ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢

Α΢ΦΑΛΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΓΟΡΑ΢:
΢ΤΜΠΡΑΞΔΗ΢ ΓΖΜΟ΢ΗΟΤ ΚΑΗ
ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ηνπ Μηιηηάδε Νεθηάξηνπ,
Πξνέδξνπ ΕΙΑ΢,
Αλ. Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ
Πεηξαηώο.
ΕΟΡΣΗ ΗΜΕΡΑ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢
Θεζζαινλίθε, 11.11.2013.

Ι. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΢Ε ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ
 Τπάξρνπλ ηέζζεξηο κέζνδνη ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο

ησλ αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ: ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα,
ην θαηά θεθαιή αζθάιηζηξν, ε αζθαιηζηηθή δηείζδπζε
(αζθάιηζηξα/ΑΔΠ), θαη ν δείθηεο ζηαζκηζκέλεο
αζθαιηζηηθήο δηείζδπζεο (BRIP: Benchmark Ratio of
Insurance Penetration).
 Ο δείθηεο απηφο έρεη εθηηκεζεί γηα έλα δείγκα 95
ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2007 ( Zheng et al.,
2009). Με βάζε ηελ κειέηε απηή πξνθχπηεη φηη γηα ην
ηειεπηαίν έηνο ηεο αλάιπζεο, ην 2007, ε ειιεληθή
αζθαιηζηηθή αγνξά ήηαλ ζηελ 41ε ζέζε κε βάζε ηα
ζπλνιηθά αζθάιηζηξα, ζηελ 39ε ζέζε ζην θαηά θεθαιή
αζθάιηζηξν, ζηελ 67ε ζέζε κε βάζε ηελ απιή
αζθαιηζηηθή δηείζδπζε, θαη ζηελ 83ε ζέζε κε βάζε ηνλ
δείθηε ζηαζκηζκέλεο αζθαιηζηηθήο δηείζδπζεο.

Σεθκεξίσζε Τπαλάπηπμεο
 Σν 2007, ηα κέζα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα γηα ηηο

αλαπηπγκέλεο αζθαιηζηηθέο αγνξέο ήηαλ 114 δηζ.
Γνιάξηα, ελψ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ήηαλ 6.6 δηζ.
Γνιάξηα. Ζ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά ήηαλ πεξίπνπ
ζηνλ κέζν φξν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, κε
ζπλνιηθά αζθάιηζηξα 5.1 δηζ. Δπξψ. Σν κέζν θαηά
θεθαιή αζθάιηζηξν ήηαλ 3.107 δνιάξηα γηα ηηο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη κφλν 237 δνιάξηα γηα ηηο
αλαπηπζζφκελεο. Ζ ειιεληθή αγνξά ήηαλ ζηα 457 επξψ ή
πεξίπνπ ζηα 600 δνιάξηα. Σν κέζν πνζνζηφ
αζθαιίζηξσλ πξνο ην ΑΔΠ γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο
ήηαλ 7,7% ελψ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο 3%. Γηα ηελ
Διιάδα, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 2,3%. Όζνλ αθνξά
ηνλ δείθηε BRIP, απηφο ήηαλ 1,23 γηα ηηο αλαπηπγκέλεο
ρψξεο θαη 1,12 γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο, ελψ γηα ηελ
Διιάδα ήηαλ κφλν 0,38, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ
κεγάιε πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.

Κακπχιε “S”
 Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ αζθαιηζηηθήο

δηείζδπζεο θαη ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ έρεη
ηεθκεξησζεί φηη είλαη ζεηηθή δηαρξνληθά, φπσο
δείρλεη ην ΢ρήκα 1. Αιιά, ε ζπνπδαία
παξαηήξεζε είλαη φηη φηαλ ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ
είλαη ρακειφ, ηφηε ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο
αζθαιηζηηθήο δηείζδπζεο (ε θιίζε ηεο θακπχιεο)
είλαη ρακειφο, ελψ κε ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ
θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο
αζθαιηζηηθήο δηείζδπζεο θζάλεη ζηελ πςειφηεξε
ηηκή φηαλ ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ πξνζεγγίδεη ηα
11.000 δνιάξηα, ελψ ζηελ ζπλέρεηα απμάλεη αιιά
κε θζίλνληα ξπζκφ. Απηή ε ζρέζε παξίζηαηαη κε
ηελ “θακπχιε S”, φπσο δείρλεη ην ΢ρήκα 1.

Φάζεηο Αλάπηπμεο
Αζθαιηζηηθψλ Αγνξψλ
ΣΧΗΜΑ 1: Σσέζη αζθαλιζηικήρ διείζδςζηρ και καηά κεθαλή ΑΕΠ.

Πηγή:

Zheng et al., 2009.

ΗΗ. ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢
Α΢ΦΑΛΗ΢ΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑ΢ΗΩΝ

1. Αζθαιίζεηο Φπζηθψλ
Καηαζηξνθψλ
2. Αζθαιίζεηο Δπηρεηξήζεσλ
3. Αγξνηηθέο Αζθαιίζεηο
4. Αζθαιίζεηο Τγείαο
5. ΢πληάμεηο

1. Αζθαιίζεηο ΢εηζκώλ θαη
Καηαζηξνθηθώλ θηλδύλωλ
 Ζ Διιάδα είλαη ε πην ζεηζκνγελήο πεξηνρή

ηεο Δπξψπεο, κε πνιχ κηθξφηεξε έθζεζε ζε
πιεκκχξεο θαη δαζηθέο ππξθαγηέο. ΢ηα
ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, νη ζπλνιηθέο
δεκηέο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο έθζαζαλ
ζηα 10 δηζ. επξψ. Οη ζεηζκνί ηνπ 1981, ηνπ
1995 θαη ηνπ 1999 επεξέαζαλ 80.400
άηνκα, 45.3000 άηνκα, θαη 115.139 άηνκα,
αληίζηνηρα. Ο ζεηζκφο ηεο Πάξλεζαο ην
1999 πξνθάιεζε ηελ κεγαιχηεξε δεκηά απφ
ζεηζκνχο ζηελ Δπξψπε ζηελ ηειεπηαία
εηθνζαεηία (4.8 δηζ. επξψ, ζε ηηκέο 2010).

Οξγαληζκνί Αζθάιηζεο
΢εηζκψλ
 ΢ηα Βαιθάληα πξνεγήζεθε ε Σνπξθία (1999), ελψ ζρεηηθή

πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο ην 1998 εγθαηαιείθηεθε. Ζ
Ρνπκαλία δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηεο πξφγξακκα ην 2009.
΢ηελ ίδηα πεξίνδν, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα δεκηνχξγεζε
έλα πξσηφηππν αληαζθαιηζηηθφ κεραληζκφ γηα
θαηαζηξνθηθνχο θηλδχλνπο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ε
Βνπιγαξία, ε Αιβαλία, θαη ε FYROM.
 Οη νξγαληζκνί απηνί απνηεινχλ ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Μεξηθά θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο:

Ζ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ
γίλνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.
Ζ θξάηεζε ή/θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη είηε
κέζσ ησλ Premium Pools (Ηζπαλία, Σνπξθία) ή Loss
Pools (Ρνπκαλία).
Δληαίνπ ηχπνπ αζθαιηζηήξην

Οξγαληζκνί Αζθάιηζεο
΢εηζκψλ


Σν αζθαιηζηήξην πσιείηαη σο Πξνζζήθε ζε πθηζηάκελν
αζθαιηζηήξην Ππξφο, ζε ρψξεο πςειήο αζθαιηζηηθήο
δηείζδπζεο: Ηζπαλία, Γαιιία, Ννξβεγία.
Σν αζθαιηζηήξην πσιείηαη σο μερσξηζηή θάιπςε ζε
ρψξεο κε ρακειή αζθαιηζηηθή δηείζδπζε: Σνπξθία,
Ρνπκαλία.
Υσξίο άκεζε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Σν Κξάηνο
ιεηηνπξγεί σο εγγπεηήο ζε πεξηπηψζεηο πνιχ πςειψλ
δεκηψλ.
Αζθάιηζε θαηνηθηψλ, θπξίσο, κέρξη θάπνηα αλψηαηε
αμία.
Πιελ ηεο Ηζπαλίαο πνπ θξαηά φιν ηνλ θίλδπλν (έρεη
δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην απφζεκα εμηζνξφπεζεο),
φινη νη άιινη νξγαληζκνί αληαζθαιίδνληαη ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ.
Αζθαιηζηηθή δηείζδπζε θαηαζηξνθηθψλ θαιχςεσλ:
Σνπξθία: 25%, Ρνπκαλία: 12% ην 2011, απμήζεθε ζην
50% ην 2012, θαη κεηψζεθε ζην 28% ζηε ζπλέρεηα.

Πξφηαζε γηα Διιάδα
 ΢ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, έρεη εηνηκαζηεί κηα

πιήξεο θαη ξεαιηζηηθή πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία
ελφο θνξέα δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
 Οη ζηφρνη ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ είλαη:
 Απαιιαγή θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ
αηθλίδηεο θαη κεγάιεο εθξνέο.
 Μεγηζηνπνίεζε αζθαιηζηηθήο δηείζδπζεο, κε
ινγηθά αζθάιηζηξα.
 Μεγηζηνπνίεζε ζπλνιηθήο αληαζθαιηζηηθήο
θάιπςεο γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηδηαίηεξα ζηα
πξψηα ρξφληα.
 ΢ηαδηαθή αχμεζε ηδίαο θξάηεζεο θηλδχλσλ
(ρακειφηεξν θφζηνο αζθάιηζεο κεζνπξφζεζκα θαη
αχμεζε αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο
καθξνπξφζεζκα).

Αλακελφκελεο Εεκηέο
Οπιζμένα ζενάπια εκηίμηζηρ αναμενόμενων ζημιών απεικονίζονηαι ζηον παπακάηω
πίνακα:
Σενάπια:
% αζθαλιζηικήρ
διείζδςζηρ
Υθιζηάμενη
Καηάζηαζη: 13%
Αζθαλιζηική
Διείζδςζη : 25%
Αζθαλιζηική
Διείζδςζη : 50%

Απιθμόρ Οικιών

Σςνολική
Αζθαλιζηέα Αξία

Αναμενόμενερ
Ζημίερ

982.000

€ 86 Διρ.

€ 1.4 Διρ.

1.876.000

€ 169 Διρ.

€ 2.9 Διρ.

3.752.000

€ 342 Διρ.

€ 6.2 Διρ.

2. Αζθαιίζεηο Επηρεηξήζεωλ
θαη Ναπηαζθαιίζεηο
 Ζ πιεξνθνξηθή, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε

θαηλνηνκία ζηηο ηερλνινγίεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο νδήγεζαλ ζηνλ φξν
«δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλωλ»
(enterprise risk management - ERM). Με κηα
επξεία έλλνηα, απηή ε λέα επηρεηξεκαηηθή
δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε,
εθηίκεζε, κέηξεζε θαη αμηνιφγεζεο ησλ
ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
θηλδχλσλ.
 Οη κεηξήζεηο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ν ράξηεο
θηλδύλωλ (risk map), ν νπνίνο πξνβάιεη φινπο
ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο
ζεκαληηθνί γηα κηα επηρείξεζε.

Αζθαιίζεηο Δπηρεηξήζεσλ
 Σα ελαιιαθηηθά εξγαιεία γηα νηθνλνκηθήο θχζεσο ιχζεηο

γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν εκθαλίδνληαη ζηνλ
πίλαθα ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ (risk management
matrix), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζθέξεη βαζηθέο
δπλεηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο κε πςειή ή ρακειή
ζπρλφηεηα θαη έληαζε.
 Οη CROs πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο
επηδξάζεηο ησλ θηλδχλσλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα
πιεξνθόξεζεο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ (risk
management information systems - RMIS). Σα
ζπζηήκαηα απηά είλαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ
πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί ε ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε, λα εμεξεπλεζνχλ
νη θίλδπλνη πνπ είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξηζζνχλ θαη,
αθφκε, πξνζθέξνπλ πξνβιέςεηο θαη αλαιχζεηο θφζηνπο
θαη σθέιεηαο.

Αζθαιίζεηο Δπηρεηξήζεσλ
 Σν απαηηνχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ δεκηνπξγείηαη ζε

επαξθείο ξπζκνχο απφ ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Οη
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο έρνπλ ζπκθέξνλ λα επελδχζνπλ ζε
απηέο ηηο λέεο εηδηθφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξνπλ λέεο θαη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ
νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ
αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ.
 ΢ηηο λαπηαζθαιίζεηο, θακία αζθαιηζηηθή αγνξά δελ
κπφξεζε λα ακθηζβεηήζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο
αγγιηθήο αγνξάο. Ζ πξφηαζε γηα αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ
αζθαιίζηξσλ θαη ηεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο βαζίδεηαη
ζε ηξεηο πξνηάζεηο: (α) ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ
εξγαζηψλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εγρψξησλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, (β) ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ
(φγθνο θαη πνηφηεηα) ηεο δηακεζνιάβεζεο, θαη (γ) ζηε
εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ «γξακκψλ» αληαζθάιηζεο.

Αζθαιίζεηο Αζηηθώλ Επζπλώλ
Επηρεηξήζεωλ
 ΢ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο βξίζθεηαη ζε δηαξθή

εμέιημε ε ηάζε ζπλερνχο δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ ησλ
αζηηθψλ επζπλψλ ( κε ηελ βνήζεηα, ζπλήζσο, ησλ
δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ).
 ΢ην εγγχο κέιινλ, νη θπξηφηεξεο ηάζεηο ζηελ εμέιημε
ησλ αζηηθψλ επζπλψλ επηρεηξήζεσλ ζα πξνέιζνπλ
απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: (1) αζθάιεηα ηξνθίκσλ,
(2) πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα,
(3) αζηηθέο επζχλεο Ηαηξψλ, (4) αζηηθέο επζχλεο
λνκηθψλ γξαθείσλ, (5) Cyber attacks, (6) θίλδπλνη
κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, (7) δηαθνπή εξγαζηψλ
Τπεξεζηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, (8) αζηηθή επζχλε
δηεπζπληψλ επηρεηξήζεσλ, (9) αζηηθέο επζχλεο απφ
εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, θαη (10) αζηηθέο επζχλεο απφ
ηελ θαηνρή ή ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

3. Αγξνηηθέο Αζθαιίζεηο
 ΢ηε κεηά-ηα-κλεκφληα Διιάδα, ε αλάπηπμε ηνπ

εγρψξηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα απνηειεί
πξνηεξαηφηεηα θαη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ
ειάρηζησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ε ρψξα, ηδηαίηεξα ζηα
Branded γεσξγηθά πξντφληα.
 Ζ αζθάιηζε πξέπεη λα ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ
αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη
ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθνξψλ θαη εμαγσγψλ
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ζηελ
κείσζε ηεο εηήζηαο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ
εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ, γεγνλφο πνπ
δπζρεξαίλεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.

Γηεζλείο Δμειίμεηο
 ΢ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ην θξάηνο

παξεκβαίλεη ζηηο αγξνηηθέο αζθαιίζεηο είηε σο
πξσηαζθαιηζηήο, είηε σο αληαζθαιηζηήο, είηε κε
ηελ επηδφηεζε αζθαιίζηξνπ φηαλ επηδηψθεηαη ε
ελεξγφο αλάκεημε ηεο ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο
αγνξάο.
 Σν 2011 ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ αλήιζαλ ζηα 23.5 δηζ. Γνιάξηα,
κε εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 20% γηα ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία (ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηα
ζπλνιηθά αζθάιηζηξα ήζαλ 5.2 δηζ. Γνιάξηα).

Αγξνηηθέο Αζθαιίζεηο ζηελ
Δπξψπε
 ΢ηελ Δπξψπε, παξά ην γεγνλφο φηη νη

θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο ησλ αγξνηηθψλ
αζθαιίζεσλ αλήιζαλ ζηα 500 εθαη. Δπξψ
(ή ην 32% ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ), ε
ζρεηηθή αζθαιηζηηθή δηείζδπζε είλαη ρακειή
ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
 Ζ κέζε αζθαιηζηηθή δηείζδπζε γηα ηηο
αγξνηηθέο αζθαιίζεηο ζηηο αλαπηπγκέλεο
ρψξεο είλαη 2% ηνπ αγξνηηθνχ ΑΔΠ, ελψ γηα
ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη κφιηο 0,2%
ηνπ αγξνηηθνχ ΑΔΠ.

΢πλεξγαζία Ηδησηηθνχ θαη
Γεκφζηνπ Σνκέα
 Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη γηα ηνπο

αγξνηηθνχο θηλδχλνπο (νη νπνίνη
πξνζηδηάδνπλ πξνο ηνπο θηλδχλνπο
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ), ε κεγηζηνπνίεζε
ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επηηπγράλεηαη
κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ θξαηηθνχ θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα. ΢ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο είλαη
εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο ηφζν ζηελ
πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ αζθαιηζηεξίσλ
φζν θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.

ΔΛΓΑ θαη Ηδησηηθή Αζθάιηζε
 Γηα ηελ Διιάδα, ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ

πξφζθαηνπ λφκνπ 3877/2010 ζέηεη ηηο
βάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ
ζπζηήκαηνο ζπλεξγαζίαο ηεο ηδησηηθήο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο κε ηνλ Οξγαληζκφ
Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ).
 ΢ηελ πεξίνδν 1995-2004, ν θξαηηθφο
Πξνυπνινγηζκφο επηβαξχλζεθε κε έθηαθηεο
εθηακηεχζεηο 700 εθαη. Δπξψ, ελψ νη
αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο αλήιζαλ κφλν
ζε 218 εθαη. Δπξψ.

Πξσηνβνπιίεο ζηελ
Αζθαιηζηηθή Αγνξά
 Ζ ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ

ηνκέα ζα νδεγήζεη ζηελ επέθηαζε ηεο αζθάιηζεο
θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα
επηηξέςεη ζηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο λα
βειηηψζνπλ ηφζν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο ζπγθξφηεζε φζν θαη ηηο
εμαγσγηθέο ηνπο επηδφζεηο.
 Σν επφκελν βήκα πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ ηδησηηθή
αζθαιηζηηθή αγνξά, ε νπνία πξέπεη λα εθπνλήζεη
πιήξεο ζρέδην καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ
ΔΛΓΑ.

4. Αζθαιίζεηο Τγείαο :
Πξνζαξκνγή ηνπ Γαιιηθνύ
Μνληέινπ
 Ζ δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο μεθηλάεη απφ ηα

επξήκαηα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, γηα πνιιά
ρξφληα (πνπ επεθηείλνληαη θαη πξηλ ην
2008), φηη νη Έιιελεο πνιίηεο έρνπλ ηελ
ρεηξφηεξε εηθφλα ζηελ Δπξψπε γηα ηηο
ππεξεζίεο πγείαο πνπ ιακβάλνπλ.
 Απηφ εξκελεχεηαη επζέσο απφ ην γεγνλφο
φηη ν Έιιελαο πνιίηεο πιεξψλεη ζεκαληηθά
πνζά απφ ηελ ηζέπε ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο
πγείαο, θαη απηή ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
είλαη ε πςειφηεξε ζε φιν ηνλ αλαπηπγκέλν
θφζκν.

Τπεξβνιηθφ Spare Capacity
 Γεδνκέλα: (α) δηπιάζηνη γηαηξνί αλά θάηνηθν ζε ζρέζε κε

αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ππεξεπάξθεηα ηαηξηθψλ
εμνπιηζκψλ, θαη (β) χπαξμε κηαο ηζρπξφηαηεο βάζεο
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ πξνκεζεπηψλ πγείαο, νη νπνίνη
κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξνπλ πιήξε θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
ηεο ρψξαο, κε ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ην
ζεκεξηλφ επίπεδν.
 Σν «θιεηδί» γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ν
ΔΟΠΠΤ, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν
ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηνκέα πγείαο
(κνλνςψλην), ζα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε θξαηηθνχο θαη
ηδησηηθνχο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο, ζα εθηειεί ηηο
πιεξσκέο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θαη ζα ειέγρεη
ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

Εήηεζε θαη Πξνζθνξά
Τπεξεζηψλ Τγείαο
 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΠΤ ην 2011 πξνέθπςε απφ ηνλ

ζρεδηαζκφ ηεο πεξηφδνπ 2000-2003, θαη απνηειεί κηα
κεγάιε θαηάθηεζε γηα ην θίλεκα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ
ηνκέα πγείαο ηεο ρψξαο. Όκσο, ν ΔΟΠΠΤ αθνξά ζηελ
νξγάλσζε ηεο ΕΖΣΖ΢Ζ΢ ππεξεζηψλ πγείαο.
 Δπείγεη ε δεκηνπξγία ελφο αληίζηνηρνπ νξγαληζκνχ γηα
ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ΢Τ, δειαδή ηελ
νξγάλσζε ηεο ΠΡΟ΢ΦΟΡΑ΢ δεκφζησλ ππεξεζηψλ
πγείαο ζε λέα βάζε. Σφηε, ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη
ζπλζήθεο γηα λα απνθηήζεη ε ρψξα έλα απφ ηα θαιχηεξα
ζπζηήκαηα πγείαο ζηελ Δπξψπε, ρσξίο ηελ δηάζεζε
πεξηζζφηεξσλ πφξσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Λφγσ έιιεηςεο ρψξνπ, ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο
παξαπάλσ πξφηαζεο έρεη γίλεη αιινχ (Νεθηάξηνο, 2012).

΢χκπξαμε ΔΟΠΠΤ θαη
Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο
 Γηα ηελ ζπδήηεζή καο, έρεη ελδηαθέξνλ λα γίλεη

δηαζχλδεζε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο κε ηελ ηδησηηθή
αζθαιηζηηθή αγνξά, κέζσ ελφο ζρήκαηνο ζπλεξγαζίαο
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πγεία.
 Οη ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο ζπλεξγαζίαο είλαη νη
εμήο: (α) ε δξαζηηθή κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ
πνιηηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηνλ δεκφζην θαη
ηδησηηθφ ηνκέα (ζήκεξα είλαη νη πςειφηεξεο ζηνλ
αλαπηπγκέλν θφζκν), θαη (β) ε εθκεηάιιεπζε ηεο
πςειήο εμεηδίθεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηνλ
δηαθαλνληζκφ ησλ δεκηψλ, κε ηελ δεκηνπξγία θνηλνύ
κεραληζκνύ «εθθαζάξηζεο απαηηήζεωλ» από ηνλ
ΕΟΠΠΤ θαη ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά.

Πξνζαξκνγή ηνπ «Γαιιηθνχ»
Μνληέινπ
 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, πξνηείλεηαη λα

πηνζεηεζεί ην «Γαιιηθφ κνληέιν» νξγάλσζεο ηνπ
ηνκέα πγείαο, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ε βαζηθή επζχλε
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο παξακέλεη ζην θξάηνο,
αιιά θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά «πνζά απαιιαγψλ»
(deductibles) θαη «πνζνζηά ζπλαζθάιηζεο»
(coinsurance) γηα ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ηηο
λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, ηα θάξκαθα θαη ηα ινηπά
ηαηξηθά είδε.
 ΢ηελ Γαιιία, απηέο νη ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο
θαιχπηνληαη απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο
θαη ηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Σν
πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ Γαιιηθνχ πιεζπζκνχ είλαη
πεξίπνπ ζην 95%.

Οθέιε ΢πλεξγαζίαο
 Ζ πξνηεηλφκελε ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο

κε ηελ ηδησηηθή αζθαιηζηηθή αγνξά ζα έρεη ηα εμήο
ζεκαληηθά νθέιε: (α) ζα απαιιάμεη ηνπο πνιίηεο απφ ηελ
αλάγθε νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο πιεξσκήο ζηελ πγεία,
(β) ζα ππνρξεψζεη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία λα
βειηηψζνπλ δξαζηηθά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, κε
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο (βι. παξαπάλσ
κειέηε Μ. Νεθηάξηνπ, 2012), (γ) ζα ππνρξεψζεη ηνλ
ΔΟΠΠΤ λα ρξεζηκνπνηήζεη φιε ηελ δχλακε ηνπ
κνλνςψληνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ
ηηκψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πγείαο, (δ) ζα ζπκβάιιεη
ζηελ ηαρεία θαη ξηδηθή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, δηφηη ζα νξγαλσζνχλ ζε
θνηλή (ειεθηξνληθή) βάζε ΔΟΠΠΤ-Αζθαιηζηηθήο αγνξάο,
ηφζν νη παξαπνκπέο ησλ αζζελψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο
ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ε εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή
ηνπο, θαη (ε) ζα δηαηεξήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο
ζε ρακειφ επίπεδν.

Δθηθηφ θφζηνο: Αλαθνχθηζε
Ννηθνθπξηψλ
 ΢ηελ Διιάδα, έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα έπξεπε λα

θαιχςεη κέρξη ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ
πγείαο, πνζνζηφ πνπ πιεξψλνπλ νη Έιιελεο πνιίηεο
απφ ηελ ηζέπε ηνπο. Απηφ αληηζηνηρεί ζην 2.4% ηνπ
ΑΔΠ, θαη’ αλαινγία ηεο Γαιιηθήο εκπεηξίαο. ΢ε απηφ ην
πνζνζηφ, φκσο, έρνπλ κεησζεί ζήκεξα νη ζπλνιηθέο
ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα ην 2012, κεηά
ηελ εθαξκνγή ησλ Μλεκνλίσλ.
 Σν πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 450 επξψ
θαηά θεθαιή ηδησηηθή δαπάλε πγείαο. Δάλ ππνζέζνπκε
φηη φιν ην παθέην ησλ αλαινγνχλησλ ηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ αζθαιίδεηαη ζηελ ηδησηηθή αζθαιηζηηθή
αγνξά, ηφηε ην κέζν ηερληθφ αζθάιηζηξν ζα
πξνζέγγηδε ηα 50 επξψ.

5. Αζθαιίζεηο Σξίηεο Ηιηθίαο:
΢πληάμεηο θαη LTC
 Με ηελ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010, κε ηνπο

λφκνπο 3863/10 θαη 3865/10, έγηλε έλα θαζνξηζηηθφ
βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δχν κεγάισλ
πξνβιεκάησλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
ρψξαο.
 Πξψηνλ, δηαζθαιίζηεθε ε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ θαζψο θαη ησλ
δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, κε ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ
θχξησλ ζπληάμεσλ ζηελ πεξίνδν 2010-2060 (ην
πνζνζηφ αλαπιήξσζεο απφ πεξίπνπ 100% ζηελ
πεξίνδν πξηλ ην 2010, έρεη κεησζεί πνιχ θάησ ηνπ
50% ηα ηειεπηαία ρξφληα).
 Γεχηεξνλ, εμαζθαιίζηεθε ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ
δηαδνρηθψλ γελεψλ, κε ηελ παξακεηξηθή ελαξκφληζε
ησλ θχξησλ ηακείσλ ζπληάμεσλ.
 Πξφβιεκα: Γξαζηηθή κείσζε επάξθεηαο παξνρψλ.

Ηδησηηθή Αζθάιηζε: Λχζεηο γηα
ηνπο Τθηζηάκελνπο ΢πληαμηνχρνπο
θαη ηνπο Baby-Boomers.
 Τπάξρνπλ δύν κεγάιεο νκάδεο ηνπ

πιεζπζκνύ πνπ είλαη πιήξωο εθηεζεηκέλεο
ζηηο δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ηωλ Μλεκνλίωλ.
 Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο πθηζηάκελνπο
ζπληαμηνχρνπο πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη ν
ζρεδηαζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ 30-40 εηψλ γηα
κία επαξθή ζχληαμε ζηελ «Σξίηε Ζιηθία»
αλαηξέπεηαη βίαηα απφ ηηο αιιεπάιιειεο κεηψζεηο
ησλ παξνρψλ.
 Ζ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηελ γεληά ησλ
Baby-Boomers, απηψλ πνπ γελλήζεθαλ κεηά ηνλ
Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζα αξρίζνπλ λα
ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ην 2015.

Λχζε: Reverse Mortgages
 Με βάζε ηνλ ζεζκφ απηφ, ν ζπληαμηνχρνο

κπνξεί λα ιάβεη δάλεην ην νπνίν ζηε
ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε ηζφβηα κεληαία
ζπληαμηνδνηηθή παξνρή. Σν πνζφ ηνπ
δαλείνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ αμία ηεο
ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο ηνπ ζπληαμηνχρνπ. Ο
ζπληαμηνχρνο δελ ρξεηάδεηαη λα
απνπιεξψζεη ην δάλεην φζν είλαη ζηε δσή.
Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, κέξνο ή ην ζχλνιν
ηεο ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο θέξεη θαη
ηνλ θίλδπλν καθξνβηφηεηαο (ε πηζαλφηεηα
ην αλαηνθηζκέλν πνζφ ηνπ δαλείνπ λα
ππνιείπεηαη ηεο αμίαο ηεο νηθίαο).

Reverse Mortgages
 Γηα ηηο παξαπάλσ νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ε

πξνζθνξφηεξε ιχζε είλαη ε αλάπηπμε θαη
δηάζεζε ησλ πξντφλησλ REVERSE
MORTGAGE (αληίζηξνθε ππνζήθε) ηεο
ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, ρσξίο θακία
επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο.
 Oη Έιιελεο άλσ ησλ 55 εηψλ έρνπλ ην
πςειφηεξν πνζνζηφ θαηνρήο πξψηεο θαη
δεχηεξεο θαηνηθίαο ζηελ Δπξψπε.

Παξαγσγή Αζθαιίζηξσλ
 Έλα ππνζεηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ

θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ησλ λέσλ αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζπληαμηνχρνπο. Δάλ
θάζε έηνο κφλν ην 1% ησλ ζπληαμηνχρσλ απνθαζίδεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη έλα πνζφ 50.000 επξψ απφ ηελ αμία ηεο
ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο γηα λα εμαζθαιίζεη κηα πξφζζεηε
ζπληαμηνδνηηθή παξνρή, ηφηε ν ειάρηζηνο φγθνο
αζθαιίζηξσλ ζα αλέιζεη ζην 1.5 δηζ. Δπξψ εηεζίσο.
 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ Reverse Mortgage
ζα πξνθχςεη κεηά ην 2020 φηαλ ην απμεκέλν πξνζδφθηκν
δσήο ησλ λέσλ γελεψλ ζπληαμηνχρσλ ζα θαηαζηήζεη
αλαγθαία ηελ ρξήζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ καθξνρξφληαο θξνληίδαο
(Long-Term Care), φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηε
Γ. Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή.

Νέν Τπφδεηγκα Απνηακίεπζεο γηα
ηελ Υψξα: Ζιηθίεο θάησ ησλ 55.
 Δπεηδή ζην κέιινλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο

ζπληαμηνδνηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ ζα
βαζίδεηαη ζε «ηδησηηθά κέζα», ρξεηάδεηαη ε
εθπόλεζε θαη ε πινπνίεζε ελόο λένπ θαη
ζύγρξνλνπ «ππνδείγκαηνο απνηακίεπζεο»
γηα ηελ ρώξα θαη ηηο λεόηεξεο γεληέο.
 Οη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο κπνξνχλ λα
νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν άμνλεο: (α) ηελ
νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
θχξησλ ζπληάμεσλ, θαη (β) ηελ νινθιήξσζε ηνπ
εζληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ παξνρή επαξθψλ
ζπληάμεσλ ζηηο επφκελεο γεληέο.

Νέν ΢χζηεκα ΢πληάμεσλ
 ΢ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί ην

ηζνδύγην κεηαμύ θύξηωλ ζπληάμεωλ θαη
ζπκπιεξωκαηηθώλ ζπληάμεωλ (επηθνπξηθψλ,
ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, ηδησηηθψλ
αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ), νχησο ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ν δηπιφο ζηφρνο: (α) ηεο επίηεπμεο ηεο
«επάξθεηαο» ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ κέζσ ηεο
εθαξκνγήο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, θαη (β) ηεο
κείσζεο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ
επηβαξχλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο.
 Σν θέληξν βάξνπο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζα βξίζθεηαη
ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ παξνρψλ, ε νπνία ζα
πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο άιινπο ππιψλεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, πιελ ηνπ δηαλεκεηηθνχ ππιψλα (pay-asyou-go).

Κεθαιαηνπνίεζε
 Σα θεθαιαηνπνηεκέλα ζρήκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ

ζπληάμεσλ ζα απνηεινχλ ζπλδπαζκνχο ησλ εμήο
ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ: (1) επηθνπξηθέο ζπληάμεηο,
(2) ηακεία ζπληάμεσλ, (3) ηακεία επαγγεικαηηθήο
αζθάιηζεο, θαη (4) νκαδηθά θαη αηνκηθά ηδησηηθά
πξνγξάκκαηα ζπληάμεσλ.
 Ο δπλεηηθφο φγθνο εξγαζηψλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε
εμαξηάηαη απφ ην ηειηθφ ηζνδχγην θνηλσληθήο-ηδησηηθήο
αζθάιηζεο πνπ ζα επηιέμεη ε Πνιηηεία. Σα ζρεηηθά
κεγέζε, φκσο, είλαη πνιχ κεγάια: (α) νη ζπλνιηθέο εηήζηεο
δαπάλεο ζπληάμεσλ ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ ΑΔΠ, θαη
(β) ηα απνζεκαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ ζηαδηαθά
ζα πξνζεγγίζνπλ ην 50% ηνπ ΑΔΠ. Δθηηκάηαη, ινηπφλ, φηη
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα δεκηνπξγεζεί έλαο ηέηνηνο
θχθινο εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη φινπο ηνπο άιινπο
θιάδνπο αζθάιηζεο.

III. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢
 Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο

πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
θαη, ζε δεχηεξε θάζε, ε αζθαιηζηηθή αγνξά κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο.
 ΢ην λέν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί ζηε ρψξα ην θέληξν βάξνπο ζα
κεηαθηλεζεί απφ ην «δεκφζην» ζην «ηδησηηθφ». ΢ηνλ
ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηα άηνκα θαη νη
επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηα
δεκηνγφλα ελδερφκελα κε ίδηα κέζα θαη φρη λα
βαζίδνληαη ζην θξάηνο, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ
ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ. Απηή είλαη κηα ηάζε πνπ ζα
επηθξαηήζεη ζε φιε ηελ αλαπηπγκέλε Γχζε.

Α. Νέν Ηζνδχγην Γηαρείξηζεο
Κηλδχλσλ
 Σν λέν ηζνδχγην ζηε δηαρείξηζε ησλ

θηλδχλσλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο. Απηφ πνπ
ζα ζπκβεί είλαη ε δεκηνπξγία
ζπκπιεξωκαηηθώλ ηδηωηηθώλ
ζρεκάηωλ αζθάιηζεο, ηα νπνία ζα
ιεηηνπξγνύλ παξάιιεια κε ηα
δεκόζηα ζπζηήκαηα. Απηφ είλαη ην
βαζηθφ κήλπκα απηήο ηεο εξγαζίαο.

Β. Ζ κεηάβαζε ηεο αζθαιηζηηθήο
αγνξάο ζηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο
1.

2.

Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε είλαη ε
αμηνπηζηία ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ησλ
θνξέσλ ηεο.
Μηα δεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηάβαζε ηεο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο
είλαη ε δεκηνπξγία θνπιηνύξαο γηα ζρήκαηα
ζύκπξαμεο δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα
ζηε δηαρείξηζε ηωλ θηλδύλωλ θαη ε
επεμεξγαζία νινθιεξωκέλωλ πξνηάζεωλ
πξνο ηελ Πνιηηεία γηα ηελ ηεθκεξίωζε ηνπ
ζπκπιεξωκαηηθνύ ξόινπ ηεο ηδηωηηθήο
αζθάιηζεο.

Πξνυπνζέζεηο Αλάπηπμεο
3. Ζ ηξίηε πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηάβαζε

ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηε θάζε ηεο
αλάπηπμεο απαηηεί ηελ ελίζρπζε ηεο
εμωζηξέθεηαο θαη ηνπ
πειαηνθεληξηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ
ηεο αγνξάο
4. Σέηαξηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο αγνξάο είλαη ε βειηίωζε ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ε
αλαβάζκηζε ηωλ δηθηύωλ πωιήζεωλ
αζθαιηζηηθώλ πξνϊόληωλ.

Πξνυπνζέζεηο Αλάπηπμεο
5.

Πέκπηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο
είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ηωλ
αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ.

Γ. Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε
 Πξνβιέςεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηελ

αλάπηπμε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ηηο αληίζηνηρεο
επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ απαζρφιεζε.
 Δλδεηθηηθά, ππνζέηνπκε φηη εάλ φιεο νη παξαπάλσ
πξνηάζεηο νδεγήζνπλ ζε κηα εηήζηα αχμεζε ησλ
αζθαιίζηξσλ θαηά 1.000 εθαη. Δπξψ, κεηά ην 2015,
ηφηε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα
ζα αλέιζνπλ ζε 10.600 εθαη. Δπξψ, θαη ν βαζκφο
αζθαιηζηηθήο δηείζδπζεο ζα πξνζεγγίζεη ην 4,2% ηνπ
ΑΔΠ. Δάλ ππνζέζνπκε φηη ε επηπιένλ εηήζηα
πξνζζήθε ζηα αζθάιηζηξα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.500
εθαη. Δπξψ, ηφηε ζην 2020 ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα ζα
αλέιζνπλ ζηα 13.200 εθαη. Δπξψ, ή ζην 5% ηνπ ΑΔΠ.

Αχμεζε Απαζρφιεζεο
 Μηα πξφζζεηε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ 1.500

εθαη. Δπξψ εηεζίσο, ζηελ πεξίνδν 2016-2020.
Σφηε ζα έρνπκε δηαβεί ην «ζεκείν θακπήο» ζηελ
θακπχιε αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο
αγνξάο θαη ζα εηζέιζνπκε ζηελ νκάδα ησλ
αλαπηπγκέλσλ αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ.
 Δπνκέλσο, ε εγρώξηα αγνξά, εάλ θαηαθέξεη λα
αλαπηπρζεί θαη λα επηηύρεη δηπιαζηαζκό ηνπ
πνζνζηνύ αζθαιηζηηθήο δηείζδπζεο κέρξη ην
2020, ηόηε έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηπιαζηάζεη
ην απαζρνινύκελν δηνηθεηηθό πξνζωπηθό θαη
λα απμήζεη ηα δίθηπα πωιήζεωλ θαηά
ηνπιάρηζηνλ 75% ζε αλζξώπηλν δπλακηθό.

Γ.
Αλάπηπμε θαη Βειηίσζε
Αληαγσληζηηθήο Θέζεο Υψξαο
 Ζ ζεκαληηθφηεξε βειηίσζε κπνξεί λα πξνθχςεη κε ηελ

ζεκαληηθή κείωζε ηωλ ππνρξεωηηθώλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ γηα ζπληάμεηο θαη παξνρέο πγείαο, εθφζνλ
πηνζεηεζνχλ νη πξνηάζεηο γηα ην λέν ηζνδχγην κεηαμχ
θνηλσληθήο θαη ηδησηηθήο αζθάιηζεο.
 ΢πζζψξεπζε θεθαιαίσλ ζην λέν ζχζηεκα ζπληάμεσλ.
 Ζ θνηλή ειεθηξνληθή ππνδνκή ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηεο
Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο γηα ηηο «παξαπνκπέο ησλ αζζελψλ
ζηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ζηα λνζνθνκεία» θαζψο θαη
γηα ηνλ «δηαθαλνληζκφ θαη ηελ πιεξσκή ησλ
απνδεκηψζεσλ» ζα επηθέξεη: Ραγδαία βειηίωζε ηωλ
παξερόκελωλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο,
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.

Βειηίσζε Αληαγσληζηηθφηεηαο
 Η αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο θπζηθώλ

θαηαζηξνθώλ, ζηε πην ζεηζκνγελή ρώξα ηεο
Επξώπεο, ζα εμαζθαιίζεη έλα εηήζην πνζό
ηνπιάρηζηνλ 4,5 δηζ. Επξώ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηωλ δεκηώλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαη ζα
απαιιάμεη νξηζηηθά ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ απφ
αηθλίδηεο θαη κεγάιεο εθξνέο.
 Σν πξνηεηλόκελν λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο
ηδηωηηθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο κε ηνλ ΕΛΓΑ, ην
νπνίν έρεη ήδε λνκνζεηεζεί, ζα δψζεη θίλεηξα ζε λέεο
δπλάκεηο γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ πξσηνγελή
παξαγσγή, ζα δηεπθνιχλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
γεσξγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ ζηήξημε ηεο
παξαγσγήο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ, θαη
θπξίσο ζα ζπκβάιιεη ζηε ζηήξημε ησλ εμαγσγψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ.