You are on page 1of 127

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG 1

NGUYỄN THANH TRÀ

NỘI DUNG
 TỔNG QUAN VỀ BÁO HiỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN KÊT

NỐI  BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH  BÁO HIỆU TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG  BÁO HIỆU TRONG PHÂN HỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN IP  BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI LIÊN MẠNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Khái niệm Viễn thông (Telecommunication)
 Nhu cầu trao đổi tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm đấu tranh sinh tồn…  Communication : Trao đổi tin tức giữa những các đối tượng có nhu cầu bằng công cụ nào đó ( lửa, khói, kèn, trống, ám hiệu….telegraph, telephone…)  Tele: Khoảng cách địa lý từ vài inches đến hàng vạn dặm  Một số dạng năng lượng điện từ được sử dụng để biểu diễn dữ liệu và thông

qua phương tiện vật lý như cáp đồng hay cáp quang hoặc môi trường không dây
Telecommunication = Communication (liên lạc) + Tele (từ xa) Từ điển tiêu chuẩn của IEEE: Viễn thông là truyền các tín hiệu qua cự li dài như telegraph, radio, television.

chất lượng cao.GIỚI THIỆU CHUNG Khái niệm Viễn thông (Telecommunication) Chiếm phần chủ đạo trong truyền thông (cơ học. và dĩ nhiên là đáp ứng nhu cầu truyền thông của con người. bảo mật tốt. . điện) Nhiệm vụ của viễn thông là làm thế nào để truyền thông tin nhanh. chính xác.

9 (11/88) “Báo hiệu là những thông tin đặc biệt liên quan đến việc thiết lập.GIỚI THIỆU CHUNG Khái niệm Định nghĩa trong Q. Nguồn Bộ phát Bản tin Bản tin được điều chế Kênh Bộ thu Đích Bản tin được điều chế đã phân mảnh Bản tin được giải điều chế Nguồn Liên kết Đường dây truy nhập Liên kết Trung kế Đích Liên kết Trung kế Liên kết Trung kế truy nhập . giải phóng. điều khiển cuộc gọi và quản trị trong mạng viễn thông tự động”.

chục. Cã mèi quan hÖ tiÒn ®Þnh ®îc gäi lµ kªnh kÕt hîp CAS gi÷a b¸o hiÖu vµ lu lîng tho¹i mµ nã ®iÒu khiÓn. Giai đoạn 1889-1976 1878 Tổng đài nhân công đầu tiên ra đời (trung bình 17. đơn vị) 1896 Máy điện thoại tạo ra các xung 1940 Báo hiệu liên đài 1960 Báo hiệu giữa các tổng đài quốc tế Thùc sù ®¬n gi¶n (yªu cÇu thiÕt lËp vµ gi¶i phãng kªnh tho¹i gi÷a 2 thuª bao) B¸o hiÖu lu«n lien quan ®Õn kªnh (thiÕt lËp vµ gi¶i phãng kªnh). .5 thuê bao) 1889 Tổng đài từng nấc – Báo hiệu (dùng 3 phím-trăm.GIỚI THIỆU CHUNG Lịch sử phát triển Gắn liền với lịch sử phát triển của hệ thống chuyển mạch .

báo hiệu cho mạng mobile. Giai đoạn 1976-nay  1976 Báo hiệu kênh chung CCS – khuôn dạng báo hiệu mới  Sự ra đời của mạng Internet  Báo hiệu trong xu hướng hội tụ mạng (chuyển mạch mềm) Thực hiện những ứng dụng mới như mạng thông minh.GIỚI THIỆU CHUNG Lịch sử phát triển Gắn liền với lịch sử phát triển của hệ thống chuyển mạch . ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu … .

GIỚI THIỆU CHUNG Xu hướng hội tụ mạng viễn thông .

GIỚI THIỆU CHUNG Xu hướng hội tụ mạng viễn thông .

GIỚI THIỆU CHUNG Xu hướng hội tụ mạng viễn thông .

GIỚI THIỆU CHUNG Xu hướng hội tụ mạng viễn thông .

. Ether. trÔ xö lý nhá.GIỚI THIỆU CHUNG Mô hình kiến trúc phân lớp NGN C¸c m¸y chñ øng dông Qu¶n lý §iÒu khiÓn.FR. ®é an toµn cao .) Truy nhËp cè ®Þnh Truy nhËp v« tuyÕn M¹ng truy nhËp Th«ng lîng lín. chuyÓn m¹ch mÒm Lâi IP (MPLS) Gw MÆt b»ng øng dông MÆt b»ng điều khiển MÆt b»ng truyÒn t¶i Gw Líp 2 (ATM.

v. an toàn. chất lượng dịch vụ . tập trung. khả năng quan sát.GIỚI THIỆU CHUNG Nguyên tắc điều khiển trong hệ thống viễn thông . độ phức tạp. chính xác.v . tính mở. điều khiển. kinh tế. . thực thi. đấu nối. mở rộng. phân cấp. phù hợp.v.v. năng động.tính bền.thành phần. . độ ổn định.Tính toàn vẹn. hiệu suất.

quyết định của con người) . tự động). .Sử dụng tài nguyên mạng hiệu quả (đường đi tối ưu.Tự động (chương trình. hoạt động (thiết bị hiệu chỉnh mô hình. kiến trúc kết nối. điều khiển chất lượng dịch vụ) .Môi trường mạng mới (phức tạp. rộng lớn.GIỚI THIỆU CHUNG Nguyên tắc điều khiển trong hệ thống viễn thông .Điều khiển và quản lý . thuật toán lúc đầu).

GIỚI THIỆU CHUNG Nguyên tắc điều khiển trong hệ thống viễn thông Mô hình điều khiển trạng thái (dấu hiệu) .

Báo hiệu địa chỉ .GIỚI THIỆU CHUNG Chức năng của báo hiệu  Chức năng giám sát: Giám sát trạng thái thuê bao.  Chức năng khai thác và vận hành mạng: Phục vụ việc khai thác mang một cách tối ưu nhất.  Chức năng tìm chọn: Thông tin địa chỉ để điều khiển thiết lập cuộc gọi. trung kế…. Các hệ thống báo hiệu có thể phân loại theo đặc tính và nguyên tắc hoạt động Báo hiệu đường.

băng rộng.  Môi trường báo hiệu (Đầu cuối. kiến trúc mạng). mạng)  Kiểu báo hiệu (Trong băng. .HỆ THỐNG BÁO HIỆU Các đặc tính cơ bản  Hệ thống cho phép các phần tử mạng khác nhau trao đổi thông tin. Là một trong các tiến trình của lĩnh vực điều khiển hệ thống: Thiết lập kết nối và quản lý mạng. ngoài băng)  Hỗ trợ chất lượng dịch vụ QoS  Phụ thuộc vào hạ tầng và công nghệ (tích hợp. đa phương tiện.

931)  Hệ thống báo hiệu trong IP (RSVP. H.HỆ THỐNG BÁO HIỆU Một số hệ thống báo hiệu  Hệ thống báo hiệu trong mạng PSTN (No7. Q2. RSVP)  Hệ thống báo hiệu trong MPLS (LDP. SIP. BGP. BGP. RSVP-TE)  Hệ thống báo hiệu trong VPN-MPLS (RSVP.24X. BGP. riêng) . LDP.931)  Hệ thống báo hiệu trong mạng ATM (PNNI. Q.

GIỚI THIỆU CHUNG Phân loại báo hiệu Một số khái niệm cơ bản và các dạng báo hiệu được nhìn nhận dưới góc độ chuyển giao thông tin gồm có các loại sau (trong PSTN): (i) Báo hiệu bằng dòng một chiều DC (Direct Current) (ii) Báo hiệu trong băng (In-band) (iii) Báo hiệu ngoài băng (Out-band) (iv) Báo hiệu số (v) Báo hiệu kênh kết hợp CAS (vi) Báo hiệu kênh chung CCS .

GIỚI THIỆU CHUNG Phân loại báo hiệu BÁO HIỆU PSTN B¸o hiÖu thuª bao B¸o hiÖu liªn ®µi Thuª bao t¬ng tù Thuª bao sè B¸o hiÖu CAS B¸o hiÖu CCS .

lớp 3. lớp 5 .GIỚI THIỆU CHUNG Phân loại báo hiệu • Báo hiệu lớp 2.

DÞch vô m¹ng ph¸t triÓn m¹nh theo híng ®a dÞch vô. (MPLS. GMPLS) . Ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch míi trªn nÒn gãi.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kiến trúc mạng hội tụ Di ®éng Wireline ISDN WAP 3G/mobile Internet MMM ViÔn th«ng PSTN Internet PC-LAN PC/Servers WWW PC-WAN M¹ng m¸y tÝnh XuÊt b¶n ®iÖn tö vµ dÞch vô gi¶i trÝ §a ph¬ng tiÖn Sù chuyÓn ®æi c¬ së h¹ tÇng m¹ng viÔn th«ng.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kiến trúc mạng hội tụ .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kiến trúc mạng hội tụ .

323 SIP Mạng SS7 SS7 SG SG-F SS7 SPS-F R-F MGC-F MGC khác CA-F SIGTRAN MGCP/Megaco SIP/MGCP /Megaco MGCP/Megaco AG PSTN TDM TG MG-F Proxy RTP RTP /RTCP Truy nhập /RTCP RTP /RTCP AGS-F MG-F Mạng truy nhập Điện thoại IP .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kiến trúc mạng hội tụ MS MS-F SIP/MGCP SIP/MGCP AS AS-F SIP AS ENUM /TRIP ENUM/TRIP SIP/H.323 IW-F MGC A-F SIP/H.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kiến trúc mạng hội tụ Báo hiệu trong chuyển mạch mềm .

4Kbps sau đó nâng lên 4. SS7) có thể mang tới 200byte . tốc độ chậm.8Kbps.  Một kênh báo hiệu CCS thường mang thông tin báo hiệu cho cả ngàn kênh lưu lượng.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7  Báo hiệu kênh chung CCS là phương pháp báo hiệu mà ở đó dung lượng dành cho báo hiệu được dùng chung và được sử dụng cho bất cứ kênh thoại nào.  Thiết lập một mạng riêng cho báo hiệu  CCIS6 (ITU-T) sử dụng đường dữ liệu 2. gói tin nhỏ (28byte)  Hệ thống báo hiệu kênh chung số 7 (CCS7.

. giải phóng cho các cuộc gọi dịch vụ thoại. giám sát.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Báo hiệu liên quan đến kênh mang:  Là những chức năng đầu tiên của báo hiệu như thiết lập.  Các bản tin riêng biệt thì báo hiệu cho kênh lưu lượng riêng biệt (chỉ ra trong những trường thông tin của bản tin).  Kênh báo hiệu không phải chỉ định trước cho kênh lưu lượng và sử dụng bao nhiêu là tuỳ theo yêu cầu.

quản trị và giải phóng kênh (yêu cầu có sự trao đổi cơ sở dữ liệu).CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Báo hiệu không liên quan đến kênh mạng:  Những thông tin báo hiệu không phải để thiết lập. .  Cho phép trao đổi thông tin giữa các thực thể không cần ràng buộc với viêc điều khiển kênh lưu lượng.  Truyền những thông tin không phải của một kênh riêng biệt nào mà thường là cho mục đích yêu cầu hay đáp ứng trả lời từ những cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Các kiểu báo hiệu kênh chung Kªnh b¸o hiÖu ST P S ®êng tho¹i S P P S P SP Ph¬ng thøc b¸o hiÖu liªn kÕt STP STP Ph¬ng thøc b¸o hiÖu b¸n liªn kÕt SP SP Kªnh tho¹i Kªnh b¸o hiÖu SP SP Ph¬ng thøc b¸o hiÖu t¸ch biÖt hoµn toµn .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Các kiểu báo hiệu kênh chung Kªnh tho¹i Kªnh b¸o hiÖu .

Cần có dự phòng (vi) Thủ tục kiểm tra phức tạp .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 (i) Thiết lập cuộc gọi nhanh hơn chỉ bằng một nửa so với CAS. linh động hơn vì không có sự ràng buộc giữa kênh báo hiệu và kênh mang (iii) Giảm giá thành (ít thiết bị báo hiệu) (iv) Chống được gian lận (v) Hạn chế vì tính an toàn. (ii) Điều khiển cuộc gọi tốt hơn.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Service Service + Control Data Point Point Signal Transfer Point Intelligent Peripheral Control Layer Transport Layer Class 4 Tandem Switch Class 5 End Office Switch Circuit Switched Network .

.  Hỗ trợ ISDN  Dịch vụ con số nội bộ.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Phần người sử dụng (UP) Phần chuyển giao bản tin MTP Phần người sử dụng (UP)  SS7/C7  Thiết lập và giải phóng các kết nối chuyển mạch  Cung cấp được các dịch bổ sung  Quản lý tính năng di động trong mạng tế bào  Hỗ trợ các dịch vụ của mạng thông minh.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Các thành phần mạng SS7 .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Access links (A links) Crossover links (C links) Bridge links (B links) Diagonal links (D links) Extended links (E links) (Alternate Acess Link) Fully associated links (F links) Phân đoạn mạng SS7 .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 CO CO A F CO A Switching Office A Switching Office B STP Customer “B” E STP STP Customer “A” IAM ACM IAM ACM ANM C B STP D C B STP ANM REL REL RLC RLC A SCP A SCP Phân đoạn mạng SS7 .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Tích hợp SS7 trong PSTN .

êng b¸ n cè ® Þ nh ThiÕ t bÞb¸ o hiÖ u kªnh chung Bé xö lý b¸ o hiÖ u Bé xö lý gäi Xử lý báo hiệu trong tổng đài .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Ph© n hÖøng dông Ph© n hÖchuyÓ n m¹ ch Ph© n hÖøng dông T§ kh¸ c S TP DTI DTI TDNW DTI T§ kh¸ c § .êng tho¹ i § .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Chồng giao thức SS7 và mô hình OSI .

DUP: PhÇn User trong m¹ng truyÒn d÷ liÖu •.Vµ mét sè lo¹i User Part kh¸c nh TCAP (Transaction Capabilities Application Part). •.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 •.SCCP (Signalling Connection Control Part) Phần điÒu khiÓn kÕt nèi b¸o hiÖu thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng bæ xung cho líp 3 trong viÖc ®Þnh tuyÕn vµ biªn dÞch ®Þa chØ. •. Các thành phần người sử dụng trong SS7 .MTUP: PhÇn User trong m¹ng th«ng tin di ®éng •. OMAP (Operation & Maintenance Application Part) vv.TUP (Telephone user part): Dïng ®Ó xö lý c¸c cuéc gäi tho¹i. INAP (Inteligent Network Application Part).ISUP (ISDN User part): Dïng ®Ó mang d÷ liÖu kÕt nèi m¹ch ISDN vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kÓ c¶ tho¹i vµ phi tho¹i. •..

TCAP Loại khác Bản tin báo hiệu Tín hiệu điều khiển CÊu tróc hÖ thèng b¸o hiÖu SS7 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 CSS líp 4 CCS líp 3 Líp 2 Líp 1 Phần chuyển giao bản tin MTP TUP/ISUP Chức năng mang Xử lý bản tin báo hiệu Quản lý mạng báo hiệu Chức năng kết nối Chức năng xử lý kênh báo hiệu Chức năng kết nối dữ liệu SCCP.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 1 Truyền dẫn số liệu 2 chiều Kênh tương tự hoặc số .

.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2 Các đơn vị báo hiệu (SU) trong SS7 .FISU (Fill-in signal unit): §¬n vÞ b¸o hiÖu lµm ®Çy ®îc sö dông ®Ó ph¸t hiÖn lçi ®êng truyÒn trªn c¸c kªnh b¸o hiÖu trong trêng hîp kh«ng cßn ®¬n vÞ b¶n tin MSU . . LSSU chØ ®îc trao ®æi ë líp 2 cña c¸c MTP.MSU (Message Signal Unit): §¬n vÞ b¸o hiÖu mang th«ng tin cã thÓ lµ d÷ liÖu trao ®æi gi÷a c¸c User hoÆc th«ng tin qu¶n lý m¹ng.LSSU (Link Status Signal Unit): §¬n vÞ b¸o hiÖu mang th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kªnh b¸o hiÖu ®îc sö dông ®Ó qu¶n lý t×nh tr¹ng c¸c kªnh b¸o hiÖu.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 F MSU 8 16 8n. n >2 8 2 6 CK SIF SIO LI F I B 1 FSN 7 B I B 1 BSN 7 F 8 MTP møc 2 Bit thø nhÊt truyÒn ®i F LSSU 8 CK 16 SF 8 hoÆc 16 2 LI 6 F I B 1 FSN 7 B I B 1 BSN 7 F 8 Bit thø nhÊt truyÒn ®i F FISU 8 CK 16 2 LI 6 F I B 1 FSN 7 B I B 1 BSN 7 F 8 Bit thø nhÊt truyÒn ®i BIB: Bit chØ thÞ trªn híng vÒ BSN: Sè thø tù ban tin trªn híng vÒ CK: Bit kiÓm tra F: Cê hiÖu FIB: Bit chØ thÞ trªn híng ®i FSN: Sè thø tù ban tin trªn híng ®i LI: Trêng chØ thÞ ®é dµi ban tin SIF: Trêng mang th«ng tin b¸o hiÖu SIO: Trêng th«ng tin nhËn d¹ng dÞch vô SF: Trêng tr¹ng th¸i Các đơn vị báo hiệu (SU) trong SS7 .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2 C B A Chỉ thị trạng thái 0 0 0 0 0 1 Viết tắt Ý nghĩa Liên kết không được sắp xếp. nỗ lực sắp xếp Liên kết được sắp xếp Liên kết được sắp xếp 0 O: Không được sắp xếp SIO 1 N: Bình thường 0 E: Sắp xếp khẩn SIN SIE 0 1 1 0 1 0 1 OS: Không được phục vụ 0 PO: Không xử lý được 1 B: Bận SIOS SIPO SIB Liên kết không hoạt động. lỗi MTP2 không gửi được lên MTP3 Tắc nghẽn MTP2 .

 Đồng chỉnh ban đầu.  Giám sát lỗi đường báo hiệu.  Xử lý ngừng hoạt động.  Sửa sai.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2  Chức năng điều khiển đường báo hiệu.  Các trường điều khiển được xử lý trong mức 2 để chuyển chính xác các bản tin.  Chỉ thị hiện tượng tắc nghẽn lên mức 3.  Sự phân định ranh giới các đơn vị báo hiệu.  Phát hiện lỗi. .  Điều khiển lưu lượng mức 2.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2 ®¬n vÞ b¸o hiÖu (C) F F F F ®¬n vÞ b¸o hiÖu (B) F ®¬n vÞ b¸o hiÖu (A) F CF cña (C) OF cña (C) * CF cña (B) CF cña (A) = OF cña (B) OF cña (A) * Kh«ng ®îc coi lµ cê hiÖu NhiÒu tõ m· cê hiÖu cã thÓ ®îc chÌn vµo gia hai ®¬n vÞ b¸o hiÖu OF: B¾t ®Çu SU 01111110 CF: KÕt thóc SU Cê hiÖu b¾t ®Çu vµ kÕt thóc .

FSN/FIB.Liên kết với thời gian truyền dẫn một chiều nhỏ hơn 30ms . BSN/BIB .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2 .Không bắt buộc .ACK khẳng định/ phủ định .Hiệu quả hơn PCR Phương pháp sửa lỗi cơ bản .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2 Phương pháp sửa lỗi cơ bản .

Không bắt buộc .Hiệu quả thấp Phương pháp sửa lỗi phòng ngừa .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2 . BSN .ACK khẳng định .FSN.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Bé nhí ®Öm thu KiÓm tra sè thø tù LSSU ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t MTP møc 2 Ghi bit kiÓm tra Bé tim cê hiÖu & xo¸ bit chÌn Bé nhí ®Öm ph¸t l¹i LSSU Bé nhí ®Öm ph¸t Bé t¹o sè thø tù Bé t¹o m· kiÓm tra Ph¸t hiÖn lçi Bé t¹o cê hiÖu vµ chÌn bit gia Söa lçi ®Þnh giíi h¹n Thñ tôc xö lý kªnh b¸o hiÖu líp 2 .

Trễ ACK gây nên T7 . Giữ nguyên BSN và BIB .Từ chối MSU đến.Truyền với T5 (80-120ms) .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 2 .LSSU với chỉ thị trạng thái là SIB . timeout. báo lỗi.Khởi tạo T6 (tắc nghẽn từ xa). .Tiếp tục gửi MSU và FISU. liên kết bị loại bỏ Điều khiển luồng .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 3 .

DPC.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 3 Phân biệt bản tin: NI. SLS . DPC Phân phối bản tin: SIO Định tuyến bản tin: NI.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 MTP møc 3 .

X¸c ®Þnh UP User part KiÓm tra SIO trong MSU vµ x¸c ®Þnh UP ®Ých Göi MSU tíi UP ®Ých KÕt thóc .KiÓm tra SIO .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Thuật toán nhận diện và phân phối bản tin báo hiệu số 7 Thùc hiÖn theo chu kú B¾t ®Çu MTP møc 3 NhËn MSU (CCSC) tõ líp 2 Xử lý bản tin MSU nhận được từ lớp 2 Bé nhËn ®Öm Sai MSU DPC = PC ? STP TruyÒn Huû SP Đúng (PC) .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Qu¶n lý lu lîng b¸o hiÖu  Thñ tôc chuyÓn ®æi (Change-over Procedure)  Thñ tôc chuyÓn ®æi phôc håi (Change-back Procedure)  Thñ tôc ®Þnh tuyÕn l¹i b¾t buéc (Forced re-routing Procedure)  Thñ tôc ®iÒu khiÓn dßng (Flow Control)  Thñ tôc t¸i ®Þnh tuyÕn theo sù ®iÒu khiÓn (Controlled re-routing Procedure) MTP møc 3 Chøc n¨ng qu¶n lý kªnh b¸o hiÖu  Thñ tôc kÝch ho¹t kªnh b¸o hiÖu (Link Activation):  Thñ tôc phôc håi kªnh b¸o hiÖu (Link Restoration):  Thñ tôc ngng kÝch ho¹t kªnh b¸o hiÖu (Link Deactivation):  Thñ tôc kÝch ho¹t chïm kªnh b¸o hiÖu (Linkset Activation):  Thñ tôc chØ ®Þnh kªnh b¸o hiÖu vµ ®Çu cuèi b¸o hiÖu (Link and terminal Allocation): .

Thñ tôc kiÓm tra ®é nghÏn m¹ch ë chïm tuyÕn b¸o hiÖu (Signalling-RoutesetCongestion-Test Procedure): .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 Chøc n¨ng qu¶n lý tuyÕn b¸o hiÖu .Thö tôc cho phÐp truyÒn ®a c¸c b¶n tin (Transfer-Allowed Procedure) .Thñ tôc ®iÒu khiÓn chuyÓn ®a c¸c b¶n tin (Transfer-Controlled Procedure) .Thñ tôc ng¨n cÊm truyÒn ®a c¸c b¶n tin (Transfer-Prohibited Procedure) .Thñ tôc kiÓm tra chïm tuyÕn b¸o hiÖu (Signalling-Route-set-test Procedure) .Thñ tôc h¹n chÕ chuyÓn ®a c¸c b¶n tin (Transfer-Restricted Procedure) MTP møc 3 .

 Kết hợp với MTP3 cung cấp các khả năng tương ứng với lớp 3 của OSI  Dịch vụ truyền dữ liệu không định hướng và có định hướng.  Cơ chế định tuyến linh động và năng lực  Tăng cường khả năng truyền tải: phân mảnh và hợp gói bản tin  Quản trị và đánh địa chỉ các phân hệ .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 SCCP  Các chức năng thêm vào lớp mạng để chuyển những thông tin báo hiệu không liên quan đến kênh.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 SCCP  Điều khiển định hướng đấu nối SCCP (SCOC)  Điều khiển khong định hướng đấu nối SCCP (SCLC)  Định tuyến SCCP (SCRC)  Quản trị SCCP (SCMG) Kiến trúc SCCP .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 SCCP Cấu trúc bản tin .

thñ tôc ®Êu nèi cã ®Þnh híng. MTP . ®iÒu khiÓn luång.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 So s¸nh SCCP vµ MTP  Cïng cã c¸c chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn. truyÒn theo thø tù.  DÞch vô cung cÊp  Ngêi dïng dÞch vô  §Þnh tuyÕn: SCCP . ®iÓm b¸o hiÖu (SCP) vµ chØ sè ph©n hÖ).thùc thÓ øng dông .c¬ chÕ ®Þnh tuyÕn linh ®éng h¬n (nh·n tæng thÓ.  §iÒu khiÓn luång: chøc n¨ng qu¶n trÞ.mét ®iÓm b¸o hiÖu. SCCP .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Hệ thống báo hiệu số 7
TCAP

Phần ứng dụng khả năng giao dịch

 Điều hành từ xa (remote operation)
 Một đoạn hội thoại gồm các bản tin báo hiệu giữa 2 điểm

báo hiệu để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động điều hành

từ xa
 Dịch vụ mạng thông minh. (800,900, con sè ®Þnh tuyÕn)  Dịch vụ cho mạng di động (vị trÝ thuª bao)  Chuyển giao dữ liệu (dữ liệu hµng ngµy, cước)  OA&M (thay ®æi d÷ liÖu trong tæng ®µi, kiÓm tra thiÕt bÞ)  Giao dÞch online vµ offline

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Hệ thống báo hiệu số 7
TCAP

Thùc thÓ øng dông

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Hệ thống báo hiệu số 7
TCAP

ASE : PC + SSN (SCCP adrress

2 thuª bao sè.  Gièng nh TUP lµ link by link nhng còng gåm c¸c thñ tôc tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi  Q761-Q764 . thuª bao analog vµ thuª bao sè.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 ISUP Phần ngêi dïng ISDN  ChuyÓn m¹ch kªnh  B¶n tin vµ thñ tôc ®Ó ®iÒu khiÓn thiÕt lËp cuéc gäi gi÷a 2 thuª bao analog.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 ISUP .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Hệ thống báo hiệu số 7 ISUP .

nén. mã hóa và giải mã đều thực hiện tại máy tính  Tạo ra một tải lớn cho CPU trừ khi có một card phần cứng riêng thực hiện các chức năng trên. other)  Người dùng được trang bị các máy tính đa phương tiện được kết nối trực tiếp đến mạng Internet sử dụng các card giao tiếp mạng (NIC) nếu là mạng LAN hoặc thông qua modem khi kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ Internet  Tất cả việc lấy mẫu.  Cuộc gọi giữa các người dùng được thiết lập trên địa chỉ IP  Mạng IP và PSTN hoạt động độc lập .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kịch bản tích hợp dịch vụ trên mạng cố định PC đến PC (Internet to Internet) Internet Modem (DSL. cable. cable. other) ISP ISP Modem (DSL.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kịch bản tích hợp dịch vụ trên mạng cố định Máy tính đến máy điện thoại VoIP Central Gateway Office Cho phép một người dùng máy tính thiết lập một cuộc gọi với người dùng máy điện thoại truyền thống Modem (DSL. cable) ISP Internet /Intrane t .

biến đổi thành tín hiệu analog rồi chuyển qua mạng PSTN đến thuê bao bị gọi . Gateway này thực hiện giải mã.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Kịch bản tích hợp dịch vụ trên mạng cố định Điện thoại đến điện thoại Gate Keeper Internet/ Intranet Central VoIP Office Gateway (PSTN) VoIP Central Gateway Office (PSTN)  Mạng Internet là nền tảng giảm giá thành cho người dùng cuộc gọi truyền thống  Vẫn sử dụng các máy điện thoại truyền thống  Chủ gọi sẽ quay một con số đặc biệt để đến gateway giữa mạng Internet và PSTN sau đó mới quay số thuê bao bị gọi mong muốn.  Lấy mẫu và mã hóa được thực hiện tại gateway  Các gói thoại được chuyển qua mạng Internet đến gateway gần nhất với bị gọi.

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

Tăng cường hỗ trợ Web.323  Các phiên bản v1 v2 v3 v4 1996 1998 1999 2000 .Có thể sử dụng hỗ trợ cho VoIP (giảm được trễ) .Mở rộng (tái sử dụng báo hiệu…) .323 H.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.320 – Hội nghị đa phương tiện trên nền ISDN  Tương thích với mạng chuyển gói không tin cậy .323  H.  Được sử dụng rộng rãi cho dịch vụ hội nghị đa phương tiện và thoại IP H. inc URLs .323 H.323 H.323 là một hệ thống trao đổi thông tin đa phương tiện dựa trên gói  Là bộ tiêu chuẩn của ITU-T (SG16)  Được phát triển từ H.

246 Liên mạng với PSTN  H.245  H.323 là một tập các chuẩn  H.323  H.235 An ninh trong các hệ thống dựa trên H.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.245 Giao thức điều khiển phương tiện  Các chuẩn liên quan  H. Call Signaling and Annex G  H.225 Báo hiệu: RAS.450 Các dịch vụ bổ sung .

225 để thiết lập cuộc gọi  H.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.225 RAS được sử dụng với Gatekeeper để • Đăng ký • Định tuyến cuộc gọi  Báo hiệu H.245 để điều khiển thiết lập phiên đa phương tiện  RTP/RTCP mang thông tin đa phương tiện .323  H.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Giao thức báo hiệu H.323

Ngăn xếp H.323

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Giao thức báo hiệu H.323

Gatekeeper

Multipoint Control Unit

Mạng chuyển mạch gói Đầu cuối H.323 Gateway

Mạng chuyển mạch kênh

Các thành phần của mạng H.323

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Giao thức báo hiệu H.323
(i) Đầu cuối H.323 Là thành phần gắn với người sử dụng thực hiện truyền thông 2 chiều đa phương tiện. Các đầu cuối H.323 cần phải hỗ trợ các thành phần sau:

 Chuẩn H.225 cho quá trình báo hiệu và thiết lập cuộc gọi.
 Chuẩn H.245 cho việc trao đổi khả năng của đầu cuối và để tạo các kênh thông tin.  RAS cho việc đăng ký và điều khiển các hoạt động quản lý khác với GK  RTP/RTCP được sử dụng cho việc truyền các gói tin đa phương tiện.  Các chuẩn mã hoá thoại.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.323 .

323 Encoding/ Compression G.3 kbps Variable .726 ADPCM G.711 PCM A-Law/u-Law G. 40 kbps 8 kbps 16 kbps 6.728 LD-CELP G.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.729 CS-ACELP G. 32. 24. 32. 24.723. 40 kbps 16.3/5.727 E-ADPCM G.1 CELP Result Bit Rate 64 kbps (DS0) 16.

Làm cầu nối cho phép các mạng hoạt động dựa trên các giao thức khác nhau có thể phối hợp với nhau .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.323 (ii) Gateway Thực hiện chức năng chuyển đổi báo hiệu và dữ liệu giữa mạng IP và các mạng khác.

323 gồm có:  Một Gateway phải hỗ trợ các giao thức báo hiệu hoạt động trong mạng H.323. báo hiệu cuộc gọi H.  Về phía H. Gateway phải hỗ trợ báo hiệu điều khiển H.  Về phía SCN. báo hiệu RAS.225.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.245 cho quá trình trao đổi khả năng hoạt động của đầu cuối cũng như của Gateway.323 và mạng sử dụng chuyển mạch kênh. Gateway phải hỗ trợ các giao thức hoạt động trong mạng chuyển mạch kênh (như SS7 sử dụng trong PSTN).323 (ii) Gateway Các đặc tính cơ bản của một Gateway trong giao thức H.  Chuyển đổi mã audio và video .

245 Báo hiệu điều khiển Dịch vụ thư mục Dịch vụ bảo mật Các giao thức truyền tải và giao diện mạng Quản lýcuộc gọi/ chính sách . Gatekeeper Dịch vụ tính cước H. quản lý băng thông.225.225.323.323 (iii) Gatekeeper Một Gatekeeper được xem là bộ não của mạng H.323.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H. Mặc dù là thành phần tuỳ trọn nhưng Gatekeeper cung cấp các dịch vụ quan trọng như biên dịch địa chỉ. nó chính là khối trung tâm cho mọi cuộc gọi trong mạng H. sự phân quyền và nhận thực cho thiết bị đầu cuối và Gateway.0 RAS (server) H. thu thập số liệu và tính cước.0 Báo hiệu cuộc gọi H.

323 trở lên.323 (iv) Khối điều khiển đa điểm MCU MCU là thành phần hỗ trợ dịch vụ hội nghị điểm đa điểm nếu phiên làm việc có sự tham gia của từ 2 đầu cuối H. Mọi đầu cuối tham gia vào hội nghị đều phải thiết lập một kết nối với MCU.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H. xử lý các luồng dữ liệu cho phiên đa điểm. MCU gồm hai chức năng cơ bản: Điều khiển đa điểm và nhận. user Điểm nối điểm Quay số bằng địa chỉ IP hoặc biệt hiệu user user user user Gatekeeper MCU Đăng ký đa điểm với Gatekeeper Kết nối thông qua MCU user .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.225 H.323 Mô hình kết nối kênh thông tin báo hiệu RAS RTP/ RTCP RAS Q.931 .931 H.245 RTP/RTCP Q.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.245 và kênh báo hiệu cuộc gọi. Chỉ sử dụng khi mạng có GK RAS được thiết lập trước các kênh khác .0 message ®Ó thùc hiÖn c¸c thñ tôc      §¨ng ký (Registration) Chấp nhËn (Admission) Qu¶n lý gi¶i th«ng Trao ®æi tr¹ng th¸I (Status) KÕt thóc liªn kÕt Kênh Báo hiệu RAS độc lập với H.323 Chức năng báo hiệu RAS  Sö dông H225.

931 (ISDN)    Bản tin setup cho kịch bản một Endpoint tới Endpoint. Bản tin kết nối   Bản tin giải phóng Một số bản tin khác (Facility.323 Chức năng báo hiệu cuộc gọi  Tương tự báo hiệu Q. Progress. Bản tin Alerting.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H. Status) . Information.

245 để trao đổi các bản tin điều khiển giữa các điểm cuối ( kênh logic 0)  Trao đổi thông tin khả năng của các bên tham gia  Mở và đóng kênh logic truyền dữ liệu  Yêu cầu phương tiện thực hiện cuộc gọi  Các bản tin điều khiển luồng  Một số tính năng khác (trợ giúp gọi hội nghị.245  Sử dụng kênh H. nhận dạng luồng đa phương tiện).323 Chức năng điều khiển H. .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 Cuộc gọi đơn giản từ đầu cuối A đến đầu cuối B  Sử dụng 2 kết nối TCP giữa 2 đầu cuối IP  Các bản tin thiết lập cuộc gọi được gửi trên kết nối TCP đầu tiên giữa chủ gọi với cổng well-known (1720) phía bị gọi  Một kết nối TCP nữa cho các bản tin điều khiển phương tiện .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 Pha 1: Khởi tạo .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 Pha 2: Thiết lập kênh điều khiển .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.323 Pha 3: Mở ra một kênh phương tiện .

323 Pha 4: Đàm thoại .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.245 lệnh kết thúc phiên (endsession command) và chờ tới khi có bản tin như thế từ B trả lời và đóng kênh điều khiển H.245  Cuối cùng cả A và B đều gửi bản tin H.323 Pha 5: Giải phóng cuộc gọi  Khi chủ gọi đặt máy.225 này. đầu cuối A gửi bản tin đóng kênh logic (close logic channel) với tất cả các kênh phương tiện nó đã mở. .225 hoàn thành giải phóng (release complete) trên kênh báo hiệu cuộc gọi và đóng kênh H.  B nhận được bản tin này và có xác nhận ACK trả lời  Sau khi các kênh logic đã được đóng A gửi một bản tin H.

224.41 . GCF.Gatekeeper Confirm Tôi không muốn là Gatekeeper của bạn GRJ – Gatekeeper Reject UDP 1718.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.1.Gatekeeper Request Tôi có thể là Gatekeeper của bạn.0.323 Cuộc gọi từ PC đến máy điện thoại Định vị gatekeeper Ai là Gatekeeper của tôi? GRQ .

Registration Confirm Thời gian sống trong vài giây RRJ – Registration Reject Đăng ký với gatekeeper trên cổng UDP 1719 .Số điện thoại Thời gian sống trong vài giây RCF.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.Nhận dạng đầu cuối .địa chỉ e-mail .323 Cuộc gọi từ PC đến máy điện thoại Đăng ký đầu cuối RRQ .Registration Request Địa chỉ IP Địa chỉ truyền tải dùng cho báo hiệu Tên hiệu đầu cuối .

đa điểm) Thông tin bị gọi Mô hình cuộc gọi (Trực tiếp. băng thông. địa chỉ truyền tải và cổng cho báo hiệu cuộc gọi. GK) ARJ – Admission Reject .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H. định tuyến qua GK) Băng thông: Băng thông yêu cầu ACF.Admission Request Nhận dạng đầu cuối được gán bởi GK Kiểu cuộc gọi (điểm-điểm.Admission Confirm Mô hình cuộc gọi. địa chỉ của bị gọi (đầu cuối. gateway.323 Cuộc gọi từ PC đến máy điện thoại Yêu cầu cho phép thực hiện một cuộc gọi ARQ .

323 Báo hiệu cuộc gọi (trực tiếp) Cuộc gọi từ PC đến máy điện thoại .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.323 Kết thúc cuộc gọi (trực tiếp) Cuộc gọi từ PC đến máy điện thoại .

931) V Capabilities Exchange Open Logical Channel Open Logical Channel Acknowledge Path Resv RSVP H.323 Gateway Admission Confirm Gatekeeper Setup Connect H.323 Gateway RTP Stream RTP Stream RTCP Stream Media .323 Admission Request Thủ tục báo hiệu cho cuộc gọi RAS V H.225 (Q.245 H.CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Giao thức báo hiệu H.323

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Giao thức báo hiệu H.323

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH

Giao thức báo hiệu H.323

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.323 .

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

323 .CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.323 .

CHƯƠNG 2: BÁO HIỆU TRONG MẠNG CỐ ĐỊNH Giao thức báo hiệu H.323 .

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN Kiến trúc giao thức SIGTRAN .

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN Bộ giao thức SIGTRAN .

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN Mô hình SS7 với các lớp thích ứng thuộc SIGTRAN. hỗ trợ truyền SS7 qua IP .

bắt buộc trong MGC  M2UA được sử dụng để truyền tải dữ liệu người sử dụng MTP2 giữa MTP2 ở SG và MTP3 ở MGC.  Cả MTP2 và MTP3 đều không nhận thấy chúng là ở xa nhau. .BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN M2UA (RFC 3331): kh«ng đối xứng.  M2UA cung cấp các phương tiện nhờ đó mà dịch vụ MTP2 được cung cấp ở MGC. Thực chất là mở rộng SS7 trong mạng IP.  Người sử dụng MTP3 ở MGC thường là ISUP.

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN Phần ngăn xếp SS7 của Softswitch ( NIF = Nodal Interworking Function ) MTP3 User MTP3 NIF M2UA MTP2 SCTP SS7 Backhauls MTP2 Primitives MTP3 User MTP3 M2UA MTP2 MTP1 SEP Điểm kết báo hiệu MTP1 SG IP Over IP Network SCTP IP MGC Softswitch Gateway báo hiệu Mối liên hệ báo hiệu .

 Kiến trúc này thích hợp cho liên kết giữa SG và SG. . Trong trường hợp này mỗi SG có thể nối tới nhiều SG khác. sử dụng để nối hai “Island” mạng SS7 với nhau.BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN M2PA (RFC 4165): kiến tróc ngang hµng. Các SG không cần biết lớp bên trên mà chúng đang hỗ trợ. M2PA cung cấp các phương tiện cho các lớp MTP3 ngang hàng ở các SG giao tiếp trực tiếp với nhau. Thực chất là mở rộng phạm vi SS7 qua mạng IP.  MTP3 hiện diện trong mỗi SG để quản lý và định tuyến cho nên mỗi SG phải có Point Code của riêng nó.

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN SEP2 SEP2 Node B Node A MTP3 Users Full MTP3 MTP3 Users Full MTP3 TCAP SCCP MTP3 TCAP SCCP MTP3 MTP2 MTP1 IP IP M2PA SCTP IP MTP2 MTP1 MTP2 M2PA SCTP IP SS 7 SG SS 7 MTP2 MTP1 MTP1 SG IPSP TCAP IPSP TCAP SCCP MTP3 SCTP M2PA SCTP IP IPSP :IP Signalling Point SEP: Signaling End Point SCCP MTP3 SCTP M2PA SCTP IP KiÓu cÊu h×nh m¹ng cña M2PA IP .

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN M3UA (RFC 3332): truyền báo hiệu người sử dụng MTP3 từ SG tới MGC. hay giữa hai ứng dụng IP. cơ sở dữ liệu IP. SEP 2 SEP 1 Node B Node A MTP3 Users MTP3 Users MTP3 User MTP3 MTP2 MTP1 MTP3 User MTP3 MTP2 MTP1 SS7 NIF NIF MTP3 MTP2 MTP1 M3UA SCTP IP IP IP M3UA SCTP IP MTP3 MTP2 MTP1 SS7 IPSP/SG IPSP/SG ASP :Application Server Process SEP: Signaling End Point NIF = Nodal Interworking Function STP : Signaling Tranfer Point ASP TCAP/ RANAP SCCP M3UA SCTP IP ASP TCAP/ RANAP SCCP M3UA SCTP IP KiÓu cÊu h×nh m¹ng sö dông M3UA IP .

 SG có Point Code còn IP SCP thì không và SUA thực hiện nhiệm vụ Mapping giữa địa chỉ SCCP và IP. . Một SG có thể nối tới nhiều IP SCP.BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN SUA (RFC 3868)  SUA: Để truyền tải các bản tin của người sử dụng SCCP (Ví dụ : MAP và CAP qua TCAP).  SUA cung cấp một phương tiện nhờ đó mà phần ứng dụng (TCAP) ở một IP SCP có thể đạt tới được thông qua một SG.

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN IP SCP/ IPSP SEP / STP TCAP/ RANAP SCCP MTP3 SG NIF TCAP/ RANAP SUA SUA SCCP MTP3 MTP2 SS7 IP SS7/IP SCTP IP MTP2 MTP1 SCTP IP MTP1 IP IP SCP/ IPSP IPSP :IP Signalling Point SEP: Signaling End Point NIF = Nodal Interworking Function STP : Signaling Tranfer Point TCAP/ RANAP SUA IP SCTP IP KiÓu cÊu h×nh m¹ng sö dông SUA .

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN øng dông ngêi dïng SCTP Nh÷ng giao diÖn cña ch¬ng tr×nh øng dông DÞch vô truyÒn t¶i SCTP DÞch vô m¹ng IP Application Programming Interfaces (APIs) CÊu tróc tæng quan SCTP .

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN Tương thích người sử dụng SCTP Ph©n ph¸t tuÇn tù trong luång Ph©n mảnh dữ liÖu ngêi sö dông ThiÕt lËp vµ huû bá mét liªn kÕt C«ng nhËn vµ tr¸nh t¾c nghÏn Chunk Bundling X¸c nhËn tÝnh hîp lÖ gãi Quản lý tuyÕn .

BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN .