Sektor perlombonga n dan sumber tenaga

Sangat penting kepada negara.  Pelbagai jenis sumber: Ø Logam Ø Bukan logam Ø Sumber kuasa ( bahan api )

Petroleum

Ciri-ciri aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di Malaysia

Bijih timah
Pernah

menjadi sektor utama yang menjana ekonomi negara sekitar tahun 1960 an dan 1970 an. Kini mengalami kemerosotan yang ketara.

Arang batu
 Sumber

tenaga yang menghasilkan tenaga elektrik yang penting selepas petroleum dan gas asli.  Digunakan dalam negara sahaja.  Tujuan- menghasilkan tenaga elektrik.  Contoh- stesen jana kuasa milik Perbadanan Pembekalan Elektrik di Sejingkat, Sarawak.

Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kpd aktiviti perindustrian

Sumber tenaga gantian
Tenaga

hidroelektrik Tenaga suria Tenaga biojisim Tenaga ombak

Kelebihan sumber tenaga gantian
Tidak

pupus dan sentiasa berterusan. Bersih dan mesra alam. Murah dan menjimatkan. Pelbagai guna.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan tenaga gantian.
 Penyusutan

bekalan sumber tenaga konvensional (tenaga fosil).  Mengurangkan kebergantungan dan penggunaan kpd sumber tenaga konvensional.  Mengurangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar.  Kemajuan dalam sains dan teknologi.

Masalah dalam membangunkan sumber tenaga gantian di negara sedang membangun
Tahap

perkembangan sains dan teknologi yang rendah Kekurangan modal Saiz pasaran yang masih kecil Simpanan tenaga konvensional

Faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan sumber tenaga gantian di malaysia

Geografi fizikal

Geografi manusia

Bentuk muka bumi  Saiz kawasan tadahan air  Hujan yang banyak

Modal yg besar  Kepakaran teknologi yang tinggi  Saiz pasaran dan kuasa beli  Dasar kerajaan  Lebih bersih, murah dan berterusan.

Masalah yg dihadapi untuk memajukan sumber tenaga hidroelektrik di malaysia

Lokasi

sumber Modal besar Keupayaan teknologi yang rendah

Kesan penjanaan sumber tenaga hidroelektrik terhadap alam sekitar
 Kemusnahan

habitat dan ekosistem hutan  Pencemaran air khusunya sungai  Gangguan ke atas sistem hidrologi-mengurangkan perpeluhan tumbuhan  Gangguan kpd proses sungai khususnya hakisan dan pemendapan.

Sektor Perindustrian

Sektor perindustrian boleh diertikan sebagai kegiatan memproses , membuat atau menukarkan barangan kepada barangan lain. Perindustrian terbahagi kepada tiga jenis yang utama iaitu industri primer , sekunder dan tertier.

Industri Primer

Industri memproses bahan mentah dari sektor pertanian , perhutanan , perikanan dan perlombongan.

Contoh :- industri memproses koko , kelapa sawit dan getah.

Ciri – ciri industri primer

Industri Sekunder

Industri pembuatan melibatkan proses penukaran bahan mentah menjadi barang siap dan separa siap.

Terbahagi kepada dua iaitu pembuatan berasaskan sumber alam ( sabun , majerin dan minyak masak) dan pembuatan berasaskan sumber alam ( elektrik dan elektronik)

Ciri – ciri sektor sekunder
  

Bergantung pada hasil primer. Lokasinya terletak di kawasan pasaran. Menggunakan modal yang besar dan sebahagiannya bergantung pada pelaburan asing.

Bersifat intensif buruh iaitu menggunakan tenaga buruh yang ramai.

Industri Tertier

Menyediakan segala segala jenis perkhidmatan kepada kepada pelanggan.

Contoh seperti perumahan , perlancongan , dan kewangan.

Taburan dan pertumbuhan kawasan perindustrian di Malaysia

Faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan perindustrian di Malaysia.

Faktor sejarah mementingkan pembangunan dan perkilangan sahaja.

q kesan daripada penjajahan lampau kerana mereka hanya q Penumpuan penjajah hanya kerana kekayaan sumber bahan mentah dan faktor menjadi penarik untuk kilang – kilang didirikan di kawasan berkenaan.

Urbanisasi yang tidak seimbang berlaku diantara wilayah di Malaysia
Bandar – bandar seperti Kuala Lumpur , Ipoh dan Georgetown sudah lama terbentuk dan amat pesat membangun.  Faktor kepesatan bandar sangat penting untuk menarik industri bertumpu di bandar tersebut.

Kepentingan Sektor Perindustrian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful