Carta Aliran

Aktiviti : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN
Mencatat nama Mata Pelajaran, Kelas, Masa Menulis tajuk utama Menulis kemahiran Menentukan objektif Melaksanakan Aktiviti
TIDAK (Set induksi, Strategi pengajaran dan Latihan) YA MEMUASKAN

Pemulihan

Pengayaa n Membina BBM / TM Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti KBKK Mencatat Refleksi / Impak

Senarai semak / checlist
Aktiviti : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Tandakan Bil Aktiviti (/) 1 2 3 4 5 Mencatat nama Mata pelajaran, Tahun & Masa. Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Melaksanakan Aktiviti (Set induksi, Strategi pengajaran, Latihan, Pengayaan & Pemulihan) Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM & TM) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti KBKK Mencatat Refleksi / Impak

6 7 8 9 10

Norma Kerja
Aktiviti : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN Masa Yang Diambil 5 minit 5 minit 5 minit 5 minit 90 minit 30 minit 2 minit 5 minit 3 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Satu Hari

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenis Kerja Mencatat nama Mata pelajaran, Tahun, Masa Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Melaksanankan Aktiviti (Set induksi, Strategi pengajaran, latihan, pengayaan & pemulihan) Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM & TM) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi / Impak

Proses Kerja
Aktiviti 4 : PENGURUSAN JADUAL WAKTU Subaktiviti : MEMBINA JADUAL WAKTU KELAS DAN PERSENDIRIAN
Bi l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Proses Kerja Mengadakan Mesyuarat Kurikulum Akhir Tahun & Lantikan AJK Mengadakan Mesyuarat AJK & Menetapkan guru mata pelajaran dan guru kelas Mengagihan waktu guru-guru Membina jadual waktu kelas & persendirian Mencetak & agihkan kepada guru Membuat pengesahan Guru Besar Menjalankan percubaan pelaksanaan jadual waktu selama 1 minggu Membuat pembetulan & pemurnian Mencetak semula & agihkan kepada guru Memfailkan Membina Jadual Waktu Agung Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GB GPK GPK GPK / AJK PAR GB GPK GPK PAR GPK / AJK GPK / AJK Undang – undang / Peraturan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1994 Peruntukan Masa KBSR bagi seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah Dan sekolah menegah.

Carta Aliran
Aktiviti : PENGURUSAN JADUAL WAKTU Subaktiviti : MEMBINA JADUAL WAKTU KELAS DAN PERSENDIRIAN
Mengadakan mesyuarat Kurikulum Akhir Tahun & Lantikan AJK Mengadakan mesyuarat AJK & menetapkan guru mata pelajaran dan guru kelas Menetapkan guru mata pelajaran & guru kelas Mengagihkan waktu guru-guru Membina jadual waktu Mencetak & agihkan kepada guru Membuat pengesahan Guru Besar Menjalankan percubaan perlaksanaan jadual waktu Tidak Ya Pemurnian Membina Jadual Waktu Agong Mencetak semula, agihkan kepada guru & failkan

Pembetulan

MEMUASKAN

Senarai semak / checlist
Aktiviti : PENGURUSAN JADUAL WAKTU Subaktiviti : MEMBINA JADUAL WAKTU KELAS DAN PERSENDIRIAN
Bil 1 2 Aktiviti Mengadakan Mesyuarat kurikulum Akhir Tahun & Lantikan AJK Mengadakan Mesyuarat AJK & Menetapkan guru mata pelajaran dan guru kelas Mengagihan waktu guru-guru Membina jadual waktu kelas & persendirian Mencetak & agihkan kepada guru Membuat pengesahan Guru Besar Menjalankan percubaan pelaksanaan jadual waktu selama 1 minggu Membuat pembetulan & pemurnian Mencetak semula & agihkan kepada guru Memfailkan Membina Jadual Waktu Agung Tandakan (/)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Norma Kerja
Aktiviti : PENGURUSAN JADUAL WAKTU Subaktiviti : MEMBINA JADUAL WAKTU KELAS DAN PERSENDIRIAN
Bil Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat kurikulum akhir tahun & Lantikan AJK Mengadakan mesyuarat AJK & Menetapkan guru mata pelajaran dan guru kelas. Mengagihan waktu guru-guru Membina jadual waktu kelas & persendirian Mencetak & agihkan kepada guru Membuat pengesahan Guru Besar Menjalankan percubaan pelaksanaan jadual waktu selama 1 minggu Membuat pembetulan & pemurnian Mencetak semula & agihkan kepada guru Memfailkan Membina Jadual Waktu Agung Masa Yang Diambil 10 minit 2 jam 1 minggu 1 minggu 30 minit 15 minit 1 minggu 1 hari 30 minit 15 minit 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Satu Hari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AKTIVITI 5: PENGURUSAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU GURU GANTI PROSES KERJA

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Proses Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. Menyampai maklumat kepada GPK. Menyediakan jadual guru ganti serta menandatangani. Mengedarkan keapda guru yang berkenaan. Menghantar satu salinan kepada Guru Besar. Menyemak/mencatat maklumat dan menandatanganin di ruang yang berkenaan. Menjalankan aktiviti pengajaran. Failkan borang jadual pengganti untuk simpanan dan rekod di akhir waktu persekolahan.

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Besar GPK Pembantu Am Rendah Pembantu Am Rendah Guru Pengganti Guru Pengganti Pembantu Am Rendah

Seksyen/UndangUndang/Peraturan

CARTA ALIRAN
Menerima maklumat guru-guru yang tidak hadir. Menyampaikan maklumat kepada GPK. Menyediakan Jadual Guru Ganti dan tandatangan pada borang khas. Menyerahkan kepada kepada guru berkenaan. Menukar nama guru ganti

Tidak Ya

MEMUASKAN?

Menerima maklumat dan tandatangan. Masuk kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mencatat aktiviti dalam buku rekod mengajar. Failkan borang Jadual Waktu pengganti.

SENARAI SEMAK
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1.

Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. Menyampaikan maklumat kepada GPK.

2.

3. Menyediakan Jadual Guru Ganti dan Tandatangan pada borang khas.

4.

Menghantar satu salinan kepada Guru Besar. Menyerahkan kepada guru berkenaan.

5.

6. Guru menerima maklumat dan tandatangan.

Proses Kerja
Bidang Aktiviti
6.1 6.1.6 PENGURUSAN AKADEMIK MENYEDIAKAN JADUAL WAKTU GURU GANTI Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Besar Muka surat ini 1/3

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan          

1

Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. Menyampai maklumat kepada GPK. Menyediakan jadual guru ganti serta menandatangani. Mengedarkan keapda guru yang berkenaan. Menghantar satu salinan kepada Guru Besar. . Menyemak/mencatat maklumat dan menandatanganin di ruang yang berkenaan.

2 3 4 5 6 7

GPK

 PAR  PAR       GuruPengganti  Guru Pengganti   PAR

Menjalankan aktiviti pengajaran. Faikan borang jadual pengganti untuk simpanan dan rekod di akhir waktu persekolahan.

CARTA ALIRAN
Menerima maklumat guru-guru yang tidak hadirl. Menyampaikan maklumat kepada GPK. Menyediakan Jadual Guru Ganti dan tandatangan pada borang khas. Menyerahkan kepada kepada guru berkenaan. Menukar nama guru ganti

Tidak Ya

MEMUASKAN?

Menerima maklumat dan tandatangan. Masuk kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mencatat aktiviti dalam buku rekod mengajar. Failkan borang Jadual Waktu pengganti.

SENARAI SEMAK
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

7.

Guru masuk kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

8. Guru mencatat aktiviti dalam buku rekod mengajar.

9.

Failkan borang Jadual Waktu pengganti.

Norma Kerja Bagi Menyediakan Jadual Waktu untuk Guru Ganti Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu # 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8.

Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. Menyampaikan maklumat kepada GPK. Menyediakan jadual waktu guru ganti serta menandatangani. Mengedarkan kepada guru yang berkenaan. Menghantar satu salinan kepada Guru Besar. Menyemak/ mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan. Menjalankan aktiviti pengajaran. Faikan borang jadual pengganti untuk simpanan dan rekod di akhir waktu persekolahan.

Masa Yang Diambil 5 minit 5 minit 30 minit 30 minit 5 minit 5 minit 30 minit 5 minit

# Jumlah bilangan yang boleh diselesaikan jika pegawai berkenaan hanya membuat tugas itu dalam seminggu tersebut

Pengurusan Peperiksaan Dalaman

Bidang

: Kurikulum

Aktiviti 7 : Mengurus Peperiksaan Dalaman Prosedur : Pengurusan Peperiksaan Dalaman

Perkara-perkara Penting

1. 2. 3. 4.

Tentukan ada takwim peperiksaan sekolah Tentukan urusan peperiksaan diselesaikan mengikut takwim. Tentukan semua keputusan direkodkan Tentukan bahan-bahan keperluan seperti kertas jawapan objektif, subjektif dan benang mencukupi.

Borang-borang yang digunakan

1. 2. 3. 4.

Buku rekod Persediaan mengajar Lembaran Markah Buku / Kad Kemajuan Murid Kad 001 M

Proses Kerja Aktiviti 7: Pengurusan Ujian / Peperiksaan dalaman
Bil 1 Proses Kerja Mengedarkan takwim sekolah kalender peperiksaan sekolah Menyediakn Jadual Peperiksaan Dalaman ( ujian bulanan, pertengahan tahun / akhir tahun/ percubaan, pentadbiran ) Mengedarkan Jadual dan arahan tugasan berkenaan Menyediakan soalan dan simpan di bilik kebal Mencetak Soalan Pegawai Yang Melulus/Dirujuk Guru Besar Sekyen Undang-undang / Peraturan

2

GPK / Setiausaha Peperiksaan

3

GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Mata Pelajaran PAR

4

5

6 7 8 9

Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan Menerima kertas jawapan dan memeriksa Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan Memproses markah-markah

Guru Pengawas Peperiksaan Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran

10

Mencatakan markah-markah peperiksaan ke dalam buku Rekod Persediaan Mengajar, Buku Kemajuan Murid, Buku-buku Markah, LAB dan Kad 001 dan tandatangani Menyerahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar/ GPK untuk ditandatangani. Menyemak dan menandatangani Buku Kemajuan Murid. Perjumpaan dan penyerahan Buku Kemajuan Murid kepada penjaga

Guru Kelas

11

Guru kelas

12

Guru Besar/GPK

13

Guru Kelas

14 15 16

Memungut semula Buku Kemajuan Murid setelah ditandatangani penjaga Menyerahkan Buku Kemajuan Murid kepada GPK HEM untuk disimpan. Menganalisa keseluruhan keputusan markah peperiksaan Menyemak dan menandatangani analisa peperiksaan. Memfailkan semua analisa peperiksaan

Guru Kelas Guru Kelas Setiausaha Peperiksaan/ Ketua Panitia Guru besar / GPK Setiausaha Peperiksaan

17 18

CARTA ALIRAN PENGURUSAN UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN

1 2 3

Mengedarkan takwim peperiksaan Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan jadual pengawasan Mengedarkan jadual

4 5

Menyediakan soalan-soalan dan serahkan kepada Ketua Panitia Untuk disemak. Mencetak soalan Penyusunan kertas soalan dan simpan dalam bilik kebal Serahkan kertas soalan kepada Guru Pengawas

6 7

CARTA ALIRAN PENGURUSAN UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN

8 9 10

Menyelia perjalanan peperiksaan Menerima kertas jawapan dan memeriksa Mencatat dan memproses markah

11 12

Menyerahkan Buku Kemajuan Murid kepada guru kelas untuk diisi Melengkapkan Kad Kemajuan / LAB dan serahkan kepda GB/GPK untuk ditandatangani Guru Besar tandatangani Kad Kemajuan Murid Perjumpaan dan penyerahan Kad Kemajuan Murid kepada penjaga

13 14

CARTA ALIRAN PENGURUSAN UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN

15 16

Menerima kembali Kad Kemajuan Murid Penyerahan Kad Kemajuan Murid kepada HEM untuk simpanan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DALAMAN
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. Mengedarkan takwim sekolah kalendar peperiksaan sekolah. 1. Menyediakan Jadual Peperiksaan dalam ( ujian bulananan, pertengahan tahun/ akhir tahun/ percubaan, pentaksiran) 1. Menyediakan tugas pengawas, penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. 1. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. 1. Menyediakan soalan-soalan dan disimpan di bilik kebal.

1. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan.

SENARAI SEMAK
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

7. 1.

Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Mengedarkan markah kepada guru kelas mengikut tarikh yang ditetapkan. Memproses markah-markah. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar, Buku Kemajuan Murid, Buku-buku Markah, Laporan Adab Belajar dan Kad 001. Melengkapkan buku/ kad kemajuan murid dan menandatangani. Menyemak dan menandatangani buku / kad kemajuan murid. Mengedarkan buku kemajuan dan tetapkan tarikh pemulangan.

9. 1.

1. 12. 1.

Aktiviti 8 :Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR)
PROSES KERJA
Bil Proses kerja Pegawai Yang Melulus Seksyen Undangundang

1 2 3 4 5

Menerima taklimat dan borang dari JPN(bersama disket) Memberi taklimat kepada guru kelas. Menerima wang bayaran peperiksaan Mengeluarkan resit Menyerahkan wang kepada kerani

Setiausaha Peperiksaan Setiausaha Peperiksaan Guru kelas Guru kelas Guru kelas

6 7 8

Mengeluarkan resit kepada guru kelas Menyemak borang kemasukan pelajar Menyerahkan borang kemasukan kepada setiausaha peperiksaan Menyiap dan menyusun borang kemasukan Menyediakan cek dan surat iringan Mengepos dan menfailkan dokumen Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN Menerima dan mengedarkan jadual peperiksaan

Kerani Guru Kelas Guru kelas

9 10 11 12

S/U Peperiksaan Kerani Kerani Pelajar

13

S/U Peperiksaan

14

Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon Memberi taklimat kepada semua calon Menjalankan peperiksaan Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD Menyerahkan keputusan peperiksaan kepada pelajar Membuat analisis keputusan peperiksaan dan mengirimkan satu salinan kepada JAPIM/JPN/PPD Membuat postmortem keputusan peperiksaan UPSR peringkat sekolah

Pembantu Am Rendah

15 16 17 18 19

GPK / SU Peperiksaan Pengawas luar Guru Besar / GPK S/U Peperiksaan SU Peperiksaan

20

GB/GPK/SUP & Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR

CARTA ALIRAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN UPSR

Menerima taklimat dari JPN Memberi taklimat kepada guru kelas serta mengedar borang Memberi taklimat kepada murid dan mengedar borang. Menerima kembali borang bersama bayaran Mengeluarkan resit kepada guru kelas

Menyerahkan wang kepada Guru Besar untuk dibankkan

Menyediakan cek dan surat iringan Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan Pembetulan Pelajar menyemak Betul dan puas hati ? Tidak

Ya

Pelajar tandatangan

Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan dan fail satu salinan Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk Menjalankan peperiksaan Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD dan membuat salinan secukupnya Pelajar mengambil keputusan di pejabat

Membuat analisis

Mengirim analisis keputusan kepada JAPIM/JPN/PPD Membuat postmortem keputusan UPSR peringkat sekolah

SENARAI SEMAK PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tindakan Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket) Memberi taklimat kepada guru kelas Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan borang Menerima borang bersama bayaran peperiksaan Mengeluarkan resit Menyerahkan wang kepada kerani Menyemak borang kemasukan pelajar Menyerahkan borang kemasukan kepada SU Peperiksaan Merekod,menyediakan cek dan surat iringan Tanda (/ ) Catatan

10 11 12 13 14 15 16 17

Menandatangani cek,borang dan surat iringan Merekod dan mengurus pengiriman Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN Menerima dan mengedar jadual waktu peperiksaan Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Menyerahkan keputusan UPSR kepada pelajar Mengurus pengiriman ke JAPIM/JPN/PPD Membuat postmortem keputusan UPSR peringkat sekolah

NORMA KERJA PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis kerja/Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket) Memberi taklimat kepada guru kelas Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan borang Menerima kembali borang bersama wang bayaran peperiksaan Mengeluarkan resit Menyerahkan wang kepada kerani Menyemak borang kemasukan pelajar Menyerahkan borang kemasukan kepada S/U Peperiksaan Masa yang diambil 120 minit 60 minit 40 minit 120 minit 120 minit 120 minit 120 minit 120 minit Jumlah unit 1 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 bulan 1 bulan 3 hari 3 hari

9

Merekod ,menyediakan cek dan surat iringan Menandatangani cek,borang dan surat iringan Merekod dan mengurus pengiriman Mengepos dan failkan satu salinan Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon Menjalankan peperiksaan Mengambil keputusan peperiksaan dariJPn/PPd Membuat analisis keputusan dan mengirim satu salinan kepada JAPIM/JPN/PPD

60 minit

1 hari

10 11 12 13 14 15

30 minit 20 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit

1 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari

16 17 18

1 bulan 120 minit

1 bulan 1 hari

120 minit

1 hari

Aktiviti 9 : PENGURUSAN KERJA KURSUS PROSES KERJA
Bil Proses kerja Pegawai yg melulus/dirujuk GPK S/peperiksaan/GPK Guru Sains & Guru Agama Guru Sains & Guru Agama Guru Sains & Guru Agama S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan Seksyen undangundang

1 2 3 4 5

Menerima taklimat dan borang serta disket dari JPN Memberi taklimat kepada Guru Sains dan Guru Agama Memberi taklimat kepada pelajar Menjalankan amali kepada calon peperiksaan Mengisi keputusan amali PEKA dan PAFA ke dalam disket yang dibekalkan oleh JPN Menyerahkan kepada S/U Peperiksaan untuk penyemakan Membuat surat iringan dan menghantar ke JPN

6 7

CARTA ALIRAN PENGURUSAN KERJA KURSUS

Menerima taklimat dan borang berserta disket daripada JPN Memberi taklimat kepada Guru Sains dan Guru Agama

Memberi taklimat kepada calon peperiksaan

Menjalankan amali

Mengisi keputusan PEKA & PAFA ke dalam disket

Menyerahkan disket kepada S/U Pep untuk penyemakan

Pembetulan

Betul dan puas hati ?

Tidak
S/u Peperiksaan menyemak

Ya
Membuat surat iringan dan menghantar disket keputusan PEKA & PAFA ke JPN

SENARAI SEMAK PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM
Bil 1 2 3 4 5 6 7 Tindakan Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket) Memberi taklimat kepada Guru Sains dan Guru Agama Memberi taklimat kepada pelajar Menjalankan amali Mengisi keputusan PEKA & PAFA ke dalam disket yang dibekalkan oleh JPN Menyerahkan disket kepada S/U Peperiksaan untuk penyemakan Membuat surat iringan dan menghantar disket keputusan PEKA & PAFA ke JPN Tanda (/ ) Catatan

NORMA KERJA PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM
Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis kerja/Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket) Memberi taklimat kepada Guru Sains dan Guru Agama Memberi taklimat kepada pelajar Menjalankan amali PEKA & PAFA Mengisi keputusan PEKA & PAFA ke dalam disket Menyerahkan keputusan kepada S/U Pep untuk penyemakan Membuat surat iringan dan menghantar disket keputusan PEKA & PAFA ke JPN Masa yang diambil 120 minit 60 minit 40 minit Feb - Ogos 120 minit 40 minit 60 minit Jumlah unit 1 hari 1 hari 1 hari 6 bulan 1 bulan 1 hari 1 hari

AKTIVITI 10: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 2006 PROSES KERJA
Bil 1 2 3 Proses Kerja Melantik Jawatankuasa Menyediakan Kertas Kerja Program Kecemerlangan Akademik Menyediakan Jadual Program Kecemerlangan Akademik GPK1 menyemak semula Menyerahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan Melaksanakan program Menilai dan laporan Pegawai yang meluluskan GPK1 Ketua Panitia Ketua Panitia Seksyen/Undangundang/Pertauran

4 5 6 7

GPK1 Guru Besar Ketua Panitia Ketua Panitia

CARTA ALIRAN
Melantik Jawatankuasa Menyediakan Jadual Program Kecemerlangan Akademik Menyediakan Kertas Kerja Program Kecemerlangan Akademik Membuat Pembetulan Tidak Ya GPK1 menyemak semula MEMUASKAN?

Menyerahkan kepada Guru Besar untuk disahkan
Melaksanakan program Proses kerja melibatkan Guru Penolong Kanan

SENARAI SEMAK
Bil 1 2 3 4 5 6 7 Tindakan Melantik Jawatankuasa Menyediakan Kertas Kerja Program Kecemerlangan Akademik Menyediakan Jadual Program Kecemerlangan Akademik GPK1 menyemak semula Menyerahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan Melaksanakan program Penilaian dan laporan Tandakan ( √ )

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Menyediakan Kertas Kerja Program Kecemerlangan Akademik Menyediakan Jadual Program Kecemerlangan Akademik GPK1 menyemak semula Menyerahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan Melaksanakan program Penilaian dan laporan

Jumlah Masa Yang Diambil 60 minit 120 minit 180 minit 120 minit 60 minit setiap program 120 minit setiap program 120 minit

AKTIVITI 11: PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PROGRAM NILAM) TAHUN 2006 PROSES KERJA
Bil 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Melantik Jawatankuasa Menyediakan Buku Nilam Mengedarkan buku Nilam kepada semua murid Murid merekod Merekod Data Nilam Mengesahkan data dan maklumat Nilam Penganugerahan Nilam Pegawai yang meluluskan GPK1 Penyelaras PSS Guru Kelas Guru Bahasa Penyelaras Nilam Guru Besar GPK1 Seksyen/Undangundang/Pertauran

CARTA ALIRAN
Melantik Jawatankuasa Menyediakan Buku Nilam Mengedarkan Buku Nilam

Membuat Pembetulan Tidak Ya

Murid Merekod MEMUASKAN?

Merekod Data Nilam Menyerahkan kepada Guru Besar untuk disahkan Penganugerahan Nilam Proses kerja melibatkan Guru Penolong Kanan

SENARAI SEMAK

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Tindakan Melantik Jawatankuasa Menyediakan Buku Nilam Mengedarkan buku Nilam kepada semua murid Murid merekod Merekod Data Nilam Mengesahkan data dan maklumat Nilam Penganugerahan Nilam

Tandakan ( √ )

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN
Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Menyediakan Buku Nilam Mengedarkan buku Nilam kepada semua murid Murid merekod Merekod Data Nilam Mengesahkan data dan maklumat Nilam Penganugerahan Nilam Jumlah Masa Yang Diambil 60 minit 45 minit 60 minit 30 minit seminggu 180 minit 100 minit 60 minit

AKTIVITI 12 : KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISMA PROSES KERJA

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROSES KERJA Penubuhan J/Kuasa kerja Mesyuarat J/Kusa Kerja Penetapan tarikh, tempat, tajuk dan penceramah. Mengedar surat jemputan penceramah Mengedar surat panggilan kursus untuk guru-guru Mencetak borang penilaian Menyediakan tempat kursus Menjalankan kursus Edar borang penilaian kepada peserta kursus Serah borang penilaian lengkap kepada GPK1 Membuat rumusan Serahkan laporan kepada GB Simpan laporan dalam fail

PEGAWAI YANG MELULUS GB/GPK GB/GPK AJK S/U S/U PAR AJK GPK 1 AJK S/U GPK 1 GPK 1 GPK 1

SEKSYEN UNDANGUNDANG/PERATURAN

CARTA ALIRAN – Kursus Peningkatan Profesionalisme

Penubuhan/mesyuarat jawatankuasa Menetapkan tarikh/tempat kursus Menetapkan tajuk dan penceramah Perbincangan semula Mengedar surat jemputan penceramah Menerima maklumbalas penceramah Mengedar surat panggilan peserta kursus Menyediakan/mencetak borang penilaian kursus Menyediakan persiapan tempat Menjalankan kursus Mengedar borang penilaian kursus Menerima semula borang penilaian kursus Laporan/rekod

SENARAI SEMAK- Kursus Peningkatan Profesionalisme
1.

2. 3. 5. 5. 6. 7. 9. 9. 10. 11. 12.

Penubuhan J/Kuasa Kerja Mesyuarat J/Kuasa Kerja. Penetapan tarikh,tempat, tajuk dan penceramah. Mengedarkan surat jemputan penceramah Mengedar surat panggilan kursus guru Menyediakan borang penilaian kursus Menyediakan tempat kursus Menjalankan kursus Mengedar borang penilaian Menerima semula borang penilaian Laporan/rumusan Rekod / fail

NORMA KERJA
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JENIS KERJA/AKTIVITI Penubuhan J/Kuasa kerja Mesyuarat J/Kuasa kerja Penetapan tarikh, tempat, tajuk dan penceramah Mengedarkan surat jemputan penceramah Menerima maklum balas penceramah/telefon Mengedar surat panggilan kursus untuk guru Menyediakan borang penilaian kursus Menyediakan tempat kursus Menjalankan kursus Edar borang penilaian kepada peserta kursus Serah borang penilaian lengkap kepada GPK 1 Membuat rumusan Serah laporan kepada GB Simpan laporan dalam fail untuk rekod MASA YANG DIAMBIL 30 minit 60 minit 30minit 20 minit 30 minit 20 minit 30 minit 90 minit 120 minit 10 minit 20 minit 60 minit 10 minit 10 minit JUMLAH UNIT 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Melulus/ Dirujuk GPK GPK GPK/PAR PAR GB/GPK/ Ketua Panitia GPK/Guru Pencerap GPK/Guru Pencerap

Seksyen Undang-Undang Peraturan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perjumpaan dengan GPK dan Ketua Panitia Sediakan jadual pencerapan Sediakan borang pencerapan Mengedarkan jadual pencerapan kepada GB, GPK dan guru-guru Pencerapan dan penilaian dijalankan Perbincangan dengan guru berkenaan Laporan difailkan

Penjumpaan dengan GPK dan Ketua Panitia Tetapkan tempoh Penyeliaan Sediakan jadual Pencerapan Penyediaan borang pencerapan Pengedaran jadual kepada GB dan guru Pencerapan dan penilaian dijalankan Perbincangan dengan guru

Bimbingan Tidak puas hati

Puas hati

Laporan Rekod dan failkan keputusan

Bil 4. 7.

Tindakan Perjumpaan dengan GPK dan Ketua Panitia. Penetapan tempoh penyeliaan.

Tandakan (/)

Catatan

10. Penyediaan jadual pencerapan. 13. Penyediaan borang pencerapan. 16. Pengedaran borang pencerapan. 19. Pencerapan dijalankan. 22. Perbincangan dengan guru. 25. Penilaian. 28. Sesalinan kepada guru berkenaan dan GB. 31. Laporan dan failkan.

Bil 1.

Jenis Kerja / Aktiviti Perjumpaan dengan GPK dan Ketua Panitia

Masa Yang Diambil 30 minit

Jumlah Unit 1 hari

2. 3. 4.

Sediakan jadual pencerapan Sediakan borang pencerapan Mengedarkan jadual pencerapan kepada GB, GPK dan guru-guru

30 minit 20 minit 10 minit

1 hari 1 hari 1 hari

5.

Pencerapan dan penilaian dijalankan

60 minit (seorang guru)

1 hari

6.

Perbincangan dengan guru berkenaan

15 minit

1 hari

7.

Laporan difailkan

10 minit

1 hari

PROSES KERJA Aktiviti 14: PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID
B IL. 1. PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar UNDANGUNDANG/ PERATURAN

Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi setiap mata pelajaran. Memberi latihan yang bersesuaian kepada murid. Melengkapkan dan menyiapkan latihan. Mengumpulkan buku latihan dan menyerahkan kepada guru mata pelajaran. Menyemak buku dan membuat pengesahan. Menyediakan Jadual penyemakan buku latihan murid.

2. 3. 4.

Guru mata pelajaran Murid Ketua Kelas

5. 6.

Guru mata pelajaran Guru Penolong Kanan

7.

Menyerahkan jadual penyemak buku latihan murid kepada guru mata pelajaran

PAR

8. 9. 10

Menyerahkan buku latihan kepada Penyemak. Menyemak/memberi komen/ulasan Mengembalikan buku latihan berkenaan kepada guru matapelajaran Membuat laporan/ulasan di dalam borang khas Mengembalikan borang khas kepada guru mata pelajaran dan fail.

Guru mata pelajaran Penyemak PAR

11. 12.

Penyemak PAR

CARTA ALIRAN
Menetapkan latihan minimun Memberi latihan kepada murid Murid menyiapkan latihan Mengumpul latihan murid

Guru menyemak latihan murid Tidak
Ya MEMUASKAN? Menyediakan jadual penyemakan Menyerahkan jadual penyemakan kepada guru Menyerahkan buku latihan kepada penyemak Penyemak menyemak buku latihan Mengembalikan buku latihan murid Fail Membuat laporan / ulasan

SENARAI SEMAK
BIL
1.

TINDAKAN
Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi setiap mata pelajaran. Memberi latihan yang bersesuaian kepada murid. Melengkapkan dan menyiapkan latihan. Mengumpulkan buku latihan dan menyerahkan kepada guru mata pelajaran. Menyemak buku dan membuat pengesahan. Menyediakan Jadual penyemakan buku latihan murid.

CATATAN

2. 3. 4.

5. 6.

7.

Menyerahkan jadual penyemak buku latihan murid kepada guru mata pelajaran

8. 9. 10

Menyerahkan buku latihan kepada Penyemak. Menyemak/memberi komen/ulasan Mengembalikan buku latihan berkenaan kepada guru matapelajaran Membuat laporan/ulasan di dalam borang khas Mengembalikan borang khas kepada guru mata pelajaran dan fail.

11. 12.

NORMA KERJA
BIL. 1. JENIS KERJA Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi setiap mata pelajaran. Memberi latihan yang bersesuaian kepada murid. Melengkapkan dan menyiapkan latihan. Mengumpulkan buku latihan dan menyerahkan kepada guru mata pelajaran. Menyemak buku dan membuat pengesahan. Menyediakan Jadual penyemakan buku latihan murid. MASA YANG DIAMBIL JUMLAH YANG BOLEH DIJALANKAN DLM SETAHUN SEKALI MENGIKUT TAHAP PENCAPAIAN MURID MENGIKUT TAHAP PENCAPAIAN MURID 400 UNIT

Awal tahun Sepanjang tahun Dua hari

2. 3. 4.

Setiap kali selepas membuat latihan Dua hari Awal tahun

5. 6.

400 UNIT SEKALI

7.

Menyerahkan jadual penyemak buku latihan murid kepada guru mata pelajaran

Awal tahun

SEKALI

8.

Menyerahkan buku latihan kepada Penyemak. Menyemak/memberi komen/ulasan

Dua bulan sekali

5 KALI

9.

Satu hari 10 Mengembalikan buku latihan berkenaan kepada guru matapelajaran

400 UNIT

Dua hari

400 unit

11.

Membuat laporan/ulasan di dalam borang khas Mengembalikan borang khas kepada guru mata pelajaran dan fail.

Satu hari

5 UNIT

12.

Satu hari

5 UNIT

PROSES KERJA Aktiviti 15: PENILAIAN LAPORAN PRESTASI TAHUNAN
BIL. PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar Guru Penolong Kanan Pembantu Tadbir UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1. 2.

Taklimat kepada guru dan kakitangan sokongan Penyerahan Borang LNPT kepada setiap kakitangan untuk dilengkapkan. Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Menyerahkan borang LNPT kepada guru dan kakitangan sokongan untuk penyemakan dan penambahan Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Mengagihkan borang LNPT untuk semakan akhir.

3.

4.

Guru Penolong Kanan

5.

Pembantu Tadbir

6.

Guru Penolong Kanan

7.

Guru dan Kakitangan sokongan melengkapkan Borang LNPT penambahan/pengguguran Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Pegawai Penilai Pertama membuat Penilaian Menyerahkan borang LNPT kepada Pegawai Penilai Kedua Markah dipindahkan ke dalam disket yang dibekalkan oleh PPD

Guru/ Kakitangan sokongan

8.

Pembantu Tadbir

9. 10. 11.

Guru Penolong Kanan Guru Besar

Guru Penolong Kanan Guru Besar

12.

Hantar borang LNPT/disket ke PPD

CARTA ALIRAN
Taklimat kepeada guru dan kakitangan sokongan Penyerahan Borang LNPT kepada setiap kakitangan untuk dilengkapkan Mengumpul semula borang LNPT dan serah kepada PPP Menyerahkan borang kepada guru dan kakitangan sokongan untuk penyemakan dan penambahan Mengumpul semula borang dan serah kepada PPP Mengagihkan borang LNPT untuk semakan akhir Guru dan kakitangan sokongan melengkapkan borang LNPTuntuk penambahan / penguguran Mengumpul semula borang LNPT dan serah kepada PPP PPP membuat penilaian Menyerahkan borang LNPT kepada Pegawai Penilai Kedua Markah dipindahkan ke dalam disket yang dibekalkan oleh PPD Hantar borang LNPT / disket ke PPD

SENARAI SEMAK
BIL
1. 2. 3.

TINDAKAN
Taklimat kepada guru dan kakitangan sokongan Penyerahan Borang LNPT kepada setiap kakitangan untuk dilengkapkan. Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Menyerahkan borang LNPT kepada guru dan kakitangan sokongan untuk penyemakan dan penambahan Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Mengagihkan borang LNPT untuk semakan akhir.

CATATAN

4.

5.

6.

7.

Guru dan Kakitangan sokongan melengkapkan Borang LNPT penambahan/pengguguran

8.

Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Pegawai Penilai Pertama membuat Penilaian Menyerahkan borang LNPT kepada Pegawai Penilai Kedua Markah dipindahkan ke dalam disket yang dibekalkan oleh PPD

9. 10. 11.

12.

Hantar borang LNPT/disket ke PPD

NORMA KERJA
BIL. 1. 2. 3. JENIS KERJA Taklimat kepada guru dan kakitangan sokongan Penyerahan Borang LNPT kepada setiap kakitangan untuk dilengkapkan. Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Menyerahkan borang LNPT kepada guru dan kakitangan sokongan untuk penyemakan dan penambahan Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama Mengagihkan borang LNPT untuk semakan akhir. MASA YANG DIAMBIL I JAM 30 MINIT SEMINGGU JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DLM SETAHUN 1 KALI 1 KALI 1 KALI

4.

30 MINIT

1 KALI

5.

SEMINGGU

1 KALI

6.

SEMINGGU

MENGIKUT JUMLAH GURU

7.

Guru dan Kakitangan sokongan melengkapkan Borang LNPT penambahan/pengguguran

SEMINGGU

1KALI

8.

Mengumpul semula borang LNPT dan menyerahkan Kepada Pegawai Penilai Pertama

TIGA HARI

MENGIKUT JUMLAH GURU

9.

Pegawai Penilai Pertama membuat Penilaian Menyerahkan borang LNPT kepada Pegawai Penilai Kedua

TIGA MINGGU

MENGIKUT JUMLAH GURU MENGIKUT JUMLAH GURU

10.

SEMINGGU

11. Markah dipindahkan ke dalam disket yang dibekalkan oleh PPD 1 HARI MENGIKUT JUMLAH GURU

12.

Hantar borang LNPT/disket ke PPD 1 HARI 1 KALI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful