Sastavljanje ispita znanja

Zadar, 11. listopada 2012.

* Svaki poučavatelj mora jednako poznavati ono što poučava i ono koga poučava. - bez tih uvjeta nema uspjeha u poučavanju i učenju …kvalitetno učenje (Što se od mene očekuje? Što sam dobro naučio? Što trebam naučiti bolje? Što trebam učiniti da bih to postigao? …očekivanja i mogućnosti …motivacija za učenje (ako se ispravno koristi ocjenjivanje može biti snažan poticaj za učenje)

        

ŠTO SU TESTOVI ZNANJA?
To su nizovi različitih zadataka objektivnoga tipa koji ispunjavaju odreĎene metrijske karakteristike.

SUBJEKTIVNI FAKTORI NASTAVNIKA OCJENJIVAČA       HALO EFEKT LOGIĈKA POGRJEŠKA POGRJEŠKA SREDINE POGRJEŠKA KONTRASTA POGRJEŠKA TENDENCIJE OSOBNA JEDNADŢBA NASTAVNIKA .

Strog nastavnik 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 4 2 1 8 15 .

Blag nastavnik 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 2 1 4 8 15 .

Umjeren nastavnik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 3 3 6 6 10 .

povrijediti ili izliječiti. ja imam ogromnu snagu mogu učiniti dječji život jadnim ili radosnim mogu birati alat za torturu ili instrument inspiracije mogu poniziti ili oraspoložiti..Došao sam do zastrašujućih zaključaka:        ja sam odlučujući element u učionici moj osobni pristup stvara klimu moje dnevno raspoloženje stvara vrijeme kao učitelj.HAIM GINOT .'' .

ZAŠTO JE DOŠLO DO POJAVE TESTOVA ZNANJA?  jer  jer je nastavnik najnepouzdaniji mjerni instrument su se tražili novi načini mjerenja znanja  jer  jer su pismeni oblici provjeravanja pouzdaniji je trebalo usavršavati tipove zadataka čija će rješenja biti objektivno mjerljiva. .

g. W. Fisher (Fišer) 1864. Stone (Stoun) Prvi psiholozi koji su napravili testove znanja: C. Binet (Bine) . PRVI TEST ZNANJA U DANAŠNJEM SMISLU: C.PRVI POKUŠAJI MJERENJA ZNANJA Englez G. Rice (Rajs) 1894. Amerikanac J. Burt (Bert) A. M.

a ne motivacija … osobnih rezultata pojedinca dobiva se uvid u kvalitetu i količinu usvojenih znanja na razini razreda  osim .PREDNOSTI TESTOVA ZNANJA  isključuju  svi utjecaj subjektivnoga faktora ocjenjivača učenici imaju iste zadatke u testu obuhvaćaju sve gradivo  zadatci  ocjenjuje se iskazano znanje.

VRSTE TESTOVA ZNANJA PRAVI. BAŢDARENI TZ ZADATCI OBJEKTIVNOG TIPA    nisu baždareni nemaju metrijskih karakteristika baždareni su  imaju metrijske karakteristike   izraĎuju ih ekipe stručnjaka obuhvaćaju sav program   izraĎuje ih sam učitelj obično obuhvaćaju dio gradiva ne upotrebljavaju se u više škola  upotrebljavaju se u više škola  .

MJERNE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZNANJA Da bi bio valjan. test mora ispunjavati uvjete:  valjanosti  objektivnosti  osjetljivosti  pouzdanosti  primjerenosti. .

odnosno prevođenje točnih odgovora u odgovarajuću bodovnu vrijednost baždarenje se provodi na reprezentativnome uzorku učeničke populacije one kategorije za koju se test priprema   .Što se podrazumijeva pod pojmom VALJANOSTI?  obuhvaćenost planom propisanih programskih sadržaja baţdarenost: izrada ljestvice bodova.

Što se podrazumijeva pod pojmom OBJEKTIVNOSTI?    neovisnost rezultata o učitelju koji provodi test neovisnost o okolnostima u kojima je ispitivanje izvršeno dobiveni rezultati ovise isključivo o ispitanicima PODSJETNIK: Ovo je najugroženija metrijska karakteristika: istraživanja pokazuju da različiti procjenjivači za istu učeničku zadaću variraju u cijelom rasponu bodovne ljestvice. .

Što se podrazumijeva pod pojmom OSJETLJIVOSTI?  uravnotežen i harmoničan raspored lakših i težih zadataka finoća mjernih skala. to jest raspored bodova: lakši zadatci – manje bodova teži zadatci – više bodova utvrĎivanje i najmanjih razlika meĎu ispitanicima predug test nije osjetljiv kao ni prekratak    .

Što se podrazumijeva pod pojmom POUZDANOSTI?  dosljednost rezultata kod istih ispitanika: učenik koji ostvari odreĎeni broj bodova. trebao bi ostvariti sličan rezultat u ponovljenome testiranju nakon nekoga vremena .

ne smiju izlaziti iz planom i programom predviĎenih programskih sadržaja i odgovarajućih ishoda znanja  zadatci. .Što se podrazumijeva pod pojmom PRIMJERENOSTI?  primjerenost testa po težini: ne smije biti ni prelagan ni pretežak  rezultati testa trebali bi odgovarati Gaussovoj krivulji: broj laganih. srednjih i teških zadataka mora biti uravnotežen tako da najveći broj učenika može riješiti zadatke srednje težine po težini.

 Prelagan test .

 Primjerena težina testa .

2. od jednog ili više zahtjeva (itema) od jasno i nedvosmisleno definiranoga iskaza (deskriptora) kojim se opisuje ono što se provjerava 3.SASTAVLJANJE TESTA I ZADATAKA Test je sastavljen od pravilno definiranih zadataka. Pravilno definiran zadatak (task) sastoji se: 1. od kljuĉa ili rješenja kojim se daje točan odgovor i odreĎuje broj bodova .

VRSTE ZADATAKA U TESTOVIMA ZADATCI ZATVORENOGA TIPA sadrže točan odgovor za koji se opredjeljuje zaokruživanjem slova. biranjem odgovora DA – NE i sl.  ZADATCI OTVORENOGA TIPA Traže od učenika samostalno definiranje odgovora što znači da postoji više načina izricanja točnog odgovora  .

ako ne riješi A dio. ne može riješiti ni B dio  .PRAVILA ZA IZRADU ZADATAKA  pitanja:    ne smiju biti preuzeta iz udžbenika ne smiju sugerirati odgovor ne smiju biti dvosmislena i zavaravati učenike  tekst pitanja mora biti razumljiv. pravopisno i gramatički točan zadatci ne smiju biti meĎusobno tako povezani da učenik.

treba izbjegavati upotrebu riječi: ponekad, uvijek, nikad, često, općenito, nijedan… bolje je uzimati specifične tvrdnje nego opće zadatci počinju glagolom: napiši, zaokruži, poredaj, dopuni…

ne postavljaju se zadatci s dvostrukim negacijama (nije točno da ne…)
pitanjima se ne obuhvaća ono što je dvojbeno i što je još uvijek predmet rasprave meĎu stručnjacima

TIPOVI ZADATAKA U TESTOVIMA ZNANJA
ZADATCI:  DOSJEĆANJA  DOPUNJAVANJA  ALTERNATIVNI  DVAJU KRITERIJA IZBORA  VIŠESTRUKOGA IZBORA  ISPRAVLJANJA  SREĐIVANJA/REDANJA  POVEZIVANJA  NIZA ELEMENATA S ULJEZOM  RJEŠAVANJA PROBLEMA  PRETVORBE PODATAKA  ESEJSKOGA TIPA

ZADATCI TIPA DOSJEĆANJA

postavljaju se tako da točan odgovor zahtijeva upisivanje jedne/više riječi… bolje ih je oblikovati kao pitanje nego kao tvrdnju mjesta za odgovor moraju zauzimati jednak prostor da se ne sugerira odgovor

− −

PRIMJER: Kako se zove skup znakova za biljeţenje pojedinih glasova? ______________________________________________ Koje je godine objavljena prva hrvatska slovnica? ______________________________________________

ZADATCI TIPA DOSJEĆANJA Prednosti:     teško je moguće pogaĎanje traže se precizni odgovori i aktivno znanje lako se sastavljaju i boduju ekonomični su: treba malo prostora za odgovor Nedostatci:   potiču na oskudne odgovore ne mogu ispitivati razumijevanje ili interpretaciju problema .

Hrvatski su zapisivači na hrvatskome tlu razvili posebnu varijantu glagoljice poznatu pod nazivom _____________________ glagoljica. .ZADATCI TIPA DOPUNJAVANJA - postavljaju se u obliku rečenice iz koje su ispuštene pojedine riječi PRIMJER: Dopuni reĉenicu toĉnim odgovorom.

1. ● jezgra ●izravni●subjekt●neizravni●glavni dio●vršitelj radnje● . Nominativ je u rečenici _____________ ili ___________. 1. 1. Predikat je _______________ ili ________________ rečenice.ZADATCI TIPA DOPUNJAVANJA PRIMJER: Dopuni rečenice. Objekt može biti ______________ i _________.

ZADATCI TIPA DOPUNJAVANJA PRIMJER: Dopuni reĉenicu toĉnim odgovorom. Kratka i duhovita priča o zgodi iz društvenoga života. znamenitoj osobi ili dogaĎaju zove se _ _ _ _ _ _ _ _. .

ZADATCI TIPA DOPUNJAVANJA Prednosti:     mala mogućnost pogaĎanja lako se sastavljaju zauzimaju malo mjesta obuhvaćaju veliku količinu gradiva Nedostatci:    traže dosta vremena ne ispituju razumijevanje gradiva mogući su približni odgovori .

hrvatskoga romana Planine. TOČNO NETOČNO TOČNO NETOČNO TOČNO NETOČNO .ALTERNATIVNI ZADATCI Zahtijevaju opredjeljenje za točnu odrednicu tipa:  TOČNO . DA – NE.NETOČNO. U izradi zadataka treba paziti:    na unošenje točnih i netočnih tvrdnja u podjednakome broju da redoslijed izmjenjivanja točnih i netočnih tvrdnja bude slučajan da tvrdnje ne budu predugačke PRIMJER: Zaokruţi toĉnu tvrdnju. zaokruži slovo itd. a) b) c) d) Hrvatske su inkunabule tiskane na glagoljici i na latinici. Ljudevit Gaj reformirao je pravopis. P. Zoranić autor je 1. TOČNO NETOČNO Hrvatski je jezik proglašen službenim 1843.

ALTERNATIVNI ZADATCI PRIMJER: U kvadratić s točnim odgovorom upiši znak X. malen velik Veli Jože ……………… šegrt Hlapić…………. Franina ………………… Jačica …………………… .

ALTERNATIVNI ZADATCI PRIMJER:  Zaokruži u svakoj rečenici točno naveden dio tvrdnje. . a) Braća b) Njih dvojica druţili su se / druţila su se i nakon škole. su bili / su bila na utakmici.

ALTERNATIVNI ZADATCI Prednosti:  lako se sastavljaju. nego u testu . ispravljaju i boduju  vremenska ekonomičnost  prikladni su za sve predmete  obuhvaćaju dosta gradiva Nedostatci:  velika mogućnost pogaĎanja (50%)  preporučljiviji su u nastavi.

Petar Hektorović Tituš Brezovački Hanibal Lucić Antun Vramec Petar Zoranić Juraj Habdelić . Zaokruţi autore koji su pisali na kajkavskome narjeĉju.ZADATACI S DVAMA KRITERIJIMA IZBORA − zahtijevaju razvrstavanje podataka prema dvama kriterijima. PRIMJER:  Podcrtaj autore koji su pisali na ĉakavskome narjeĉju.

ZADATACI S DVAMA KRITERIJIMA IZBORA Prednosti:  mala mogućnost pogaĎanja  lako se boduju Nedostatci:  postoji mogućnost da odgovor ulazi u obje ili ni u jednu kategoriju .

ili nijedan odgovor nije točan. onda se to mora naglasiti u pitanju preporučuje se da svako pitanje vrijedi 1 bod. ali nikako manje od 3 niti više od 7) od kojih je točan samo jedan. Hrvatska se abeceda još zove: 1. tri ometača uvodni dio pitanja može biti duži sve alternative trebaju biti ujednačene dužine ometači (distraktori) trebaju sličiti na točan odgovor po sadržaju i formi ako slučajno postoji više točnih odgovora. najbolje je 1 točan odgovor. PRIMJER: Zaokruţi slovo uz toĉnu tvrdnju. faustica 3.ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA       sadrže tvrdnju i više predloženih odgovora (najčešće 4 – 5. . gajica. bartolica 2.

PRIMJER:  Koja od navedenih djela nije napisao Vladimir Nazor? a) putopis ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA Hrvatski krajevi b) pripovijetka Halugica c) ep Medvjed Brundo d) Balade Petrice Kerempuha .

ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA PRIMJER:  Što odreĊuje ponašanje Malome Uĉkariću? a) b) c) d) gradskih djeĉaka u ponos sućut mržnja oholost .

U travi nemirnoj grgolji rijeka od milja.  Kako se zovu stilske figure u navedenim stihovima? a) b) c) d) asonanca i aliteracija usporedba i epitet metafora i onomatopeja slavenska antiteza i elipsa . kolijevku sunčana smilja.ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA PRIMJER: Ja ljubim jezik moj.

interpretaciju…  mogućnost pogaĎanja samo 20% kod npr. pet ponuda  pogodni su za sve predmete Nedostatci:  teško se sastavljaju jer treba naći dobre ometače (netočne.ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA Prednosti:  najelastičniji su i najbolji tip zadataka  kad bi se cijeli test kojim slučajem trebao sastojati od jednoga tipa zadataka to bi bili ovi  ispituju poznavanje činjenica. a prihvatljive)  potrebno je više vremena za rješavanje . razlikovanje. razumijevanje.

Dnevno ima oko tisuću četristo korisnika. PRIMJER:  U svakoj je reĉenici jedna pravopisno pogrješno napisana rijeĉ. __________________ __________________ __________________ . Osnovana je tisuću šesto šeste godine. __________________ __________________ __________________ U njoj je pohranjena knjižnična gradža RH. najviše se koriste u jezicima. s namjerno pogrješno napisanim riječima koje treba ispraviti. Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) u Zagrebu nalazi se u Ulici hrvatske bratske zajednice. Čuva izmeĎu 2.5 i 3 miliona svezaka. U novu je zgradu premiještena 1995. ili više njih.ZADATCI ISPRAVLJANJA  sastoje se od rečenice. Otkrij pogrješku i napiši tu rijeĉ pravopisno toĉno.

koljevku sunćana smilja. _______________________________ . Ja ljubim jezik moj.ZADATCI ISPRAVLJANJA PRIMJER:  Ispravi netoĉno u reĉenici.

ZADATCI ISPRAVLJANJA Prednosti:  korisni su za provjeru pismenosti Nedostatci:  jako se teško boduju .

ima više članova od niza za koji se traže odgovori. smanjuje se mogućnost slučajnoga pogaĎanja PRIMJER:  Poredaj pisce kronološkim slijedom.ZADATCI SREĐIVANJA/REDANJA   zahtijevaju redanje elemenata po nekome načelu ako niz predloženih odgovora. Zoranić – Marulić – Krleža – Držić – Pupačić .

otac. Oj. šta je. Svati. šta je.ZADATCI SREĐIVANJA/REDANJA PRIMJER:  Stihovi su uzeti iz povjestice. Poredaj ih po redu tako da u desnome stupcu napišeš slova rečenica u pravilnome slijedu. Povjestica počinje stihom uz E. tako mlinar zapovjedi. tvrd su kamen do kamena. . muž i žena. po svem selu eto graje. Pod vrletnim Susjedgradom živio vam starac mlinar. veselja. A Ubila me strijela mahom ak' mi Janja bude snahom. B C D E F Majko. ja ti ljubim Janju. Stara svatom ručak redi.

ZADATCI SREĐIVANJA/REDANJA Prednosti:  ispituju poznavanje velikoga broja činjenica Nedostatci:  teško se sastavljaju pitanja  zadatak treba biti tako postavljen da učenik ne doĎe do točnoga odgovora eliminirajući činjenice logičnim razmišljanjem .

PRIMJER:  Poveţi filološku školu s njezinim predstavnikom. _______ riječka škola 3. _______ hrvatski vukovci . _______ zadarska škola Tkalčević 4. a) Ante Kuzmanić b) Tomo Maretić c) Adolfo Veber d) Fran Kurelac 1.ZADATCI POVEZIVANJA  zahtijevaju meĎusobno povezivanje odgovarajućih elemenata u dvama ili trima nizovima  broj elemenata koji se povezuju ne bi smio biti manji od 4 ni veći od 16. _______ zagrebačka škola 2.

ZADATCI POVEZIVANJA PRIMJER: Poveţi odgovarajuće pojmove. subjekt predikat objekt jezgra rečenice dopuna glagolu dopuna imenici atribut vršitelj radnje . 1. 3. 2. 4.

ZADATCI POVEZIVANJA Prednosti:  potiču na logičko razmišljanje  lako se boduju Nedostatci:  mora postojati jednak broj elemenata u obama stupcima  svi elementi moraju imati svoj par .

ž. i. j. ne. te. č. nj .ZADATCI TIPA NIZA ELEMENATA S ULJEZOM − zahtijevaju pronalaženje nepripadajućega člana PRIMJER: Zaokruţi ĉlanove koji ne pripadaju nizu. dž. i. Ď. š. a. pa. ć. no c. u. lj.

U toj rečenici zarez ________________ pisati.ZADATCI RJEŠAVANJA PROBLEMA − traže od učenika primjenu znanja na pojedinim problemima Zadatak ima dva dijela. a) ______________________________________________ ______________________________________________ . (treba/ne treba) b) Obrazloţi odgovor. Je li hrvatska obala ljepša nego francuska? Dopuni reĉenicu toĉnim navodom deblje otisnute tvrdnje.

ZADATCI RJEŠAVANJA PROBLEMA neodređena zamjenica: __________ .

3. .ZADATCI RJEŠAVANJA PROBLEMA PRIMJER:  Poredaj zanaglasnice. pravilnim redoslijedom. 2. koje dolaze zajedno jedna za drugom u istoj reĉenici. _____ _____ _____ a) zamjeničke b) upitno-veznička riječ li c) glagolske (osim je) 1.

Obrazloženje odgovora: ___________________________________ .  Zaokruţi toĉno navedeni dio tvrdnje. pa nisu klonuli.  Obrazloţi odgovor. Bili su dugo bez hrane.RJEŠAVANJE PROBLEMA PRIMJER: Zadatak ima dva dijela. Rečenica je sastavna/suprotna.

Obrazloženje odgovora: _____________________________________ .  Obrazloţi odgovor.  Zaokruţi toĉno navedeni dio tvrdnje. ići ćemo na utakmicu. Veznička riječ ukoliko jest/nije pravilno uporabljena. Ukoliko doĎeš.RJEŠAVANJE PROBLEMA PRIMJER: Zadatak ima dva dijela.

u 10 sati. Obrazloženje odgovora: __________________________________________ . Natjecanje se održalo 24. travnja u Poreču u 10 sati. u Poreču.RJEŠAVANJE PROBLEMA PRIMJER: Zadatak ima dva dijela. travnja. a) b) Natjecanje se održalo 24.  Zaokruţi slovo uz pravilno napisanu reĉenicu.  Obrazloţi odgovor.

ZADATCI RJEŠAVANJA PROBLEMA Prednosti:  traže logičko razmišljanje i primjenu znanja Nedostatci:  nisu pogodni za sve predmete  problem ispravljanja raspršenih odgovora .

PRETVORBA PODATAKA  zahtijevaju prebacivanje podataka iz jednoga medija u drugi. npr. iz slušnoga u tablični .

Još u Vinodolskom zakoniku spominje se kao posjed krčkih knezova Frankopana. vode jezični spomenik književno djelo književno razdoblje krajevi/pokrajine tijelo (zakonodavno) . Tekst se čita ili se pusti zvučni zapis:  U Hrvatskome primorju. leži Novi Vinodolski. jedan od najznačajnijih pisaca hrvatskoga romantizma.PRETVORBA PODATAKA PRIMJER: Popuni tablicu traţenim primjerima. U glavnom djelu Smrt Smail-age Čengića opisao je borbu hercegovačkoga junaka Smail-age i Crnogoraca. na ušću Ričine u Jadransko more. Mažuranić je bio i predsjednik Hrvatskoga sabora.Tu se rodio pjesnik i ban pučanin Ivan Mažuranić.

pojede jučerašnju veĉeru. riječi sa ć riječi sa č riječi sa je riječi sa ije . obuĉe zelene hlaĉe.PRETVORBA PODATAKA Popuni tablicu traţenim primjerima. obuje sjajne ĉizmice pa poskoĉi što je brže mogao. ugasi svjetlo. Tekst se čita ili se pusti zvučni zapis:  Legne Hlapić na svoju slamnjaĉu. stade razmišljati i odluĉi da će u noći pobjeći u svijet. Zato prikopĉa pismo na pregaĉu majstoriĉinu.

rješavanje problema. mjere razumijevanje. potiču na solidnije učenje Nedostatci:    teški su za ispravljanje jer podliježu subjektivnosti ocjenjivača nije svako gradivo pogodno za ispitivanje ovim tipom mogućnost da se tema promaši i ode u krivome smjeru .ZADATCI ESEJSKOGA TIPA − traže misaonu razradu teme na nekoliko stranica držeći se plana: uvod – razrada ili glavni dio – zaključak Prednosti:  imaju visoku obrazovnu vrijednost: ispituju složeno znanje. kompleksne vještine.

NAPOMENE Imajte na umu:   i uĉenike i ispravljaĉe jesu li upute jasne i dosljedne  formalnu stranu ispita: vrsta i veliĉina slova razmaci ima li dovoljno mjesta za odgovore jasnoća slika je li pitanje kulturološki primjereno (s obzirom na vjeroispovijest. spol. rasu…) postoji li kljuĉ s odgovorima posebice za ocjenjivanje eseja i zadataka otvorenoga tipa zadatkom se ne ispituju uĉenikovi stavovi    .

Školska dokimologija . Tomislav Grgin.LITERATURA 1.

HVALA! .