You are on page 1of 20

Graevinski fakultet Osijek, Menadment 2011/12.

Ksenija ulo

STILOVI MENADERA

To je NAIN KOMUNIKACIJE koji

postoji izmeu menadera i njegovih


zaposlenika na putu k ostvarenju zadanih ciljeva.

Ono po emu se razliiti menaderski stilovi razlikuju jesu:


1.motivacija radnika, 2.nain komuniciranja s njima i izmeu njih, 3.meudjelovanje i utjecaji, 4.nain odluivanja i nadzora.

VRSTE STILOVA
GENERIKI STILOVI NA BAZI AUTORITETA Autokratski Demokratski Slobodni (LeissezFaire stil) LIKERTOV SUSTAV

Ekstremno autoritativni Benevolentno autoritativni Konzultativni Participativno - skupni

UPRAVLJAKA MREA
KONTINUUM VODSTVA
4

GENERIKI STILOVI NA BAZI AUTORITETA AUTOKRATSKI


(1)

ef zapovijeda i oekuje pokoravanje


vodi uz pomo davanja ili ustezanja nagrada

i kazni
delegira i donosi odluke bez pitanja podreenog za miljenje brzo donosi odluke jednosmjerni kanali komunikacije
5

GENERIKI STILOVI NA BAZI AUTORITETA AUTOKRATSKI


(2)

nemogunost voenja velikog broja podreenih i izostanak kreativnosti, inovativnosti i dvosmjerne

komunikacije podreenih radnika i


voditelja obino stalna komunikacija sa zaposlenima i brzo izvravanje radnih zadataka
6

GENERIKI STILOVI NA BAZI AUTORITETA DEMOKRATSKI


(1)

Voa: - konzultira podreene i trai miljenje o predloenim akcijama - potie kreativnost i inovativnost podreenih radnika - nastoji potaknuti sudjelovanje podreenih u procesu odluivanja dvosmjerna komunikacija
7

GENERIKI STILOVI NA BAZI AUTORITETA DEMOKRATSKI


(2)

velika se pozornost posveuje meuljudskim odnosima koji rezultiraju veim zadovoljstvom zaposlenih, a u konanici daje i bolje rezultate voditelji su pozitivno orijentirani, imaju razumijevanja, ohrabruju svoje zaposlenike i pruaju im podrku

GENERIKI STILOVI NA BAZI AUTORITETA SLOBODNI STIL (LAISSEZ FAIRE)

menader mo koristi u vrlo maloj mjeri

minimalno uplitanje managera u rad zaposlenika


voe svoju ulogu vide u pomaganju rada podreenih kroz snabdjevanje informacijama i kao vezu s vanjskim okruenjem
9

manageri doputaju podreenima da postave svoje vlastite ciljeve i odrede sredstva za njihovo ostvarenje

10

LIKERTOV SUSTAV
Likertovi stilovi vodstva razlikuju se po nizu faktora:
motivacijski faktori komunikacijski faktori nain donoenja odluka interakcija i utjecaj nain postavljanja ciljeva kontrolni mehanizam

11

LIKERTOV SUSTAV EKSTREMNO-AUTORITATIVNI

manager je izrazito autokratski orijentiran ima malo povjerenja u podreene


Definitivno sam odluio: Na ovom sastanku sa samim sobom, donijet u odluke koje e promijeniti svijet!!!

motivira strahom i kaznama, a samo povremeno nagrauje


12

LIKERTOV SUSTAV BENEVOLENTNOAUTORITATIVNI

manager ima odreeno povjerenje u podreene motivira nagradom, tek ponekad strahom i kaznama usvaja neke ideje i miljenja podreenih, doputa komunikaciju prema gore; uz sve to ima vrstu kontrolu u svojim rukama
13

LIKERTOV SUSTAV KONZULTATIVNI manager ima veliko, ali ne i potpuno povjerenje u podreene nastoji iskoristiti ideje i miljenja podreenih manager donosi osnovne i openite odluke, dok donoenje specifinih odluka doputa na niim razinama motivira nagradama, rijetko kaznom
14

LIKERTOV SUSTAV PARTICIPATIVNO-SKUPNI manager ima potpuno povjerenje u podreene konstruktivno koriste ideje i miljenje podreenih daju ekonomske nagrade na temelju participacije menader je ukljuen u komunikaciju prema gore, prema dolje i bono

prema Likertu manageri ovog stila imaju najvie uspjeha kao voe
15

Najupeatljiviji svjetski stilovi

16

NJEMAKI MANAGERSKI STIL

automatsko rjeavanje problema odluivanje na osnovi injenica izravno komuniciranje potovanje autoriteta programirani odnosno iskalkulirani rizik nagraivanje na temelju iskazanih performansi
17

TALIJANSKI MANAGERSKI STIL

problemi se rjeavaju energino i sustavno odluivanje je esto improvizirano i brzo u komunikaciji se preuveliava uz slikovito izraavanje restrukturiranja su stalna i radikalna inovacijski procesi izuzetno ambiciozni nagraivanje ukljuuje brojne nematerijalne stimulanse 18

JAPANSKI MANAGERSKI STIL

sustav potovanja statusa i autoriteta jednaki status za sve grupe zaposlenika (jednako se oblae) poslovi i ciljevi se raspodjeljuju na grupe, a ne na pojedince veliko sudjelovanje radnika u procesu odluivanja
19

Hvala na pozornosti !

20