La presa de decisions per al desenvolupament de les Cb

De l’alumne competent que volem,
al mapa competencial de cada centre
Seminari de caps d’estudi de les escoles de primària de Sabadell i Sant Quirze (2011-2013)

© Dolors Bosch i Neus González

AVALUACIÓ

QUÈ ÉS PER A NOSALTRES UN/A ALUMNE/A COMPETENT?

Què és per a nosaltres un alumne competent?

Aquell que sap:

- gestionar les seves emocions (empatia) prendre
decisions - expressar les seves idees i opinions - resoldre situacions i problemes (diversos, complexos, canviants) mitjançant diferents estratègies - treballar amb els altres de forma empatica amb iniciativa i esforç - ser respectuós amb l´entorn - aplicar els coneixements, habilitats i actituds a la resolució de situacions i problemes per tenir una vida més satisfactòria

- ...

Quines capacitats/competències ens proposem que assoleixi el nostre alumnat? ELABOREM EL MAPA COMPETENCIAL
Treball en parelles: Redactar tres o quatre característiques que ens permetin desplegar les capacitats a Ed. Infantil i les competències bàsiques a Ed. Primària, amb l’estructura següent:

verb d’acció + objecte o complement directe + finalitat.
Per exemple: El nen/la nena és capaç de...
– Fer-se responsable de la tasca assignada per contribuir al treball en grup – Identificar la idea principal d´un text per comprendre’n el sentit global

– Participar activament en les festes organitzades a l´escola per passar-s’ho bé amb els companys i cohesionar el grup

MAPA DE LES CAPACITATS D’EDUCACIÓ INFANTIL Seminari Cap d’estudis de Sabadell i Sant Quirze
Capacitats 1. Aprendre a ser i actuar de formacada vegada més autònoma Subcapacitats 1.1 Tenir domini del propi cos per ser conscient de les seves possibilitats i capacitats.

1.2 Ser conscient i gestionar les pròpies emocions per adquirir seguretat i saber relacionar-se amb els altres de manera satisfactòria.
1.3 Adquirir hàbits responsables (ordre, higiene, treball, salut ...) per aprendre a ser autònom

1.4 Desenvolupar les capacitats que entren en joc en l’aprenentatge (memòria, atenció, creativitat, perseverança, raonament ...)
i interpretar missatges en diferents llenguatges (matemàtic, plàstic, verbal, musical, corporal…) 2.2 Elaborar i expressar experiències, emocions, idees, curiositats i dubtes per comunicar-nos amb els altres utilitzant llenguatges diversos. 2.3 Interpretar la realitat a partir del llenguatge matemàtic per resoldre situacions i problemes.

2. Aprendre a pensar i a comunicar

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

3.1 Identificar situacions de la vida quotidiana per formular preguntes i trobar respostes.
3.2 Investigar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte. 3.3 Proposar iniciatives, idees, exemples ... i participar activament. 4.1 Desenvolupar habilitats socials per viure amb harmonia. 4.2 Respectar i valorar als altres per construir relacions positives.

4. Aprendre a conviure i habitar el món

4.3 Treballar amb els altres de forma empàtica per compartir i construir coneixement. 4.4 Actuar de manera respectuosa i responsable amb l’entorn. 4.5 Respectar i valorar el nostre patrimoni cultural i el dels altres per sentir-nos part d’una comunitat.

MAPA COMPETENCIAL DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Seminari Cap d’estudis de Sabadell i Sant Quirze
Cb Comunicació lingüística i Audiovisual Audiovisual Subcompetència 1. Comprendre i expressar amb correcció lingüística missatges orals i escrits per comunicar-nos (coneixements, sentiments, emocions, opinions) en diferents situacions i/o contextos. 2. Desenvolupar l’esperit crític i interpretar i comprendre els missatges. 3. Fer servir diferents mitjans audiovisuals per comunicar-se.

4. Saber utilitzar el conjunt de destreses artístiques (plàstiques, corporals, musicals) de manera creativa, per saber-se expressar a nivell individual i social.
Artística i cultural 5. Apreciar les manifestacions artístiques i culturals per gaudir-ne o no. 6. Respectar i valorar les nostres creacions artístiques i les dels altres. altres. 7. Respectar i valorar el nostre patrimoni cultural i el dels altres per sentir-nos part integrada d’una comunitat. Tractament informació Competència digital 8. Cercar, seleccionar i processar la informació provinent de diferents fonts i suports per transformar-la en coneixement i resoldre diferents situacions.

9. Utilitzar les noves tecnologies per comunicar-nos, per accedir a la informació, per compartir, per ser més eficients.
10. Interpretar críticament la informació per donar-li validesa científica.

Si hom esdevé competent en la mesura que exercita una capacitat o habilitat...

hem de construir una seqüència que vagi del més senzill al més complex, en funció de l’edat, la maduresa i els ritmes d’aprenentatge...

que ens doni coherència com a equip de mestres que comparteixen un projecte educatiu.
Ed. Infantil Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior

MAPA COMPETENCIAL DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Seminari Cap d’estudis
Competència: Autonomia i iniciativa personal Subcompetència (20):Fixar-se objectius assequibles per tal d’aconseguir l’èxit en les tasques escolars i projectes personals Cicle inicial 1. Identifica i expressa aspectes positius d’un mateix. Cicle mitjà 1. Identifica i expressa aspectes positius d’un mateix. Cicle superior 1. Identifica i expressa aspectes positius d’un mateix. 2. Identifica les seves capacitats i límits personals. 3.Sap acceptar els propis errors. 4. S’adona de les conseqüències dels seus actes i paraules. 5. Sap demanar o oferir ajut. 5. Sap demanar o oferir ajut. 6. Sap acceptar les diferències individuals. 3.Sap acceptar els propis errors. 4. S’adona de les conseqüències dels seus actes i paraules. 5. Sap demanar o oferir ajut. 6. Sap acceptar les diferències individuals.

7. Es mostra respectuós amb altres punts de vista.
8. Es fa preguntes. 8. Es fa preguntes. 9. Proposa iniciatives.

7. Es mostra respectuós amb altres punts de vista.
8. Es fa preguntes. 9. Proposa iniciatives. 10. És constant a l’hora de treballar. 11. Sap posar-se fites i tracta d’aconseguir-les.

MAPA COMPETENCIAL DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Seminari Cap d’estudis
Subcompetència Indicadors

Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior

1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL 1.1Comprendre I Expressar amb correcció lingüística missatges orals i escrits per comunicar- nos (coneixements, sentiments,emocions, opinions) en diferents situacions i/o contextos.

-

Introdueix o presenta el tema Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades) Usa adequadament el vocabulari específic Exposa un nombre suficient d’idees treballades Manté una postura adequada i mira al públic Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples) Acaba amb una conclusió o síntesi Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest Manifesta la seva opinió Comprèn les preguntes que li formulen i respon adequadament amb les seves paraules Comprèn els textos de diferents formats i les informacions habituals de la classe. S’interessa per la lectura. Escriu textos amb frases estructurades. Comprèn i extreu informacions rellevants dels textos escrits. Escriu textos de diferents tipologies. Escriu textos aplicant els coneixements ortogràfics treballats. Organitza el text de manera coherent. Comprèn les informacions escrites en qualsevol format que fa referència a l’àmbit de l’escola i de la vida quotidiana. Utilitza les estratègies adquirides en altres cursos en la producció de textos: pensar, escriure i revisar.

MAPA COMPETENCIAL DE CENTRE
INDICADORS DE CADA SUBCOMPETENCIA PER ETAPES/CURSOS
ACTIVITATS DE TOTES LES ÀREES QUE ACTIVEN DETERMINADES SUBCOMPETENCIES
INDICADORS D’AVALUACIÓ PER COMPROVAR EL GRAU D’ADQUISICIÓ DELS APRENENTATGES

I. Identifiquem quines subcompetències estan relacionades amb els objectius del PLA ANUAL del vostre centre
II. Subratllem amb un altre color les subcompetències que tenen relació amb un PROJECTE o una ÀREA curricular
III: Activem aquelles subcompetències específiques que són una prioritat per aquell CICLE, CURS o GRUP.

Compet. bàsiques
Competència Comunicativa Ling. i audiov

Subcompetències a desenvolupar
Comprendre Comunicar oralment i per escrit Dialogar Utilitzar tipologies textuals
Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic

Objectius didàctics

Continguts

Activitats d’ensenyament/ aprenentatge i d’avaluació
ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ

Criteris avaluació

Competència artística i cultural Tractament informació comp. digital

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ

Competència matemàtica Competència d’aprendre a aprendre

Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular-se Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres
Desenvolupar pensament crític Planificar tasques i prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situacions Analitzar i interpretar fenòmens naturals Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Exercir drets i deuresdemocràt.ics Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolupar habilitats socials

ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ

Competència d’autononmia i iniciativa personal Competència Coneixement i interacció amb el món Competència social i ciutadana

ACTIVITATS D’APLICACIÓ

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA O CICLE D’APRENENTATGE
3

Abstracte

Avaluació formativa

Estructuració dels coneixements

2

Introducció nous continguts

4

Avaluació competencial

Concret

1

Exploració idees prèvies Avaluació
inicial

Aplicació del coneixement

Simple

Complex

la programació d’una U.D. a partir del mapa competencial
 Establir els objectius didàctics (d’aprenentatge) de la U.D.  Activar les subcompetències vinculades als objectius didàctics  Indicar els continguts a treballar.  Dissenyar la seqüència d’activitats d’ensenyament-aprenentatge

d’acord amb els objectius didàctics.

 Establir els criteris d’avaluació, d’acord amb els objectius

d’aprenentatge (no cal avaluar-los tots, prioritzar els relacionats amb els aprenentatges clau que volem comprovar si l´alumnat ha assolit)

 Dissenyar les activitats i instruments d’avaluació d’acord amb els

criteris d´avaluació.

DINÀMICA DEL SEMINARI
Anàlisi, reflexió, exemplificació i presa de decisions per al desenvolupament de les Cb

SEMINARI DE CAPS D’ESTUDI
transferència
GRUP IMPULSOR A L’ESCOLA GRUP IMPULSOR A L’ESCOLA
Presa de decisions sobre activitats d’E/A i avaluació de les Cb

GRUP IMPULSOR A L’ESCOLA

aplicació AULES

aplicació

AULES

AULES

DEL PROJECTE EDUCATIU

CLAUSTRE

Concreta en el seu Projecte Educatiu quines són les subcompetències que es proposa desenvolupar en l´alumnat (MAPA COMPETENCIAL) Estableixen els INDICADORS que permeten l´assoliment de les subcompetències per CICLES/CURSOS
Vetlla per la coherència global dels indicadors seqüenciats cicles o cursos Prioritza quines subcompetències es treballaran i avaluaran aquell curs a nivell de tot el centre (PLA ANUAL)

EQUIPS DE CICLE/NIVELL

COMISSIÓ PEDAGÒGICA

A L’AULA
MESTRES DELS EQUIPS DOCENTS

Dissenyen i apliquen seqüències didàctiques (activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació) a totes les àrees.

Amb la feina de tots i en la mateixa direcció, aconseguirem arribar a bon port!