KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS

Kuliah 4
x x x x x

Pengenalan tentang pemikiran kritis Definisi pemikiran kritis Memperkembangkan pemikiran kritis Pemikiran kritis dalam bilik darjah Komponen-komponen kemahiran berfikir kritis

PENGENALAN Kajian-kajian neuro-fisiologikal selaras dengan pandangan ahliahli psikologi kognitif yang menekankan bahawa minda mempunyai dua fasa:
x Fasa

Pengeluaran x Fasa penghakiman

PENGENALAN
Kedua-dua fasa tersebut saling berkaitan, kita mengeluarkan idea dan menilainya beberapa kali apabila kita cuba menyelesaikan satu-satu masalah x Pemikiran kreatif berkaitan dengan fasa yang pertama iaitu pengeluaran idea x Pemikiran kritis berkaitan dengan fasa kedua iaitu menghakimi idea

PENGENALAN
x

x

Pemikiran kreatif menggunakan otak kanan manakala pemikiran kritis menggunakan otak kiri Roger Sperry (yang memperkenalkan teori otak kanan dan otak kiri) mendakwa: … “in the normal state the two hemispheres appear to work closely together as a unit, rather than one being turned on while the other idle.”

PENGENALAN
… Walaupun semua orang mengeluarkan dan menghakimi ideanya, kualiti usaha tersebut berbeza dari seorang ke seorang.
x Ada

yang mengeluarkan idea yang shallow dan tidak kritikal kepada ideanya x Ada yang keluarkan banyak idea dan menelitinya dengan kritikal, memperbaikinya dan menjadikannya lebih baik

Imbas kembali.... Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran kreatif....

RUMUSAN DEFINISI PEMIKIRAN KREATIF
Sering dikaitkan dengan usaha-usaha memperkembangkan daya imaginasi, inovasi dan kreativiti untuk mendapatkan idea yang banyak, pelbagai dan baru. x Pemikiran kreatif dikatakan menghargai mobiliti, penjelajahan, fleksibiliti dan diversiti
x

PERBEZAAN ANTARA PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS PEMIKIRAN KREATIF
x x

Bersifat Konvergen Mentaksir nilai (worth) dan kesahan sesuatu yang wujud Diaplikasikan menurut prinsip-prinsip yang telah diterima

x x

Bersifat Divergen Menjana sesuatu yang baru Melanggar prinsipprinsip yang telah diterima

x x

Definisi pemikiran kritis...

Kemahiran berfikir kritis
x

x

Pada amnya kemahiran pemikiran kritis merujuk kepada kebolehan menilai kemunasabahan sesuatu idea. Beyer (1988) mendefinisikan pemikiran kritis sebagai proses menilai ketulinan, ketepatan dan nilai (worth) sesuatu pengetahuan, dakwaan (claim), kepercayaan atau perbahasan (argument).

Kemahiran berfikir kritis
Paul & Elder (2005) mendefinisikannya sebagai proses menganalisa dan mentaksir pemikiran dangan tujuan untuk memperbaikinya x kebolehan untuk mencapai kesimpulan yang baik berdasarkan maklumat dan pemerhatian.
x

Kemahiran berfikir kritis

Kemahiran berfikir kritis
x

Rumusan: Aktiviti mental yang meneliti semula (review), menilai atau mentaksir sesuatu (gambar, maklumat, bukti, pendapat/idea) dalam usaha untuk membuat penghakiman, inferens atau makna bahawa sesuatu itu adalah rasional dan munasabah

Kemahiran berfikir kritis
x

melibatkan proses:
x menilai

satu-satu pengetahuan, dakwaan, kepercayaan atau perbahasan x berdasarkan maklumat atau pemerhatian dan x menimbangkannya secara menyeluruh x bagi menyokong kesimpulan yang hendak dibuat.

Kenapa pemikiran kritis??

Renungan…
Fikirkan apakah peranan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari anda? x Apakah ciri-ciri individu yang ingin dihasilkan daripada sistem pendidikan kebangsaan kita…. FPK
x

Kenapa Kemahiran berfikir kritis ?
x

Berfikir secara kritis dapat:
x meningkatkan

kefahaman, kejelasan dan keupayaan menggunakan maklumat secara berkesan x dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan

Halangan kepada pemikiran kritis
x

EGOCENTRISM
x kecenderungan

seseorang untuk melihat sesuatu menurut perspektif dirinya sendiri. x Boleh menyebabkan amalan pemikiran yang berkecenderungan kendiri dan bias kendiri

Halangan kepada pemikiran kritis
x

Pemikiran yang kendiri
x

berkecenderungan

kecenderungan untuk menerima dan mempertahankan penghujahan yang harmoni dengan kepentingan diri sendiri

Halangan kepada pemikiran kritis
x Bias
x

kendiri

kecenderungan yang melampau dalam menanggapi diri sendiri lebih daripada yang sebenarnya x kecenderungan memang kecenderungan yang menjadi amalan, elakkan daripada melakukannya secara melampau

Halangan kepada pemikiran kritis
x

SOCIOCENTRISM
x

x

Ia merupakan pemikiran yang berpusatkan kumpulan. Ia boleh menghalang pemikiran yang rasional dan membina kecenderungan yang melampau kepada kumpulan Dua jenis yang utama ialah: bias kumpulan (group bias) dan herd instinct

Halangan kepada pemikiran kritis
x

x

Bias Kumpulan - kecenderungan untuk melihat kumpulan sendiri (bangsa, kumpulan rakan sebaya) lebih daripada orang lain Herd instinct - merujuk kepada kecenderungan untuk mengikut keputusan orang ramai

Halangan kepada pemikiran kritis
x

ANDAIAN YANG TIDAK BERASAS DAN “STEREOTYPES”
x

melakukan generalisas ke atas sesuatu tanpa alasan atau bukti yang munasabah

x

WISHFUL THINKING
x

mempercayai sesuatu bukan berasaskan bukti, tetapi atas harapan anda bahawa ianya adalah benar

Kriteria penilaian
x

Bagaimana kita menilai sesuatu hasil pemikiran sama ada Pemikiran sendiri atau pemikiran orang lain

STANDARD PEMIKIRAN
Kejelasan (clarity) – boleh difahami Kepresisan (precision) – pada tahap keterperincian yang dieprlukan ü Ketepatan (accuracy) – tepat, bebas dari ralat ü Kerelevanan (relevance) – berkaitan dengan isu yang ditangani ü Kedalaman (Depth) – cukup mendalam ü Meluas (Breadth) – meliputi

STANDARD PEMIKIRAN
ü Berasaskan logik (logic) – munasabah dan tiada kontradiksi ü Signifikan (Significance) – fokus kepada kepentingan Adil dan tidak bias (fairness and unbiased) Rujuk: Standard pemikiran atau Universal Intelectual Standard (Paul & Elder)

Do it yourself….
x x

These pictures are not in order One of them is not real, it is a digital recreation….. Use your logic to try and work out which one it is

Apakah proses kognitif yang terlibat dalam aktiviti ini?
x x x x x x

Membanding beza Membuat urutan Menganalisa Mensintesis Membuat hipotesis …….

MEMBUAT URUTAN
x

x x

Definisi :aktiviti minda menganalisis untuk menyusun objek atau maklumat , mengikut tertib berdasarkan kriteria tertentu Sinonim: membuat sekuens, pensirian Bila kemahiran membuat urutan boleh digunakan ?
x

Menyusun maklumat/idea atau cerita

MEMBUAT URUTAN

Membuat urutan memerlukan pemerhatian ke atas maklumat/idea atau cerita secara menyeluruh dan terperinci. Langkah-langkah berikut boleh digunakan ketika membuat urutan:

3 4 5 6 7

i) Tentukan jenis susunan yang hendak digunakan sama ada mengikut saiz, nilai, kronologi, corak, masa dsb Imbas semua item secara keseluruhan Ambil satu item sebagai asas Bandingkan item yang dipilih dengan item pertamadan cuba susun secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan Ulang aktiviti dengan item yang lain hingga semua item tersusun Semak semula susunan

Kemahiran berfikir kritis

Kemahiran berfikir kritis

Memperkembangkan kemahiran berfikir kritis
x

Program-program kemahiran berfikir kritis
x x

x x x

Pendekatan pemecutan kognitif (CA) – Program let’s Think Program ACT – Activating Children’s thinking (McGuiness,2000) – meliputi belajar menilai hasil pemikiran sendiri Thinking together – aktiviti yang menggalakkan pelajar mempertimbangkan kriteria penilaian yang perlu digunakan Thinking Through series – menyediakan peluang pelajar berfikir secara kritikal deBono Thinking Hats – pentaksiran maklumat yang kritikal dari pelbagai perspektif mengikut warna topi

x

Memperkembangkan kemahiran berfikir kritis dalam bilik darjah

Kemahiran berfikir kritis dalam bilik darjah
x

Apakah komponen/kemahiran berfikir kritis yang perlu /patut diajar dalam bilik darjah??

Kemahiran berfikir kritis dalam bilik darjah
x

kemahiran kognitif yang menyumbang kepada proses pemikiran kritikal:
x x x x x x x x

Membuat inferens Menerang Menganalisa Mensintesis Membuat generalisasi Merumus Menilai ……..

Kemahiran berfikir secara kritis
Model Fogarty & Bellanca x Model KPM
x

Kemahiran berfikir kritis
x x x x x x x x x x x x

Model pemikiran kritis yang dikemukakan oleh Forgarty dan Bellanca (1990) adalah seperti berikut: Mencirikan Membanding dan membeza Mengklasifikasi Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membuat kesimpulan Menentukan sebab dan akibat Menganalisa untuk menentukan bias Menganalisis untuk menentukan andaian Membuat analogi Menilai

Kemahiran berfikir kritis
x

x x x x x x x x

Model pemikiran kritis yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan (1994) adalah seperti berikut: Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpulkan dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Manganalisis Menilai Membuat kesimpulan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Membanding dan Membeza Membuat kategori Menerangkan sebab ……..

Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai Mencipta analogi Mencipta metafora

Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Contoh-contoh lain operasi kemahiran berfikir kritis

MENCIRIKAN
x

x x
x x x

Definisi :aktiviti minda menganalisis untuk mengenal pasti ciri, sifat atau kualiti sesuatu konsep atau benda-benda Sinonim: kriteria, sifat, kualiti, unsur Bila kemahiran mencirikan boleh digunakan ?
Mendefinisikan sesuatu konsep atau item Membandingkan antara dua konsep atau item yang hampir serupa Menjelaskan sesuatu konsep

x
x x x

Antara contoh-contoh aktiviti mencirikan:
Mencirikan graf Mencirikan kebudayaan sesuatu kaum Mencirikan lokasi kawasan geografi

MENCIRIKAN
Mencirikan sesuatu konsep atau bendabenda memerlukan pemerhatian ke atas konsep atau benda-benda tersebut secara menyeluruh dan terperinci. Langkah-langkah berikut boleh digunakan ketika mencirikan sesuatu:i) 3 4 5 v) Tumpukan perhatian kepada item yang hendak dicirikan Fahami item dan senaraikan ciri-ciri pada item Bayangkan imej item, tambahkan ciri Uji ciri dengan contoh yang khusus Pilih ciri yang perlu untuk mendefinisikan item/konsep.

x

MENGUMPUL/MENGKELAS
x x x
x

Definisi : Mengumpulkan benda-benda yang sama ciri dalam kumpulan yang sama Sinonim: mengklasifikasi, mengkategori Bila digunakan ?
apabila terdapat banyak maklumat atau ada maklumat yang tidak tersusun.

x
x x x

Contoh aktiviti:
Mengumpulkan benda-benda hidup ke dalam kumpulan-kumpulan yang sesuai Menkelompokkan maklumat Mengkelaskan bidang/jurusan pengajian

MENGUMPUL/MENGKELAS
Aktiviti mengklasifikasikan melibatkan penelitian ke atas sekumpulan maklumat atau data. Langkah berikut boleh digunakan untuk membuat klasifikasi:
1. 2. 3. 4. Kumpulkan data Labelkan nama kumpulan Gunakan pola / bentuk Nilaikan pola / bentuk

x

RUMUSAN KESELURUHAN
x x

x

Kemahiran kritis dan kreatif merupakan kemahiran yang boleh dipelajari dan dipertingkatkan asalkan inisiatif yang berterusan dilakukan. Kemahiran berfikir kritis sebenarnya juga memerlukan kemahiran-kemahiran yang lebih kreatif contohnya dalam menjana kriteria yang boleh digunakan untuk menghalusi, memodifikasi atau memperbaiki idea Kemahiran-kemahiran tersebut perlu ditekankan dalam P&P sejajar dengan tuntutan KBSM. Sebagai pendidik, kemahiran tersebut perlu diinternalisasikan terlebih dahulu sebelum ia dapat dipindahkan kepada pelajar

TERIMA KASIH

DR SAEMAH RAHMAN FAKULTI PENDIDIKAN UKM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful