan pada Manual Latihan Sains Pertanian. Sewaktu aktiviti menulis guru bergerak disekeliling kelas untuk membantu menyelesaikan aktiviti menulis tersebut.

Kaedah 2:
Dengan bantuan slide power point Cd Sains Pertanian guru menerangkan tentang isi kandungan yang diajar oleh guru. Selepas membuat kesimpulan, pelajar diminta menulis jawapan pada Manual Latihan Sains Pertanian

Takrif
FOSFORUS

NITROGEN

KALIUM

BAJA SEBATIAN 1:1:1

Baja yang mengandungi lebih dari satu jenis nutrien dan bercampur secara kimia.

Takrif
TSP UREA

BAJA CAMPURAN Mengandungi lebih dari satu jenis nutrien dan bercampur secara fizikal

MOP

Kaedah 3:
Semasa memberi penerangan, pelajar diminta membuat catatan ringkas terhadap topik tersebut di dalam buku nota. Catatan pelajar adalah hasrat yang terkandung dalam objektif P&P, sama seperti latihan bertulis yang perlu disiapkan oleh pelajar dalam manual latihan. Sebelum berakhir proses P & P pengkaji memberikan beberapa soalan latihan dari Manual Latihan Sains Pertanian untuk dijadikan tugasan bertulis kepada pelajar

Kaedah 4: Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. Pelajar diminta menulis Manual Latihan Sains Pertanian dan menyiapkan tugasan secara berkumpulan dengan membuat rujukan buku teks dan Buku Mastery Guided Sains Pertanian. Sambil guru bertindak sebagai faslitator bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain.

Kaedah 5: Kaedah Koperatif Learning TGT. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan diminta mengahantar wakil bagi kumpulan baru yang diberi penerangan secara mendalam jawapan salah satu soalan dari Manual Latihan. Setiap angota kumpulan baru diberi soalan yang berlainan dari Manual Latihan Sains Pertanian. Kemudian pelajar diminta balik semula kepada kumpulan masing- masing untuk memberi penerangan dan bertukar-tukar mengenai jawapan dari soalan yang berlainan bersama rakan mereka dan perlu tulis pada Manual Latihan Sains Pertanian.

Kaedah 6:
Setelah membuat rujukan pelajar diminta membuat pembentangan secara berkumpulan bagi jawapan salah satu soalan dari Manual Latihan. Guru membantu membuat penambahbaikan bagi jawan berkenaan. Selepas selesai semua kumpulan membuat pembentangan, seluruh kelas diminta menulis jawapan pada Manual latihan Sains Pertanian.

Kaedah 7:
Kaedah kooperatif learning ”Killing Keliling”. Pelajar secara berkumpulan diminta menulis jawapan di atas kertas mahjung. Setiap pelajar dibekalkan dengan pen marker yang berlainan warna. Kemudian dilekatkan didinding untuk diperbetulkan oleh kumpulan lain secara bergilir-gilir. Setiap kumpulan akan cuba mencari kelemahan jawapan kumpulan lain dan membuat pembetulan dengan menggunakan pen marker yang berlainan warna. Kumpulan yang menulis jawapan dan kumpulan yang menulis pembetulan dapat dikenalpasti dari warna tulisan pada pen marker. Kemudian guru membuat rumusan bagi setiap jawapan untuk ditulis oleh pelajar dalam Manual Latihan Sains Pertanian.

1.Setiap kumpulan dibekalkan dgn maker pen berlaian warna. 2. Tampal di dinding. 3. Baca dan betulkan kumpulan lain

BILANGAN PERATUS PELAJAR 20 10 0 A B C GRED Gagal menyiapkan tugasan D E F 50 40 30

GRAF 1: KEPUTUSAN UJIAN PRA

GRAF 2: KEPUTUSAAN UJIAN POST 60 50 BILANGAN PERATUS PELAJAR 40 30 20 10 0 A B C GRED D E F

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Pada suatu hari, ketika Rasulullah saw berada bersama kaum Muslimin, datang seorang lelaki lalu duduk betul- betul dihadapan baginda kemudian BERTANYA kepada baginda: Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Islam, Al-Iman,dan Al-Ihsan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful