BMM3112 Sejarah Perkembangan BM, Perkamusan dan Terjemahan PERKAMUSAN Teori dan prinsip perkamusan Teori dan prinsip perkamusan

Kata entri / kata masukan Kata standard dan variasi Sebutan dan etimologi Sebutan Etimologi Tanda dan kependekan Tanda Kependekan
Dayang Ella Binti Awang Ismail Nadzirah Binti Latip Ronald Lau Siti Farah Nasuha Abdul Rahim

A. TEORI DAN PRINSIP PERKAMUSAN
1. Teori dan prinsip perkamusan 2. Kata entri / kata masukan 3. Kata standard dan variasi

1. TEORI DAN PRINSIP PERKAMUSAN

TEORI DAN PRINSIP PENTERJEMAHAN • Menurut Arbak Othman (2000). semantik dan semiotik. lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. • Apa yang berlaku dalam perkamusan ialah pandangan tertentu yang digunakan oleh seorang penyusun kamus sebagai panduan supaya kamus yang disusunnya mencapai mutu yang baik dan termuat di dalamnya nilai-nilai kebahasaan. tidak ada teori tertentu yang dikhususkan bagi maksud penyusunan kamus. .

dan pragmatik selengkap mungkin dalam sesebuah kamus. • Dengan kata lain. Lambang ini ialah lambang linguistik. semantik. • Tugas kamus adalah untuk memberi makna atau takrif kepada kata dan pemberian ini juga menggunakan kata-kata. . dalam perkamusan kita terpaksa memberi makna kepada sesuatu lambang dengan menggunakan lambang itu sendiri.• Maksud teori untuk perkamusan ialah kecenderungan aplikasi ilmu linguistik.

situasi penggunaannnya atau sifatsifat pragmatiknya yang berbeza. • Menurut Arbak Othman.• Oleh itu. setiap kamus yang disusun mestilah mengutamakan prinsip kesarjanaan sebagai asas penyusunan kamus. • Pandangan ahli linguistik perlu dipertimbangkan selain daripada keperluan pengguna kamus. . penyusun kamus hendaklah memastikan bahawa makna yang dibuat dalam pemerian sebaik-baiknya berdasarkan sumber rujukan yang berbentuk teks supaya makna perkataan yang digunakan daripada teks tersebut dapat diasingkan menurut jenisnya sama ada kerana gayanya yang berbeza.

Prinsip-prinsip penyusunan kamus perlulah memerhatikan perkara-perkara yang berikut Perancangan Siapakah yang terlibat? Pemasaran Aspek linguistik Pra-syarat kemampuan peneliti atau penyusun kamus Bagaimanakah penelitian dilakukan? .

• Aspek linguistik digarap menurut cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan leksikologi termasuklah tatabahasa. Siapakah yang terlibat? Aspek linguistik • Individu yang terlibat bersangkutan dengan persyaratan keahlian dan kemampuan individu melaksanakan program perkamusan. lafaz.Perancangan • Pertadbiran perbelanjaan. dengan dan penentuan penentuan prasarana. pengetahuan dialek. maklumat ensiklopedia dan sebagainya. Pemasaran • Aspek yang berkaitan dengan penyebaran kamus secara meluas sebagai satu produk . yang berkaitan individu.

  Penyusun kamus juga perlulah mempunyai ketekunan yang konsisten. Bagaimanakah penelitian dilakukan?    Penelitian leksikologi termasuklah yang bersangkutan dengan korpus bahasa dalam penyusunan pangkalan data. ketelitian dan kecermatan. Selain daripada itu.Pra-syarat kemampuan peneliti atau penyusun kamus  Penguasaan dua atau tiga bahasa di samping bahasa ibunda akan menentukan kepekaan linguistik dan keterbukaan terhadap isu-isu bahasa. . Penelitian aspek bahasa lain seperti tatabahasa sebagai maklumat pelengkap mengenai data yang disajikan. semangat untuk terus belajar dan cinta kepada bahasa serta ilmu bahasa juga tidak kurang penting. Beberapa prinsip perlu dijadikan pegangan dalam penyusunan kamus.

PRINSIP PENYUSUNAN KAMUS 1. 2. .kamus haruslah memuatkan bahasa yang ada bukti bahawa bentuk tersebut benar-benar digunakan oleh penutur jati. Keaslian . kamus perlu memuatkan bahan yang benar-benar mewakili ruang lingkup khalayak misalnya bahasa untuk kanak-kanak. Keperwakilan bergantung kepada format kamus yang ditentukan oleh pengguna yakni khalayak.

Kelayakan . Sumber bagi kata masukan atau entri perlulah sumber yang layak diterima pakai berdasarkan penelitian lapangan. dan adat istiadat pengguna kamus. .PRINSIP PENYUSUNAN KAMUS 3. Keperluan bagi kamus ekabahasa tidak sama dengan kamus dwibahasa.penyusun harus pasti bahawa hasil kerjanya sesuai dengan tujuan pekerjaannya. Selain daripada itu. 4. agama. kelayakan sosial juga perlu diambil kira misalnya bahasa. iaitu sumber primer atau sumber sekunder berdasarkan rujukan kepustakaan.

• Kamus tidak sekadar mencatat makna tetapi kamus mempunyai perkaitan yang rapat dengan ilmu makna atau semantik. kata tetapi makna kata-kata . • Apa yang menjadi kandungan kamus bukan sekadar tersebut. • Semantik mengkaji makna kata dan amat penting bagi seorang penyusun kamus.

. bentuk atau jenis kain.• Lambang mempunyai makna yakni bukan sahaja bahasa tetapi lambang memberikan makna tertentu. • Contohnya apabila mata melihat sesuatu objek seperti baju pastinya mempunyai ciri-ciri warna.

ii. makna ekspresif yakni makna berkaitan dengan perasaan misalnya kagum atau marah berbeza berdasarkan persepsi individu. makna deskriptif yakni makna biasa berkenaan sifat dan sebagainya. misalnya makna dalam kamus. makna sosial yakni makna dalam konteks kegunaan sosial misalnya naga mempunyai nilai tambah bergantung kepada budaya (masyarakat Cina memberikan nilai baik manakala masyarakat Barat memberikan nilai negatif) iii. . iaitu i.• Lyons dalam Semantics (1977) membezakan tiga makna berasaskan bahasa.

KATA ENTRI / KATA MASUKAN .2.

perlu disertakan dengan terbitannya sekali (1975: 343). • Definisi : Perkataan yang dimasukkan ATAU terangkum dalam sesebuah kamus. .Kata Entri /Kata masukan • ialah entri yang disusun mengikut urutan abjad yang disertai takrif dan maklumat lain seperti kelas kata. etimologi dsb. • Asmah berpendapat bagi sesuatu masukan kata.

. (bearis) – Entri yang mengekalkan ejaan dan sebutan bahasa asal (lasagna – lezaniye) – Entri nama Allah yang dalam tulisan arab bermula dengan Alif Lam Syamsiah. Terdapat pengecualian bagi beberapa entri tertentu yang bermasalah dalam cara sebutannya.• Keseluruhan entri tidak dinyatakan maklumat sebutannya. • Contoh dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (Rujuk halaman xvii) – Entri yang melibatkan penggunaan e-taling.

KATA STANDARD DAN VARIASI .3.

• Perkataan yang diturunkan di akhir takrif bentuk standard ini.KATA STANDARD • Bentuk standard bolehlah difahami sebagai sesuatu perkataan dengan ejaannya yang diiktiraf sebagai betul dan rasmi ialah sebagaimana yang terdapat pada perkataan yang ditakrifkan. merupakan variasi kepada bentuk standard danterdiri daripada variasi kata. . dan dalam hal-hal tertentu sahaja variasi ejaan. atau sebagai muatan rujuk silang.

misalnya.VARIASI KATA • Variasi kata pula diperturunkan. atau variasi yangdifikirkan selama ini amat jarang ditemui.com/doc/48600284/Leksikologi) . lafal (lafaz). terutamanya untuk kepentingankajian bahasa. • Variasi kata yang ketara terhasil daripada pelat ataukegagalan menyebut perkataan dengan betul dan tepat. tidak lagi dimuatkan dalam cetakanbaru ini. petenah (fitnah) dan lain-lain. • Seseorang pengguna bahasa Melayu yang menemui sesuatu variasi kata dan tidak dapat mengenalpasti atau mengesani bentuk standardnya akan mendapat manfaat daripadarujuk silang yang diberikan dalam kamus ini. ”khanduri” yang bentuk standardnya. (http://www.scribd. Ini bermaksud kamus memainkan peranan yang besar. kenduri.

Ini dapat dilihat seperti contoh sebelum ini. Dan akhir sekali merupakan perkataan-perkataan dalam ejaan lama yang luput olehpelaksanaan sistem ejaan baru dan difikirkan tidak seharusnya menimbulkan kesulitan pada masa kini tidak dimuatkan sama sekali . • Kemasukan variasi demikian dibataskan kepada bentukkata yang tertentu sahaja.Variasi Ejaan • merujuk kepada perkataan-perkataan tertentu diperturunkan sebagai rujuk silang dengan tanda anak panah yang merujukkepada bentuk dan ejaan yang standard semata-mata untuk kemudahanpengguna yang mungkin masih keraguan iaitu tidak pasti tentang bentuk atau ejaan yang standard.

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Perkamusan danTerjemahan BMM3112. Asmah Haji Omar. Oktober 1969: 78-87. (1969). Bintangor. Teori perkamusan. Seri Kembangan: Weng SengSdn. Subandi Kasidan. Bahasa.Rujukan Arbak Othman. . 2012. Bhd. (2000). Perkamusan Melayu.

Sebutan 2. SEBUTAN DAN ETIMOLOGI 1.B. Etimologi .

. SEBUTAN • Secara dasarnya sebutan yang diberikan terbatas kepada keterangan bagi sebutan huruf e pada kata dasar. bela semak bela (b éla) semak (s émak) • Terdapat pengecualian bagi beberapa entri yang bermasalah dengan cara penyebutannya yang berikan maklumat sebutan agar tidak timbul kekeliruan untuk menyebutnya. • Huruf e yang disebutkan (ə) iaitu e pepet tidak diberikan keterangan sebutan sedangkan e taling dierokan keterangan sebutannya dengan lambang é.1.

. ETIMOLOGI • Keterangan etimologi tidak diberikan selengkapnya tetapi hanya sekadar untuk menyatakan bahasa sumber sesuatu perkataan yang sudah meresap ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu tetapi masih terasa sifat-sifat keasingannya tanpa memperhitungkan taraf atau peringkat kemeresapan perkataan yang berkaitan dalam kalangan pengguna bahasa.2.

TANDA DAN KEPENDEKAN • Kependekan • Tanda • Glosari .C.

1. ADUN dan JAIS yang merupakan akronim untuk Ahli Dewan Undangan Negeri dan Jabatan Agama Islam Selangor. • Misalnya. seperti akhbar dan majalah. tetapi juga dalam media elektronik. seperti internet. • Persamaan yang ketara antara akronim dengan kependekan ialah kedua-duanya terbentuk daripada gabungan huruf pertama. akronim dan kependekan digunakan secara meluas. . DEB dan BSN pula merupakan kependekan untuk Dasar Ekonomi Baru dan Bank Simpanan Nasional. bukan sahaja dalam media cetak. KEPENDEKAN • Dalam bahasa Melayu.

kependekan juga digunakan dengan meluas dalam media cetak dan elektronik.B] dan [B. Singkatan pula disebut huruf demi huruf.• Walau bagaimanapun. sebutan bagi akronim dan kependekan adalah berbeza. • Sebagaimana akronim. • Selain itu.N]. . misalnya [D. • Akronim disebut seperti kata biasa.E. • Ada juga antara kependekan yang biasa digunakan sememangnya berasal daripada kependekan bahasa Inggeris.S. ada juga akronim yang dibentuk oleh gabungan suku kata daripada dua perkataan atau lebih.

awl. k.b.pb. k. sr.s.n. k.ty. kata pemeri awalan kependekan kata bantu kata bilangan kata tanya kata ganti ungkapan k.bil.p.n. k.k. kata sendi nama kata kerja kata nama kata nafi kata penguat kata seru kata pembenar . k. k.nf. kep. k. k.pm.Contoh Kependekan (Bahasa Melayu) Kependekan Maksud kata adjektif Kependekan Maksud kata hubung adj.g.h k. ung. k. k.

prep. imper.p pref.Contoh Kependekan (Bahasa Inggeris) Kependekan Maksud adjective adjectives American Australian conjunction derogatory feminine imperative interjections Irish jocularly Northern England originally possessive pronounced preposition present pronoun relative pronoun United States somebody Kependekan Maksud abbreviation adverbs attributively colloquial December especially figurative Indian ironically January noun November plural past particle prefix prepositions present participle past tense slang usually vulgar a. poss. derog. U. conj. p p. adjs. N.t. attrib. vulg. pres. fig. pl. pron. fem. pres. orig. pron. usu. Jan. Ind. pr. sl. Engl. Ir. joc. Amer. int. preps. Nov. . sb. p. rel. iron. abbr. adv. n. Austr. esp. colloq. Dec.S.

. tipu ~ tipu daya. tali-temali . tipu daya: ini satu ~ untuk memerangkap dia. (Tanda ~ dimaksudkan menggantikan kata helah) .2. (Tanda ~ dimaksudkan menggantikan kata abah-abah) • Helah 1.. ~ kuda alat kuda. Akal.. TANDA • Tanda tilde (~) • yang terdapat pada kata masukan pecahan (seperti frasa. muslihat.. ungkapan dan sebagainya) dan pada contoh penggunaan kata digunakan untuk menggantikan kata dasar atau kata terbitan yang ditakrifkan sebelumnya: Contoh: • Abah-abah Jw alat. perkakas.

• Tanda persamaan (=) bererti atau. sama dengan.• Tanda anak panah ( ) bererti lihat. .

glosari diletakkan pada akhir sebuah buku yang mengandungi istilahistilah yang digunakan dalam buku tersebut. • Istilah-istilah tersebut sama ada masih baru ataupun tidak lazim penggunaannya. . GLOSARI • Glosari adalah satu senarai istilah dalam bidang ilmu tertentu berserta dengan takrifannya secara ringkas. • Biasanya.3.

• Halaman glosari diakhiran buku mengandungi penerangan maksud perkataan yang penulis anggapkan baru kepada pembaca atau perkataan yang mempunyai makna yang tertentu di dalam buku yang ditulis oleh pengarang. . khusus bagi sesuatu bidang pengetahan.GLOSARI • Merupakan satu senarai keterangan tentang istilah atau perkataan tertentu mengikut tajuk atau bidang berserta takrifnya yang disusun menurut abjad.

Contoh glosari di dalam Kamus Dwibahasa adalah seperti berikut: ISTILAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS Abjad Cakera Aplikasi Alphabet Disc Application .

Contoh glosari di dalam Kamus Dwibahasa adalah seperti berikut: ISTILAH SAINS BAHASA MELAYU Kitar Karbon Gegelung Kanta Cekung BAHASA INGGERIS Carbon Cycle Coil Concave Lens .

Contoh glosari di dalam Kamus Dwibahasa adalah seperti berikut: ISTILAH MATEMATIK BAHASA MELAYU Rumus Sudut Berganda Sama Sisi Genap BAHASA INGGERIS Double-angle Formula Equilateral Even .

contohnya dalam bapa budak itu.Contoh glosari di dalam Tatabahasa Dewan: ISTILAH MAKSUD Koheren Kesinambungan bermakna. Inti Unsur yang diberikan penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna. . perkataan bapa ialah inti. idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu Klausa Satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi ayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful