You are on page 1of 28

VJEBA 2

Recept (lat. receptum) je

pismena odredba ljekara, stomatologa ili veterinara farmaceutu za sastav, izradu i izdavanje lijeka.

Recept se moe izdati samo za jednu osobu Za ispravnost recepta odgovara ljekar, a za tehniku izradu odgovornost snosi farmaceut

Pie se olovkom koja se ne moe brisati, itko i bez ispravki


Recepti se piu latinskim jezikom

DIJELOVI RECEPTA
1.

INSCRIPTIO

2 - Rp./ 3 - Glavni dio recepta u kome se propisuje lijek; pie se na 3 naina, u zavisnosti koja se formula koristi

2. 3. 4. 5.

INVOCATIO ORDINATIO SUBSCRIPTIO SIGNATURA

4 - Uputstvo kako da se lijek napravi, u emu da se izda, i koliko takvih doza da se izda; pie se na 3 naina
5 - Uputstvo pacijentu za upotrebu lijeka pie se na narodnom jeziku, ili ako lijek upotrebljava ljekar, pie se na latinskom.

6. ADSCRIPTIO 7. NOMEN MEDICI

Zaglavlje recepta: Inscriptio,


Nomen Aegroti Invocatio seu Praepositio Ordinatio seu Praescriptio Subscriptio
S. uputstvo za pacijenta Naziv, oblik i koliina

Uputstvo apotekaru za izradu i izdavanje lijeka

Signatura Nomen medici Adscriptio


peat sa nazivom ustanove ili ime i prezime ljekara, specijalnost, adresu i telefon

Postoje 3 osnovne forme pisanja recepta:

Formula magistralis (FM) Formula za generiko officinalis FO) Formula za gotov lijek (FG) propisivanje lijekova (Formula

FORMULA MAGISTRALIS (FORMULAE MAGISTRALES) Rp./ ORDINACIJA

imena ljekovitih supstanci na LATINSKOM u GENITIVU, velikim poetnim slovom


Remedium adiuvans Remedium corrigens Remedium constituens (vechiculum)

Remedium cardinale (Basis)

Broj doza (n) se pie RIMSKIM brojevima!

PRIMJER!!!
Rp. Natrii salicylatis Natrii hidrogencarbonatis Menthae piperitae Aquae purificatae ad Misce fiat solutio. Da ad vitrum. S. 3 x 1 velika kaika. 20,0 10,0 60,0 300,0 Remedium cardinale Remedium adiuvans Remedium corrigens Remedium constituens

ad = do u ordinaciji recepture ad znai dopuniti do ..., i olakava raunanje. Pie se ispred koliine posljednje navedene supstance, odn. konstituensa.

SUBSKRIPCIJA
Misce fiat ... (pulvis, solutio, unguentum,...)
Pomijeaj da bude ... (praak, rastvor, mast, ...)

Za NEPODIJELJENE oblike lijekova (I):


Da ad ... (sacculum, scatulam, vitrum, ollam,...) Daj u ... (kesici, kutiji, boici, teglici,...) ILI za PODIJELJENE oblike lijekova: IIa - Da tales doses No .n. Daj takvih doza br. .n. IIb - Divide in doses aequales No .n. Podeli na .n. jednakih doza.

SIGNATURA
Signa. .... pie se na NARODNOM jeziku! NAPOMENE Kada je lijek za spoljanju upotrebu: Signa. Spolja, ... Kada je lijek suspenzija ili emulzija, te ga je potrebno promukati prije upotrebe: Signa. Prije upotrebe promukati, ...

SIGNATURA
Kada ljekar/zdravstveno osoblje primjenjuje propisani lijek signatura se pie na LATINSKOM: Signa suo nomine. Oznai ga imenom. Signa cum formula. Ispii sastav (formulu) lijeka.

Primjer 1
NEPODIJELJENI OBLIK LIJEKA CINK OKSID (Zinci oxydum) u obliku PRAKA za posipanje (CONSPERGENTIA) se primjenjuje u dermatologiji kao antiseptik, adstrigens, adsorbens, u srednjoj koncentraciji (SK) 10-30%. To je lijek za spoljanju primjenu koji se izdaje u kutiji (scatula) koja moe imati perforiran poklopac, ili se nanosi pamunom vatom. Propisati 50 g 10% praka (pulvis) cink oksida, pri emu je remedium constituens talk (Talcum). genitiv od oxydum je oxydi (um i)

Primjer 1 Rp./ Zinci oxydi 5.0 Talci 45.0 ili ad 50.0 Misce fiat pulvis. Da ad scatulam. Signa. Spolja, posuti oboljelo mjesto.

Rp./

ORDINACIJA

IME i OBLIK lijeka na LATINSKOM u GENITIVU

SUPSKRIPCIJA I Da ad ... IIa Da tales doses No .n. IIb Divide in dosed aequales No .n.
SIGNATURA Signa. ... napomena! Signa suo nomine.

Primjer 1
NEPODIJELJENI OBLIK LEKA Propisati 30 g paste cink oksida (Zinci oxydi pasta) koja se koristi za upijanje sekreta koe ili kao podloga za izradu magistralno propisanih pasta. Izdaje se u teglici (ollam). genitiv od pasta je pastae (a ae)
Rp./ Zinci oxydi pastae 30.0 Da ad ollam. S. Spolja, namazati oboljelo mjesto.

Primjer 2
PODIJELJENI OBLIK LIJEKA - tablete Propisati 60 tableta fenobarbitona (Phenobaribitoni tablettae) od 100 mg u terapiji epilepsije. Doziranje je: dva puta po jednu tabletu na dan. genitiv od tablettae (pl. od tabletta) je tablettarum (aearum) Rp./ Phenobarbitoni tablettarum 0.1 Da tales doses No LX () S. Popiti 2 puta dnevno po 1 tabletu.

Rp./ ORDINACIJA

FABRIKO IME i OBLIK lijeka u NOMINATIVU

SUPSKRIPCIJA

Da scatulam originalem No I. (unam) Da scatulas originales No II (duo). Necesse est!

Rp.

Amoxibos, kapsule 0,5


Da scatulam originalem (a16) No I (unam) S. svakih 8 sati po 1 kapsula, prije jela.

Oficinalni i magistralni pripravci se izdaju u odgovarajuoj opremi sa etiketom (signatura)

Lijek za unutranju upotrebu bijela signatura Lijek za vanjsku upotrebu crvena signatura sa naznakom Spolja, a kada sadri supstance jakog djelovanja i moe izazvati trovanje ako se popije stavlja sa oznaka Otrov.

Apotekar na signaturi pie uputstvo za upotrebu, datum izdavanja i stavlja svoj paraf.

Gotovi lijekovi se izdaju:


u originalnom pakovanju iz pojedinanog originalnog pakovanja farmaceutskog oblika (blister) iz veeg bolnikog pakovanja

Apotekar kontrolira:
Da li ima vidljivih promjena na lijeku? Zamjena uputa/lijekova u pakovanju, nedostatni podaci iz deklaracije, druge nepravilnosti? Ispravna doza lijeka?

Ako na receptu nije naznaeno ili je nejasno oblik, jaina lijeka ili veliina pakovanja- izdaje lijek najpogodnijeg oblika prema napisanoj uputi za upotrebu, lijek najmanje jaine, te najmanje pakovanje.
Ako nema propisanog lijeka, moe se uz pristanak pacijenta izdati lijek istog sastava drugog proizvoaa (lijek slinog sastava ne smije).

Sve uinjene izmjene se upisuju na recept. Pri izdavanju se na recept stavi peat apoteke, datum izdavanja (datum spravljanja lijeka za magistralne lijekove), broj pod kojim je recept uveden u knjizi recepata, cijenu lijeka i paraf apotekara. Za vrijeme deurstava apotekar je duan da izda lijekove za koje je na receptu nazanaena hitnost.

IZDAVANJE OPOJNIH DROGA

OPOJNE DROGE -

Opojna droga je supstanca ijom upotrebom se mogu stvoriti stanja zavisnosti, to moe ugroziti zdravlje ili na drugi nain ugroziti ljudski integritet u fizikom, psihikom ili socijalnom smislu.

IZDAVANJE OPOJNIH DROGA


Zakon o opojnim drogama
Knjiga evidencije prometa opojnih droga (ovjerava nadleni organi kantona i uva se 3 godine od dana upisa posljednjeg izdatog lijeka): Knjiga narkotika u apoteci Knjiga evidencije recepat izdatih za paragrafike

Propisivanje paragrafika je na recept u duplikatu, sa oznakom kopija na drugom primjerku, te naznaenim rednim brojem knjige evidencije o izdatim receptima sa druge strane recepta.

Trigonik

Obaveza upozorenja pacijenta o uticaju lijeka na psihofizike sposobnosti, osobito u kombiniranju sa alkoholom i depresorima CNS. U njihovoj deklaraciji, na vanjskom i unutarnjem pakovanju stoji znak:
- snaan uticaj na psihofizike osobine i zabrana upravljanja motornim vozilom ili strojevima najmanje 12 sati nakon uzimanja lijeka (opojne droge, mnogi trankvilizeri, sedativi, antidepresivi, fenotijazinski antihistaminici, antiepileptici) - uticaj na psihofizike osobine potencijalan i upozorenje za aktivne uesnike u saobraaju i lica koja upravljaju strojevima (neki sedativi i anksiolitici, analgetici koje sadre barbiturate, lijekovi protiv migrene, kinetoza, angine pektoris, te hipertenzije i dijabetesa)

IZDAVANJE OPOJNIH DROGA

Ogranieno je propisivanje po jednom receptu: za kodein fosfat do 300 mg, metadon hlorid do 200 mg, morfin hlorid do 200 mg, petidin hlorid do 100 mg. Opojnim drogama se ne smatraju lijekovi koji sadre do 100 mg folkodina u pd, 30 mg kodeina u pd, te 50 mg fenobarbitona u pd ili kombinaciji.

uvanje- posebne prostorije (izuzetno u apoteci i ZU u eljeznim ormarima pod kljuem)