You are on page 1of 32

1 3 2

PENGENALAN TAHAP-TAHAP DALAM ANALISIS DATA

JENIS-JENIS KAEDAH ANALISIS DATA


CARA MENGANALISIS DATA

STRATEGI ANALISIS DATA

PERBINCANGAN

KESIMPULAN

OUT

PENGENALAN
Analisis data lebih merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik. Tujuan Analisis dapat mempersembahkan data kepada bentuk yang lebih bermakna, penyelidik haruslah dapat berbuat sesuatu data berkenaan.

JENIS-JENIS KAEDAH ANALISIS DATA

1. UJIAN- T

2. ANOVA
3. KORELASI
4. REGRASI LINEAR

5. KHI KUASA DUA

UJIAN-T
ujian-t ialah satu ujian yang digunakan untuk menguji satu keputuan yang dihipotesiskan bernilai menggunakan taburan t sebagai satu standard untuk dibuat perbandingan. Taburan t mempunyai bentuk loceng tertangkup dengan satu parameter yang dipanggil sebagai darjah kebebasan (dk) dalam satu sampel ujian-t, dk = n-1.

CIRI-CIRI UJIAN-T
a. Menganalisis antara dua kumpulan data selang atau nisbah b. Skala Data Selanjar yang merupakan skor-skor dan nilai-nilai keseluruhan c. Data kajian perlu bertaburan normal d. Subjek-subjek dalam sample harus dipilih daripada populasi secara rawak

Jenis-jenis Ujian-t
a. One sample T Test: Ujian ini digunakan untuk membandingkan skor min sample dengan skor min populasi. Ujian ini digunakan apabila data yang dipungut memenuhi semua ciri ujian T seperti di atas. b. Paired Sample T Test: Ia digunakan apabila setiap individu dalam sample diukur dua kali dan kedua-dua data pengukuran digunakan unuk dibuat perbandingan. c. Independent Sample T Test : Ia digunakan untuk mengukur di antara dua kumpulan.

ANOVA
ANOVA adalah kaedah ujian hipotesis bagi mengenalpasti perbezaan min yang wujud dalam dua ataupun lebih sample ujian. Tujuan utama ANOVA adalah menentukan sama ada perbezaan sample disebabkan kesilapan proses sample ataupun kesan rawatan yang sistematik .

JENIS-JENIS ANOVA
a. One way ANOVA - yang melibatkan satu pembolehubah bebas. b. Two way ANOVA - melibatkan dua pembolehubah bebas.

KORELASI
Korelasi merujuk kepada matlamat untuk melihat kaitan atau hubungan antara dua pembolehubah. Korelasi merupakan pencarian untuk menentukan pertalian atau perhubungan antara satu pembolehubah dengan pemboleh ubah yang lain. Terdapat dua jenis pembolehubah atau variable iaitu a. Independent variable - dikenali sebagai regressor variable(variable peramal) b. Dependent variable - dikenali sebagai criterion variable(variable respon)

REGRESI PELBAGAI
Digunakan mengenalpasti perubahan dalam dua atau lebih faktor (pembolehubah bebas) yang meyumbang kepada perubahan dalam satu pembolehubah bersandar. Untuk mengukur besarnya pengaruh pemboleh ubah bebas terhadap pembolehubah tergantung dan memprediksi pembolehubah tergantung dengan menggunakan pembolehubah bebas.

KHI KUASA DUA


Ujian khi kuasa dua merupakan satu ujian yang menggunakan data berbentuk ketegori atau kekerapan bagi menguji hipotesis daripada sesuatu sampel untuk menentukan sama ada terdapat pertalian atau hubungan (associasion) yang signifikan antara dua pembolehubah berkategori dalam sesuatu populasi yang diuji. Ia sesuai digunakan untuk menganalisis data kualitatif (pemboleh ubah nominal) atau data kuantitatif.

TAHAP-TAHAP DALAM ANALISIS DATA


Analisis data dijalankan dengan dua cara : a)Analisis deskriptif. - Cara ini mengorganisasi dan menyimpulkan informasi secara numerik, dengan sesuatu pembolehubah penyelidikan satu persatu. - Biasanya dengan menggunakan jadual, grafik atau diagram. Kedua pula adalah melalui cara analisis statistik

b) Analisis statistik
- Bertujuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau mengetahui suatu keadaan yang terjadi pada suatu populasi dengan menggunakan informasi dan sampel yang diperolehi.

-Analisis data penyelidikan yang telah dikumpulkan merupakan suatu cara untuk mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan

Analisis data atau disebut juga proses pra-analisis yang mempunyai tahap-tahap seperti editing data, pengembangan pembolehubah, pemberian kod data, semak kesalahan, membuat struktur data, semak pra analisis komputer dan taburannya.

Proses Edit Data merupakan proses dimana penyelidik mengkategorikan secara konsisten dengan kelengkapan data yang sudah terkumpul.

Kaedah

ialah spesifikasi semua pembolehubah yang diperlukan oleh penyelidik yang merangkumi data yang sudah terkumpul dengan data yang telah sedia ada.

Keseluruhan prosedur pengumpulan


dan pemprosesan data seharusnya dirancang terperinci sebelum sebarang data dikumpulkan.

Masalah penelitian yang dipilih akan menentukan kaedah penelitian yang harus digunakan. Antara penggunaan strategi penelitian ialah deskriptif atau pembolehubah.

CARA MENGANALISIS DATA


PEMERHATIAN SOAL SELIDIK

TEMURAMAH

TEKNIK FOTOGRAFI, PERAKAM AUDIO, VIDEO DAN MEDIA

PEMERHATIAN
Data yang digunakan dalam sesuatu kajian boleh dianalisis melalui pemerhatian. melihat atau memerhatikan diri sendiri sebagai subjek utama dan juga orang lain untuk mengenal pasti bagaimana guru boleh mempengaruhi mereka melalui cara pendidikan. Menurut Jean, pengkaji atau guru boleh melakukan pemerhatian melalui video atau meminta orang lain membuat pemerhatian ke atasnya untuk dijadikan data dalam kajian yang akan dilakukan

SOAL SELIDIK
Data yang juga boleh diperolehi melalui soal selidik seterusnya dianalisis sebagai hasil dapatan. Soal selidik yang dibina baik adalah soal selidik yang tidak terlalu banyak soalan sehingga menyebabkan pelajar bosan untuk menjawabnya. Oleh itu, guru mesti membina soal selidik yang mampu dijawab oleh pelajar dan memerlukan soal selidik yang mempunyai kaedah menjawab yang mudah.

Antara garis panduan dalam pembinaan soal selidik ialah:


Memutuskan apakah maklumat yang perlu dicari. Bahasa yang digunakan perlu sopan dan tidak menyakiti sesiapa. Soal selidik mesti jelas dan tidak mengelirukan, menyediakan tempat yang mencukupi untuk dijawab dan menggunakan kertas yang berkualiti. Menguji dahulu soal selidik kepada beberapa orang dan meminta mereka mengkritik sama ada positif atau negatif. Menghormati responden dengan memberikan masa yang mencukupi untuk menjawab soal selidik.

TEMU RAMAH
merupakan kesinambungan bagi soal selidik bagi data yang lebih memerlukan jawapan yang cepat. boleh dilakukan dengan menggunakan perakam video, perakam audio, mencatat secara tulisan, dan orang yang ditemu ramah perlu tahu apakah matlamat pengkaji melakukan temu ramah tersebut. Pengkaji juga perlu jelas dengan etika temu ramah dan sentiasa peka dengan perkataan yang dituturkan oleh responden. Ia bertujuan untuk menjaga kesahan data. Pengkaji perlu aktif semasa mendengar dan ia menjadi perkara utama dalam teknik temu ramah.

TEKNIK FOTOGRAFI, PERAKAM AUDIO, VIDEO DAN MEDIA


Teknik ini menjadi satu medium dalam menjalankan kajian seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan. adalah perlu bagi seorang pengkaji mendapat persetujuan daripada responden atau pihak lain yang terlibat sebelum mengambil data menggunakan audio-visual. adalah lebih baik, sekiranya persetujuan tersebut berbentuk surat sebagai menunjukkan bukti kajian boleh dijalankan.

STRATEGI ANALISIS DATA


Pengukuran variabel menjadi bahagian penting dari suatu penyelidikan. Banyaknya data yang dikumpulkan dalam penyelidikan sering menjadi masalah pada masa penyelidikan apabila kita hendak mula membuat analisis. Setiap data harus diperlakukan sesuai dengan ciri karakteristiknya agar analisis yang dibuat sesuai dan dapat menjawab hipotesis yang diuji.

Tahap memilih strategi menganalisis data dan membuat / memilih instrumen


Masalah menganalisis data yang dipilih akan menentukan kaedah analisis data yang harus digunakan. Ada masalah yang memerlukan eksperimen, ada pula yang mungkin dapat diatasi dengan memakai strategi penelitian deskriptif. pemilihan kaedah analisis data akan mempengaruhi penyusunan rancangan penyelidikan (design) dan prosedur pengukuran variabel. Alat pengukur variabel ini mungkin sudah tersedia dan merupakan alat pengukur baku, atau bisa juga masih harus dikembangkan dulu oleh peneliti sendiri.

PERBINCANGAN
Selepas kita menjalankan soal selidik atau bancian, data-data primer yang dikumpul dan diproses seterusnya akan dianalisis. Selepas pengumpulan data, analisis data dilakukan dilakukan dengan menganalisis data yang terdiri daripada data kuantitatif dan kualitatif

Untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan jitu, kita harus mengira data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kaedah analisis data iaitu ujian-t, anova, kolerasi, khi kuasa dua, regresi linear dan asumsi

Ujian-T ialah satu ujian yang digunakan untuk menguji satu keputusan yang dihipotesis dengan menggunakan taburan yang dianggap standard dan dibuat perbandingan.

Ia lebih berfokus kepada tujuan untuk melihat perbezaan yang disignifikan bagi persepsi pelajar terhadap faktor jantina dengan punca sesuatu.

Kaedah korelasi melihat perhubungan di antara pembolehubah bebas iaitu demografi dengan pembolehubah bersandar.
Contohnya antara pemboleh bebas iaitu demografi dan pembolehubah bersandar iaitu faktor punca kelemahan matematik seseorang pelajar.

Sebenarnya setiap kaedah analisis data mempunyai kelebihan dan kepentingan masing-masing dalam pengiraan sesuatu data.

KESIMPULAN
Analisis data ialah satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data prosedur statistik. Terdapat banyak teknik dalam analisis data yang boleh kita boleh gunakan mengikut kesesuaian sesuatu persekitaran data.

TAMAT