Radna terapija

Prof. Dr. sc. Milorad Jevtić

Radna terapija

Radna terapija predstavlja doziranu i kontrolisanu primenu pojedinih radnji i postupaka usmerenu bržem uspostvljanju funkcionalne i radne sposobnosti obolele ili povredjene osobe. Radnu terapiju propisuje lekar a sprovodi je radni terapeut

Radna terapija  Radna terapija ima višestruki značaj i u pojedinim fazama osposobljavanja invalidne osobe. u novoj motoričkoj šemi. a za čije je stvaranje. predstavlja nezamenljivu metodu medicinske rehabilitacije. Posebni značaj je uspostavljanje koordinacije i automatizacije motoričke funkcije šake. 'potrebno pokret ponoviti milion puta .

što je osnovni momenat za psihosocijalnu adaptaciju-prilagodjavanje na invalidnost. pacijent izvodi iste te pokrete. . U programu radne terapije.Radna terapija  Program kineziterapije zbog svog monotog delovanja često puta je nedovoljan da to dovede do kraja. dobija na sigurnosti. Radna terapija na taj način predstavlja uvod u profesionalnu rehabilitaciju. Na ovaj način invalidna osoba ujedno oseća zadovoljstvo. ali u cilju da se dodje do izrade nekog odredjenog predmeta za koji je pacijent motivisan.

Radna terapija-podela  zabavno .okupaciona. .  funkcionalna i  predprofesionalna.

u prostorijama za odmor ili u prostorijama radne terapije. rad na razboju. opletanje raznih predmeta (flaša. balona i sl) sa prućem. vaza. Od radnih aktivnosti koriste se: pletenje.Okupaciono -zabavna radna terapija  Okupaciono -zabavna radna terapija podrazumeva najprostije radne aktivnosti u postleji. izrada tapiserija . a cilj je da se pacijent odvoji od svakodnevnih razmišljanja o svojoj bolesti i uspostavi psihička relaksacija. najlonom. rafijom.

razvijanje koordinacije pokreta i motorne spretnosti.Funkcionalna radna terapija  Funkcionalna radna terapija podrazumeva prilagodjene aktivnosti u radnoj terapiji radi vraćanja i razvijanja telesnih funkcija invalida: povećanje pokretljivosti zglobova. . sprečavanje nastanka kontraktura i neželjenih pokreta i njhova korekcija ako se pojave.

Predprofesionalna radna terapija  Predprofesionalna radna terapija se sprovodi u specijalizovanim ustanovama-centrima za predprofesionalnu rehabilitaciju. Ovde je invalidna osoba na "probnom radu". kako bi se na osnovu aktivnosti na specifičnim zadacima moglo zaključiti da li je pripremljena za uključivanje u proizvodnju odnosno zapošljavanje na odgovarajućim radnim mestima .

sindikalne organizacije radnika i dr) koje imaju zadatak da omoguće invalidnoj osobi da se zaposli i da se zadrži na odabranom radnom mestu. Za ovo je potrebno angažovanje odgovarajućih službi (medicinska i socijalna služba. koji pruža mogućnost profesionalne orjentacije.Profesionalna rehabilitacija  Pod profesionalnom rehabilitacijom prema preporuci Me|unarodne organizacije rada (ILO) podrazumeva se koordiniran i kontinuiran proces rehabilitacije. obučavanja i selektivnog zapošljavanja invalidne osobe. .

često. . osećaja sigurnostii i osećanja da sam sebe vidi kao korisnog člana društvene zajednice i porodice.Uticaj invalidnosti na radnika  Prema Allan-u (l958) rad je. ponosa. Zaposlenje i ekonomska nezavisnost su bitni elementi u doživljavanju osećanja lične sposobnosti. osnovno merilo ekonomskog i društvenog statusa. Status nezavisnosti je istovremeno i dokaz da je jedna osoba odrasla i da je kompletno ulkjučena u zajednicu. samopoštovanja.

Uticaj invalidnosti na radnika  U okviru rehabilitacijskog tima. savetnik za izbor zanimanja je ključna karika u procesu postizanja maksimalnog radnog kapaciteta invalidne osobe. On pomaže pacijentu da shvati svoj deficit i da korektnom evaluacijom preostalih mogućnosti prihvati realistički cilj i planiranje selektivne obuke i kasnijeg zapošljavanja. pored ostalih članova. .

znači da da lekar očekuje da će se njegovo stanje popraviti pa to može delovati kao pozitivan doživljaj i podizanje samosigurnosti i motivacije invalidne osobe. .Uticaj invalidnosti na radnika  Početak profesionalne rehabilitacije treba planirati tako. da takvo planiranje ne znači ništa drugo nego stalnost njegove invalidnosti. da pacijent ne shvati od samog početka. upućivanje pacijenta na profesionalnu rehabilitaciju. S druge strane.

na temelju njenih preostalih sposobnosti i zahteva radnog procesa za koji pacijent ima interesovanje. potrebno je preostale sposobnosti invalida kompleksno evaluirati uz pomoć savremenih metoda. Savetnik za izbor zanimanja je dužan da nastoji pomoći invalidnoj osobi. .Uticaj invalidnosti na radnika  Profesionalna rehabilitacija posmatra čitavu ličnost pacijenta. Kako bi to moglo da se upotpunosti usaglasi. a ne samo njegovu fizičku invalidnost.

vežbanju i posebnim sferama interesovanja pacijenta (hobiji pacijenta). a u cilju pomaganja pacijentu da razvije i poboljša svoj realni plan radnog osposobljavjanja.Evaluacija preostalih sposobnosti invalidne osobe  Evaluacija radnih sposobnosti se zasniva specifičnim tehnikama prikupljanja. za odredjivanje radnog potencijala invalidne osobe. obrazovanju. Ovde spadaju informacije o procesu rada. Rezultati profesionalne evaluacije se dovode u vezu sa medicinskim. psihološkim i socijalnim podacima i tako se stvara baza. . analiziranja i interpretiranja profesionalno značajnih podataka.

uticaj radne sredine na invalida. Za ocenjivanje se koristi radni uzorak. Uvek se uzorci formiraju tako da se ide od prostijih zadataka ka složenijim. . privikavanje na radna opterećenja i dr. Radni uzorci predstavlaju jasno definisane radnje koje invalid treba da savlada u procesu evaluacije.Evaluacija preostalih sposobnosti invalidne osobe  Ova faza evaluacije se obavlja na odeljenjima rehabilitacije (radna terapija) i u takozvanim zaštitnim radionicama. Ovaj proces traje od dve do tri nedelje kada se sem posmatranja invalida u radnom prosecu može pratiti i njegovo prilagodjavanje u uslovima radne sredine. odnos prema ostalim učesnicima u radnom procesu.

motivaciju.Evaluacija preostalih sposobnosti invalidne osobe  U sledećoj etapi. kao i procena spretnosti i umešnosti u obavljanju radnih zadataka. nakon ove kompleksne analize. . intelektualne sposbonosti. sklonost i interesovanje za odredjeni posao. uzimajući u obzir sve relevantne pokazatelje: procena preostalih funkcionalnih sposobnosti invalidne osobe. potrebno je pravilno usmeriti invalida u smislu profesionalne orjentacije i pomoći mu u izboru novog zanimanja.

Ova faza predstavlja dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju invalidne osobe. jer su to zahtevi. treba ga sprovoditri u školama i radionicama na standardnim mašinama. a to znači.Evaluacija preostalih sposobnosti invalidne osobe  Nakon te faze potrebno je profesionalno obučavanje invalidnih osoba. koji omogućavaju invalidu da se lakše privikne na uslove. Proces treba da ima elemente osposobljavanja kao i za zdrave osobe. kada bude postao aktivni član u radnom proces .

 .  rad pod posebnim uslovima"zaštitne radionice".  rad u kooperativnim organizacijama.  rad na "sic" (ručni rad kod kuće).Selektivno zapošljavanje invalidnih osoba rad pod običnim uslovima u radnoj organizaciji.

 3) mešoviti sistem .ovaj sistem ne obavezuje poslodavce da zaposle invalidne osobe.  2) volonterski sistem .Načini zapošljavnja 1) kvotni sistem .kada država zakonom obavezuje poslodavce da prime odredjeni procenat invalida (l-5%).koji podrazumeva sintezu prva dva i predvidja obaveznu materijalnu stimulaciju preduzeća koja zapošljavaju invalidne osobe  . ali ako ih zaposle imaju materijalnu stimulaciju.

U nekim slučajevima izgleda da je rad glavna potreba nekih osoba kako bi osetile da su i dalje žive i da je vredno dalje živeti. Najbolje ovakvu postavku ilustruje Marksova misao:"rad je stvorio čoveka i rad ga održava" . je praćenje rehabilitovane invalidne osobe.Završna faza. Njihov lični i društveni život može i dalje biti poremećen. zapošljavanja invalidnih osoba. ali oni maju dovoljno zadovoljstva od rada i samim tim su produktivne i društveno prihvatljive osobe. zapošljavanja invalidnih osoba  Završna faza. dok se ne potvrdi da se invalidna osoba prilagodila na svom novom radnom mestu ili je potrebno otkloniti eventulane teškoće u njenoj adaptaciji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful